• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 800 din data 2009-07-20
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

DECIZIE Nr. 800

Şedinţa publică de la 20 Iulie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) - JUDECĂTOR

- (...) (...) (...) - JUDECĂTOR

- (...) O. (...) (...) - JUDECĂTOR

GREFIER - E. D.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Astăzi la ordine s-a luat în examinare recursul civil formulat de recurentul-reclamant J. E. împotriva sentinţei civile nr.255/10.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru recurent avocat E. E. M.; lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul asupra cauzei de către grefier, în sensul că la fila 15 dosar intimatul-pârât Serviciul de ambulanţă Judeţean N a depus întâmpinare, după care:

Instanţa, constată recursul la primul termen de judecată, declarat în termen, motivat. Intimatul-pârât a depus întâmpinare la dosar care se înmânează şi apărătorului recurentului.

Avocat E. E. M. pentru recurent, arată că a studiat întâmpinarea la dosar şi nu solicită termen.

Nemaifiind alte cereri şi/sau excepţii de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Avocat E. E. M. pentru recurent, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi depus în scris la dosar, casarea sentinţei , şi pe fond admiterea contestaţiei. Arată că decizia de concediere este nelegală întrucât nu a fost respectat termenul minim de preaviz şi nici nu a fost comunicată lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii puteau opta pentru ocuparea unui loc de muncă vacant; Serviciul de Ambulanţă Judeţean N nu a primit anterior emiterii deciziei toate aprobările necesare de la autorităţile tutelare pentru desfiinţarea acestor posturi. Arată că răspunderea S.A.J.N intervine în temeiul art.35 alin.2 din Decretul nr.31/1954. Cu privire la cheltuielile de judecată, instanţa de fond a respins în mod nejustificat acest capăt de cerere, întrucât la dosarul cauzei au fost depuse chitanţele în original, nu a fost consemnat acest lucru şi chitanţele nu s-au mai regăsit la dosarul cauzei. De asemeni la termenul de judecată din 10.04.2009 nu s-a consemnat că a fost substituit de dna av.E. B.. Nu solicită cheltuieli de judecată în recurs. Depune la dosar două copii după chitanţele nr.(...)/03.02.2009 şi nr.(...)/09.03.2009.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

C U R T E A

DELIBERÂND

Asupra recursului civil de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i N e a m ţ sub nr. 4235/103 din 4.12.2008, contestatorul J. K. a formulat contestaţie împotriva deciziei de concediere nr. 900 din 21 noiembrie 2008 emisă de intimatul Serviciul de Ambulanţă Judeţean N, solicitând anularea acesteia.

În motivarea contestaţiei, petentul arată că este angajat al Serviciul de Ambulanţă Judeţean N din anul 2001 ca muncitor I – tinichigiu auto la atelierul mecanic, iar prin decizia sus menţionată, intimatul a dispus concedierea sa începând cu data de 31.12.2008, în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii, măsura fiind motivată cu adresa Ministerului Sănătăţii Publice nr. RA - 239 din 4 noiembrie 2008. Însă, arată petentul că, prin adresa invocată nu se desfiinţa atelierul mecanic, ci se solicita raportarea unei situaţii. Prin urmare, consideră că măsura dispusă este nelegală, desfiinţarea atelierului mecanic fiind făcută abuziv, cu atât mai mult cu cât este vorba de o unitate care dispune de un parc propriu de maşini care impune existenţa unui atelier mecanic încadrat cu personal de specialitate

În dovedire a depus decizia de concediere nr. 900 din 24.11.2008, adresa nr. RA - 239 din 4 noiembrie 2008 a Ministerului Sănătăţii Publice, adresa nr. 13977 din 28 noiembrie 2008 emisă de Autoritatea de Sănătate Publică N.

S-a formulat întâmpinare de către intimatul Serviciul de Ambulanţă Judeţean N, prin care se solicită respingerea contestaţiei pe motiv că, urmare a adresei Ministerului Sănătăţii Publice s-a decis în şedinţa Comitetului Director desfiinţarea atelierelor mecanice din cadrul unităţii, fiind adusă totodată la cunoştinţa salariaţilor afectaţi de această măsură, lista locurilor disponibile, vacante.

Se mai arată că reducerea de posturi a fost reală şi efectivă, determinată de desfiinţarea atelierului mecanic.

În apărare a anexat documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei de concediere (filele 16 - 33).

La termenul din data de 13.02.2009, petentul şi-a completat contestaţia, solicitând anularea deciziei de concediere , reintegrarea pe postul deţinut anterior emiterii deciziei şi plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi trebuit să beneficieze de la data concedierii şi până la reintegrarea efectivă în muncă, arătând că înţelege să cheme în judecată în calitate de pârâţi şi pe membrii Comitetului Director: E. M. H., D. E., E. D., D. D., D. E., aceştia urmând a fi obligaţi în solidar alături de Serviciul de Ambulanţă Judeţean N la plata unor daune morale în valoare de 20.000 lei,

La termenul din data de 10.04.2009, intimatul Serviciul Judeţean de Ambulanţă N a arătat că decizia de concediere a salariatului J. K. a fost revocată, depunând în acest sens dispoziţia nr. 151 din 23.03.2009. Faţă de noua situaţie, a solicitat respingerea contestaţiei ca rămasă fără obiect, având în vedere reintegrarea în muncă a petentului şi respingerea cererii de acordare a daunelor morale, invocând în acest sens decizia ICCJ nr. 40/2007.

Prin sentinţa civilă nr. 255/C/10.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ s-a admis în parte contestaţia şi a fost obligat intimatul să îi plătească contestatorului drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul în perioada 1.01.2009 – 31.03.2009. Totodată s-a respins ca rămas fără obiect capătul de cerere privind anularea deciziei nr.900/24.11.2008 şi ca nefondat capătul de cerere privind obligarea intimaţilor la plata de daune morale şi a cheltuielilor de judecată.

Considerentele reţinute de instanţa de fond au fost următoarele:

Reclamantul a fost salariatul unităţii intimate, îndeplinind funcţia de muncitor I - tinichigiu auto la atelierul mecanic . Prin decizia nr. 900 din 21.11.2008 s-a dispus de către intimat, concedierea sa în temeiul art. 65 din Codul muncii ca urmare a desfiinţării postului ocupat de către acesta. Ulterior, prin decizia nr. 151 din 23.03.2009, intimatul Serviciul Judeţean de Ambulanţă N a revocat decizia de concediere.

Ori, revocarea unui act juridic are ca efect repunerea părţilor în situaţia anterioară. Astfel, se consideră că această măsură nu a fost luată niciodată şi că raporturile de muncă ale contestatorului cu unitatea nu au încetat.

Având în vedere această situaţie, capătul de cerere privind anularea deciziei de concediere nr. 900 din 21 noiembrie 2008 a fost respins ca rămas fără obiect.

Însă ca o consecinţă a revocării deciziei, salariatul beneficiază de vechime neîntreruptă şi de plata efectivă a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada cuprinsă între momentul luării măsurii şi reluarea efectivă a activităţii. În consecinţă, instanţa a obligat intimatul să plătească contestatorului drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate, precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul în perioada 01.01.2009 - 31.03.2009, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 78 din Codul muncii.

Cât priveşte capătul de cerere privind obligarea intimaţilor în solidar la plata daunelor morale în sumă de 20.000 lei, tribunalul la respins motivat de faptul că petentul nu a făcut dovada prejudiciului moral suferit prin atingerea adusă demnităţii, onoarei sau prestigiului său.

Nici cheltuielile de judecată solicitate nu au fost acordate întrucât petentul nu a depus dovezi în acest sens.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul. Criticile recurentului în susţinerea motivelor de recurs au fost în esenţă următoarele:

Pe fondul stresului şi a măcinării interioare legată de măsura abuzivă a concedierii a avut serioase probleme medicale suferind de depresie fapt constatat de medici psihiatri aşa cum rezultă din certificatele de concediu medical.

Sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 998 şi 999 Cod civil pentru atragerea răspunderii delictuale pentru fapta proprie. În mod greşit s-a respins capătul de cerere având ca obiect plata daunelor morale având în vedere că prejudiciul ca element esenţial al răspunderii delictuale constă în rezultatul negativ suferit de o anumită persoană ca urmare a faptei ilicite săvârşită de o altă persoană.

Cheltuielile de judecată trebuiau acordate deoarece chitanţele care fac dovada achitării onorariului de avocat au fost depuse în original în timpul şedinţei de judecată.

Întâmpinare la recurs a depus pârâtul Serviciul de Ambulanţă N.

În recurs reclamantul a depus în copie chitanţele cu care a înţeles să facă dovada achitării onorariului avocatului ales pentru prima instanţă.

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate în limitele motivelor de recurs invocate de reclamant Curtea constată că recursul este nefondat pentru considerentele ce succed:

Existenţa prejudiciului reprezintă una dintre condiţiile răspunderii civile. În lipsa prejudiciului nu se poate reţine răspunderea civilă a pârâtului.

În cauza de faţă Curtea constată că pe de o parte cererea de acordare de daune morale a fost formulată de către reclamant nu odată cu cererea de chemare în judecată la 4.12.2008, ci la 13.02.2009 prin nişte precizări scrise, iar, pe de altă parte afirmaţia acestuia conform căreia din cauza concedierii a avut serioase probleme medicale, suferind de depresie nu a fost dovedită cu vreun înscris care să emane de la medici psihiatri, împrejurări care formează instanţei convingerea că reclamantul nu a suferit vreun prejudiciu moral real şi serios.

Referitor la cheltuielile de judecată solicitate la instanţa de fond Curtea constată că recurentul-contestator nu a făcut, dovada faptului că ar fi depus într-adevăr la prima instanţă chitanţele în care este consemnat onorariul avocatului ales, astfel că prima instanţă a reţinut în mod temeinic că aceste pretenţii nu au fost dovedite.

Pentru considerentele expuse Curtea va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul civil formulat de recurentul-reclamant J. E. împotriva sentinţei civile nr.255/10.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi 20.07.2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER,

E. D. H. E. O.

 

E. O. E. P.

E. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

red.sent.- L.D./ D.N.

red.dec.rec. – D.O. E. O.

tehnored. BC/ 9 ex/ 15.09.2009

com.tuturor părţilor-16.09.2009

Toate spetele


Sus ↑