• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 718/2008 din data 2008-06-26
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 718/2008

Şedinţa publică din 26 Iunie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE : (...) (...) (...)-judecător

(...) (...) -judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) (...) -grefier

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul G. J. M. împotriva sentinţei civile nr. 222/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care se constată că în şedinţa din 26 iunie 2008 s-a ivit un incident procedural legat de compunerea completului de judecată format din judecătorii M. B., (...) (...) şi (...) (...). Întrucât judecătorul M. B. este plecat în delegaţie la D., în compunerea completului de judecată va intra judecătorul (...) (...) (...) din planificarea de permanenţă pe materii.

De asemenea, se constată că la dosar s-a depus prin serviciul de registratură al instanţei în data de 23.06.2008 întâmpinare într-un singur exemplar de către intimată şi concluzii scrise de către recurent în data de 26.06.2006.

Faţă de actele şi lucrările dosarului instanţa lasă cauza în pronunţare.

     

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

 

 

Prin acţiunea în conflict de drepturi înregistrată la T r i b u n a l u l H u n e d o a r a sub nr(...), reclamantul G. J. M. a chemat în judecată pe pârâta Regia Autonomă a B. E. K., solicitând anularea deciziei de concediere nr.187/21.08.2007, reîncadrarea pe postul deţinut anterior, plata drepturilor salariale cuvenite până la reîncadrare, precum şi obligarea la plata de daune morale în sumă de 100.000 lei.

De asemenea, s-a mai solicitat şi înregistrarea legală, în carnetul de muncă, a tuturor evenimentelor conform legii.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru, conform art.285 Codul muncii.

În fapt, reclamantul a arătat că decizia de concediere nr.187/21.08.2007, a fost emisă în urma sentinţei civile nr.727/LM/2007 a T r i b u n a l u l u i H u n e d o a r a fără însă a se dispune reîncadrarea sa în postul din care a fost concediat.

Mai menţionează că pârâta a emis adresele nr.27823/09.08.2007 şi nr.28543/15.08.2007, în care i s-a adus la cunoştinţă desfiinţarea postului pe care l-a deţinut anterior concedierii şi a dispus din nou concedierea sa, la data de 21.08.2007, fără să-l reîncadreze pe postul din care a fost concediat.

Consideră că întrucât instanţa a dispus reîncadrarea sa pe postul din care a fost concediat la data de 07.03.2007, pârâta trebuia să dispună emiterea unei dispoziţii prin care să aplice hotărârea judecătorească, însă aceasta a refuzat să respecte această hotărâre şi a dispus din nou concedierea sa, oferindu-i un post de muncitor electrician sau electromecanic.

Pârâta prin întâmpinarea a solicitat respingerea acţiunii, întrucât, pentru punerea în executare a sentinţei civile nr.727/LM/2007 a T r i b u n a l u l u i H u n e d o a r a, i s-au oferit reclamantului alte locuri de muncă pe care le avea vacante, faţă de faptul că postul deţinut anterior a fost desfiinţat, însă acesta a refuzat posturile oferite, astfel că prin decizia contestată în prezentul dosar, i s-a desfăcut contractul individual de muncă, conform art.65 Codul muncii.

Totodată, mai arată că împotriva sentinţei civile nr.727/LM/2007, pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a a declarat recurs, iar prin decizia civilă nr.1214/2007, pronunţată de Curtea de A P E L A L B A I U L I A s-a admis recursul, s-a modificat sentinţa atacată, în sensul că s-a respins acţiunea în conflict de drepturi formulată de reclamant împotriva pârâtei.

De asemenea s-a respins şi recursul declarat de reclamant împotriva aceleiaşi hotărâri.

Prin sentinţa civilă 222/LM/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar (...) s-a respins acţiunea formulată de reclamantul G. J. M. împotriva pârâtei R.A.A.V.J. P.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că în dosar (...) în care s-a discutat legalitatea deciziei de concediere nr.64/7.03.2007 s-a respins irevocabil acţiunea reclamantului prin decizia civilă 1214/1007 a Curţii de A p e l A l b a-I care a modificat sentinţa civilă 727/LM/2007 a T r i b u n a l u l u i H u n e d o a r a.

Decizia 64 a rămas în vigoare însă s-a apreciat că pârâta nu mai are nicio obligaţie s-l reîncadreze pe reclamant.

În privinţa deciziei de concediere nr.187/21.08.2007, s-a constatat că întrucât raporturile de muncă dintre părţi au încetat la 8.03.2007 ca efect al deciziei 64/7.03.2007, iar de atunci reclamantul şi-a pierdut calitatea de salariat al pârâtei, această decizie este caducă.

Fiind respinsă acţiunea, s-a respins în consecinţă şi cererea privind acordarea daunelor morale (art.998-999 Cod civil).

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul.

În expunerea de motive arată că unitatea a dispus o nouă concediere prin decizia în prezent atacată, fără a pune în executare sentinţa civilă 727/LM/2007 prin care era obligată să-l reîncadreze.

Contestaţia de faţă se raportează la data emiterii sale, când sentinţa civilă 727/LM/2007 era executorie şi ea ar fi trebuit pusă în executare. Directorul societăţii nu a respectat hotărârea judecătorească nereîncadrându-l pe post, astfel că prin emiterea deciziei în prezent contestată s-a dispus practic concedierea sa de două ori. De asemenea arată că în carnetul de muncă nu s-a dispus consemnarea anulării respectivei dispoziţii, ci doar corectarea ei.

Mai susţine că postul ce i-a fost oferit este inferior pregătirii sale şi că desfacerea contractului individual de muncă s-a datorat refuzului său de a se face părtaş la abuzurile privind finalizarea şi recepţia lucrărilor contractului internaţional nr.1D/13.

Reiterează cererea privind acordarea daunelor morale.

Prin întâmpinare (filele 34-35), intimata S.C. B. Serv E. K. S.A. P, succesoare a R.A.A.V.J. P, a solicitat respingerea recursului de faţă şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică.

În drept invocă dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă.

Recurentul a depus concluzii scrise.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma aspectelor critice invocate, cât şi din oficiu potrivit art.304/1 Cod procedură civilă, Curtea apreciază recursul de faţă ca nefondat, urmând a-l respinge în temeiul art.312 Cod procedură civilă raportat la art.81 din Legea 168/1999, pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse:

Obiectul litigiului de faţă îl constituie contestarea deciziei de concediere nr.187/21.08.2007, decizie prin care s-a dispus începând cu 20.08.2007 încetarea contractului individual de muncă al petentului-recurent, în conformitate cu art.65 Codul muncii.

Este adevărat că la acea dată ar fi trebuit să îşi producă efectele sentinţa civilă 727/LM/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar (...), prin care s-a dispus anularea dispoziţiei 64/7.03.2007 emisă de pârâtă şi reintegrarea reclamantului în postul deţinut anterior concedierii, cu obligarea unităţii la plata de despăgubiri echivalente cu drepturile salariale cuvenite pe perioada 8.03.2007 şi până la reintegrarea efectivă.

Numai că la momentul pronunţării hotărârii instanţa de fond (21.02.2008) în prezent atacate, era deja pronunţată decizia civilă 1214/2007 a Curţii de A P E L A L B A I U L I A prin care s-a admis recursul formulat de pârâta Regia Autonomă a B. E. K. P împotriva sentinţei civile 727/LM/2007, cu consecinţa modificării hotărârii atacate în sensul respingerii acţiunii reclamantului G. J..

Drept urmare, instanţa de fond nu avea şi nu putea să se raporteze în aprecierea temeiniciei şi legalităţii deciziei de concediere nr.187/21.08.2007 doar la momentul introducerii acţiunii, ci la întreaga succesiune de acte şi fapte petrecute de la momentul emiterii deciziei şi până la cel al pronunţării unei hotărâri judecătoreşti. Deci, instanţa nu putea face abstracţie de o hotărâre judecătorească irevocabilă care în privinţa contestatorului produce efecte retroactiv respectiv de la data de 7.03.2007 când practic raporturile de muncă dintre părţi au încetat definitiv în temeiul art.61 lit.a Codul muncii.

Ceea ce invederează reclamantul cu privire la obligativitatea pentru unitate la reîncadrare, în momentul de faţă ar fi presupus o simplă formalitate care odată cu pronunţarea deciziei civile nr.1214/2007 ar fi presupus doar alte rectificări în carnetul de muncă al recurentului şi nu consecinţe juridice favorabile acestuia.

Faptul că dispoziţia de concediere nr.60/7.03.2007 a rămas în vigoare nu face decât ca decizia în prezent atacată să rămână fără efecte, astfel încât recurentului nu îi mai creează niciun prejudiciu.

Având în vedere toate cele anterior menţionate, se va constata că celelalte aspecte vizând fondul pe care s-a emis decizia în prezent atacată sunt lipsite de relevanţă.

În considerarea aceloraşi aspecte şi ca o consecinţă a respingeri contestaţiei de faţă, în mod corect instanţa de fond a respins şi cererea referitoare la acordarea daunelor morale, cerere întemeiată pe dispoziţiile art.998-999 Cod civil.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul G. J. M. împotriva sentinţei civile nr. 222/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosarul nr(...).

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 26.06.2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...)-CO (...) (...)-CO (...) (...)-CO

Semnează preşedintele Semn. preşedintele Semnează preşedintele

Curţii de Apel Curţii de Apel Curţii de Apel

B. E. B. E. B. E.

 

 

 

 

Grefier,

(...) (...) (...)-CO

Semnează prim-grefier

F. H.

 

 

Red. NV

Tehnored. D./2ex

J.F. A. H., M.N.

Toate spetele


Sus ↑