• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1403 din data 2009-06-17
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

D E C I Z I A NR. 1403

Şedinţa publică din data de 17 iunie 2009

Preşedinte - (...) (...)

Judecători - (...) (...) - (...) (...) Ţ.

Grefier -B. Ţ.

 

Pe rol fiind soluţionarea recursurilor declarate de contestatorul T. J., domiciliat în comuna M., judeţul D şi de intimata (...) D. (...) T, cu sediul în T,(...), judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.817 din 26 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a.

Recurs scutit de plata taxei de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul-contestator T. J., lipsă fiind recurenta-intimată (...) D. (...) T.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă care învederează instanţei că pentru termenul de astăzi, prin intermediul serviciului registratură s-au depus întâmpinare formulată de recurentul-contestator la recursul intimatei şi o cerere de amânare a judecării cauzei în vederea angajării unui avocat formulată de recurenta-intimată (...) D. (...) T.

Recurentul-contestator T. J. lasă la aprecierea instanţei cererea de amânare a judecării cauzei formulată de recurenta-intimată şi de asemenea, precizează că nu doreşte să-şi angajeze un avocat.

Curtea respinge cererea de amânare a judecării cauzei formulată de recurenta-intimată întrucât aceasta a primit citaţia la data de 5 iunie 2009 şi avea timp suficient pentru a-şi angaja un avocat, aceasta nu a indicat motivul pentru care până la acest termen nu şi-a angajat un avocat.

La solicitarea instanţei de a preciza dacă la instanţa de fond a solicitat repunerea în situaţia anterioară, recurentul-contestator precizează că la instanţa de fond a solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă, şi de asemenea, a solicitat verbal reintegrarea pe postul deţinut anterior însă nu s-a consemnat în nicio încheiere.

De asemenea, mai precizează că nu a solicitat îndreptarea încheierii de şedinţă pentru a se consemna şi acest aspect pentru că nu a observat că nu s-a consemnat.

Arată că alte cereri nu mai are de formulat.

Curtea ia act că nu mai sunt cereri de formulat, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursurilor.

Recurentul-contestator T. J. având cuvântul, solicită admiterea recursului său, modificarea sentinţei în sensul reintegrării pe postul deţinut anterior, obligarea intimatei la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate şi reactualizate

 

 

cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat precum şi obligarea intimatei la plata daunelor morale.

În ceea ce priveşte recursul intimatei, solicită respingerea ca nefondat a acestuia.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursurilor civile de faţă constată.

Contestatorul T. J. a solicitat anularea deciziei de concediere nr. 76 din 27 noiembrie 2008 emise de intimata (...) „D. (...) T prin care s-a dispus încetarea contractului de muncă în baza art. 65 alin.1(1) din Codul muncii, cu obligarea acesteia la plata unor daune morale în sumă de 50.000 lei (RON).

În motivarea contestaţiei s-a susţinut că decizia sus-menţionată emisă este nelegală deoarece desfiinţarea locului său de muncă nu a fost efectivă şi nu a avut o cauză reală şi serioasă, iar după emiterea preavizului, în condiţiile unor stări conflictuale generate de conducerea unităţii împotriva contestatorului, intimata angajând două persoane tot în funcţia de conducător auto, în condiţiile în care s-au efectuat şi concedieri colective intenţionându-se ca sub diferite forme mascate să se dea impresia unor concedieri individuale.

În final a precizat contestatorul că deşi lucrează în unitate de 30 ani, preavizul urmat de concedierea sa a urmărit înlăturarea sa din serviciu pe motive pur subiective şi datorită faptului că a fost ales lider de sindicat.

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, deoarece concedierea contestatorului a avut loc ca urmare a desfiinţării locului său de muncă generată de dificultăţile economice ale unităţii şi de cele financiare, iar cele două persoane angajate după concedierea contestatorului au fost şi ele apoi concediate, precizându-se în final că relaţiile tensionate dintre unitate şi contestator au început să apară din momentul în care acesta a început să refuze îndeplinirea unor sarcini de serviciu pe care le efectua doar după intervenţia şefilor ierarhici.

În cauză au fost administrate probe cu înscrisuri.

T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, prin sentinţa civilă nr. 817 din 26 martie 2009 a admis în parte contestaţia şi a anulat decizia de concediere, respingând cererea de acordare a daunelor morale.

Pentru a pronunţa această sentinţă a reţinut instanţa de fond că nu a fost determinată concedierea contestatorului pe o cauză reală şi serioasă, în condiţiile în care pretinsa situaţie economică financiară dificilă a firmei nu putea rezulta doar dintr-o balanţă d e verificare pe luna aprilie 2008, în condiţiile în care s-a făcut dovada acestui pretins fapt printr-un înscris de mână şi în condiţiile în care decizia de concediere s-a luat în luna iulie 2008, iar concedierea efectivă s-a produs abia în luna noiembrie 2008, nefăcându-se dovada nici unor măsuri complete de reorganizare a societăţii, cu atât mai mult cu cât au şi fost angajate alte două persoane, după concedierea contestatorului.

Referitor la daunele morale pretinse prin acţiune, prima instanţă a reţinut că nu s-a făcut dovada existenţei unei legături de cauzalitate dintre boala contestatorului şi concedierea sa faţă de diagnosticul pe care îl prezenta.

Împotriva acestei sentinţe, au declarat recurs ambele părţi criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

A susţinut recurentul contestator că în mod greşit nu i-au fost acordate daunele morale şi nici salariile cuvenite indexate, majorate şi reactualizate după înlăturarea sa nelegală din unitate care i se cuveneau potrivit dispoziţiilor legale.

Curtea, analizând sentinţa atacată, în raport de criticile formulate, actele dosarului, disp.art. 3041 Cod pr.civilă şi a celorlalte prevederi legale ce au incidenţă în cauză, constată că recursul contestatorului este fondat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Neacordarea daunelor morale de către instanţa de fond constituie o soluţie legală deoarece nu s-a făcut dovada unui impact patrimonial în raport de bolile pe care le prezenta contestatorul, situaţia tensionată creată de conducerea unităţii împotriva acestuia, fără o bază legală, între acestea neexistând o legătură cauzală.

Cu privire însă la neacordarea drepturilor salariale din cele prevăzute de art. 78 din Codul muncii indexate, majorate şi reactualizate, soluţia este greşită.

Sub un prim aspect este de observat că i s-a desfăcut contestatorului nelegal contractul de muncă, aşa cum s-a constatat de către instanţa de fond.

În consecinţă, rezultă în mod vădit că acestuia i se cuvin despăgubirile prevăzute de art. 78 din Codul muncii, având ca obiect salariile indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând de la data desfacerii contractului de muncă şi până la data pronunţării prezentei decizii, situaţie asupra căreia instanţa de fond nu s-a pronunţat şi nici nu s-a pus în discuţie cu prilejul dezbaterilor la fond poziţia contestatorului sub acest aspect, eventuala neacordare a acestor drepturi putând a se lua numai în situaţia în care acesta precizează că nu le solicită.

Aşa fiind, recursul de faţă este fondat şi urmează a fi admis ca atare în baza art. 304 şi 312 Cod pr.civilă cu modificarea în parte a sentinţei şi obligarea intimatei la plata către contestator a despăgubirilor prevăzute de art. 78 din Codul muncii, începând de la data desfacerii contractului de muncă şi până la data pronunţării sentinţei, menţinând restul dispoziţiilor acesteia.

În recursul său, intimata a criticat hotărârea instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie, deoarece au fost respectate cerinţele impuse de art. 65 alin.1 şi 2 din Codul muncii, în condiţiile existenţei unor dificultăţi economice, dovedite cu balanţele de verificare lunare din care rezultă pierderi lunare de venituri şi datorii neonorate către bugetul de stat, toate acestea impunând desfiinţarea locului de muncă al contestatorului, invocând şi faptul că nu poseda contestatorul un certificat de atestare profesională legal pentru automacaraua pe care lucra, neputând astfel funcţiona nici ca teractorist rutierist şi nici ca automacaragiu.

Curtea, analizând aceste motive de recurs invocate de intimată, constată că sunt nefondate, deoarece nu s-a făcut dovada că intimata recurentă s-a aflat în dificultăţi economico-financiare majorare care au impus desfiinţarea locului de muncă al contestatorului, cu atât mai mult cu cât ulterior concedierii lui a angajat alte două persoane.

Invocarea inexistenţei atestatului de funcţionare în calitate de automacaragiu de către contestator prin motivele de recurs, nu are nicio relevanţă în cauză deoarece desfacerea contractului de muncă nu a avut ca temei faptic şi juridic o astfel de situaţie care este invocată pentru prima oară în recurs.

Faţă de aceste considerente, se impune respingerea ca nefondat a recursului declarat de societatea intimată în baza art. 304 şi 312 Cod pr.civilă.

Pentru aceste motive

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul declarat de contestatorul T. J., domiciliat în comuna M., judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.817 din 26 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a şi în consecinţă:

Modifică în parte sentinţa în sensul că obligă intimata la plata către contestator a despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, până la data pronunţării prezentei decizii începând de la data desfacerii contractului de muncă.

Respinge recursul declarat de intimata (...) D. (...) T, cu sediul în T,(...), judeţul D.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17 iunie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) (...) (...) (...)-(...) Ţ.

 

 

 

GREFIER,

B. Ţ.

 

 

Operator de date cu caracter personal

Nr. notificare 3120

Tehnored. TL

3 ex./16.07.2009

d.f(...) T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a

j.f.S. N.

D. E.

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑