• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 563/R-CM din data 2008-09-23
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 563/R-CM

Şedinţa publică din 23 T. 2008

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) H.

Grefier N. T.

 

     

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de contestatoarea S. E., împotriva sentinţei civile nr.603 din 27 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns recurenta-contestatoare, personal şi asistată de avocat Ş. P., în baza împuternicirii avocaţiale nr.183/2008 emisă de Cabinet individual – Baroul A şi consilier juridic T. M. pentru intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară V, în baza delegaţiei depusă la dosar.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

   Reprezentantul intimatului depune la dosar întâmpinare, comunicând un exemplar şi recurentei-contestatoare.

Apărătorul recurentei-contestatoare depune la dosar concluzii scrise şi arată că nu solicită termen pentru a lua cunoştinţă de întâmpinarea ce i-a fost înmânată astăzi.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra lui.

Apărătorul recurentei-contestatoare susţine oral recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicitând admiterea lui şi modificarea sentinţei recurate în sensul admiterii contestaţiei aşa cum a fost formulată. Nu se solicită cheltuieli de judecată.

Reprezentantul intimatului solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii primei instanţe ca legală şi temeinică, pentru motivele invocate în întâmpinarea depusă la dosar.

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă:

La data de 18 martie 2008 s-a înregistrat contestaţia formulată de S. E. împotriva deciziei nr.23/28.02.2008, emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară V, solicitându-se constatarea nulităţii absolute a acesteia, să se dispună reintegrarea contestatoarei în funcţia deţinută până la data concedierii abuzive, mai precis aceea de tehnician cadastru gradul I A, obligarea intimatului la plata drepturilor salariale indexate, majorate, reactualizate şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi fost concediată şi obligarea intimatului la plata unor daune morale în valoare de 25000 lei reprezentând prejudiciul moral creat prin concedierea abuzivă.

În motivare s-a arătat că prin decizia nr.23/28 februarie 2008 emisă de Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară V s-a dispus în mod nelegal concedierea contestatoarei ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi stagiul de cotizare pentru că nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii.

Decizia este emisă cu încălcarea art.74 din Codul muncii, întrucât, potrivit acestui text de lege, ea trebuia să conţină în mod obligatoriu durata preavizului.

Prin urmare, decizia este lovită de nulitate absolută conform art.76 din Codul muncii.

Totodată, concedierea este făcută cu încălcarea prevederilor contractului individual de muncă şi a regulamentului intern al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară.

Astfel, contractul individual de muncă obliga intimatul să stabilească o perioadă de preaviz în cazul concedierii de 15 zile lucrătoare clauză nerespectată de aceasta.

S-a mai arătat că la începutul anului 2008 contestatoarea a fost programată pentru concediul de odihnă în lunile iulie şi decembrie ale acestui an şi nu i s-a adus la cunoştinţă că s-ar putea dispune concedierea sa.

De altfel, nu a fost înştiinţată de intenţia directorului şi a fost concediată într-o modalitate nelegală.

Intimatul a încălcat şi dispoziţiile art.19, 20 şi 21 din Regulamentul intern al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară V, privind principiul egalităţii de tratament şi al consultării reciproce şi făcând o discriminare de vârstă în ceea ce o priveşte pe contestatoare, iar pe de altă parte, decizia nu este motivată.

Intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară V a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că în baza notei înregistrată sub nr.642/29 ianuarie 2008, serviciul economic a adus la cunoştinţa directorului persoanele care îndeplinesc condiţiile de vârstă standard, stagiul de cotizare privind aplicarea prevederilor art.41 din Legea nr.19/2000 şi prevederile Ordinului nr.340/2001 Anexa 9 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 din care reiese că S. E., născută în data de 29.11.1949, cu un stagiu de cotizare de 36 ani la data de 1 martie 2008, îndeplineşte condiţiile de pensionare.

Prin adresa nr.740/01 februarie 2008 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară V, a adus la cunoştinţă contestatoarei că îndeplineşte condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul de cotizare, solicitându-i să depună o cerere privind înscrierea la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01.03.2008, până cel târziu la data de 15.02.2008.

În concluzie, s-a arătat că sunt îndeplinite condiţiile de pensionare, iar salariatul nu a solicitat pensionarea, angajatorul fiind îndreptăţit să-l concedieze în temeiul art.61 lit.e din Codul muncii.

În urma probelor administrate în cauză, T r i b u n a l u l V â l c e a, prin sentinţa civilă nr.603 din 27 iunie 2008, a respins contestaţia formulată.

S-a reţinut de instanţa de fond, la pronunţarea acestei sentinţe, că în baza deciziei nr.23/28 februarie 2008 emisă de către Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară V conform prevederilor art.41 din Legea nr.19/2000, Ordinului nr.540/4 mai 2001 Anexa 9 şi art.61 lit.e din Codul muncii, s-a dispus concedierea contestatoarei E. S., tehnician cadastru I A, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi stagiul de cotizare, întrucât nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii.

Anterior emiterii acestei decizii prin nota înregistrată sub nr.642/29 ianuarie 2008, serviciul economic a adus la cunoştinţa Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară V faptul că S. E. îndeplineşte condiţiile de pensionare.

Potrivit dispoziţiilor art.41 alin.(5), asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

Angajatorul a adus la cunoştinţa contestatoarei că îndeplineşte condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi a stagiului de cotizare, prin adresa nr.740/01 februarie 2008, solicitându-i să depună cerere privind înscrierea la pensie întrucât nu este de acord cu continuarea activităţii.

Întrucât contestatoarea a refuzat să depună cerere de pensionare, s-a dispus concedierea acesteia în temeiul art.61 lit.e din Codul muncii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, contestatoarea S. E..

Se arată, în motivarea recursului formulat, că sentinţa instanţei de fond este nelegală şi netemeinică, întrucât nejustificat s-a respins contestaţia formulată.

Nu s-a avut în vedere că la desfacerea contractului de muncă nu i s-a acordat contestatoarei perioada de preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul concedierii, aşa cum prevăd dispoziţiile art.3 lit.b din contractul individual de muncă.

Apreciază că nu era cazul să fie concediată, având în vedere calitatea activităţii sale reflectată în aprecierile anuale, cât şi dorinţa sa de a mai lucra în unitate, ţinând seama de puterea de muncă, instanţa neavând în vedere că potrivit art.61 lit.e din Codul muncii angajatorul poate dispune concedierea, măsură care este facultativă şi nu obligatorie.

Faţă de motivele arătate se solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei instanţei de fond în sensul admiterii contestaţiei formulate.

Recursul declarat de contestatoare este nefondat.

Prin decizia nr.23 emisă la data de 28 februarie 2008, intimata a dispus concedierea contestatoarei începând cu data de 01 martie 2008, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii.

Potrivit art.61 lit.e din Codul muncii, concedierea se poate dispune pentru motive ce ţin de persoana salariatului în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii.

Din textul de lege arătat rezultă că sunt necesare două condiţii cumulative pentru ca angajatorul să poată dispună concedierea în acest caz şi anume: îndeplinirea de către salariat a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului pentru limită de vârstă şi ca salariatul să nu fi solicitat pensionarea.

Referitor la prima condiţie, trebuie să se ţină seama de dispoziţiile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit căruia vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, iar stagiul complet de cotizare de 30 ani pentru femei şi 35 ani pentru bărbaţi. Atingerea acestei vârste standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare se va realiza într-un termen de 13 ani începând cu data de 01 aprilie 2001.

Cum recurenta-contestatoare a îndeplinit vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr.19/2000 şi nu a îndeplinit nici cea de-a doua condiţie, în sensul că nu a solicitat pensionarea, angajatorul a fost îndreptăţit să o concedieze în temeiul art.61 lit.e din Codul muncii.

Susţinerea formulată în recurs că nu i s-a acordat perioada de preaviz de 15 zile este neîntemeiată, întrucât prin adresa nr.740 din 01 februarie 2008 intimatul a adus la cunoştinţa contestatoarei-recurente că îndeplineşte condiţiile standard de pensionare, solicitându-i să depună cerere în acest sens, însă aceasta a refuzat primirea corespondenţei.

Potrivit O.U.G. nr.65/2005 prin care s-au modificat prevederile din Codul muncii, nu mai este necesară acordarea preavizului în cazul concedierii, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare.

Faţă de cele arătate, constatându-se că decizia emisă de intimată este legală şi temeinică, în mod corect instanţa de fond a respins contestaţia formulată împotriva acesteia, situaţie în care recursul declarat de contestatoare împotriva sentinţei acestei instanţe este nefondat şi în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă urmează a fi respins.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de contestatoarea S. E., împotriva sentinţei civile nr.603 din 27 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...), intimat fiind OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ V.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23 T. 2008, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

 

L.I., N.S.P., P.G.,

 

Grefier,

 

 

Red.P.G.

Tehnored.G.T.

2 ex./08.10.2008

Jud.fond: G.E./N.N.

Toate spetele


Sus ↑