• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 6075 din data 2009-11-06
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6075

 

Şedinţa publică de la 06 O. 2009

Complet constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)-E.

Grefier: B. H.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamanţii H. B. E., S. B. (...) E., E. N., P. O., E. S. M., U. N., E. J., M. J., U. J., S. G., T. H., J. N. E., N. E. M., E. G., N. N., N. (...), U. F., R N.a, J. O., E. D., D. J., E. F., N. E., D. U., P. B., E. N., U. E., M. D., Ş. J., E. H., T. O., E. H., E. D., E. D., E. E., J. J., E. N., J. N., D. J., S. D., B. E. T., E. D. M., E. D., E. D., E. G, D. E., E. N., E. E., D. D., E. J., E. F., N. E. împotriva sentinţei civile nr. 814/05.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. SA, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru unitatea pârâtă avocat substituent J. E. N.a, cu delegaţie la dosar, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că acest termen a fost acordat pentru lipsă apărare.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul pe fondul recursului.

Avocat substituent J. E. N.a pentru intimata-pârâtă pune concluzii de respingere a recursului şi menţinere drept temeinică şi legală a sentinţei atacate potrivit întâmpinării.

 

 

CURTEA:

 

Asupra recursului civil de faţă:

T r i b u n a l u l D o l j, prin sentinţa nr. 814 din 05 martie 2009, a excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de pârâtă şi excepţia tardivităţii, invocată de pârâtă.

A respins acţiunea formulată de reclamanţi H. B. E., S. B. (...) E., E. N., P. O., E. S. M., U. N., E. J., M. J., U. J., S. G., T. H., J. N. E., N. E. M., E. G., N. N., N. (...), U. F., R N.a, J. O., E. D., D. J., E. F., N. E., D. U., P. B., E. N., U. E., M. D., Ş. J., E. H., T. O., E. H., E. D., E. D., E. E., J. J., E. N., J. N., D. J., S. D., B. E. T., E. D. M., E. D., E. D., E. G, D. E., E. N., E. E., D. D., E. J., E. F., N. E. în contradictoriu cu pârâta SC „E.” SA B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că reclamanţii au fost concediaţi în temeiul art. 65 şi 66 Codul muncii la data de 26.10.2005.

În conformitate cu Planul Social E., anexă la Contractul Colectiv de muncă al societăţii, înregistrat sub nr. 2643/11.05.2005 punctul 4 „E. financiare”, angajaţii disponibilizaţi sunt îndreptăţiţi să beneficieze, în funcţie de vechimea în muncă în cadrul intimatei, de indemnizaţii de concediere calculate conform art. 50 din CCM.

Amendamentul la plata social din 13.09.2006 şi 09.01.2006 au modificat punctul 4 din Planul Social în sensul că indemnizaţia de concediere va avea la bază „Salariul mediu brut pe E. care va fi luat în calcul pentru stabilirea fiecărei indemnizaţii de concediere acordate pe baza prezentului, se va stabili ca medie a tuturor salariilor brute acordate de E. salariaţilor săi, în anul anterior celui care se acordă respectiva indemnizaţie.

Tot prin aceste amendamente s-a stabilit că indemnizaţia de concediere stabilită în art. 50 alin. 1 din CCM nu se poate cumula cu indemnizaţia de concediere acordată în baza Planului social.

Asupra excepţiilor invocate de pârâtă în întâmpinare, instanţa le-a respins pentru următoarele motive:

Nu poate fi considerată prescrisă contestaţia potrivit termenului de 30 zile înscris în art. 8 din decizia de concediere, întrucât reclamanţii nu au înţeles să conteste această decizie, ci au solicitat diferenţe de drepturi sociale rezultate din calculul indemnizaţiei de concediere.

Acţiunea nu este prescrisă nici sub aspectul termenului prevăzut de art. 283 alin. 1 lit. c din Codul muncii, întrucât în alin. 4 al art. 50 din CCM pe anul 2005 E. coroborate cu prevederile planului şi ale articolului 67 din Codul muncii au stabilit natura juridică a acestor drepturi ca fiind despăgubiri.

În raport de această calificare termenul pentru executarea acţiunii este de 3 ani şi este prevăzut de art. 283 alin. 1 lit. c din Codul muncii.

Pe fondul cauzei însă, instanţa în raport de motivările în drept expuse mai sus a constatat neîntemeiată acţiunea, având în vedere că punctul 4 din Planul social a fost modificat prin amendamentul din 9.01.2006, iar indemnizaţia de concediere a fost calculată de către pârâtă în mod corect.

Împotriva sentinţei au declarat recurs reclamanţii, criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

In motivele de recurs susţine că instanţa de fond greşit a respins acţiunea cu motivarea că Planul Social a fost completat de părţile contractante prin amendamente, din care reiese că voinţa comună a părţilor a fost de a modifica în favoarea salariaţilor indemnizaţiile de concediere stabilite prin art. 50 alin. 1 din CCM şi nu de a cumula indemnizaţiile de concediere acordate în baza Planului Social cu cele acordate în baza art. 50 alin. 1 din CCM aplicabil.

Susţine, de asemenea, că pârâta era obligată să acorde salariaţilor disponibilizaţi drepturile prevăzute de art. 50 alin. 1 din CCM şi pentru că: aceste drepturi au fost menţinute în CCM şi după apariţia Planului Social (art. 4 din art. 50); aceste drepturi au fost renegociate anual tocmai pentru a nu fi acordate; aceste drepturi salariale au fost stabilite în cuantumuri şi modalităţi de calcul diferite, astfel încât tranşele stabilite se calculează la alin. 1 în funcţie de vechimea în muncă, iar cele de la alin. 4 în funcţie de vechimea în E..

Examinând recursul, Curtea îl găseşte nefondat şi va fi respins pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Potrivit art.50 din CCM, încheiat între E. SA şi salariaţi, reprezentaţi de G. E. pentru anul 2005, la concedierile individuale din motivare care nu ţin de persoana salariatului, angajatorul îi plăteşte în funcţie de vechimea acestora indemnizaţie minimă de concediere : de la 0 – 3 ani – 1,5 salarii medii nete ; 3 – 10 ani – 3 salarii medii nete; peste 10 ani – 5 salarii medii nete.

În cazul concedierilor colective, se va porni de la formula de calcul utilizată în situaţia similară precedentă.

E. acordate efectiv vor fi stabilite prin negociere cu G. E..

A.4 al articolului arată că prevederile domeniului vizat în acest articol se completează prevederile planului social însuşit de părţi, astfel reţinându-se că acestea doar se completează şi nu adaugă în plus la textul de lege vizat.

Faţă de considerentele arătate mai sus, se constată că prin inserarea acestui articol în CCM, s-a urmărit protejarea salariaţilor în caz de concediere, pentru motive ce nu le sunt imputabile.

Fiind, însă, un contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, clauzele inserate în acesta urmăresc acordarea unor drepturi propriilor salariaţi, funcţie de activitatea depusă de aceştia în cadrul aceleiaşi unităţi şi ca urmare, şi măsurile de protecţie negociate privesc decât această activitate.

A interpreta că cele două noţiuni sunt distincte şi privesc vechimea în muncă în general, conform art.50 din CCM, respectiv vechimea în societate, conform Planului Social, ar conduce la o dublă compensare a salariatului concediat.

Un argument în plus în acest sens îl constituie faptul că, în Amendamentul la Planul Social din 09 ianuarie 2006, părţile au menţionat că angajaţii, în funcţie de vechimea în E., vor primi pachete financiare cu titlul de indemnizaţii de concediere, iar salariul brut pe E. care va fi luat în calcul pentru stabilirea fiecărei indemnizaţii de concediere acordată se va stabili ca medie a tuturor salariilor brute acordate de E. salariaţilor săi în anul anterior celui în care se acordă indemnizaţia de concediere, aceleaşi părţi înţelegând să lămurească acelaşi aspect şi prin Amendamentul la Planul Social din 13 septembrie 2006, făcând precizările corespunzătoare în sensul că nu se pot cumula indemnizaţiile de concediere.

Având în vedere aceste considerente în temeiul art.312 alin.2 Cod pr.civilă urmează a se respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIV,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de reclamanţii H. B. E., S. B. (...) E., E. N., P. O., E. S. M., U. N., E. J., M. J., U. J., S. G., T. H., J. N. E., N. E. M., E. G., N. N., N. (...), U. F., R N.a, J. O., E. D., D. J., E. F., N. E., D. U., P. B., E. N., U. E., M. D., Ş. J., E. H., T. O., E. H., E. D., E. D., E. E., J. J., E. N., J. N., D. J., S. D., B. E. T., E. D. M., E. D., E. D., E. G, D. E., E. N., E. E., D. D., E. J., E. F., N. E. împotriva sentinţei civile nr. 814/05.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. SA, având ca obiect drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 O. 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)-E.

 

Grefier,

B. H.

 

Red. Jud. C.M.

2 ex/IE/12.11.2009

j. fond: M.G.

I.M.

Toate spetele


Sus ↑