• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 133 din data 2008-02-05
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- contestaţie decizie concediere –

 

 

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Î N C H E I E R E

Şedinţa publică din data de 29 ianuarie 2008

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol judecarea recursului declarat de contestatoarea J. N., domiciliată în B,(...) )., .9, .C, .7, judeţul B, împotriva sentinţei nr. 883 din 14 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă (dosar nr(...)).

La apelul nominal s-au prezentat recurenta şi consilier juridic T. O. pentru intimata S.C. „U.” SA B.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauei după care, reprezentanta intimatei a depus la dosar întâmpinare, a înmânat recurentei un exemplar şi a solicitat a se da cuvântul pe fond.

Recurenta, fiind întrebată, a precizat că începând cu data 2 februarie 2007 a fost reangajată pe acelaşi post, cu aceleaşi atribuţii şi s-a încheiat un nou contract de muncă dar nu are continuitate în muncă pentru perioada 13.12.2006-02.02.2007. Totodată, a susţinut că fişa de apreciere a fost întocmită tendenţios şi nu a avut cunoştinţă de menţiunile din aceasta. De asemenea, a susţinut faptul că postul deţinut de ea nu a fost desfiinţat ci a unui alt coleg şi consideră că disponibilizarea a fost făcută în mod abuziv, în prezent la compartimentul în care lucrează sunt 6 salariaţi faţă de perioada anterioară disponibilizării când erau doar 4.

Consilier juridic T. O. pentru intimată, a precizat că recurenta a fost reangajată pe acelaşi post dar cu atribuţii diferite ca urmare a vacantării unui post în urma reorganizării unităţii. Va depune la dosar acte din care să rezulte modalitatea de vacantare a acestuia.

Instanţa, constatând recursul în stare de judecată, a dat cuvântul la dezbateri.

Recurenta, referindu-se la motivele precizate în scris, a solicitat admiterea recursului, anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă nr. 528/10.11.2006, reîncadrarea în muncă pe perioada 13.12.2006 -2.02.2007 şi acordarea drepturilor salariale pentru această perioadă.

Consilier juridic T. O. pentru unitate, a solicitat respingerea recursului, ca nefondat. A precizat că va depune la dosar concluzii scrise.

C U R T E A

 

Din lipsă de timp pentru deliberare şi pentru ca părţile să depună la dosar, în copii, pentru perioada anterioară disponibilizării şi cea ulterioară următoarele acte: contractele individuale de muncă, fişele postului, statele de funcţii şi concluzii scrise,

 

D I S P U N E :

 

Amână pronunţarea la data de 5 februarie 2008.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 ianuarie 2008.

 

 

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- contestaţie decizie concediere –

 

 

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 133

Şedinţa publică din data de 5 februarie 2008

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol pronunţarea asupra recursului declarat de contestatoarea J. N., domiciliată în B,(...) )., .9, .C, .7, judeţul B, împotriva sentinţei nr. 883 din 14 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă (dosar nr(...)).

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 29 ianuarie 2008, concluziile dezbaterilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când din lipsă de timp pentru deliberare, pronunţarea a fost amânată pentru astăzi, 5 februarie 2008.

După deliberare,

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin acţiunea adresată T r i b u n a l u l u i S u c e a v a, înregistrată sub nr(...), contestatoarea J. N., a formulat în contradictoriu cu intimata S.C. „U.” SA B contestaţie împotriva deciziei de încetare a contractului individual de muncă nr. 528/10.11.2006 şi împotriva fişei de evaluare profesională nr. 14494/2.08.2006, solicitând anularea acestora, reintegrarea pe postul avut anterior şi plata drepturilor salariale cuvenite, cu cheltuieli de judecată

Motivând acţiunea, contestatoarea a arătat că a lucrat în calitate de subinginer la biroul E. al Serviciului tehnic din cadrul S.C. „U.” SA B. În cursul anului 2006, intimata a intrat într-un proces de restructurare şi redresare financiară, aprobat de Consiliul local al municipiului B care, printre altele, prevedea şi reducerea numărului de personal cu 120 de salariaţi. În baza acestui program, între intimată şi sindicatele din cadrul acesteia s-a încheiat un protocol prin care s-au stabilit criteriile pentru concedierea colectivă în concordanţă cu prevederile contractului colectiv de muncă şi care a constituit anexă la proiectul de concediere colectivă.

Prin decizia nr. 528 din 10.11.2006, intimata a dispus încetarea contractului său de muncă ca urmare a dificultăţilor economice ale societăţii şi a reorganizării impuse de acestea, menţionându-se totodată că nominalizarea sa la concediere s-a datorat rezultatelor slabe în activitate, dovedite cu fişa de evaluare profesională din august 2006.

S-a mai arătat că atât decizia de desfacere a contractului de muncă cât şi fişa de evaluare profesională sunt netemeinice şi nelegale, întrucât astfel cum rezultă din noua organigramă a societăţii, postul său nu a fost desfiinţat, fiind în prezent 6 posturi în biroul E. în loc de 4 posturi câte existau înainte de restructurare. Cât priveşte evaluarea sa profesională, aceasta este subiectivă şi greşită, notele acordate nefiind în concordanţă cu nivelul de apreciere al criteriilor şi subcriteriilor de evaluare profesională şi nereflectând în mod real activitatea sa, interesul şi conştiinciozitatea de care a dat dovadă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Mai mult, media notelor acordate este 5,18 şi nu 4,95 cum s-a menţionat la sfârşitul fişei de evaluare.

În plus, ca urmare a probelor administrate în cauză, contestatoarea a invocat ca motiv de nelegalitate a deciziei de concediere şi nerespectarea H.G. nr. 1138/30.08.2006 prin care se aprobă disponibilizarea unui număr de 120 de salariaţi, întrucât intimata a disponibilizat în realitate 125 de persoane.

Prin întâmpinarea formulată, intimata S.C. „U.” SA B a solicitat respingerea ca nefondată contestaţia.

În acest sens a susţinut că în urma concedierii colective, contestatoarea a fost disponibilizată cu respectarea prevederilor legale. Aceasta concediere a fost determinată de restructurarea şi reorganizarea societăţii. În această împrejurare şi biroul E., în care îşi desfăşoară activitatea contestatoarea, a fost reorganizat, fiind desfiinţat serviciul tehnic din care acest birou făcea parte alături de biroul proiectare şi biroul investiţii. Conform noii organigrame, aprobată prin Hotărârea AGA nr. 11/20.10.2006, o parte din personalul fostului serviciu tehnic a fost repartizat la biroul proiectare, o parte la biroul E. şi o parte la serviciul de investiţii, contracte achiziţii. Aşadar, astfel cum rezultă din compararea celor două organigrame, în cadrul societăţii a avut loc o restructurare efectivă şi reală.

În ceea ce priveşte concedierea contestatoarei, potrivit procesului verbal din 8.11.2006, aceasta a fost luată în discuţie alături de colegul său de birou, E. J., hotărându-se concedierea ei în baza criteriului profesional – fiind mai slab notată în fişa de evaluare profesională.

Conform celor reţinute în încheierea din 5 februarie 2007, contestatoarea a arătat că începând cu data de 1.02.2007 a fost reîncadrată în funcţia de subinginer la Biroul E. dar îşi menţine pretenţiile pentru a avea continuitate în activitate.

T r i b u n a l u l S u c e a v a, prin sentinţa civilă nr. 883 din 14.09.2007, a respins contestaţia ca nefondată.

Prin considerentele sentinţei s-a reţinut că prin decizia nr. 528 din 10.11.2006, intimata a decis încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei începând cu data de 9.12.2006, în conformitate cu prev. de art. 65 alin. 1 din Codul muncii, ca urmare a dificultăţilor economice ale societăţii şi a reorganizării impuse de acestea. Potrivit art. 2 al deciziei contestatoarea s-a încadrat în criteriul prevăzut la lit.g din protocolul anexă la Proiectul de concediere colectivă, respectiv rezultate slabe în activitate, conform fişei de evaluare profesională.

Au fost enunţate dispoziţiile art. 65 alin. 1 din Codul muncii care reglementează concedierea pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, dar şi proiectul de concediere colectivă şi Protocolul anexa 1 la proiect, în baza cărora, urmarea dificultăţilor economice, s-a hotărât disponibilizarea unui număr de 120 de salariaţi.

Totodată instanţa de fond a reţinut că Programul de restructurare şi redresare financiară prin concediere colectivă a S.C.”U.” SA B, aprobat prin HCL B nr. 183/31.05.2006, cât şi HG nr.1138/30.08.2006se referă la concedierea colectivă pentru „un număr de 120 de salariaţi”. De asemenea, că potrivit adresei nr. 13536 din 26.06.2007 a AJOFM B, intimata a transmis acestei instituţii situaţia calculului venitului de completare prevăzut la art. 2 alin. 3 din OUG nr. 8/2003 pentru un număr de 100 salariaţi. Drept urmare, diferenţa de 125 de persoane între cele două structuri organizatorice ale intimatei aprobate prin Hotărârea AGA nr. 4/2006 şi nr. 11/2006, nu rezultă din concedierea colectivă a 125 de persoane, ci se explică prin reducerea a 20 de posturi neocupate şi concedierea a 100 de persoane – cum recunoaşte de altfel şi contestatoarea în memoriul depus la dosar, instanţa reţinând că au fost respectate prevederile legale, înlăturând concluziile expertului sub aspectul numărului persoanelor disponibilizate.

Tribunalul a apreciat că desfiinţarea locului de muncă a contestatoarei a fost reală şi efectivă, aspect ce rezultă din compararea celor două organigrame ale societăţii, înainte şi după concedierea colectivă, care trebuie coroborate cu statele de funcţii şi personal şi interpretare în raport cu ansamblul măsurilor de natură organizatorică şi manageriale aprobate în vederea redresării economice a intimatei. S-a constatat astfel că intimata a suferit un proces de restructurare – angajatorul având dreptul , potrivit art. 40 alin. 1 lit. a şi b din Codul muncii să stabilească şi funcţionarea unităţii şi atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat – în cadrul căruia, de exemplu, Serviciul tehnic, ce cuprindea Biroul proiectare, Biroul E. şi Biroul investiţii, a fost desfiinţat iar conform noii organigrame, Biroul proiectare şi Biroul E. sunt direct subordonate directorului tehnic şi s-a înfiinţat un Serviciu investiţii, contracte achiziţii, cu stabilirea atribuţiilor compartimentelor şi modul în care acestea au fost concepute în scopul eficientizării activităţii.

Cât priveşte contestaţia la fişa de evaluare nr. 14494 din 2.08.2006, tribunalul a constatat că simpla înscriere a notelor acordate contestatoarei în altă rubrică decât cea corespunzătoare intervalului de notare în care s-a încadrat (de exemplu nota 6 scrisă în dreptul intervalului de notare 7-8) nu este de natură să ducă la nulitatea fişei şi nici la concluzia unei notări subiective. Nivelul notelor acordate nu poate forma obiect al controlului instanţei, angajatorul fiind cel care are dreptul dar şi posibilitatea concretă să evalueze sub aspect profesional salariatul. Aceasta întrucât o asemenea evaluare – astfel cum rezultă şi din fişa în discuţie – nu se referă doar la criterii strict cuantificabile, ca volum de lucrări realizate, ci şi la aptitudini şi atitudini personale şi profesionale ce pot fi apreciate doar în timp şi prin colaborare directă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatoarea criticând-o pentru nelegalitate, solicitând admiterea contestaţiei, anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă, reintegrarea în muncă doar pentru perioada 13.12.2006 – 12.02.2007, cu obligarea intimatei la plata drepturilor salariale dar şi a cheltuielilor de judecată aferente.

În motivare a susţinut nelegalitatea concedierii arătând că au fost încălcate prevederile H.G. nr. 1138/30.08.2006 şi a Hotărârii AGA nr. 11/20.06.2006, întrucât au fost disponibilizate 125 persoane în loc de 120 persoane, făcând referire la organigrama aprobată prin Hotărâre AGA nr. 4/9.02.2006. A mai susţinut că potrivit organigramei aprobată prin hotărârea anulată, în cadrul biroului E. au fost aprobate 5 posturi din care 4 posturi de inginer iar unul de subinginer, conform statului de funcţii, dar după aprobarea noii organigrame, prin hotărârea AGA nr. 11 din 20.10.2006, s-au prevăzut 6 posturi, 3 pentru funcţia de inginer şi 3 pentru funcţia de subinginer, considerând astfel că activitatea biroului nu s-a redus ci s-a extins, deci nu a fost desfiinţat postul pe care l-a ocupat, desfiinţarea postului nefiind reală şi efectivă, atribuţiile anterioare fiind repartizate şi celorlalţi colegi.

Referitor la fişa de evaluare, a arătat că nu a fost niciodată sancţionată iar unitatea intimată nu a respectat prevederile Ordinului nr. 9055/2006, întrucât este subordonată consiliului local, că în mod greşit a fost desemnată comisia de evaluare în plin proces de disponibilizare, întrucât evaluarea trebuia efectuată la sfârşitul anului calendaristic, iar în realitate această operaţiune a fost efectuată de şeful de birou.

Recursul, nemotivat în drept dar care poate fi încadrat în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. este nefondat, pentru următoare considerente:

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului se constată că prin decizia nr. 528 din 10.11.2006 emisă de intimata S.C. „U.” SA B, s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei, începând cu data de 9.12.2006, în temeiul dispoziţiei art. 65 alin. 1 din Codul muncii, cu aplicarea dispoziţiilor art. OUG nr. 8/2003 privind privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

În cuprinsul deciziei unitatea intimată a invocat că măsura concedierii colective a fost justificată de necesitatea aprobării programului de restructurare şi redresare financiară a societăţii, astfel cum a fost aprobat de Consiliul local al municipiului B prin Hotărârea nr. 183 din 31.05.2006 care implica reducerea costurilor, reducerea pierderilor şi reducerea numărului de personal cu 120 de salariaţi.

În baza programului de restructurare aprobat prin hotărârea AGA nr. 11 din 20.10.2006 s-a stabilit cu un număr de 125 de posturi mai puţin decât numărul aprobat prin organigrama anterioară, criteriile de disponibilizare a personalului fiind stabilite prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii, protocolul încheiat între unitatea angajatoare şi reprezentanţii sindicatelor, anexă la proiectul de concediere colectivă, procesul verbal nr. 20450 din 9.11.2006.

Din verificarea documentaţiei rezultă că anterior, prin Programul de restructurare şi redresare financiară aprobat prin Hotărârea Consiliului Local B nr. 183 din 31.05.2006 dar şi H.G. nr. 1138 din 30.08.2006 s-a prevăzut concedierea unui număr de 120 de salariaţi, ca urmare a concedierii colective, îndreptăţiţi să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute de art. 2 din OUG nr.8/2003, respectiv de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică, îndemnizaţia de şomaj, precum şi venitul lunar de completare, în funcţie de vechimea în muncă.

Potrivit organigramei societăţii aprobată prin Hotărârea AGA nr. 4 din 9.02.2006, rezultă că anterior disponibilizării a fost aprobat un număr maxim de personal de 598, din care în cadrul Biroului E., din subordinea Serviciului tehnic în care funcţiona contestatoarea s-au prevăzut 5 posturi

În urma reorganizării activităţii, organigrama societăţii aşa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr. 11 din 20.10.2006 a AGA a fost aprobată structura organizatorică a S.C. „U.” SA B cu un număr total de personal de 473 persoane, deci cu un număr de 125 de posturi mai puţin (filele 379, 382 dosar fond).

Aşa cum rezultă însă din adresa nr. 13911 din 3 iulie 2007, transmisă instanţei de fond de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă B, S.C. „U.” SA B a transmis situaţia calcului pentru acordarea venitului de completare conform art. 2 din OUG nr. 8/2003 pentru un număr de 100 de salariaţi disponibilizaţi, fiind astfel confirmată susţinerea unităţii intimate dar şi a contestatoarei, că diferenţa reprezintă posturi neocupate, aşa încât era prioritară desfiinţarea acestora.

Pentru aceste considerente în mod corect au fost înlăturate şi susţinerile reţinute prin expertiza tehnică, unitatea intimată respectând dispoziţiile contractului colectiv de muncă astfel cum au fost negociat cu organizaţiile sindicale, aplicarea efectivă a reducerii de personal putându-se aplica numai după reducerea posturilor vacante.

Totodată este de reţinut faptul că potrivit proiectului de concediere colectivă dar şi a organigramei aprobată prin Hotărârea AGA nr. 11 din 20.10.2006, la nivelul societăţii au fost reorganizate şi restructurate toate compartimentele.

Astfel Serviciul tehnic, în subordinea căruia funcţiona biroul E. în care îşi desfăşura activitatea şi contestatoarea conform vechii organigrame avea în subordine şi alte birouri, respectiv Biroul proiectare şi Biroul investiţii au un număr total de 15 persoane, dar după aprobarea restructurării, serviciul menţionat şi cele trei birouri au fost reorganizate în sensul că s-au înfiinţat doar două birouri cu un număr total de 12 posturi respectiv Biroul E. şi Biroul proiectare, cu 6 posturi pentru fiecare birou.

Noţiunea de reorganizare a activităţii la care se referă art. 65 alin. 1 din Codul muncii nu este circumscrisă doar noţiunii de reorganizare a persoanei juridice în sens restrâns, ci are un sens mult mai larg, privind orice reorganizare internă şi orice măsuri de ordin organizatoric.

Din analiza organigramei şi a statului de funcţii rezultă că desfiinţarea locului de muncă a fost efectivă, având la bază o cauză reală şi serioasă, fiind determinate de dificultăţile economice ale societăţii fiind reduse aşadar un număr de 3 posturi la Serviciul tehnic şi celelalte birouri , postul contestatoarei fiind desfiinţat, situaţie ce rezultă şi din analiza fişei posturilor prezentate.

După definitivarea procedurii de concediere, la nivelul Biroului proiectare a fost vacantat un post, ca urmare a ocupării unui post de conducere începând cu data de 20.01.2007, aşa încât fiind ocupat acest post de către un salariat al Biroului E., a fost oferită contestatoarei posibilitatea de a fi din nou angajată, fiind încheiat în acest sens un nou contract individual de muncă, începând cu data de 2.02.2007, atribuţiile fiind stabilite prin fişa postului fiind modificată faţă de cea precedentă.

Cât priveşte criticile privind evaluarea, se constată că în mod corect a reţinut instanţa de fond că intimata nu este o unitate aflată în subordinea consiliului local, aceasta funcţionând conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale evaluarea profesională fiind efectuată conform prevederilor contractului colectiv de muncă şi a Protocolului anexă la Proiectul de concediere colectivă aprecierea asupra activităţii profesionale, nefiind condiţionată de existenţa unor sancţiuni disciplinare sau de încheierea anului calendaristic.

Faţă de cele reţinute, constatând că au fost respectate prevederile legale privind concedierea colectivă în cazul contestatoarei, cum prin acordarea sporului de şomaj contestatoarea a beneficiat de continuitate în activitate, constatând că nu sunt motive de nelegalitate şi nici motive de casare de ordine publică, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ., recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E :

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de contestatoarea J. N., împotriva sentinţei nr. 883 din 14 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă (dosar nr(...)).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 februarie 2008.

 

 

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. A.E.

Judec. fond: M. L., U. N.

Dact. N.L.

2 ex., 5.03.2008

Toate spetele


Sus ↑