• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1135/2009 din data 2009-11-05
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1135/2009

Şedinţa publică de la 5 noiembrie 2009

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) - judecător

(...) (...) (...) - judecător

(...) D. - judecător

J. N. - grefier

 

 

Pe rol se află pronunţarea asupra recursului formulat de pârâta S.C. „GLOBAL J.” SRL P împotriva sentinţei civile nr.640/LM din 5 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar nr(...).

Procedura este completă, fiind îndeplinită fără citarea părţilor.

Se constată că la dosar pârâta recurentă S.C. „Global J.” SRL P a înregistrat Concluzii scrise.

N. dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din 29 octombrie 2009, care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

 

CURTEA DE APEL

 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i H u n e d o a r a sub dosar nr(...) contestatoarea D. B. D. a solicitat anularea deciziei de concediere nr. 53/21.07.2008 emisă de intimata S.C. „GLOBAL J.” SRL P, reintegrarea în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei contestate şi obligarea intimatei la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în calitate de angajată.

În motivarea contestaţiei arată că a lucrat în calitate de muncitor necalificat la societatea intimată, prin decizia contestată fiind înştiinţată că începând cu data de 11.08.2008 îi încetează contractul individual de muncă conform prevederilor art. 65 alin.1 din Codul muncii.

În cauză, apreciază contestatoarea, nu au fost îndeplinite prevederile art. 73 din Codul muncii, în sensul că durata preavizului a fost mai mică de 15 zile lucrătoare, desfiinţarea locului de muncă nefiind reală şi efectivă, înaintea concedierii sale fiind angajate două persoane, iar ulterior încă o persoană în funcţia de paznic.

Intimata, prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că datorită dificultăţilor economice prin care trece societatea, postul contestatoarei de muncitor necalificat nu a mai fost necesar, devenind fără utilitate economică. Termenul de preaviz a fost respectat , pe postul respectiv nefiind angajată altă persoană.

Prin sentinţa civilă nr. 640/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosarul cu nr. de mai sus, contestaţia a fost admisă, a fost anulată decizia atacată, contestatoarea fiind reîncadrată în funcţia deţinută anterior concedierii, intimata fiind obligată să-i plătească despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă, precum şi suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin decizia nr. 53/21.07.2008 emisă de societatea intimată, contractul individual de muncă al intimatei a încetat conform art. 65 alin.1 din Codul muncii, fără a se menţiona numele persoanei care face obiectul reducerii activităţii , la art. 3 din decizie menţionându-se că aceasta se comunică şi salariatei D. B..

Intimata mai emite o decizie cu acelaşi număr din data de 21.07.2008 , conform căreia contractul de muncă încetează începând cu data de 19.08.2008, termenul de preaviz fiind din 22.07.2008 până la 18.08.2008, temeiul desfacerii contractului individual de muncă fiind art. 65 alin.1 Codul muncii, decizie înregistrată şi la I.T.M.

F. contestatoarea a încetat activitatea la data de 19.08.2008. Intimata nu a făcut dovada că desfiinţarea locului de muncă ocupat de contestatoare a fost efectivă şi că această desfiinţare are o cauză reală şi serioasă. Termenul de preaviz acordat reclamantei nu a fost respectat, fiind de doar 14 zile lucrătoare în loc de 15.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs societatea intimată , solicitând admiterea recursului şi modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii contestaţiei ca nefondată.

În expunerea de motive arată că temeiul concedierii contestatoarei este art. 65 alin.1 Codul muncii, fiind menţionat în decizie la art. 1, motivele fiind reducerea activităţii – desfiinţare post. Termenul de preaviz de 15 zile a fost respectat. Nu a fost angajată nici o altă persoană pe postul desfiinţat, angajările ulterioare fiind efectuate de o altă societate cu sediul în aceeaşi locaţie. Contestatoarea a semnat decizia în discuţie cât şi nota de lichidare.

Reducerea postului a intervenit ca urmare a dificultăţilor prin care societatea trece, fapt pentru care au intervenit şi alte disponibilizări.

A depus la dosar organigramele din luna iulie 2008 şi respectiv, din luna august 2008.

Prin întâmpinarea depusă în această fază procesuală, contestatoarea a solicitat respingerea recursului, arătând că emiterea unei a doua decizii , în care atât durata preavizului , cât şi motivul concedierii sunt modificate faţă de prima, atrage nulitatea deciziei de concediere nr. 53/21.07.2008.

Intimata folosea pentru asigurarea pazei şi a curăţeniei 5 persoane, printre care şi contestatoarea. După concedierea sa din 19.08.2008, paza a fost efectuată de numitul J. Ş., căruia i se adaugă din 23.08.2008 pensionarul J. E. şi E. U..

B. operate de intimată atât anterior cât şi ulterior concedierii contestatoarei, vin în contradicţie cu afirmaţiile privind reducerea activităţii. Astfel, reducerea postului nu a fost reală, nu a fost efectivă şi nu a fost dictată de considerente economice, persoanele active fiind înlocuite cu pensionari, iar femeile cu bărbaţi.

Deliberând asupra recursului de faţă funcţie de criticile formulate şi din oficiu potrivit prevederilor art. 304 ind.1 Cod procedură civilă , Curtea reţine următoarele:

Conform contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 532/12.10.2006 contestatoarea D. B. a fost angajata societăţii intimate în calitate de muncitor necalificat (filele 27-28). Conform declaraţiei martorului E. B. (fila 21), sarcinile de serviciu ale contestatoarei constau în asigurarea pazei şi curăţeniei.

Societatea intimată a emis decizia nr. 53/21.07.2008 potrivit căreia, avându-se în vedere reducerea activităţii , începând cu data de 11.08.2008 încetează contractul individual de muncă al contestatoarei începând cu data de 11.08.2008 în conformitate cu art. 65 alin.1 din Codul muncii, termenul de preaviz fiind acordat începând din 22.07.2008 şi până la 11.08.2008 (fila 15).

Deşi decizia a fost comunicată contestatoarei, acesteia nu i s-a dat curs , astfel încât nu a produs efecte.

Ulterior, societatea intimată a procedat la emiterea unei noi decizii cu acelaşi număr şi aceeaşi dată, prin care contractul individual de muncă al contestatoarei încetează începând cu data de 19.08.2008 conform art. 65 alin.1 din Codul muncii pentru motivele reducerea activităţii – desfiinţare post, preavizul acordându-se pentru perioada 22.07.2008- 18.08.2008. Decizia este înregistrată la I.T.M. A la data de 20.08.2008, contestatoarea încetându-şi activitatea în aceste condiţii începând cu data de 19.08.2008. (fila 26)

Aşa cum rezultă din concluziile formulate la termenul din data de 29.10.2009, contestatoarea a înţeles să atace prima decizie emisă de intimată, apreciind că este lovită de nulitate câtă vreme aceasta a procedat la emiterea unei a doua decizii , cu acelaşi număr şi aceeaşi dată, fiind modificat termenul de preaviz şi termenul de preaviz şi temeiul concedierii – din reducerea activităţii în desfiinţare post, împrejurare care conduce la reţinerea nulităţii ambelor decizii.

Câtă vreme prima decizie nu a fost pusă în aplicare şi, deci, nu a produs efecte, nimic nu împiedică societatea intimată să emită o nouă decizie, chiar cu acelaşi număr şi aceeaşi dată, prin care să-şi corecteze propriile erori.

Astfel, noua decizie, care odată înregistrată la I.T.M. A a produs efecte, fixează data încetării raporturilor de muncă ca fiind 19.08.2008, dată exact respectată şi funcţie de care în mod corect a fost stabilit termenul de preaviz, temeiul încetării contractului individual de muncă fiind acelaşi ca şi în precedenta decizie, respectiv art. 65 alin.1 din Codul muncii.

Potrivit art. 65 alin.1 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unu sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Motivul menţionat de intimată este acelaşi în ambele decizii, respectiv reducerea activităţii, în cea de-a doua decizie apărând în plus „desfiinţare post”.

Contrar susţinerilor contestatoarei , în cauză sunt îndeplinite şi prevederile art. 65 alin.2 din Codul muncii, în sensul că desfiinţarea locului de muncă este efectivă şi are o cauză reală şi serioasă.

Intimata a depus la dosar organigrama din luna iulie 2008, deci anterior concedierii contestatoarei, precum şi cea din luna august 2008, ulterioară concedierii. Din compararea acestora rezultă că în sectorul administrativ, în care a fost angajată contestatoarea, a fost redus un post, iar în sectorul carmangerie a operat reducerea a 3 posturi, greutăţi care pot fi puse pe seama dificultăţilor economico-financiare, aşa cum susţine intimata.

Câtă vreme contestatoarea nu a uzat de mijloacele legale pentru a dovedi neconformitatea organigramelor cu realităţile economice ale societăţii intimate, susţinerile acesteia în sensul că ar fi fost realizate pro causa este lipsită de temei.

Din sectorul administrativ intimata a înţeles să desfiinţeze un post, şi anume cel deţinut de contestatoare. În opţiunea acesteia concedierea o priveşte pe contestatoare, nefiind posibilă selectarea salariaţilor încadraţi în posturi similare, art. 65 din Codul Munci neprevăzând posibilitatea angajatorului de a selecţiona personalul pentru posturile păstrate, situaţie în care nu ne-am mai afla în situaţia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, ci în prezenţa unei concedieri pentru motive care ţin de persoana acestuia (selecţie în funcţie de competenţă).

Desfiinţarea locului de muncă este efectivă, intimata dovedind că acesta nu se mai regăseşte în organigrama sa. Desfiinţarea are o cauză reală, întemeindu-se pe împrejurările obiective stipulate de art. 65 alin.1 din Codul muncii, respectiv existenţa dificultăţilor economice (fila 116). În acelaşi timp cauza este şi serioasă, dificultăţile economice fiind de o anumită gravitate, determinând reducerea, la nivelul societăţii, a unui număr de 4 posturi.

Susţinerea contestatoarei în sensul că pe postul deţinut de ea a fost angajată o altă persoană , respectiv pensionarul J. Ş. este lipsită de relevanţă. În aceeaşi locaţie în care intimata îşi are sediul, îşi desfăşoară activitatea şi societatea S.C. H. D. SRL, contractul de muncă înregistrat sub nr. 290/25.07.2008 fiind încheiat între această societate şi numitul J. Ş., funcţia fiind cea de paznic şi nu muncitor necalificat (fila 29). Aşa cum rezultă din declaraţiile martorului N. N., care are calitatea de director resurse umane, din punct de vedere al acţionariatului nu există legături între cele două societăţi, societatea intimată nerealizând angajări ulterioare concedierii contestatoarei (fila 116).

Câtă vreme prima decizie de concediere a contestatoarei emisă de societatea intimată nu a fost pusă în aplicare şi deci nu a produs efecte juridice, nu poate fi reţinută susţinerea contestatoarei în sensul că aceasta ar fi lovită de nulitate absolută.

În egală măsură, nici cea de-a doua decizie nu este lovită de nulitate, ea îndeplinind condiţiile de formă şi de fond prevăzute de art. 74 din Codul muncii, măsura concedierii fiind luată cu respectarea integrală a dispoziţiilor imperative ale art. 65 Codul muncii.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă , Curtea va admite recursul de faţă şi va modifica sentinţa atacată în sensul respingerii contestaţiei formulată de petenta D. B. D..

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de pârâta S.C. „Global J.” SRL P împotriva sentinţei civile nr. 640/LM/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar nr(...) şi în consecinţă:

Modifică sentinţa atacată în sensul că respinge contestaţia formulată de reclamanta D. B. D..

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 05.11.2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) D.

 

Grefier,

J. N.

 

 

 

 

Red. CV, Tehnored. IM-4 ex 08.12.2009

Jud.fond-H. A, N. M.

Toate spetele


Sus ↑