• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 6929 din data 2009-11-30
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6929

Şedinţa publică de la 30 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) E. (...)

Grefier K. E.

 

x.x.x

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata (...) B. (...) S, împotriva sentinţei civile nr. 57 din 29 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t – Complet Specializat în Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-contestatoare N. G., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns recurenta intimată prin consilier juridic G. O., intimata contestatoare N. G., reprezentată de avocat J. U..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform prevederilor art. 242 alin. 2 C.pr. civ.,după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul asupra recursului civil de faţă.

Consilier juridic G. O. pentru recurenta intimată (...) B. (...) S,

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă:

Prin sentinţa civilă nr., 57 din 29 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t – Complet Specializat în Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...) a admis acţiunea formulată de reclamantul N. G., în contradictoriu cu pârâtul (...) B. (...) S, a fost anulată decizia nr. 2476/05.09.2008 şi s-a dispus reintegrarea petentei pe postul deţinut anterio, cu plata drepturilor băneşti actualizate la data plăţii, conform art. 78 Codul muncii.

A respins cererea privind plata daunelor morale ca tardiv formulată.

A obligat pârâta la 1200 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Instanţa a respins cererea de acordare a daunelor morale solicitate ca tardiv formulată având în vedere dispoziţiile art.132 Cpc.

Analizând excepţia invocată în raport de dispoziţiile art.137 Cpc, instanţa a reţinut că decizia de concediere a fost emisă cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege astfel încât nu s-a putut reţine faptul că este lovită de nulitate absolută. În acest sens s-a apreciat că faţă de temeiul legal avut în vedere la emiterea deciziei – art.65 Codul muncii, aceasta cuprinde atât motivele care au determinat concedierea cât şi menţiuni cu privire la durata preavizului şi lipsa locurilor de muncă vacante din societate, cerinţe impuse de art.74 Cm.

Pe fondul cauzei s-a reţinut că petenta a fost salariata pârâtei pe postul de operator calculator în cadrul Serviciului S., iar prin decizia din data de 05.09.2008 i-a fost desfăcut contractul de muncă în temeiul art.65,73 Cm şi art.65 din CCM, la baza acestei măsuri stând hotărârea nr.680/07.03.2008 prin care a fost aprobată noua structură organizatorică de către Consiliul de Administraţie al pârâtei.

Din certificatele medicale aflate la dosar, s-a reţinut că petenta s-a aflat în incapacitate de muncă în perioada 26 mai 2008 – 17.09.2008. Astfel raportat la data emiterii deciziei contestate se apreciază că pârâta a încălcat dispoziţiile art.60 alin.1 lit.a Cm conform cărora concedierea salariaţilor este interzisă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical. Faptul că pârâta a precizat în cuprinsul deciziei menţiunea că aceasta îşi va produce efectele la data încetării unei eventuale cauze de suspendare nu se poare reţine deoarece un astfel de motiv de suspendare nu este prevăzut de lege.

Pentru aceste considerente s-a apreciat că nu s-a mai impus analizarea condiţiilor prevăzute de art.65 Codul muncii, respectiv caracterul efectiv, real şi serios al concedierii atâta timp cât nelegalitatea deciziei rezultă din încălcarea prevederilor imperative ale art.61 M. Cm.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata (...) B. (...) S pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie susţinând că, în mod greşit a fost respins, ca tardiv formulat, capătul de cerere privind acordarea daunelor morale.

Că, motivaţia instanţei în sensul că nelegalitatea deciziei rezultă din încălcarea prevederilor imperative ale art. 61 lit. a din Codul muncii, greşit a fost reţinută de instanţa de fond deoarece potrivit art. 2 din decizia contestată suspendarea contractului individual de muncă în perioada de preaviz, atrage suspendarea termenului de preaviz, acesta prelungindu-se corespunzător cu perioada rămasă ne scursă din preaviz.

Desfiinţarea postului de operator calculator, ocupat de contestatoare, s-a făcut ca urmare a intrării în vigoare a noii structuri organizatorice a (...) B. (...)., iar concedierea acesteia a fost făcută cu respectarea criteriilor de selecţie prevăzute la art. 65 alin. 3 din CCM.

Verificând sentinţa în raport de criticile formulate în recurs cât şi sub toate aspectele potrivit dispoziţiilor art. 304 ind. 1 Cod procedură civilă Curtea constată următoarele;

Prin decizia nr. 2474/05.09.2008, contestatoarea a fost concediată, în temeiul art. 40 alin. 1 lit. a, art. 65 şi art. 73 din Codul muncii.

Concedierea contestatoarei a fost determinată, potrivit susţinerilor intimatei, de desfiinţarea postului de operator calculator, în cadrul serviciului S., ocupat de aceasta, ca urmare a intrării în vigoare a noii structuri organizatorice a (...) B. (...) S, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 680/07.03.2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 din Codul muncii decizia de concediere pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului se comunică acestuia în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea, durata preavizului, lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate, termenul pe care salariatul l-a avut la dispoziţie pentru a ocupa un loc de muncă, în condiţiile art. 64 din Codul muncii.

În temeiul dispoziţiilor legale sus menţionate în decizia prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă a contestatoarei trebuiau menţionate cauzele reorganizării, existenţa unor motive întemeiate care au avut ca urmare necesitatea desfiinţării postului de natura celui ocupat de contestatoare.

Or, în decizia contestată nu sunt menţionate aceste aspecte, emiterea acesteia fiind motivată sumar în sensul că desfacerea contractului individual de muncă a fost determinată de desfiinţarea postului de operator calculator, ocupat de contestatoare, ca urmare a intrării în vigoare a noii structuri organizatorice a unităţii.

Faţă de cele prezentate Curtea constată că în decizie, recurenta pârâtă nu a arătat motivele care au determinat concedierea contestatoarei, astfel încât concedierea fiind dispusă cu nerespectarea procedurii dispusă de lege, este nelegală.

Pe de altă parte, în decizia de concediere nu sunt arătate locurile de muncă pentru a da posibilitatea ca, în condiţiile dispoziţiilor art. 64 din Codul muncii, contestatoarea să opteze pentru ocuparea unui alt loc de muncă potrivit pregătirii sale profesionale.

Conform dispoziţiilor art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii.

Critica formulată de intimată, în recurs, în sensul că au fost respectate dispoziţiile legale sus menţionate cu privire la acordarea preavizului şi emiterea deciziei nr. 2474/05.09.2008 nu sunt întemeiate, deoarece atât la data comunicării preavizului, în data de 26.05.2008 cât şi a emiterii deciziei prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă, contestatoarea se afla în concediu medical, conform actelor depuse la dosarul instanţei de fond.

În considerarea celor prezentate Curtea constată că recursul este nefundat şi în temeiul art. 312 Cod procedură civilă va fi respins.

Fiind în cuplă procesuală recurenta pârâtă va fi obligată la cheltuieli de judecată, în temeiul art. 274 Cod procedură civilă către intimata contestatoare.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge recursul declarat de intimata (...) B. (...) S, împotriva sentinţei civile nr.57 din 29 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t – Complet Specializat în Conflicte de Muncă şi Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-contestatoare N. G., având ca obiect drepturi băneşti.

Obligă recurenta către intimata-contestatoare N. G. la 1500 lei cheltuieli de judecată.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 O. 2009

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) E. (...)

 

Grefier,

K. E.

 

Red.jud. M.C.

2 ex/ 16.12.2009.

J. fond: I. E.

C. E.

Toate spetele


Sus ↑