• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1743/R din data 2008-12-18
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

Decizie nr. 1743/R

Şedinţa publică din 18 E. 2008

Completul compus din:

E. V. - Preşedinte

B. E. - Judecător

T. J. - Judecător

Grefier - N. D.

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta SC S. J. SA, cu sediul în T,(...), jud. H, împotriva sentinţei civile nr.1884 din 11 septembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l H a r g h i t a în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reprezentanta pârâtei-recurente, av. E. P. (fără delegaţie la dosar), lipsă fiind reclamanta-intimată N. B..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul a fost declarat în termenul prevăzut de lege, fiind scutit de plata taxei judiciare de timbru.

Neformulându-se alte cereri, instanţa acordă cuvântul asupra recursului declarat în cauză.

Reprezentanta pârâtei-recurente solicită admiterea recursului conform memoriului de la dosar, prevalându-se de dispoziţiile art. 304, pct.9 Cod procedură civilă, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii sub aspectul reintegrării reclamantei în funcţia avută anterior, motivat de faptul că aceasta încasează ajutorul de şomaj, astfel cum rezultă din adeverinţa nr.744/17.12.2008 emisă de A.J.O.F.M. de la dosar. Nu solicită cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A,

 

Prin sentinţa civilă nr.1884 din 11,.09.2008 a T r i b u n a l u l u i H a r g h i t a s-a admis în parte acţiunea formulată de către reclamanta N. B., împotriva SC S. J. SA T şi, în consecinţă:

- a dispus anularea deciziei de concediere nr.275 din 25.07.2008, emisă de pârâta şi reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior începând cu data prezentei hotărâri:

- s-au respins celelalte capete de cerere.

Prima instanţă a reţinut că măsura concedierii a fost luată cu nerespectarea disp. art.63 alin.2 şi art.64 alin.1 şi 2 Codul muncii.

Referitor la plata salariului, a contravalorii tichetelor de masă şi plata concediului medical s-a arătat că în perioada solicitată petenta a lipsit nemotivat de la locul de muncă iar certificatele medicale nu poartă viza medicului curant.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termenul legal, pârâta SC S. J. SA T, solicitând admiterea recursului modificarea sentinţei civile atacate şi respingerea acţiunii formulate.

În motivarea recursului s-a arătat că în perioada anului 2007 şi 2008 reclamanta a avut realizări sub norma I şi fără să anunţe pe nimeni, din data de 04.06.2008, nu s-a mai prezentat la lucru, până în 25.07.2008, când s-a luat măsura concedierii, cu care dânsa a fost de acord şi a semnat actele, beneficiind de ajutor de şomaj.

Reclamanta a fost întrebată dacă doresşte desfacerea disciplinară a contractului de muncă sau să plece în şomaj.

E. a fost de acord să fie trimisă în şomaj şi a semnat actele. În baza deciziei de concediere a beneficiat de şomaj imediat.

În aceste condiţii, în care reclamanta nu corespunde activităţii de muncitor, societatea nu are ce alt loc de muncă să-l ofere şi reintegrarea în funcţia deţinută anterior nu este un bun exemplu pentru restul colectivului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate şi din oficiu, în baza art.3041 şi art.306 alin.2 Cod pr.civilă, instanţa constată că recursul declarat este nefondat, din următoarele considerente:

Potrivit ar.63 Codul muncii, concedierea salariatului pentru motivul prev. la art.61 lit.d poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel naţional, la nivel de ramură de activitate sau de grup de unităţi, precum şi prin regulamentul intern.

Conform art.64 Codul muncii, în cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prev. la art.61 lit.c şi d, precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art.56 lit.f, angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sa, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii.

În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin.1, acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau , după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

Deşi potrivit art.287 C o d u l m u n c i i sarcina probei revine angajatorului, acesta nu a făcut dovada respectării acestei proceduri prevăzute de lege prin norme imperative.

Nu are relevanţă în cauză, că reclamanta a fost de acord cu trimiterea în şomaj, deoarece aşa cum a reţinut şi prima instanţă, conform art.76 din Codul muncii, concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

Faţă de cele ce preced, ţinând seama şi de prev. art.312 Cod pr.civilă, urmează să se respingă recursul declarat ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta SC S. J. SA, cu sediul în T,(...), jud. H, împotriva sentinţei civile nr.1884 din 11 septembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l H a r g h i t a în dosarul nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18 E. 2008.

Preşedinte,

E. V.

Judecător,

B. E.

Judecător,

T. J.

 

Grefier,

N. D.

 

 

Red. T.

Tehnored.CC/2 exp.

28.01.2008

Jd.fd. -E.F., C.E.

Asist.jud.V.N.-A.T.

Toate spetele


Sus ↑