• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 2220 din data 2008-04-14
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 2220

Şedinţa publică de la 14 Aprilie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)-(...)

Judecător (...) (...)

Grefier B. H.

x.x.x.

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatorul N. J. împotriva entinţei civile nr.996 din 23 octombrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata SC B. SA, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns avocat R.Ţ. pentru recurentul contestator N. J., lipsind intimata SC B. SA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, reprezentantul recurentului contestator N. J., avocat R.Ţ. a depus inscrisuri reprezentând raportul semestrial 2007 cu situaţia financiară a societăţii.

Instanţa constatând că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat a apreciat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat R.Ţ., pentru recurentul contestator N. J., a prezentat situaţia de fapt şi a dezvoltat oral motivele de recurs invocate în scris în temeiul dispoziţiilor art.304 pct.7 şi 9 cod procedură civilă, arătând că în faţa instanţei de fond au fost invocate motive noi ce nu au fost prevăzute în decizia de desfacere a contractului de muncă.

În raport de cele susţinute a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii, cu obligarea la cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 996 din 23 octombrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...) s-a respins contestaţia formulată de reclamantul N. J. , împotriva deciziei nr. 452/15.08.2007, emisă de pârâta SC B. SA, , ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

 

 

 

S-a reţinut că petentul a fost salariatul pârâtei pe postul de subinginer la Departamentul M. – N. şi prin decizia contestată i s-a desfăcut contractul individual de muncă în baza art.65(1) şi art.67 CM.

La baza emiterii deciziei de concediere a stat Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.15/27.07.2007 prin care s-a aprobat desfiinţarea a 26 posturi, fără încărcare ca urmare a comasării unor activităţi din cadrul secţiilor de producţie ,de întreţinere ,precum şi din cadrul compartimentelor funcţionale

Motivele acestei concedieri au fost situaţia economico-financiară dificilă prin care a trecut societatea, situaţie generată de devalorizarea Euro, reducerea pieţei interne, accentuarea concurenţei, creşterea preţului la energie şi gaz metan.

Situaţia precară invocată de pârâtă a condus la o concediere colectivă prin care s-a urmărit stabilizarea situaţiei economice .

Situaţia financiară neredresându-se, a condus la necesitatea reducerii unor noi posturi, printr-o concediere individuală, concediere ce a privit şi postul deţinut de contestator.

Astfel, postul de subinginer ocupat de contestator a fost desfiinţat.

Iniţial, pârâta în temeiul urmăririi redresării situaţiei financiare a încheiat cu sindicatul un act adiţional la contractul colectiv de muncă prin care s-a modificat grila de salarizare .

Contestatorului i s-a oferit salariu de categorie specială ,respectiv 1.255lei pe care l-a refuzat.

Faţă de această situaţie pârâta a procedat la restrângerea activităţii şi s-a optat pentru desfiinţarea postului contestatorului.

Din organigrama depusă la dosar de pârâtă s-a constatat că la secţia unde şi-a desfăşurat activitatea contestatorul , s-a procedat la reducerea efectivă şi reală a posturilor, printre care şi cel deţinut de contestator.

Astfel s-a apreciat că reducerea postului a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă .

Susţinerea contestatorului că decizia de desfacere a contractului de muncă este nelegală, deoarece data desfacerii contractului de muncă este retroactivă nu poate fi reţinută, având în vedere că situaţia de fapt ce impunea desfiinţarea postului s-a menţinut ,iar prin cea de-a doua decizie s-a înlăturat doar o neregularitate privind viza de legalitate, aspect ce rezultă D. din art. 1 al acesteia .

În ceea ce priveşte motivele de nelegalitate invocate de contestator privind concedierea colectivă s-a reţinut, că în cauză este o concediere individuală a 26 salariaţi.

Împotriva sentinţei a declarat recurs în termen contestatorul N. J. invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia cu motivarea în esenţă :

 

 

În luna care s-a dispus încetarea C.I.M. nu au fost concediaţi decât 6 salariaţi şi nu peste 30 salariaţi cum s-a reţinut eronat.

Intimata a prezentat instanţei printre alte probe o organigramă nedatată şi care nu poartă aprobarea Consiliului de Administraţie.

Nu a beneficiat de servicii de preconcediere din moment ce C.I.M. s-a desfăcut începând cu data de 25.07.2007, fără drept de preaviz.

Menţionează că situaţia financiară a societăţii s-a redresat aşa cum rezultă din raportul semestrial pe 2007 depus la dosar în copie, iar la data de 30.06.2007, societatea avea un profit net şi nu pierderi, aşa cum s-a reţinut eronat de instanţa de fond.

Recursul este fondat.

Examinându-se sentinţa recurată în raport de criticile invocate în recurs, Curtea va reţine :

Recurentul-contestator a fost salariatul intimatei, funcţia de subinginer la Departamentul M. - M.E.A.I., iar prin decizia contestată i s-a desfăcut C.I.M. în temeiul art. 65 (1( şi art. 67 C.N..

Tribunalul a reţinut că la baza emiterii deciziei de concediere a stat Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 15/27.07.2007 prin care s-a aprobat desfiinţarea a 26 de posturi urmare a comasării unor activităţi din cadrul secţiilor de producţie, întreţinere şi a compartimentelor funcţionale.

Motivele concedierii s-au datorat situaţiei economico-financiare precare a societăţii-intimate datorată devalorizării EUR, reducerii pieţei interne, accentuarea concurenţei, a creşterii preţului la energie şi gaz metan, urmârindu-se astfel stabilizarea situaţiei economice.

Întrucât situaţia financiară a intimatei nu s-a redresa, a fost necesară reducerea unor noi posturi printr-o concediere individuală care a vizat şi postul deţinut de recurentul-contestator în sensul că postul de subinginer ocupat de acesta a fost desfiinţat.

Starea de fapt enunţată reţinută de către instanţa de fond care a condus astfel la pronunţarea sentinţei supusă recursului este infirmată de raportul semestrial/2007 aflat la dosarul de recurs în care prezentându-se o analiză a situaţiei economice financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, avându-se în vedere , a - elemente de bilanţ, b- elemnente ale contului d e profit şi pierderi şi c- Cash- flow, iar la Cap. II privind analiza activităţii SC B. SA s-a concluzionat, că în semestrul I 2007 nu s-a vândut şi nu s-a oprit nici un segment de activitate, iar pentru viitor nu se preconizează astfel de evenimente; nu se întrevăd evenimente care ar putea afecta lichiditatea societăţii.

La pct.2 din capitolul privind analiza activităţii SC B. SA ce vizează prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii, a tuturor cheltuielilor de capital curente sau anticipate se arată că în primul semestru al anului 2007, investiţiile puse în funcţiune şi în curs de realizează sânt în cuantum de 1.591.929 lei concretizate în utilaje tehnologice necesare procesului de producţie finanţate din fonduri proprii.

În aceeaşi perioadă a anului 2006 investiţiile au fost în sumă de 1.239.530 lei reprezentând echipamente tehnologice finanţate din surse proprii.

La pct.2.3 din analiza activităţii intimatei privind prezentarea şi analiza evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază, se arată că nu sunt în derulare evenimente, schimbări economice, tranzacţii care să determine reducerea veniturilor din activitatea de bază.

Societatea este bine cotată şi E. externă, exporturile prezentând peste 90% din cifra de afaceri.

SC B. SA are în vedere dezvoltarea de noi produse care au destinaţie cu preponderenţă E. Uniunii Europene.

Avându-se în vedere acest raport semestrial cu referire expresă la situaţia economico-financiară a societăţii intimate, rezultă indubitabil că situaţia financiară a intimatei nu este precară, ci dimpotrivă este în continuă dezvoltare, de unde concluzia că nu a fost necesară reducerea vreunor posturi cu referire la postul deţinut de contestatorul-recurent, şi prin urmare, apreciindu-se sentinţa nelegală şi netemeinică, în temeiul art. 304 pct.9 C.pr.civilă rap. la art. 312 al. 1 C.pr.civilă se va admite recursul, modificându-se sentinţa în sensul admiterii contestaţiei formulată de recurentul-contestator.

Se va anula decizia de desfacere a contractului de muncă al contestatorului-recurent dispunându-se reintegrarea acestuia în postul deţinut anterior şi obligarea intimatei la plata drepturilor salariale corespunzătoare începând cu data desfacerii contractului de muncă până la reintegrarea efectivă.

Văzând şi dispoz. art. 274 C.pr.civilă ;

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de contestatorul N. J. împotriva entinţei civile nr.996 din 23 octombrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata SC B. SA, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Modifică sentinţa în sensul că admite contestaţia formulată de contestatorul N. J. ÎMPOTRIVA deciziei nr. 452/15.08.2007 emisă de pârâta SC B. SA S .

Anulează decizia enunţată de desfacere a contractului de muncă nr.452/15.08.2007 emisă de SC B. SA S al recurentului contestator N. J. şi dispune reintegrarea contestatorului în postul deţinut anterior.

Obligă intimata SC B. SA S la plata drepturilor salariale către recurentul-contesstator cporespunzătoare începând cu data desfacerii contractului d e mmuncă a acesteuia şi până la reintegrarea efectivă.

Obligă intimata SC B. SA S către recurentul-contestator N. J. la 595 lei cheltuieli de judecată.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la data de 14 aprilie 2008.

 

 

(...) (...) (...) (...) (...)-(...) (...) (...)

 

 

Grefier

B. H.

 

Red. Jud.I.B.

Tehn . I. C.

Ex.4/22.04.2008

J.F/.I. N.

Şi I. E.

Toate spetele


Sus ↑