• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 2849 din data 2008-05-09
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 2849

 

Şedinţa publică de la 09 Mai 2008

Instanţa constituită din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)     

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamanta E. D. împotriva sentinţei civile nr. 1068/08.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC B. SA, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns pentru recurenta-reclamantă avocat ales Ţ. E.-S., cu împuternicire la fila 30 a dosarului şi pentru intimata-pârâtă consilier juridic H. N., cu delegaţie la dosar (fila 26), lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că pricina este la al III-lea termen de judecată acordat pentru lipsă apărare.

Curtea, având în vedere referatul din încheierea de şedinţă din15.02.2008,din oficiu, invocă excepţia tardivităţii declarării recursului.

Avocat Ţ. E.-S. pentru recurenta-reclamantă cere, preliminar, amânarea pronunţării în cauză pentru a depune concluzii scrise şi respingerea excepţiei tardivităţii pentru următoarele motive:

1) la fila 35 din dosarul de fond clienta sa indică o altă adresă decât cea la care i-a fost comunicată sentinţa recurată, respectiv S, (...) (...), nr. 9, (...) . A, , 17 şi nu S, (...) (...) nr. 30, (...) . A, . 17. În consecinţă, nefiindu-i comunicată sentinţa recurată, recursul este declarat cu respectarea termenului legal.

2) Verificând procesul-verbal încheiat de agentul poştal cu ocazia comunicării hotărârii T r i b u n a l u l u i O l t, se constată că procedura de comunicare a fost îndeplinită prin afişare, care nu este decât o procedură formală. Susţine că între data încheierii acestui proces-verbal (24.11.2007) şi data specificată pe ştampila poştei (26.11.2007) există neconcordanţă.

3) Din analiza dispozitivului sentinţei atacate rezultă că instanţa de fond deşi arată calea de atac nu specifică termenul în care se poate exercita, obligaţie ce-i incumbă potrivit art. 261 alin. 1 pct. 7 Cod proc. civ., iar recurenta-reclamantă nu are studii juridice şi nu avea de unde să cunoască acest termen special de 10 zile.

Consilier juridic H. N. pentru intimata-pârâtă pune concluzii de admitere a excepţiei tardivităţii recursului, întrucât nimeni nu este mai presus de lege. Arată că nu se opune amânării pronunţării în cauză.

Curtea, în baza art. 137 alin. 2 Cod proc. civ., uneşte excepţia cu fondul şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Avocat Ţ. E.-S. pentru recurenta-reclamantă solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii introductive, deoarece clienta sa nu putea fi concediată din motive neimputabile ei, potrivit art. 111 din Contractul Colectiv de Muncă, în condiţiile în care se încadra pentru pensionare anticipată.

Consilier juridic N. H. pentru intimata-pârâtă cere respingerea recursului şi menţinerea hotărârii recurate drept temeinică şi legală, deoarece societatea a făcut o reducere de personal, iar recurenta nu a făcut dovada la societate că s-ar încadra între persoanele ce îndeplineşte condiţiile de pensionare la cerere. Cum postul recurentei a fost redus, unica modalitate pe care ar putea să i-o ofere unitatea ar fi cea de şomaj.

Curtea, având în vedere că în cauză au fost acordate două termene pentru lipsă apărare, în temeiul art. 156 alin. 2 Cod proc. civ., respinge cererea apărătorului recurentei-reclamante pentru amânarea pronunţării în cauză în vederea depunerii de concluzii scrise şi reţine pricina spre soluţionare.

 

C U R T E A:

 

Asupra recursului de faţă:

Prin cererea formulată la data de 31 august 2007 contestatoarea E. D. a solicitat anularea deciziei nr.411/02.08.2007, prin care intimata S.C. B. S.A S i-a desfăcut contractul individual de muncă, reîncadrarea pe postul deţinut anterior, obligarea intimatei la plata drepturilor salariale ce i se cuvin de la data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei a arătat că a fost salariata intimatei până la data de 02.08.2007, când a fost emisă decizia contestată, prin care i-a încetat contractul individual de muncă în temeiul art.65 (1) şi art. 67 din Codul muncii.

A susţinut contestatoarea că nu au fost respectate prevederile contractului colectiv de muncă pe anii 2006-2007, înregistrat la E. sub nr. 177/10.01.2007.

La contestaţie au fost anexate: copia deciziei contestate, contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, procesul-verbal nr.8211/13.08.2007, copia carnetului de muncă şi răspunsul la întâmpinare în care a invocat dispoziţiile art.111 din contractul colectiv de muncă privind protecţia femeilor care mai au 3 ani până la pensionarea anticipată.

Intimata, prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestaţiei arătând că în cazul contestatoarei a operat o concediere individuală, iar reducerea postului său a fost determinată de situaţia economico-finaciară a societăţii şi a avut o cauză reală şi serioasă, postul aceştia fiind desfiinţat rea şi efectiv.

În susţinerea apărării intimata a depus la dosar: decizia nr.421/03.08.2007, nota de lichidare a contestatoarei, procesul-verbal din 07.06.2007, grila de salarizare începând cu data de 01.06.2007, hotărârea nr. 15/27.07.2007, organigrama S.C B. S.A S, înainte şi după reorganizare.

Prin sentinţa nr.1086 din 8 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), s-a respins ca neîntemeiată, contestaţia formulată de E. D., domiciliată în S,(...), (...) .A, .17, Judeţul O, în contradictoriu cu pârâta SC B. SA, cu sediul în S,(...), Judeţul O.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că, desfiinţarea postului contestatoarei a fost determinată de restrângerea activităţii, şi a gradului redus de încărcare ocupaţională, persoanele disponibilizate fiind propuse pentru concediere individuală.

La baza emiterii deciziei de concediere a stat Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.15/27.07.2007 prin care s-a aprobat desfiinţarea a 26 posturi, fără încărcare ocupaţională ca urmare a comasării unor activităţi din cadrul secţiilor de producţie, de întreţinere, precum şi din cadrul compartimentelor funcţionale.

Motivele acestei concedieri au fost situaţia economico-financiară de recesiune prin care a trecut societatea, situaţie generată de devalorizarea Euro, reducerea pieţei interne, accentuarea concurenţei, creşterea preţului la energie şi gaz metan. Situaţia precară invocată de pârâtă a condus iniţial la o concediere colectivă prin care s-a urmărit stabilizarea situaţiei economice a pârâtei, situaţie care neredresându-se a condus la necesitatea reducerii unor noi posturi, printr-o concediere individuală, concediere ce a privit şi persoana contestatoarei.

Astfel, postul de primitor-distribuitor ocupat de contestatoare a fost desfiinţat în mod real şi efectiv aşa cum reiese din organigrama depusă la dosarul cauzei .

Iniţial, pârâta în încercarea de redresare a situaţiei financiare a încheiat cu sindicatul un act adiţional la contractul colectiv de muncă prin care s-a modificat grila de salarizare , situaţie generată de dificultăţile economice invocate şi în decizia contestată.

Nereuşindu-se o redresare efectivă a activităţii societăţii pârâte, aceasta a procedat la restrângerea activităţii şi s-a optat pentru desfiinţarea mai multor posturi cu încărcătură redusă, printre care şi a postului contestatoarei.

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate invocat de contestatoare privind concedierea cu încălcarea art. 111 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, referitor la protecţia femeilor care mai au 3 ani până la pensionarea anticipată, se reţine, că în cauză contestatoarea nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor de pensionare anticipată în următorii 3 ani, situaţie care i-ar fi putut asigura aplicarea dispoziţiilor invocate.

Astfel, în speţă a avut loc o concediere individuală a unui număr de 26 de salariaţi printre care şi contestatoarea, aşa cum rezultă din hotărârea nr.15/27.07.2007, aflată la dosar, precum şi din copia organigramei pârâtei, acte care evidenţiază compartimentele afectate de măsura disponibilizării individuale şi numărul de salariaţi ce au fost vizaţi de această operaţiune.

Prin recursul formulat contestatoarea a criticat pentru nelegalitate şi netemeinicie sentinţa instanţei fond arătând că desfacerea contractului său individual de muncă s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.111.din Contractul colectiv de muncă potrivit cărora „ este interzisă concedierea femeilor din motive neimputabile lor, care mai au trei ani până la pensionarea anticipată”, iar ea se află în această situaţie.

A arătat contestatoarea că faţă de perioada stagiului de cotizare dovedit cu menţiunile din carnetul de muncă şi vârsta acesteia, la data emiterii deciziei, poate beneficia de dispoziţiile art. 111 din contractul colectiv de muncă.

Verificând excepţia tardivităţii recursului, invocată din oficiu de instanţă, în şedinţa din data de 28.03.2008 şi pusă în discuţia părţilor la data de o9.05.2008, în şedinţă publică, se constată că neexercitarea acestei căi de atac în termenul de 10 zile de la comunicarea sentinţei a fost determinată de o împrejure mai presus de voinţa recurentei contestatoare.

Astfel, deşi prin contestaţia depusă la instanţă, în data de 31 august 2007, contestatoarea a arătata că domiciliază la adresa din S,(...), (...) 5, . A, .17, ulterior prin răspunsul la întâmpinare, depus la fila 35 în dosarul tribunalului a indicat adresa corectă, respectiv S,(...), (...), . A, .17, aceiaşi adresă pe care a menţionat-o şi în procura specială prin care a împuternicit-o pe E. F. să o reprezinte în instanţă, în această cauză, aflată la fila 52 din acelaşi dosar.

Cum comunicarea sentinţei s-a făcut la adresa iniţială dată de contestatoare şi nu la adresa menţionată în actele depuse ulterior în dosar se apreciază că cerea de repunere în termen formulată, în temeiul art.103 din C o d u l d e procedură civilă, este întemeiată.

Cu privire la fondul litigiului se constată că la baza emiterii deciziei nr.411/02.08.2007 prin care s-a desfăcut contractul individual de muncă contestatoarei a stat Hotărârea consiliului de administraţie, din cadrul unităţii intimate nr. 15/27.07.2007, potrivit căreia au fost desfiinţate 26 de posturi.

Desfiinţarea posturilor a fost determinată de necesitatea restrângerii activităţii, în raport de gradul de încărcare ocupaţională, datorată situaţiei economice deficitare, cauzată de reducerea pieţei, creşterea preţului la energie şi gaz metan.

Motivul de nelegalitate invocat de contestatoare, potrivit căruia emiterea deciziei, s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.111 din Contractul colectiv de muncă este neîntemeiat, deoarece la data desfacerii contractului individual de muncă, contestatoarea nu îndeplinea condiţiile pentru a putea beneficia de pensie anticipată.

Pentru a putea solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstei standard de pensionare, contestatoarea trebuia să aibă depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani, conform art.49 din Legea nr.10/2000.

Or, la data emiterii decizie prin care s-a desfăcut contractul de muncă contestatoarea nu îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de pensie anticipată şi implicit, protecţia instituită de prevederile art. 111 din Contractul colectiv de muncă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge excepţia tardivităţii recursului.

Respinge recursul declarat de reclamanta E. D. împotriva sentinţei civile nr. 1068/08.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC B. SA.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 09 mai 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) H.

 

   

 

 

Red.M.(...)

Tehn.M.D.2 ex

J.f.I.E.

M.N.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑