• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 215 din data 2010-02-24
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

DOSAR NR(...)

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 215

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 24 februarie 2010

PREŞEDINTE - (...) (...) – preşedinte secţie civilă

- (...) (...) – judecător

- (...) (...) - judecător

GREFIER - N. POLITIC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La ordine a venit spre soluţionare recursul civil formulat de recurentul-reclamant D. G., împotriva sentinţei civile nr. 1132/D din 26.06.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă recurentul-reclamant D. G., care se legitimează cu C.I. seria X.C. nr.(...) eliberată de Poliţia Oraşului D. la data de 23.06.2003, asistat de av.G. E. şi consilier juridic K. M. N. pentru intimata-pârâtă E-ON M Distribuţie S.A.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral asupra cauzei, după care :

Consilier juridic K. M. N. depune la dosarul cauzei împuternicire pentru intimata-pârâtă S.C. E-ON M S.A.- Sucursala B.

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia tardivităţii promovării recursului, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe excepţie.

Avocat G. E. având cuvântul pe excepţie pentru recurentul-reclamant D. G. solicită respingerea excepţiei tardivităţii recursului, arătând că a depus dovada declarării recursului în termen şi mai mult Serviciul E. atestă că recursul a fost comunicat în termen.

Consilier juridic K. M. N. având cuvântul pe excepţie pentru intimata-pârâtă S.C. E-ON M S.A. - Sucursala B solicită admiterea excepţiei tardivităţii şi respingerea recursului declarat.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

C U R T E A

- deliberând -

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1132 din 26.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) s-a respins ca nefondată contestaţia formulată de D. G., reţinându-se în esenţă următoarele:

Prin cererea înregistrată la T r i b u n a l u l B a c ă u sub nr. 4967 din 15.07.2008, contestatorul D. G., în contradictoriu cu intimata E-ON M Distribuţie SA- Sucursala B a solicitat anularea deciziei de concediere nr. 273/18.06.2008, reintegrarea pe funcţia avută anterior concedierii, plata drepturilor salariale restante, de la data concedierii până la reintegrare, reactualizate la data plăţii efective, precum şi plata cheltuielilor de judecată.

Motivându-şi acţiunea contestatorul a arătat că a fost concediat în temeiul art. 65 din Codul muncii, ca urmare a desfiinţării postului ocupat, însă această reorganizare nu a fost efectivă, reală şi serioasă, întrucât noua organigramă nu a fost stabilită de adunarea generală a societăţii, ci de consiliul de administraţie prin hotărârea din 25.10.2007, că postul desfiinţat a fost scos la concurs sub o altă denumire dar cu aceleaşi atribuţii, că în realitate a fost o concediere colectivă fracţionată şi că reorganizarea nu a fost rezultatul unei transformări tehnologice, a încetării activităţii sau a dificultăţilor economice.

Mai susţine că sindicatul nu a fost consultat cu privire la concedierile efectuate, contrar dispoziţiilor art. 4.119 din CCM la nivelul unităţii.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 59, 76, 77, 78 şi 283 din C. muncii coroborate cu art. 1 alin 2 lit. e-i şi art. 2 din O.G. 137/2000 în sensul că, alături de alţi 20 de colegi a fost concediat subiectiv, în timp ce alţii au fost recalificaţi şi distribuiţi pe alte posturi din interiorul societăţii, iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca netemeinică şi nelegală, motivat de faptul că întreg Departamentul „Proiect evidenţă tehnică şi alocarea consumatorilor”, în cadrul căruia si-a desfăşurat activitatea contestatorul în funcţia de electrician, a fost desfiinţat la 01.04.2008 datorită nerentabilităţii, Consiliul de administraţie al F. M Distribuţie hotărând acest lucru în şedinţa din 25.10.2007. Astfel, au fost concediaţi un număr de 13 salariaţi din totalul de 65 de angajaţi ai acestui departament, o parte din ei au fost redistribuiţi pe alte posturi vacante, în funcţie de pregătirea lor profesională, restul încetând activitatea prin acordul părţilor.

Referitor la redistribuirea în cadrul societăţii, intimata a arătat că singurele posturi disponibile erau de electrician exploatare staţii pentru care era necesară absolvirea unui liceu sau a unei şcoli profesionale cu specializarea în reparaţii staţii şi reţele electrice, cerinţe pe care contestatorul nu le îndeplinea.

Totodată, intimata a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat ca, în cazul în care va cădea în pretenţii să se dispună obligarea contestatorului la restituirea sumei de 12.310 lei reprezentând compensaţia bănească primită la concediere, în sumă reactualizată.

În dovedirea susţinerilor sale intimata a dedus la dosarul cauzei documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei de concediere.

La dosar s-a administrat proba cu înscrisuri si interogatoriul intimatei, probatoriu în urma căruia instanţa a reţinut următoarele:

Prin decizia nr. 273/18.06.2008, intimata E-ON M Distribuţie S.A. - Sucursala B a dispus concedierea contestatorul D. G., electrician în cadrul Departamentului „Proiect evidenţă tehnică şi alocarea consumatorilor”, în temeiul art. 65 din C. muncii, începând cu data de 19.06.2008.

Această decizie a avut la bază Hotărârea Consiliului de Administraţie din 25.10.2007 prin care s-a hotărât desfiinţarea proiectului în cadrul căruia lucra contestatorul.

La baza hotărârii de desfiinţare a proiectului în cauză a stat minuta din data de 05.09.2007, privind propunerea de închidere a proiectului, comunicările interne prin care se arată că obiectivele propuse au fost în mare parte finalizate, iar cheltuielile estimate au fost depăşite, precum şi analiza economică a întregului proiect din care rezulta nerentabilitatea acestuia.

Analizând aceste documente precum şi organigramelor societăţii, anterioare şi ulterioare concedierii (fl. 51,53), se poate trage concluzia că disponibilizarea a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă.

Susţinerile privitoare la disponibilizarea fictivă şi la angajarea altor persoane pe aceleaşi posturi s-a constatat că nu sunt pertinente şi au fost înlăturat întrucât, potrivit relaţiilor existente la dosar, rezultă că s-a angajat un singur electrician, însă contestatorul nu îndeplinea cerinţele de studii ale postului şi nici nu avea specialitatea în staţii şi reţele electrice.

Referitor la organul competent a dispune reorganizarea activităţii, din analiza art. 14 şi 19 alin. 3 a Actului constitutiv al societăţii, coroborate cu dispoziţiile art. 111, 113 şi 142 din Legea nr. 31/1991 rezultă că, consiliul de administraţie decide asupra structurii organizatorice interne a societăţii.

S-a mai invocat că, de fapt, concedierea ar fi colectivă, însă dacă raportăm cele 13 concedieri din cadrul Departamentului „Proiect evidenţă tehnică şi alocarea consumatorilor” la numărul total de salariaţi ai societăţii, de peste 2000 persoane, constatăm că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 68 alin 1 lit. c din C. muncii .

Privitor la lipsa acordului sindicatului, art. 4.119 din CCM prevede că „desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, indiferent de situaţie, se va face cu acordul organizaţiei sindicale”.

Din cuprinsul procesului-verbal nr. 12 din 23.10.2007, încheiat între administraţie şi sindicat rezultă că sindicatul a fost informat cu privire la închiderea acestui proiect şi eventualele disponibilizări. De altfel, sindicatului i-a fost comunicată intenţia de concediere a contestatorului prin preavizul de concediere din data de 14.05.2008 şi nu s-a opus acestei concedieri şi nici nu a invocat nerespectarea dispoziţiilor legale.

Faţă de aceste considerente instanţa a apreciat că decizia contestată a fost legal emisă şi în consecinţă a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Împotriva sentinţei civile nr.1132 din 26.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u a declarat recurs contestatorul D. G..

Recursul este tardiv formulat.

Conform art.80 din Legea privind soluţionarea conflictelor de muncă nr.168/1999 termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond.

În cauză, hotărârea primei instanţe a fost legal comunicată contestatorului, cu respectarea condiţiilor impuse de art.100 Cod pr.civilă la data de 18.09.2009 (fila 230 dosar fond) iar cererea de recurs a fost înregistrată la data de 3.12.2009 (fila 3 dosar recurs), cu mult peste termenul legal indicat mai sus.

Actele depuse de recurent, prin apărător, la filele 22, 23 dosar recurs nu fac dovada înregistrării la T r i b u n a l u l B a c ă u a cererii de recurs formulate de D. G. la o altă dată decât data certă aflată pe cererea de la fila 3 dosar recurs.

Faţă de considerentele expuse, în baza art.103 al.1 Cod pr.civilă cu referire la art.80 din Legea nr.168/1999, se va respinge recursul ca tardiv formulat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca tardiv formulat recursul declarat de reclamantul D. G. împotriva sentinţei civile nr.1132 din 26.06.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-pârât E-ON M DISTRIBUŢIE S.A. – SUCURSALA B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 24.02.2010.

 

Preşedinte,

D. E.

Judecător,

T. S.

Judecător,

T. D.

 

Grefier,

N. Politic

 

 

Red.sent. – E. A./E. O.A.

Red.dec.recurs – R.S.

Tehnored.P.M. – 4 ex.

11.03.2010

Toate spetele


Sus ↑