• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 7029 din data 2009-12-03
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 7029

Şedinţa publică de la 03 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...) B.

 

**********************************

 

Pe rol, judecarea recursului formulat de intimata (...) G. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI N. ENERGETICE J. SA, împotriva sentinţei nr. 2527 din 23 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu contestatorul J. E., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns recurenta intimată (...) G. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI N. ENERGETICE J. SA, reprezentată de consilier juridic N. E., intimatul contestator J. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul se şedinţă, după care;

Instanţa, constatând cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul asupra recursului.

Consilier juridic N. E. pentru recurenta intimată (...) G. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI N. ENERGETICE J. SA, a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei cu trimiterea cauzei pentru rejudecare, fără cheltuieli de judecată.

Intimatul contestator J. E., a solicitat respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei ca temeinică şi legală.

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

T r i b u n a l u l D o l j prin sentinţa nr. 2527 de la 23 iunie 2009 a admis contestaţia formulată de contestatorul J. E., în contradictoriu cu intimata (...) J. SA B , având Punctul de lucru în C(...) C ,judeţul D.

A anulat decizia nr. 47 din 16.04.2009 emisă de intimată.

A dispus repunerea în situaţia anterioară şi reintegrarea contestatorului pe postul avut anterior emiterii deciziei.

A obligat intimata către contestator la o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la data emiterii deciziei până la data pronunţării prezentei hotărâri.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

Potrivit art 76 Codul muncii , concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzută de lege este lovită de nulitate absolută .

Conţinutul deciziei de concediere este prev de art 74 din Codul muncii care conţine dispoziţii imperative , neputându-se eluda prin voinţa unilaterală sau acordul părţilor.

La litera b , ca o condiţie de validitate a deciziei este prevăzută durata preavizului.

Aşa cum rezultă din conţinutul deciziei de concediere , mai precis in preambulul deciziei , durata preavizului s-a comunicat contestatorului printr-o adresă distinctă, posibilitate neprevăzută de lege .

Atât practica judiciară cât şi doctrina au statuat că motivele care determină concedierea trebuie menţionate expres in cuprinsul deciziei de concediere, nefiind posibilă completarea deciziei cu acte cum ar fi note, adrese , constatări.

Decizia criticată în prezenta acţiune se raportează la o adresă exterioară , respectiv adresa 567/25 02 2009 .

Raportat la motivele ce au dus la desfiinţarea locului de muncă respectiv la dificultăţile economice pe care le parcurge societatea, tribunalul a constatat că acestea nu sunt dovedite prin acte , fapte şi împrejurări care să le confere calitatea de a fi reale.

Pe de o parte se invocă dificultăţi economice, pe de altă parte aşa cum rezultă din înscrisul existent la fila 6 , înscris publicat pe situl societăţii reclamante, societatea are o poziţie solidă reflectată în cifra de afaceri şi angajamentele contractuale.

Tribunalul a constatat că în cazul contestatorului nu s-au respectat nici disp. art VII pct 3 ( 3 ) din CCM care circumstanţiază concedierea pentru salariaţii care au mai puţin de 5 ani până la pensionare .

Constatând, aşadar că decizia de concediere este nelegală, tribunalul a procedat la desfiinţarea acesteia prin anulare, a dispus repunerea părţilor in situaţia anterioară cu consecinţa reintegrării salariatului , şi obligarea intimatei la despăgubirile prev de art 78 Codul muncii .

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta Filiala Institutul de Cercetări şi N. Energetice J. SA, criticile fiind următoarele:

Recurenta a acţionat în mod licit, fără a încălca vreo normă imperativă la data emiterii preavizului, explicând contestatorului – printr-o notă separată motivele concedierii, nefiind încălcate prev.art. 74 din Codul muncii.

Instanţa de fond şi-a argumentat soluţia pe practica judiciară şi doctrină, precum şi cu motivarea că pe site-ul de internet sunt date care atestă o altă stare de fapt decât cea invocată ca motiv al concedierii.

Arată recurenta că site-ul de internet reprezintă un „vector de imagine” şi cuprinde informaţii care nu sunt personalitate la nivel de subunităţi.

De asemenea, susţine că instanţa a ignorat dispoziţiile art. 65 din Codul muncii, aşa cum au fost ele modificate prin OUG nr.55/2006 şi potrivit cu care „concedierea pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana acestuia, iar desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Recurenta mai arată că şi între salariaţii Punctului de lucru C, nu mai există nicio persoană care să fie angajată pe un post similar cu cel al contestatorului şi că nu putea fi concediat un specialist în locul contestatorului pentru simplul motiv că, acesta din urmă, mai avea 5 ani până la pensionare.

Analizând criticile formulate în raport de dispoz. art.- 3041 şi art. 304 pct.8 şi 9 din C.pr.civ, văzând actele şi lucrările dosarului, se apreciază că recursul este fondat din următoarele considerente:

Instanţa de fond nu şi-a exercitat rolul activ prev.de art. 129 C.pr.civ., în sensul că nu a ordonat probe şi nu a dispus verificări cu privire la împrejurarea că desfiinţarea locului de muncă al contestatorului a avut o cauză reală şi serioasă.

De asemenea, nu a solicitat organigrama de la locul de muncă al contestatorului, înainte şi după emiterea deciziei de concediere nr.47/16.04.2009, precum şi date contabile[( balanţă, bilanţ, dividente (profituri) etc] cu privire la Punctul de lucru C al angajatorului J. C.

A se reţine că deciziei îi lipseşte durata preavizului, aspect ce conduce la nulitatea deciziei, reprezintă o interpretare excesivă a textului de lege, întrucât, art. 74 din Codul muncii trebuie interpretat în sensul că angajatorul trebuie să menţioneze în cuprinsul deciziei suficiente motive şi informaţii pe baza cărora salariatul să poată aprecia legalitatea şi temeinicia măsurii de concediere şi să poată decide dacă o contestă sau nu în justiţie( D.C.C. nr.350/2005).

În cauză, nu s-a trecut expres perioada de 40 zile preaviz ce s-a acordat contestatorului, ci s-a indicat în conţinutul deciziei de concediere nr.47/16.04.2009 (fila 5, dosar fond), adresa nr.567/25.02.2009 prin care s-a comunicat durata preavizului (adresa fila 90 , dosar fond), astfel că nu se poate reţine, sub acest aspect, că deciziei de concediere îi este afectată legalitatea.

Prima instanţă, reţinând acest motiv de nulitate a deciziei de concediere, nu a mai analizat atent pe fondul cauzei, incidenţa dispoziţiilor art. 65 alin.1 şi 2 din Codul muncii, fapt ce atrage aplicarea disp. art. 312 alin.3 Cod pr.civilă, astfel că, urmează a fi casată sentinţa şi a trimite cauza spre rejudecare aceleeaşi instanţe.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de intimata (...) G. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI N. ENERGETICE J. SA, împotriva sentinţei nr. 2527 din 23 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul - contestator J. E..

Casează sentinţa si trimite cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 E. 2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) B.

 

 

04.01.2010

Red.jud.F.D.

3 ex/AS

j.f.M.O.

C.E.

Toate spetele


Sus ↑