• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1396 R din data 2009-12-14
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.1396 R

Şedinţa publică din 14.12.2009

PREŞEDINTE B. T.

JUDECĂTOR E. G.

JUDECĂTOR (...) (...)

GREFIER (...) (...)

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

La ordine fiind judecarea recursului declarat de intimata (...) D. AFACERILOR SRL împotriva sentinţei civile nr. 641/09.07.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu contestatoarea-intimată E. B.-N., având ca obiect „contestaţie decizie de concediere”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatoarea-intimată E. B. -N. asistată de avocat H. F., lipsă fiind recurenta (...) D. AFACERILOR SRL.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Curtea lasă cauza la a doua strigare pentru a fi prezentă şi partea adversă.

La apelul nominal făcut la a doua strigare a cauzei au răspuns părţile ca în precedent.

Apărătorul contestatoarei-intimate depune la dosar chitanţa cu care face dovada achitării onorariului de avocat şi adresa nr.3044/4.11.2009 emisă de Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie B.

Nemaifiind cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Apărătorul contestatoarei-intimate referitor la primul motiv de recurs, arată că contestatoarea a fost asistată de avocat pe parcursul procesului, cererea introductivă a fost semnată de apărătorul acesteia, şi de asemeni împuternicirea avocaţială a fost semnată de partea care a fost reprezentată de avocat.

Mai arată că s-a făcut dovada cu acte că în ziua de 6.05.2009 contestatoarea a fost internată în spital, recurenta având cunoştinţă despre motivul neprezentării la serviciu.

Referitor la faptul că, cheltuielile de judecată nu au fost solicitate prin cererea introductivă, consideră că nu poate constitui un motiv de recurs, acestea fiind solicitate de către contestatoare la termenul din 9.07.2009.

Solicită respingerea recursului şi menţinerea hotărârii recurate.

Solicită cheltuieli de judecată.

C U R T E A

 

Asupra cererii de recurs, înregistrată la Curtea de A P E L G A L A Ţ I, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, sub nr(...).

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 641/09.07.2009 pronunţată de către T r i b u n a l u l B r ă i l a, s-a admis contestaţia formulată de contestatoarea E. B.-N. şi s-a constatat nulitatea deciziei de concediere emisă de intimata S.C. D. AFACERILOR S.R.L. B.

S-a dispus reintegrarea contestatoarei în postul deţinut.

A fost obligată pârâta să plătească contestatoarei drepturile băneşti ce i se cuvin de la data concedierii şi până la reintegrarea efectivă, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii, şi la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la acest tribunal sub nr. 1931/113/1.06.2009, reclamanta E. (fostă U.) B.-N. cheamă în judecată pe pârâta (...) D. AFACERILOR SRL B pentru a se constata nulitatea deciziei de concediere nr. 4 din 7.05.2009, reintegrarea în muncă în funcţia avută şi plata drepturilor salariale de care a fost lipsită, începând cu data concedierii şi până la reintegrare, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii.

Reclamanta a cerut şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

Reclamanta susţine că prin decizia contestată a fost concediată în temeiul art. 65 al. 1 Codul muncii. Decizia este lovită de nulitate absolută, în opinia contestatoarei, întrucât a fost emisă în perioada în care era în incapacitate temporară de muncă (concediu medical), motiv pentru care a formulat acţiunea de faţă.

Pârâta, prin întâmpinare a cerut respingerea contestaţiei ca nefondată.

În dezvoltarea apărării sale, pârâta a încercat să demonstreze că aplicarea art. 65 al. 1 Codul muncii, a fost determinată de situaţia economică precară a societăţii.

Cu privire la certificatul medical prezentat de reclamantă, pârâta arată că la data de 6 mai 2009 E. B.-N. a fost prezentă la serviciu, dovadă fiind foaia colectivă de prezenţă.

În cauză s-au administrat proba cu acte.

Examinând contestaţia pe baza probelor administrate, tribunalul a reţinut următoarele:

Contestatoarea a fost angajată cu contract individual de muncă la (...) D. AFACERILOR SRL B, începând cu data de 1 septembrie 2005 (fila 12).

La data de 7 mai 2009, prin Decizia nr. 4, angajatorul a hotărât concedierea sa în temeiul art. 65 al. 1 Codul muncii, începând cu data de 28 mai 2009.

Verificând legalitatea emiterii deciziei, tribunalul constată că la data de 7 mai 2009, adică la data emiterii deciziei, contestatoarea se afla în incapacitate temporară de muncă, dovada fiind făcută cu certificatul medical seria (...) nr. (...) din 5 mai 2009 (fila 20).

În temeiul art. 60 al. 1 lit. a Codul muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificatul medical conform legii. Consecinţa încălcării acestei interdicţii este nulitatea deciziei, aşa cum se dispune prin art. 76 Codul muncii.

Apărarea pârâtei, conform căreia certificatul medical a fost emis pentru o zi (6 mai 2009) când reclamanta a fost prezentă la locul de muncă nu este fondată, atâta timp cât actul medical nu a fost anulat.

Mai mult, acest aspect este irelevant sub aspectul legalităţii emiterii deciziei.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, tribunalul a admis contestaţia şi a constatat nulitatea deciziei de concediere.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 78 Codul muncii, tribunalul a dispus reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior şi a obligat pe pârâtă la plata drepturilor salariale de care a fost lipsită, începând cu data concedierii (28 mai 2009) şi până la data reintegrării efective.

În baza art. 161 al. 4 Codul muncii, drepturile salariale vor fi actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii, pentru a acoperii prejudiciul suferit de contestatoare prin neîncasarea la timp a salariului din cauza concedierii nelegale.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, a fost obligată pârâta şi la plata cheltuielilor de judecată către petentă.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs pârâta S.C. D. AFACERILOR S.R.L. B , considerând-o nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

Prima instanţă era datoare să încerce împăcarea părţilor, neîndeplinirea acestei obligaţii atrăgând nulitatea absolută a hotărârii pronunţate.

Cererea de chemare în judecată este nulă, lipsind disp. art. 112 pct. 2 şi 6 C.pr. civilă.

Instanţa a acordat cheltuieli de judecată de 500 lei cu toate că nu au fost cerute de reclamantă prin cererea de chemare în judecată.

De asemenea, conform foii colective de prezenţă, reclamanta a fost la serviciu până la orele 16,oo în ziua de 06.05.2009, motiv pentru concedierea acesteia este perfect legală.

În consecinţă, a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate şi, în rejudecare, respingerea contestaţiei.

În drept a întemeiat recursul pe disp. art. 76 din Legea nr. 168/1999.

Intimata nu a formulat întâmpinare însă, prezentă în instanţă prin apărător a solicitat respingerea recursului ca nefondat întrucât prima instanţă a pronunţat o hotărârea legală şi temeinică. A solicitat cheltuieli de judecată.

Analizând sentinţa civilă recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate de către recurentă sub toate aspectele de fapt şi de drept, în baza disp. art. 304 indice 1 C.p.c, Curtea apreciază că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Într-adevăr, potrivit disp. art. 76 din Legea nr. 168/1999, instanţa are obligaţia de a încerca împăcarea părţilor la prima zi de înfăţişare. Însă, contrar susţinerilor recurentei, neîndeplinirea acestei obligaţii nu atrage nicidecum nulitatea absolută a hotărârii întrucât actul normativ nu prevede nici o sancţiune şi nici nu se aduce vreo vătămare părţilor prin neîndeplinirea obligaţiei.

P., în cursul procesului, părţile au posibilitatea de a se împăca. Ori, în cauza de faţă, la prima zi de înfăţişare, contestatoarea intimată a invocat excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere iar instanţa a rămas în pronunţare asupra excepţiei, în baza disp. prev. de art. 137 alin. 1 C.pr. civilă, şi nu pe fondul cauzei.

În consecinţă, acest motiv de recurs este neîntemeiat.

În ceea ce priveşte nulitatea cererii de chemare în judecată, art. 133 C.pr. civilă prevede că va fi declarată nulă cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

Recurenta se referă la art. 161 C.pr. civilă însă , potrivit acestor dispoziţii, dacă reprezentantul părţii nu face dovada calităţii sale, se poate da un termen pentru îndeplinirea lipsurilor şi numai dacă aceste lipsuri nu se împlinesc, instanţa va anula cererea, ori, recurenta intimată nu a invocat această excepţia nici prin întâmpinare şi nici la prima zi de înfăţişare, aşa cum prevăd disp. art. 136 C.pr. civilă. mai mult, contestatoarea intimată a făcut dovada reprezentării sale prin avocat, fiind depusă la dosar împuternicirea nr. 128/21.05.2009, astfel că nu intervine sancţiunea nulităţii, condiţiile art. 112 fiind îndeplinite.

Referitor la cheltuielile de judecată, acestea au fost cerute de către contestatoarea intimată la prima zi de înfăţişare, la termenul de judecată din data de 09.07.2009, în condiţiile art. 132 alin. 1 C.pr. civilă.

Faţă de excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere, aceasta a fost corect constatată de prima instnaţă, întrucât, la data emiterii deciziei, respectiv 07 mai 2009, contestatoarea intimată se afla în concediu medical, deci în incapacitate temporară de muncă, fiind incidente prev. art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii şi art. 76 din Codul muncii. Cât timp certificatul medical nu este anulat, acesta reprezintă un act juridic ce îşi produce efectele., acesta cuprinzând perioada 06.05.2009-11.05.2009. mai mult, în recurs, intimata a depus la dosar adresa nr. 3044/04.11.2009 emisă de Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie B din care rezultă că aceasta a fost internată în perioada 06.05.2009, ora 19,oo-11.05.2009, cu F.O. nr. 5022.

În consecinţă, faţă de considerentele arătate, se va respinge recursul ca nefondat în baza disp. art. 312 alin. 1 C.pr. civilă.

În baza disp. art. 274 C.pr. civilă, ca parte căzută în pretenţii, se va obliga recurenta la plata cheltuielilor de judecată către intimată constând în onorariu de avocat achitat potrivit chitanţei nr. 102/09.11.2009.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de intimata (...) D. AFACERILOR SRL împotriva sentinţei civile nr. 641/09.07.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...).

Obligă pe recurentă la plata cheltuielilor de judecată către intimată de 500 lei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 14.12.2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

A.T. B.G. V.G.

 

 

 

Grefier

L.S.

Red.V.F./5.01.2010

Dact.L.R./ 4 ex/14.01.2010

FOND: A.M.D.-L.N.

Asis.jud.N.J.-L.D.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑