• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1444 din data 2009-11-18
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1444

Şedinţa publică de la 18 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...)

Judecător – (...) (...)

Judecător – (...) (...)

Grefier – (...) (...)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

La ordine a venit spre soluţionare recursul civil formulat de reclamanta J. D. N. împotriva sentinţei civile nr. 563/03.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 16.11.2009 fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi.

C U R T E A

-deliberând-

Asupra recursului civil de faţă instanţa reţine următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 563/D/2009, pronunţată în dosarul nr(...) a T r i b u n a l u l u i B a c ă u a fost respinsă contestatia formulată de reclamanta: J. D. N. din Municipiul B , Bd. (...) cel E. , .1/D/7,jud. B , în contradictoriu pârâta : SC E. SA-B(...), sect. 1 , ca nefondată.

In motivarea sentinţei instanţa de fond a arătat :

Prin cererea înregistrată cu nr(...) la T r i b u n a l u l B a c ă u reclamanta J. D. N. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.93/29.09.2008 emisă de pârâta SC”E.” SA.

Acţiunea este scutita de plata taxei de timbru si timbrului judiciar în temeiul art.285 din Codul muncii.

În motivarea contestaţiei se arată că oferta de transfer formulata de societate este nelegală deoarece a fost făcută de un partener al SC”E.” SA fără a se menţiona care ar fi acesta.

La termenul din 21.01.2009 reclamanta a făcut unele precizari faţă de acţiunea iniţială prin care dezvoltă motivele indicate initial arătând că decizia de incetare a contractului individual de muncă 93/29.09.2008 a fost dată cu incalcarea CCM la nivel de unitate cu nr.8080/23.05.2000 prelungit prin actul additional 1090/22.02.2008, respective a art.51 pct.2 lit.b şi c şi art.45 pct.1B.

Astfel ,angajatorul i-a oferit un post de casier la o staţie de distribuţie combustibil administrată de o societate comercială denumită formal “partener” fără a se specifica denumirea şi datele de identificare ale acesteia , anterior ocupând funcţia de inginer laborator D., asa cum rezultă din fişa postului.

Solicită a se constata nulitatea absolută a deciziei contestat.

În susţinerea contestatiei solicită a se depune de către unitate întreaga documentaţie care a sta la baza deciziei 93/29.09.2008.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia tardivităţii cu privire la contestaţia depusa la termenul din 21.02.2009 iar pe fondul cauzei solicită respingerea contestaţiei ca nefondată. Se arată că în temeiul hotărârilor Consiliului de Administratie E. din 05.07.2005 şi09.08.2005 şi ale lanului social semnat la data de 21.04.2005 între E. şi Sindicatul G. E., in vederea creşterii competitivităţii societăţii şi susţinerii dezvoltării pe termen M., s-a iniţiat un process de reorganizare a societăţii , o consecinţă necesară fiind restructurarea posturilor prin concediere colectivă.

În deplin accord cu art.68 şi următoarele din Codul muncii, art.46 şi urm. din CCM , art.49-52 din Legea 76/2002 PRTROM a comunicat Notificarea de concediere colectivă nr.394/13.05.2008 către Sindicatul G., ITM B şi Agenţia Mun. pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Prin decizia 7/08.01.2007 contestatoara a fost trecută în funcţia de inginer in cadrul Depozitului E. B la compartimentul D. ce face parte din E. Marketing.

Contestatoarei I s-a comunicat în conformitate cu art.46 al.2 lit.a din CCM Oferta internă de transfer pe un alt post din E. Rafinare şi Marketing-punctul de lucru T. de dustribuţie nr.1 B situată pe (...) (...) nr.98.

Oferta internă de transfer mentionează că postul de inginer se desfiinţează, depunându-se diligenţe şi identificându-se posibiliatatea e transfer pe un alt post conform dispoziţiilor art.46 al.2 lit.a din CCM.Aceasta oferta nu a fost refuzat pentru motivele invocate de contestatoare..Dimpotrivă, aceasta prin răspunsul comunicat arată că au fost eludate dispoziţiile art.51 al.2 literele b şi c din CCM.

Deoarece oferta de transfer a fost refuzată , neexistând posibilitatea aplicarii art.51 al.2 literele b şi c din CCM, in mod legal s-a emis decizia de concediere 93/29.09.2008. Mai mult nu există nici o prevedere legală care să oblige angajatorul ca în cazul unei concedieri collective să ofere angajatului un post echivalent cu pregătirea profesională, având in vedere faptul că este vorba de o concediere colectivă.

În susţinerea celor arătate şi în apărare s-au depus mai multe înscrisuri care au stat la baza emiterii deciziei de concediere.

Prin încheierea din 18.03.2009 instanţa a respind excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei invocată de pârâtă.

Analizând ansamblul probelor administrate în cauză instanţa a reţinut următoarele:

În temeiul hotărârilor Consiliului de Administratie E. din 05.07.2005 şi09.08.2005 şi ale planului social semnat la data de 21.04.2005 între E. şi Sindicatul G. E., in vederea creşterii competitivităţii societăţii şi susţinerii dezvoltării pe termen M., s-a iniţiat un proces de reorganizare a societăţii , o consecinţă necesară fiind restructurarea posturilor prin concediere colectivă.

Prin decizia 93/29.09.2008 emisă de unitatea pârâtă s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatoari în temeiul art.65 şi 66 din Codul muncii.

Motivul concedierii retinut in motivarea deciziei a fost desfiinţarea postului ocupat de salariată, respective cel de inginer in cadrul Depozitului E. B, ca urmare a rorganizării activităţii Zonei E. B conform programului de reorganizare al SC”E.” SA aprobat prin Hotărârile Consiliului de Administratie din 07.06.2005 şi 09.08.2005.

Anterior luării acestei decizii contestatoarei I s-a comunicat oferta internă de transfer prin care i se propunea postul de casier la punctual de lucru Staţia de distribuţie nr.1 situată în B,(...), E. rafinare şi marketing

Reclamanta critica pe de o parte aceasta oferta, aratând că transferul său s-ar fi făcut către un partener al SC”E.” fără a se mentiona care ar fi acesta iar apoi , in precizaările depuse la fila 31-32 din dosar arata ca decizia este nelegala deoarece nu s-au respectat prevederile CCM la nivel de unitate cu nr.8080/23.05.2000 prelungit prin actul additional 1090/22.02.2008, respective a art.51 pct.2 lit.b şi c şi art.45 pct.1B.

În răspunsul dat angajatorului ca urmare acestei oferte din 05.08.2008 (fila 56) reclamanta îşi justifică refuzul acceptării noului post doar prin prisma dispoziţiilor art.51 al.2 lit.b şi c din CCM considerând că această modalitate de transfer constituie o modalitate indirectă de indisponibilizare, nefacând nici o referire la identificarea unitatii la care urma sa se faca transferul.

De altfel, analizând oferta de transfer instanţa a reţinut că în cuprinsul acesteia apare punctul de lucru la care urma sa-şi desfăşoare activitatea identificat prin nume şi adresă, la fel structura administrativa din care acesta face parte, eventualele nelămuriri legate de acest aspect putând fi soluţionate cu uşurinţă între părţi dacă reclamanta ar fi solicitat acest lucru.

Potrivit art.65 al.1din Codul muncii concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezintă incetarea contractului de munca determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive , fără legătură cu persoana acestuia.

Potrivit art.45 al.1 pct.B lit.a din CCM pe 2008 la nivel de unitate al E. “contractul colectiv de munca poate inceta din initiative agentului economic pentru motive care nu ţin de persoana salariatului atunci când agentul economic îşi reduce activitata prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauză ca urmare a reorganizări sau restângerii activităţii.”

În continuare art.46 prevede obligatia angajatorului de a căuta solutii privind posibilitatile de redistribuire a salariatilor in primul rand in cadrul aceleiasi subunităţi la nivelul sucursalei, filialei, agentului economic sau chiar al ramurii. T. al cărui post urmează să se desfiinţeze şi căruia angajatorul îi oferă un alt loc de muncă prin redistribuire nu I se aplică prevederile art.29 al.2.

Angajatorul nu este obligat să-I ofere salariatului un alt loc de muncă compatibil cupregătirea profesională decât în situatia prevazuta de art art.45 al.1 pct.B lit.b, in care reclamanta nu se află, şi anume atunci când agentul economic îşi mută sediul în altă localitate iar slariatul încadrat nu acceptă să-l urmeze.

În ceea ce priveste nerspectarea art.51 pct.2 lit b şi c , in sensul că nu s-a tinut cont de situatia personala a reclamantei, respectiv masura trebuia sa nu afecteze mai intâi persoanele cu copii in intretinere si apoi salariatul care este unic intretinatror al familiei, această sustinere este de asemenea nefondată, in conditiile în care reclamantii I s-a oferit un nou post , refuzat de aceasta , iar o altă posibilitate de aplicare a acestor dispoziţii legale la nivelul unităţii nu a fost găsită.

Faţă de cele mai sus arătate instanţa a respins contestaţia ca nefondată.

Impotriva acestei sentinţe a promovat recurs contestatoarea care a criticat nelegalitatea hotărârii, invocând, în esenţă, faptul, că, în speţă, au fost ignorate disp.art. 51 al.2 lit. b, c din C.C.M. al părţilor, care îi sunt aplicabile.

A mai invocat recurenta, că, dată cu reorganizarea societăţii, intimata – pârâtă, i-a fost oferit un loc de muncă la un alt angajator, şi, nu în cadrul unităţii, astfel că argumentaţia privind transferul intern este lipsită de suport legal.

In contextul arătat, susţine recurenta, nu se poate susţine că ar fi refuzat un alt loc de muncă în cadrul unităţii, refuzul exprimat vizând postul oferit în cadrul unei alte societăţi.

Prin întâmpinare intimata – pârâtă a solicitat respingerea ca nefondat a recursului, invocând, în esenţă, faptul că, motivele invocate de recurentă, exced motivelor de refuz al ofertei interne de transfer, ce i-a fost adresată acesteia.

Mai mult, fiind vorba de o concediere colectivă, nu există obligaţia angajatorului de a oferi salariatului un alt post, Codul muncii neindicând nici o procedură în acest sens.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarele :

Prin decizia nr. 93/29.09.2008 emisă de intimata – pârâtă s-a dispus desfacerea contractului de muncă al recurentei în temeiul art.66 – art. 65 şi art. 73 – art. 75 din Codul muncii referitoare la concedierea pentru motive ce nu ţin de pensionarea salariatului.

Motivul concedierii l-a constituit reorganizarea activităţii Zonei E. B conform Programului de reorganizare al S.C. E., aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie, şi planului social demarat de intimată şi sindicat, reorganizare ce a determinat desfiinţarea postului de inginer ocupat de recurentă în cadrul Depozitului E. B ( fl. 51 – 53, 43 – 50 dosar fond).

Prealabil desfacerii contractului de muncă, recurentei i-a fost oferită, un post de casier în punctul de lucru Staţia de distribuţie nr. 1, situat în B,(...), Marketing, recurenta fiind, totodată înştiinţată, asupra faptului că, în situaţia refuzării ofertei, nu îi sunt aplicabile disp.art. 29 alin.2 din C.C.M. ( fl. 54, 55 dosar fond ).

Oferta intimatei de transfer a fost refuzată de recurentă, motivat de faptul că aceasta nu respectă prevederile art. 51 al.2 lit. b, c din C.C.M., fiind modalitate indirectă de disponibilizare ( fl. 56 dosar fond).

Din menţiunile efectuate la Registrul Comerţului de pe lângă T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i ( fl. 57) rezultă că postul oferit recurentei, chiar dacă nu corespunde aceluiaşi grad de pregătire, se

Situa în interiorul societăţii – intimate ( adresa menţionată în oferta internă de transfer figurând şi ca sediu secundar al intimatei ).

In acest contest, nu poate fi reţinută susţinerea recurentei conform căreia postul oferit ar fi aparţinut unui alt angajator decât S.C. „E.” S.A.

Totodată, în raport de caracterul devolutiv al recursului de faţă ( prin prisma disp.art. 3041 cod pr.civilă, şi,m a motivelor invocate de recurentă prin notele scrise depuse în recurs, respectiv, încălcarea de către intimată a disp.art. 69 al.1, al.2, art. 70 art. 711 alin.1 art. 6 Codul muncii ( referitor la concedierile colective şi procedurile acestuia) precum şi eronata apreciere a ansamblului probator, se reţine că, în speţă, critica adusă sentinţei recurate este nefondată.

Din probele administrate rezultă că, procedurile de concediere au fost derulate în conformitate cu disp.art. 68 – 71 Codul muncii, respectiv, hotărârile Consiliului de Administraţie al intimatei, Planul social semnat între reprezentanţii S.C. „E.” şi cei ai Sindicatului, cu înştiinţarea I.T.M. a Municipiului B, A.N.O.F. B, şi în acord cu procedurile C.C.M. ( art. 46 ) care menţionează obligaţia angajatorului de a căuta soluţii pentru redistribuirea salariaţilor în cadrul aceluiaşi subunitate la nivelul sucursale, filiale ori aparatului economic sau chiar al ramurii.

De altfel, în însuşi refuzul ofertei de transfer interne ca şi în contestaţia astfel cum a fost precizată recurenta invocă încălcarea art. 51 al.2 lit. b,mc din C.C.M. ( referitoare la ordinea obligatorie la desfacerea contractelor de muncă în situaţia reducerii de personal) şi nu motive ce ţin de încălcarea prevederilor concedierilor colective prev. de art. 69 – 71 Codul muncii.

In ce priveşte ordinea obligatorie, ce trebuie respectată la concediere ( art. 51 lit. b,c) invocată a fi încălcată, se reţine că, prin oferta făcută recurentei, de a ocupa un alt post în cadrul societăţii, intimatei nu i se poate reţine nici o culpă în nerespectarea acestei ordini, câtă vreme aceasta a manifestat diligenţă în oferirea unui alt loc de muncă recurentei, împrejurare de natură să înlăture orice culpă a societăţii intimate în desfacerea contractului de muncă.

Având în vedere cele anterior menţionate, apreciind, în raport de motivele invocate, că, în speţă, nu se impunem modificarea hotărârii atacate, instanţa, în temeiul art. 3121 cod pr.civilă va respinge ca nefondat recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul formulat de reclamanta J. D. N. din B, Bulevardul (...) cel E., . 1, .D, .7, jud. B împotriva sentinţei civile nr. 563/03.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.XI.2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

T. D. M. D.

 

E. E.

 

GREFIER,

U. D.

Red.sent. E. A. E. O.A.

Red.d.r. L.C.

U..ct/4 ex.

22.12.2009

Toate spetele


Sus ↑