• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 302R din data 2010-01-20
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

(6389/2009)

DECIZIA CIVILĂ NR.302/R

Şedinţa  publică de la 20.01.2010

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...) J.

GREFIER F. E. D.

 

 

Pe rol soluţionarea recursului declarat de recurenta-pârâtă AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ T împotriva sentinţei civile nr.1535/02.10.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n-Secţia Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale şi Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata-pârâtă REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA-DIRECŢIA SILVICĂ A şi intimatul-reclamant D. D. P..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurenta-pârâtă prin consilier juridic P. O., care depune la dosar delegaţie de reprezentare juridică nr.313/18.01.2010 şi intimatul-reclamant, personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Preşedintele completului procedează la verificarea identităţii intimatului-reclamant, care prezintă CI, datele fiind consemnate în caietul de şedinţă.

Părţile arată că nu au alte cereri de formulat, excepţii de invocat ori înscrisuri noi de propus.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat ori înscrisuri noi de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Recurenta-pârâtă, prin consilier juridic, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi rejudecând cauza, respingerea acţiunii reclamantului, ca nefondată.

Intimatul-reclamant solicită respingerea recursului, ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate ca legală şi temeinică.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

CURTEA,

 

Prin cererea înregistrată la data de 21.01.2008 sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i T e l e o r m a n-Secţia Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale şi Contencios Administrativ şi Fiscal, reclamantul D. P. a chemat în judecată pe pârâta Direcţia Silvică A, solicitând modificarea deciziei de încetare a contractului individual de muncă nr.101/6.11.2007 sub aspectul măsurilor de protecţie socială care nu i-au fost acordate.

Prin sentinţa civilă nr.1535/2.10.2009 pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l T e l e o r m a n-Secţia Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale şi Contencios Administrativ şi Fiscal a admis acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamantul D. P., în cotradictoriu cu pârâţii Direcţia Silvică A şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă T; a obligat pe pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă T să plătească reclamantului D. P. drepturile băneşti reprezentând măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea nr. 174/2006 în raport de perioada efectiv lucrată; a respins ca nefondată, cererea formulată împotriva pârâte Direcţia Silvică A; a obligat pe pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fontei de Muncă T să plătească reclamantului D. P. suma de 600 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată; a respins ca nefondată cererea reclamantului privind obligarea pârâtei Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă T la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării nr. 421/16.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobat Programul de restructurare a Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, program ce se realizează în etape, în funcţie de derularea procesului de retrocedare, în baza acestui program în luna noiembrie 2007 urmau a fi disponibilizaţi un număr de 880 de angajaţi iar în anul 2008 un număr de 5175 de salariaţi.

Conform pct. 6 din Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 421/16.06.2006, salariaţii disponibilizaţi prin concediere colectivă urmează să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea nr. 174/2006.

Prin Hotărârea nr.10/30.08.2007 a Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA s-a dispus concedierea colectivă a unui număr de 880 de salariaţi până la sfârşitul anului 2007 .

Reclamantul a fost disponibilizat prin decizia nr.101/06.11.2007 Direcţia Silvică A, decizie în care se precizează faptul că începând cu 08.11.2007 îi încetează contractul individual de muncă şi beneficiază de măsuri de protecţie socială prevăzute de Contractul colectiv de muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Potrivit art. 1. alin (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari „Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta lege, în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în etape, până la data de 31 martie 2007."

Apărările pârâtei Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de T au fost înlăturate de prima instanta, cu motivarea ca măsurile de protecţie socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective prevăzute de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute la art. 2 din Legea nr. 174/2006, iar potrivit art. 3 din lege, sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Venitul de completare prevăzut de art. 2 alin (2) din Legea nr. 174/2006 se acorda lunar de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj.

Aşa cum rezultă din actele depuse la dosarul cauzei, reclamantul a formulat cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj la data de 04.12.2007, drepturile fiindu-i stabilite prin Decizia A.J.O.F.M. T nr. 907/04.12.2007.

Termenul prevăzut de art.1 alin (1) din Legea nr. 174 2006 s-a modificat prin HG nr. 1376/2007 publicată în M. Of. al României nr. 784 19.11.2007 şi a devenit 31 decembrie 2008.

Întrucât H.G. nr. 1376/2007 a intrat în vigoare, potrivit art. 11 alin (3) din Legea 14/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv 19.11.2007, iar data stabilirii indemnizaţiei de şomaj este 04.12.2007, reclamantul este îndreptăţit la venitul de completare prevăzut de art. 2 alin (1) şi (4) din Legea nr. 174/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

în condiţiile în care plata sumelor reprezentând indemnizaţie de şomaj şi venitul de completare se face în condiţiile art. 3 din Legea nr. 174/2006, coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 76/2002 din bugetul asigurărilor pentru şomaj, instanţa a respins acţiunea formulată împotriva pârâtei Direcţia Silvică A şi a obligat pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă T la plata acestora.

In temeiul dispoziţiilor art.274 Cod procedură civila a obligat pe pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă T sa plătească reclamantului suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

A mai retinut prima instanta ca pârâta Direcţia Silvică A nu a căzut în pretenţii, astfel ca fată de aceasta nu sunt incidente dispoziţiile art.274 alin. 1 Cod procedură civilă.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ T, invocand urmatoarele motive de nelegalitate si netemeinicie:

Prin sentinţa civila recurata instanta a obligat A.J.O.F.M. T la acordarea de către A.J.O.F.M T la plata drepturilor băneşti reprezentând masurile de protecţie sociala prevăzute de Legea nr.174/2006, cuvenite in raport de perioada lucrata, către reclamantul D. P., fara a retine faptul ca la data la care reclamantul a incetat activitatea la angajatorul Direcţia T. A, respectiv data de 08-11-2007, Legea 174 / 2006 prevedea la art.1 că : " Salariaţii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva beneficiază de masurile de protecţie sociala prevazute de prezenta lege, in baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competenta, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, in etape E. la data de 31 martie 2007 ".

Recurenta considera ca A.J.O.F.M T nu putea dispune acordarea drepturilor băneşti reprezentind masurile de protecţie sociala prevăzute de legea nr.174/2006, atita timp cât la data la care reclamantul a incetat activitatea la angajatorul Direcţia Silvică A, respectiv data de 08-11-2007, Legea 174/2006 prevedea la art.1 ca masurile de protecţie sociala se acorda E. la data de 31 martie 2007", acest termen fiind modificat de H.G 1376 din 12-11-2007, deci la o data ulterioara încetării raporturilor de munca de către d-l D. P..

Având in vedere considerentele expuse mai sus, precum si prevederile art.1 Cod Civil conform căruia " legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactiva." solicita instanţei admiterea recursului, casarea sentinţei civile nr. 1535 / 02-10-2009 pronunţata de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n si rejudecind cauza pe fond, respingerea acţiunii reclamantului ca nefondata.

Analizand sentinta recurata prin prisma criticilor formulate, Curtea constata ca recursul este nefondat, urmand a fi respins.

Prima instanta a retinut in mod corect ca reclamantul a fost disponibilizat in urma unor concedieri colective care au avut loc la Direcţia Silvică A, contractul sau de munca incetand la data de 08.11.2007.

Art. 1. alin (1) din Legea nr. 174/2006 a prevazut dreptul salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva de a beneficia de măsurile de protecţie socială prevăzute de acest act normativ, în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în etape, până la data de 31 martie 2007.

Prin HG nr. 1376/2007, intrata in vigoare la data de 19.11.2007, termenul prevazut de art. 1 alin. 1 din Legea nr. 174/2006 a fost prelungit pana la data de 31.12.2008.

Intentia legiuitorului a fost aceea de a acorda masurile de protectie sociala tuturor salariatilor disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, in intervalul cuprins intre data concedierilor si data de 31.12.2008. In consecinta, intrucat contractul individual de munca al reclamantului a incetat la data de 08.11.2007, in interiorul intervalului de timp mai sus mentionat, acesta are dreptul de a beneficia de masurile de protectie sociala prevazute de Legea nr. 174/2006.

Mai mult decat atat, prima instanta a subliniat in mod corect faptul ca reclamantul a formulat cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj la data de 04.12.2007, cand HG nr. 1376/2007 intrase deja in vigoare, astfel ca nu poate fi retinuta sustinerea recurentei privind incalcarea principiului neretroactivitatii legii.

G. de aceste considerente, in baza art. 312 C.proc.civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat, cu consecinta mentinerii sentintei atacate, ca fiind legala si temeinica.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-pârâtă AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ T împotriva sentinţei civile nr.1535/2.10.2009 pronunţată de T-Secţia Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale şi Contencios Administrativ şi Fiscal în Complet Specializat pentru Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant D. P. şi intimata-pârâtă DIRECŢIA SILVICĂ A.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20 ianuarie 2010.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

M. I. N. D. T. H. J.

 

 

GREFIER

E. F. D.

Red.: T.

Dact.: Z.G.

2 ex./27.01.2010

Jud.fond: I.U.

M.S.

Toate spetele


Sus ↑