• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 2721 din data 2008-05-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 2721

 

Şedinţa publică de la 07 Mai 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol judecarea recursului declarat de intimata ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 9 D. E. împotriva sentinţei civile nr. 132 din 24 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata contestatoare H. F., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta intimată ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 9 D. E., reprezentată prin avocat N.T., lipsind intimata contestatoare H. F..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

     Instanţa, constatând că nu mai sunt cereri de formulat şi neexistând excepţii de invocat, a acordat cuvântul asupra recursului civil de faţă.

Avocat N.T. pentru recurenta intimată ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 9 D. E., a precizat faptul că îşi întemeiează recursul pe prevederile art. 304 pct. 9 C.pr. civ. şi solicită admiterea recursului, casarea hotărârii recurate având în vedere că instanţa de fond nu a intrat şi în cercetarea fondului cauzei, pronunţând o hotărâre nelegală.

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă :

Prin contestaţia înregistrată la data de 20.12.2007 sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i D o l j – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, petenta H. F. a contestat decizia de concediere nr. 1/04.12.2007 , emisă de intimata Asociaţia de Proprietari nr. 9 "D. E." , solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să constate nulitatea absolută a deciziei de concediere .

În motivarea cererii , contestatoarea s susţinut că a fost angajata intimatei în funcţia de administrator şi că după schimbarea conducerii la nivelul asociaţiei i-au fost îngrădite atribuţiile , iar ulterior s-a recurs la măsura concedierii , prin emiterea deciziei nr. 1/04.12.2007.

De asemenea , contestatoarea a mai susţinut că decizia de concediere emisă de intimată este lovită de nulitate absolută , întrucât nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art. 268, al. 2 lit. a-c din Codul muncii , nu a fost efectuată o cercetare prealabilă şi nici nu i s-a solicitat o notă explicativă în legătură cu presupusele abateri .

În drept contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 268 , al. 2 lit. a-c din Codul muncii .

Prin sentinţa civilă nr.132 din 24 ianuarie 2008, pronunţată în dosarul (...), T r i b u n a l u l D o l j a admis contestaţia formulată de contestatoarea H. F. cu domiciliul în C, în contradictoriu cu intimata ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR 9 C. E. C.

A constatat nulitatea absolută a Deciziei 1 /04.12.2007 emisă de intimată .

A obligat intimata să plătească contestatoarei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea de la data încetării contractului individual de muncă până la data pronunţării .

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Contestatoarea H. F. a fost salariata intimatei Asociaţia de Proprietari nr. 9 "D. E." până la data de 03.12.2007 când, în urma emiterii deciziei de concediere nr. 1/04.12.2007 i-a încetat disciplinar contractul individual de muncă potrivit dispoziţiilor art. 61 , lit a din Codul muncii .

Prin contestaţia formulată, contestatoarea a susţinut că decizia de concediere nr. 1/04.12.2007 este lovită de nulitate absolută, întrucât nu s-a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă de către intimată anterior emiterii deciziei , iar decizia nu cuprinde nici menţiunile prevăzute de art. 268 , al. 2 lit. a-c din Codul muncii .

Astfel , potrivit dispoziţiilor art. 62, al. 11 din Codul muncii , " În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61, lit.a, angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 263-268 ".

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 267 , al. 1 din Codul muncii sub sancţiunea nulităţii absolute nici o măsură cu excepţia celei prevăzute la art. 264, al. 1 , lit. A, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, iar potrivit art. 268, al. 2 , lit a-c "Sub sancţiunea nulităţii absolute în decizie se cuprind în mod obligatoriu : descrierea faptei care constituie abatere disciplinară , precizarea prevederilor din statutul de personal , regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil , care au fost încălcate de salariat , precum şi motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea ."

Instanţa, analizând decizia de concediere disciplinară contestată în cauză, a constatat că aceasta nu cuprinde menţiunile obligatorii astfel cum au fost prevăzute de art. 268 , al. 2 , lit a-c din Codul muncii, fapt ce atrage nulitatea absolută a deciziei .

De asemenea , instanţa a constatat că intimata nu a făcut dovada faptului că anterior emiterii deciziei de concediere disciplinară a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 267, al. 1 din Codul muncii .

Intimata Asociaţia de Proprietari nr.9 C.E. C a formulat recurs împotriva sentinţei civile nr.01328/2008 a T r i b u n a l u l u i D o l j, pe care o consideră nelegală, solicitând modificarea acesteia şi pe fond respingerea contestaţiei.

Critică sentinţa pentru neluarea în considerare a documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de desfacere a contractului de muncă, respectiv : constatările efectuate de organele de control din cadrul Consiliului Local al Mun. C, fişele analitice cu salariile contestate de proprietari, care au refuzat plata cheltuielilor de întreţinere; raportul întocmit de asociaţie către Consiliul Local C, prin care s-a solicitat schimbarea din funcţie a contestatoarei; procesele verbale întocmite în şedinţa Consiliului de Administraţie al Asociaţiei şi cel întocmit de revizorul asociaţiei.

De asemenea, instanţa de fond nu a audiat martorii propuşi de intimată şi nu i-a încuviinţat angajarea unui apărător.

Analizând sentinţa recurată, în raport de criticile formulate şi probele administrate, Curtea apreciază că nu sunt motive de casare sau modificare prev.de art.304 c.pr.civ. şi va fi menţinută.

Criticile formulate de recurenta intimată vizează omisiunea instanţei de fond de a analiza probele administrate în cauză şi cele propuse de intimată în dovedirea temeiniciei deciziei contestate, însă contestatoarea prin contestaţie a solicitat să se constate nulitatea absolută a deciziei pentru încălcarea prevederilor art.268 alin.2 C.M.

Fiind invocată excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere, instanţa a analizat aceste excepţii şi constatând că au fost încălcate prevederile imperative ale art.267 alin.1 şi 268 alin.2 C.M., care impun, sub sancţiunea nulităţii absolute că înainte de aplicarea sancţiunii salariatul să fie ascultat şi să-i fie verificate susţinerile, iar decizia să cuprindă obligatoriu : descrierea faptei ce constituie abatere, prevederile din Regulamentul de ordine interioară, contract colectiv de muncă sau statutul de personal încălcate prin săvârşirea faptei, motivele înlăturării apărărilor salariatului, nemaifiind necesară analiza probelor administrate, a soluţionat cauza pe aceste excepţii.

Întrucât decizia de sancţionare disciplinară nu cuprinde elementele esenţiale impuse de textele suscitate, s-a constatat în mod legal, nulitatea absolută a deciziei contestate.

Având în vedere considerentele enunţate, Curtea apreciază neîntemeiate criticile formulate şi, în baza art.312 c.pr.civ. va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de intimata ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 9 D. E., împotriva sentinţei civile nr. 132 din 24 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata contestatoare H. F., având ca obiect drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Mai 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

03.06.2008

Red.jud.C.(...)

Tehn.MC/2 ex.

j.f. M.H./R.G.

Toate spetele


Sus ↑