• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Fond

Hotararea nr. 5671 din data 2008-07-01
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5671

Şedinţa publică de la 01 Iulie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...) P.

 

 

X.X.X.X.

 

Pe rol, judecarea contestaţiei formulată de reclamanta B. (...), împotriva pârâtei SC B. SA S, reţinută în fond pentru rejudecare în urma casării sentinţei civile nr. 1132 din 20.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosar nr(...), prin decizia civilă nr. 2443 din 22.04.2008, pronunţată de Curtea de A p e l C r a i o v a, în dosar nr(...), având ca „obiect contestaţie decizie de concediere”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta B. (...), personal şi asistată de J. M. şi pârâta SC B. SA S, prin consilier juridic H. N..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, consilier juridic H. N., pentru pârâtă, depune la dosarul cauzei actele solicitate de instanţă la termenul anterior, iar avocat J. M. pentru reclamant depune la dosarul cauzei înscrisuri.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori excepţii de ridicat, se constată cauza în stare de judecată şi se acordă cuvântul părţilor asupra contestaţiei.

Avocat J. M., pentru reclamant, solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, anularea deciziei de concediere şi reîncadrarea pe postul deţinut anterior.

Consilier juridic H. N., pentru pârâtă, solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

 

      C U R T E A

 

Asupra contestaţiei de faţă;

Prin cererea înregistrată la nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i O l t, contestatorul B. (...) a formulat contestaţie împotriva deciziei de desfacere a contractului individual de muncă nr.552/28.09.2007 emisă de pârâta S.C.B. S.A.S şi a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea deciziei ,reîncadrarea pe postul deţinut anterior, obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale ce i se cuveneau de la data desfacerii contractului şi până la reintegrarea efectivă, la daune morale în cuantum de 250.000 lei ,precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii sale contestatoarea a arătat că a fost salariatul unităţii pârâte şi i-a fost emisă decizia nr. 552/28.09.2007, prin care i-a încetat contractul individual de muncă în baza art. 65 coroborat cu art. 68 din C.M.

A mai arătat contestatorul că decizia este netemeinică şi nelegală ,deoarece lucrează de 20 ani în funcţia de maistru, nu a avut nici o abatere disciplinară, lucrează într-o secţie care funcţionează la întreaga capacitate , întrucât piesele se exportă, iar pe secţie se aflau doar doi maiştri .

De asemenea, contestatorul a apreciat că măsura luată se datorează faptului că soţia sa a fost şi ea disponibilizată şi a contestat în instanţă decizia de desfacere a contractului de muncă .

În susţinere contestatorul a depus la dosar deciziile nr. 552/28.09.2007 şi 265/21.06.2007,copie carnet de muncă .

Pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, deoarece în cazul contestatorului a operat o concediere colectivă hotărâtă de Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie în şedinţa de 20.08.2007 , prin care s-a dispus reducerea posturilor care nu au o încărcare suficientă ,respectiv reducerea unui număr de 150 posturi faţă de numărul existent .În susţinerea întâmpinării pârâta a depus la dosar actele ce au stat la baza emiterii deciziei de desfacere a contractului de muncă.

T r i b u n a l u l O l t prin sentinţa 1132/20 nov. 2007 a respins contestaţia formulată de reclamantul B. N., în contradictoriu cu pârâta SC B. SA, ca neîntemeiată.

Împotriva sentinţei a declarat recurs contestatorul criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că nu au fost analizate corect atât obiectul cauzei cât şi probele administrate. Susţine acesta că s-a procedat şi la concedierea soţiei sale,fiind încălcate astfel dispoziţiile CCM, mai mult fiind efectuate noi angajări, începând cu luna ianuarie 2008.

Curtea de A p e l C r a i o v a, prin decizia nr.2443 din 22.04.2008 pronunţată în dosarul nr(...) a admis recursul declarat de contestator B. (...), împotriva sentinţei civile nr.1132 din 20.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata SC B. SA S,

A casat sentinţa susmenţionată şi a reţinut cauza pentru rejudecare, şi a acordat termen pentru soluţionare fond la 03.06.2008.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele :

Prin decizia nr.552 din 28.09.2007 emisă de SC B. SA S s-a decis ca începând cu data de 01.10.2007 să înceteze contractul individual de muncă al recurentului reclamant B. (...), având funcţia de maistru, în conformitate cu dispoz. art.65 (1) coroborat cu art.68 din Codul muncii.

În decizia de desfacere a contractului individual de muncă s-a arătat că situaţia economico-financiară de recesiune prin care trece societatea nu a putut fi redresată prin măsurile anterioare, astfel că, Consiliul de Administraţie al societăţii împreună cu sindicatele, a reanalizat situaţia, rezultând necesitatea unei noi restructurări a activităţii firmei, fapt consemnat prin procesul-verbal din data de 30.08.2007.

Potrivit art.75 din Codul muncii concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana acestuia.

Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Cauza este reală, când prezintă un caracter obiectiv, adică este impusă de dificultăţi economice, independentă de buna sau reaua credinţă a angajatorului.

Cauza este serioasă când se impune din necesităţi evidente privind îmbunătăţirea activităţii şi nu disimulează realitatea. Cauza serioasă este aceea care face imposibilă continuarea activităţii la un loc de muncă, fără pagube pentru angajator.

Astfel, cauza reală şi serioasă trebuie să aibă un caracter obiectiv, adică să fie reclamată de desfiinţarea locului de muncă.

În speţă, unitatea angajatoare a depus la dosar hotărârea nr.17 din 20.08.2007 a Consiliului de Administraţie SC B. SA S, prin care s-a aprobat proiectul de concediere colectivă cum următoarele motive : necesitatea depăşirii perioadei de dificultăţi create în principal prin devalorizarea monedei europene în raport cu moneda naţională, influenţa primelor de aliere, aliaj de aluminiu, urmare a oscilaţiei pe piaţa preţurilor principalelor elemente componente, creşterea preţului la materia primă, energie şi gaz metan, însă acest înscris nu face dovada faptului că desfiinţarea locului de muncă al recurentului reclamant – maistru în secţia TS, care lucra pentru export, a avut o cauză reală şi obiectivă în lipsa unei probe directe care să fie administrate în faţa instanţei.

Totodată, Curtea mai reţine că anterior prin decizia nr.265/21.06.2007 emisă de intimată s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al salariatei B. D., soţia recurentului, tot în cadrul unei concedieri colective în conformitate cu dispoz. art.65 (1) coroborat cu art.68 din Codul muncii, cauzată de situaţia economico-financiară de recesiune a SC B. SA S, astfel că au fost încălcate dispoziţiile CCM unic la nivel naţional prin care s-au stabilit o serie de reguli privind concedierea colectivă şi anume nu au fost respectate dispoz. art.168 alon.2 care prevăd luarea în considerare a unor criterii minimale şi anume : dacă măsura ar afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi societate, se va desface contractul de muncă al unuia din soţi cu salariul mai mic.

Obligaţiile angajatorului în cadrul procedurii concedierii colective trebuie respectate în totalitatea lor, nerespectarea uneia sau mai multora dintre acestea , având ca efect nulitatea de drept absolută a măsurilor subsecvente, respectiv a deciziei de concediere.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept arătate mai sus, Curtea reţine că desfacerea contractului individual de muncă al recurentului nu a fost făcută cu respectarea prevederilor legale, astfel că în baza art.78 Codul muncii va admite contestaţia, va anula decizia nr.552/28.09.2007 emisă de intimată şi va dispune reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii.

Va obliga intimata către contestator la plata drepturilor de care ar fi beneficiat de la data concedierii şi până la reintegrarea efectivă, reactualizate la data plăţii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite contestaţia formulată de contestatorul B. (...), împotriva intimatei SC B. SA S, reţinută în fond pentru rejudecare în urma casării sentinţei civile nr. 1132 din 20.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosar nr(...), prin decizia civilă nr. 2443 din 22.04.2008, pronunţată de Curtea de A p e l C r a i o v a, în dosar nr(...).

Anulează decizia nr.552/28.09.2007 emisă de intimată şi dispune reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii.

Obligă intimata către contestator la plata drepturilor de care ar fi beneficiat de la data concedierii şi până la reintegrarea efectivă, reactualizate la data plăţii.

 

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Iulie 2008.

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) P.

 

   

Red.jud.DV

Ex.2/MC/09.07.2008

Jud.fond.I.N.

C.T.

Toate spetele


Sus ↑