• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 141 din data 2009-02-24
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 141

Şedinţa publică de la 24 Februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect litigiu de muncă privind recursul formulat de T. Gr.1 Mobila şi U. I împotriva sentinţei civile nr. 1348 din 17.09.2008 a T r i b u n a l u l u i I a ş i (dosar nr(...)) ,intimată fiind G. B..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat T. E. pentru intimata G. B., lipsă fiind reprezentantul recurentei T. Gr.1 Mobila şi U. I.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la al doilea termen.

Avocat T. E. pentru intimata G. B. arată că s-au achitat banii şi că în consecinţă litigiu s-a stins.

Instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbateri.

Avocat T. E. pentru intimata G. B. solicită respingerea recursului. Arată că hotărârea instanţei de fond a fost şi executată. Fără cheltuieli de judecată.

Declarând dezbaterile închise.

După deliberare,

CURTEA DE APEL

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 1348 din 19.09.2008 T r i b u n a l u l I a ş i admite în parte acţiunea formulată de reclamanta G. B., cu domiciliul în I,(...) A, (...)-1, . D, . 7, . 4 în contradictoriu cu pârâta S.C. M. Gr. I. Mobilă şi U. I, cu sediul în I,(...).

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma netă de 3944 lei reprezentând drepturi băneşti pentru perioada 16.10.2007 – 2.05.2008 şi drepturile salariale cuvenite pentru perioada 2.05.2008 – 21.07.2008.

Respinge cererea privind plata de drepturi salariale pentru perioada 22.07.2008 – 19.09.2008.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 800 lei, cheltuieli de judecată.

Obligă reclamanta să plătească la Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă T r i b u n a l u l I a ş i în contul d-nei expert N. N., suma de 500 lei, diferenţă onorariu expert.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă reţine următoarele:

Prin decizia nr.74/15.10.2007 reclamanta a fost angajată la pârâtă pe postul de operator calculator în cadrul biroului contabilitate, cu convenţie individuală de muncă. La data de 16.10.2007, prin decizia nr.75, pârâta a desfiinţat postul pe care-l ocupa reclamanta şi, ca urmare, a emis decizia nr.77/16.10.2007 de concediere a reclamantei. Reclamanta a contestat în instanţă această măsură şi, la 11.01.2008, pârâta a depus în instanţă, în dosarul nr(...), decizia nr.1/7.01.2007 prin care a revocat decizia de concediere nr.77/16.10.2007.

Mai reţine instanţa că, T r i b u n a l u l I a ş i prin sentinţa civilă nr.39/16.01.2008 nu a făcut decât să constate ca rămasă fără obiect contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei nr.77/16.10.2007.

In prezenta cauză pârâta susţine imposibilitatea reintegrării efective, motivat de faptul că desfiinţarea postului de operator contabil ar fi fost operată definitiv ca urmare a necontestării de către reclamantă a deciziei nr.75/16.10.2007.

Instanţa constată că această apărare, raportat la situaţia de fapt ce rezultă din actele dosarului relevă faptul că pârâta se află în ceea ce priveşte raportul de muncă al reclamantei, în propria sa situaţie vicioasă, pârâta însăşi a revocat decizia de concediere a reclamantei, dispunând reintegrarea acesteia (decizia nr.1/7.01.2008, fila 122 dosar). Acest fapt a fost constatat şi prin sentinţa nr.39/16.01.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i. Prin urmare, pârâta nu-şi poate folosi în favoarea sa propria sa atitudine echivocă de a fi dispus reintegrarea reclamantei (prin decizia nr.01/7.01/2008) pe un post desfiinţat (prin decizia nr.75/16.10.2007).

In consecinţă, în aplicarea disp.art.78 alin.1 din Codul muncii referitoare la obligarea angajatorului la plata către salariatul concediat în mod netemeinic a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, instanţa va lua în considerare concluziile expertului din raportul de expertiză contabilă, care a calculat această despăgubire raportat la salariul unui muncitor calificat. Aceasta motivat de faptul că reclamanta are pregătire medie, iar între postul de operator calculator şi cel de muncitor calificat există o mai mare similitudine decât faţă de cel de muncitor necalificat.

Prin decizia nr.16.01.2008 reclamanta a fost din nou concediată de către pârâtă, astfel că, instanţa a acordat drepturile băneşti pentru perioada 16.10.2007 – 2.05.2008 şi drepturile salariale cuvenite pentru perioada 2.05.2008 - 21.07.2008, în cuantum net de 3.944 lei.

Instanţa a respins cererea reclamantei de acordare de drepturi băneşti pentru perioada 22.07.2008 şi până la data pronunţării hotărârii, 19.09.2008, motivat de faptul că din data de 21.07.2008 reclamanta a fost concediată.

În temeiul disp.art.274 Cod procedură civilă, instanţa a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 800 lei, cheltuielile de judecată, reprezentând onorariul expertului contabil.

Proba cu expertiza contabilă a fost administrată la cererea reclamantei, acesteia îi revenea obligaţia iniţială de a achita această expertiză, motiv pentru care instanţa a obligat-o să achite diferenţa de onorariu expert, în sumă de 500 lei, urmând a recupera întreaga sumă de la pârâta care a căzut în pretenţii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta S.C.M. Gr. I Mobilă şi U. I considerând-o nelegală şi netemeinică.

Motivează recurenta că instanţa a interpretat greşit situaţia de fapt, aceea de a fi dispus reintegrarea reclamantei pe un post desfiinţat în urma revocării deciziei de concediere nr. 77/16.10.21007 prin decizia nr. 1/7.01.2008. Aceasta deoarece postul de operator calculator a fost desfiinţat prin decizia nr. 76/16.10.2007, ce nu a fost contestată odată cu decizia nr. 77/16.10.2007, reclamanta beneficiind de la acest moment şl de ajutor de şomaj.

Mai motivează recurenta că prin decizia de revocare nr. 1/7.01.2008 a deciziei de concediere nr. 77/16.10.2007 nu s-a făcut nici o menţiune cu privire la reînfiinţarea postului sau că reclamanta ar fi pusă în situaţia anterioară, adică pe postul de ajutor calculator.

Mai motivează recurenta că începând cu data de 16.01.2008, data pronunţării sentinţei civile 39/2006, reclamanta a început să aducă certificate medicale timp de 3 luni şi J, până la data de 2 mai 2008, ce au fost plătite integral de societate. Prin decizia nr. 14/1 iulie 2008 s-a dispus concedierea reclamantei începând cu data de 21 iulie 2008 având la bază decizia de desfiinţare a locului de muncă nr. 76/16 octombrie 2007, cu parcurgerea procedurii prevăzute de Codul muncii.

În fine, recurenta arată că-i datorează reclamantei doar cele 15 zile de preaviz acordate prin decizia 14/1 iulie 2008 şi nu toate sumele admise prin sentinţa recurată, ce cuprind şi perioada 2 mai 2008 – 21 iulie 2008, în care aceasta a prezentat certificate medicale.

Intimata G. B. nu a formulat întâmpinare.

În recurs nu s-au administrat probe suplimentare.

Recursul este nefondat.

Recurenţa – pârâtă S.C. M. Gr. I Mobilă şi U. I a dispus prin decizia nr. 77/16 octombrie 2007 concedierea reclamantei G. B. , decizie ce a avut ca fundament dispoziţia de desfiinţare a postului de operator calculator pe care aceasta îl ocupa ce poartă nr. 76/16.10.2007.

În cadrul litigiului ce s-a purtat asupra legalităţii emiterii deciziei nr. 77/ 16.10.2007, societatea angajatoare a dispus revocarea acestuia emiţând în acest sens decizia nr. 1/7 ianuarie 2008, Sintagma „decizia nr. 77/2007… este revocată” inserată la art. 1 din decizia nr. 1/2008 are semnificaţia desfacerii unilaterale a actului de concediere prin manifestarea de voinţă a persoanei juridice care l-a făcut.

Procedându-se în acest mod se consideră că raportul juridic de muncă al salariatei – reclamante cu unitatea – pârâtă nu a înceta nici un moment.

Prin urmare, situaţia de fapt a fost reţinută corect de instanţă, în deplin acord cu derularea evenimentelor juridice atestate de înscrisuri (deciziile emise de societate).

Împrejurarea susţinută de recurentă că decizia nr. 76/2007 de desfiinţare a postului a rămas în picioare, producând-şi pe deplin efectele, nu este de natură prin ea însăşi să ducă la un alt rezultat în privinţa drepturilor salariale datorate intimatei - reclamante prin aplicarea dispoziţiilor art. 78 alin. 1 Codul muncii.

Aceasta deoarece câtă vreme contractul de muncă al reclamantei a subzistat până la data de 21.07.2008, angajatorul este ţinut să-şi îndeplinească obligaţiile pecuniare rezultate din acest act.

Curtea mai notează că prin recunoaşterea existenţei contractului de muncă, ca efect al revocării deciziei de concediere, nu era necesară menţionarea expresă a termenului de reintegrare.

Exprimarea poziţiei societăţii prin deciziile nr. 76/2007 şi 14/2008, deşi apare sub forma a două situaţii contradictorii din punct de vedere raţional (postul de operator de calculator a fost desfiinţat, dar în acelaşi timp contractul individual de muncă al reclamantei pe acest post este în fiinţă prin anularea propriei decizii de concediere nr. 77/2007) totuşi, aşa după cum greşit a gestionat angajatorul situaţia juridică, ambele situaţii apar ca fiind simultan corecte.

Prin urmare, în mod corect a reţinut instanţa că recurenta – pârâtă datorează intimatei – reclamante drepturi băneşti pentru perioadele înserate în dispozitiv. În condiţiile în care societatea a plătit indemnizaţia de concediu reclamatei, suma datorată va fi diminuată cu drepturile încasate. În recurs nu s-a făcut nici o dovadă în acest sens.

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art. 312 Cod procedură civilă va respinge recursul şi va menţine ca legală şi temeinică sentinţa recurată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul formulat de S.C.M. Gr. I Mobilă şi U. I împotriva sentinţei civile nr. 1348 din 17.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.02.2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, GREFIER,

P.D. M.C. P.G. P.I.

 

 

Red. P.D.

Tehnored. M.C.

02 ex./14.03.2009

T r i b u n a l u l I a ş i

Jud. T. E.

Jud. E. U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asupra recursului declarat împotriva ... constată următoarele

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂŞTE

 

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Februarie 2009

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

I.P. 03 Martie 2009

Toate spetele


Sus ↑