• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca. Recurs

Hotararea nr. DEC. NR. 2/CM din data 2010-01-12
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 2/CM

Şedinţa publică din 12 Ianuarie 2010

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil formulat de către recurenta reclamantă H. H. N., cu domiciliul în O., str. (...) (...)P 1, .B, .28, împotriva sentinţei civile nr. 948/29.09.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât SC S. S. SA, cu sediul în O., D.J. 3., km.23, jud. C, având ca obiect contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă recurenta reclamantă personal, lipsind intimata pârâtă.

Procedura este legal îndeplinită în conformitate cu disp. art.87 şi urm. Cod pr.civilă.

Recursul este declarat în termen, motivat şi scutit de plata taxei judiciare de timbru.

După referatul grefierului de şedinţă;

Instanţa faţă de lipsa intimatei pârâte, dispune lăsarea cauzei la a doua apelare.

După reluarea cauzei, la a doua apelare se prezintă recurenta reclamantă, iar pentru intimata pârâtă se prezintă dl. avocat O. D., în baza împuternicirii avocaţiale nr.97619/11.01.2010, depusă la dosar, care depune întâmpinare din care un exemplar îl comunică recurentei reclamante.

Recurenta reclamantă susţine că nu solicită acordarea unui termen pentru a lua cunoştinţă de întâmpinare.

Ambele părţi declară că nu mai au alte cereri de formulat sau înscrisuri noi de depus, motiv pentru care instanţa declară dezbaterile încheiate, constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor asupra recursului.

Având cuvântul recurenta reclamantă solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi în acest sens depune la dosar şi concluzii scrise.

Apărătorul intimatei pârâte solicită respingerea recursului formulat de către recurenta reclamantă, cu menţiunea că în cauza de faţă nu ne află în situaţia unei concedieri disciplinare, ci a unei concedieri urmare desfiinţării locului de muncă ocupat de aceasta, ce nu ţine de persoana salariatului. Totodată menţionează că a expus pe larg motivele pentru care solicită respingerea acestui recurs în întâmpinarea depusă la dosar şi nu solicită acordarea cheltuielilor de judecată.

 

C U R T E A :

Curtea cu privire la recursul civil de faţă;

H. H. (...) a declarat recurs la 30 octombrie 2009 împotriva sentinţei civile nr.948/29.09.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În fapt :

Prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr(...) la data de 18.02.2009, reclamanta H. H. (...) a solicitat anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă nr. 32/13.02.2008, emisa de parata SC”S. Rafinarie”S.A, repunerea în situaţia anterioară - reintegrarea în funcţia deţinută anterior si plata despăgubirilor băneşti reprezentând salariile actualizate, indexate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul de la data concedierii şi până la efectiva reintegrare.

În motivarea contestaţiei, reclamanta a arătat că prin decizia nr. 32/13.02.2009 parata SC”S. Rafinarie”S.A a dispus, in temeiul art. 65 alin. 1 Codul muncii, incetarea contractului individual de munca al reclamantei, angajata a societatii pe functia de inginer petrochimist, pentru motive neimputabile acesteia, datorita desfiintarii locului de munca ocupat.

Reclamanta a criticat decizia de concediere pentru nerespectarea conditiilor de fond, susţinând ca parata nu a respectat disp. art. 65-67 Codul muncii, in sensul ca:

- motivele care au determinat concedierea nu sunt de natura celor prevăzute de art. 65 alin. 2 Codul muncii, nefiind reale si serioase, atata timp cat atribuţiunile sale de serviciu sunt executate si in prezent de alţi colegi de serviciu si nu de către SC”S.”SA, asa cum se sustine de parata; asa zisa justificare–reducere posturi din organigrama depusa de parata la dosar, nu numai ca nu poate fi asimilata cu o justificare economica-care ar fi condus la aceasta restructurare de posturi, ci constituie o „repoziţionare” a unor posturi, ceea ce nu înseamnă reducere de posturi; postul ocupat de recalmanta nu doar ca nu a fost redus, ci mai mult sarcinile ei de serviciu sunt executate de ceilalti 3 salariati care au lucrat cu ea in acest serviciu si care au ramas pe posturi; parata nu a facut o selecţie a personalului pe baza ordinii de prioritate la concediere, conform cerinţelor legale, ceea ce este contrar legii si realitatii din societate; parata nu a dispus nicio masura pentru trecerea reclamantei in alte posturi care se mentin in societate, desi indeplinea conditiile si mai mult a creat noi structuri pentru care reclamanta avea competenta profesionala; masura reducerii posturilor s-a luat nelegal de catre Consiliul de Administratie al societatii parate, ceea ce a incalcat dispozitia legala privind stabilirea structurii organizatorice de catre Adunarea generala a societatii. A mai susţinut reclamanta ca nu sunt motive economice serioase care au determinat aceasta reducere de posturi, ca desfiinţarea postului ei nu a fost efectiva, iar concedierea nu a avut o cauza reala si serioasa, nefiind impusa de dificultati economice.

Anexat contestaţiei se depune decizia contestată, fişa postului contestatoarei şi justificarea pentru reducerea posturilor din organigrama.

Prin întâmpinare, parata a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată si menţinerea deciziei contestate. S-a susţinut ca incetarea contractului individual de munca al reclamantei s-a dispus ca urmare a desfiinţării locului de munca ocupat de aceasta, întrucât activitatea desfăşurata de reclamanta a fost preluata de un prestator extern in urma externalizării acestei activitati, atribuţiunile ei de serviciu au fost preluate de antreprenorul general al societatii. A mai susţinut parata ca decizia de încetarea contractului de munca îndeplineşte toate condiţiile de forma, iar măsura concedierii a fost dispusa cu respectarea întocmai a disp. art. 65 si urm. Codul muncii, in sensul ca a fost efectiva, iar desfiinţarea locului de munca a avut o cauza reala si serioasa.

Anexat întâmpinării s-a depus documentaţia aferentă deciziei contestate, constând în organigramele anterioare şi ulterioare emiterii deciziei şi dovezile de comunicare .

Sub aspect probator atat contestatoarea cat si intimata au solicitat administrarea probelor cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr.948/29.09.2009, T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a respins acţiunea reclamantei H. H. N., în contradictoriu cu pârâta S.C. S. S. S.A.C, ca nefondată.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele :

Reclamanta H. H. (...) a fost salariata societatii parate SC”S. Rafinarie” S.A., conform contractului individual de munca înregistrat sub nr. (...)/28.01.1998, in funcţia de inginer petrochimist in cadrul Serviciului Utilaje T., pe segmentul de activitate verificări documentaţie, având sarcinile de serviciu menţionate in fisa postului depusa la fila 8 dosar.

Prin Decizia nr. 32/13.02.2008 parata a dispus încetarea contractului individual de munca al reclamantei, conform art. 65 alin. 1 coroborat cu art. 55 lit. c raportat la art. 74 alin. 1 Codul muncii, ca urmare a desfiintarii locului de munca ocupat de aceasta.

Prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 3/01.10.2008 s-a aprobat modificarea organigramei în sensul desfiinţării a trei posturi printre care si cel ocupat de reclamanta, de inginer petrochimist din cadrul Serviciului Utilaje T.-verificari documentatie, ca urmare a reorganizarii activităţii din punct de vedere al structurii interne si cu scop de eficientizare a activităţii, apreciindu-se ca activitatea desfasurata de contestatoare poate fi desfasurata in conditii de eficienta organizatorica de un prestator extern care se afla in pozitia de antreprenor general pentru toate lucrarile de mentenanta, investitii cat si toate activitatile conexe. Acest aspect al desfiintarii postului ocupat de reclamanta este dovedit si cu organigrama societatii parate întocmita anterior si ulterior concedierii reclamantei, in care se poate observa ca postul de inginer petrochimist nu mai figurează in noua organigrama, atributiunile de serviciu ale reclamantei fiind preluate de societatea S., conform contractului nr. 228/2005.

Astfel, contrar susţinerilor reclamantei, concedierea acesteia s-a realizat datorită desfiinţării locului ei de munca, împrejurare determinata de cauze obiective si care ţin de reorganizarea si eficientizarea activităţii societatii parate.

Potrivit art. 65 alin. 1 Codul muncii, concedierea salariatului din motive ce nu ţin de persoana acestuia se poate realiza dacă angajatorul întîmpină dificultăţi în activitate respectiv i se diminuează volumul de activitate, sau trece printr-o perioadă de transformări tehnologice sau reorganizarea activităţii.

Din punct de vedere al legalităţii, se cere ca desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă, respectiv un caracter obiectiv .

Desfiinţarea locului de muncă trebuie să se prezinte ca o suprimare din structura angajatorului, cînd nu se mai regăseşte în organigrama acestuia ori în statul de funcţiuni şi când nu mai este reînfiinţat în scurt timp.

Cauza desfiinţării trebuie să fie reală şi serioasă, să aibe caracter obiectiv adică să fie determinată de dificultăţi economice sau transformări tehnologice, să aibă la bază studii temeinice vizînd îmbunătăţirea activităţii şi să nu disimuleze realitatea.

În cazul de speţă, reorganizarea a constat în desfiinţarea efectivă a postului ocupat de contestatoare, care nu se mai regăseşte în noua organigrama a intimatei, situaţie faţă de care adunarea generală a asociaţilor a hotărât desfiinţarea a trei posturi, printre care si cel ocupat de reclamanta, deoarece s-a apreciat că este mai eficienta preluarea activităţii de către societatea S. SA, cea care executa deja toate lucrările de mentenanta curenta.

Nu poate fi primita susţinerea reclamantei ca nu sunt motive economice serioase care au determinat aceasta reducere de posturi, oportunitatea acestei masuri aparţinând exclusiv angajatorului. De altfel in cauza nu a operat o reducere de posturi astfel cum susţine reclamanta ci desfiinţarea postului ocupat de aceasta, situaţie in care nu se mai pune nici problema unei selecţii a salariaţilor, având in vedere ca desfiinţarea postului a vizat in mod direct activitatea desfăşurata pe acel post si implicit persoana care-l ocupa.

Nici cealaltă susţinere a reclamantei, cum ca activitatea ei a fost preluata de ceilalţi doi colegi ramaşi pe funcţii nu este întemeiata, întrucât aşa cum se poate observa din fisele posturilor existente la dosar, posturile reclamantei si ale celorlalţi doi colegi erau distincte, iar împrejurarea ca după concedierea reclamantei acestora le-au fost mărite responsabilităţile este fireasca, atâta vreme cat acestea erau prevăzute in scopul posturilor pe care le ocupau.

Împrejurarea ca ulterior concedierii reclamantei societatea parata a operat doua angajări, in persoana numitelor J. S. N. si T. J., aşa cum a rezultat din adresa emisa de ITM Constanta, nu poate conduce la concluzia ca desfiinţarea locului de munca nu a fost efectiva, întrucât angajarea celor doua persoane s-a făcut pe o perioada determinata, respectiv de la 01.03.2009 pana la 15.04.2009, probabil in considerarea unor împrejurări speciale.

Din nici o probă administrată in cauza nu se confirmă susţinerile contestatoarei în sensul că temeiul concedierii este altul si ar fi fost determinat de alte motive care ţin de persoana sa.

Critica sentinţei prin motivele de recurs a vizat în esenţă următoarele :

Hotărârea pronunţată nu este rezultatul analizei şi interpretării probatoriilor administrate la dosarul cauzei în lumina disp. art.65 din Codul muncii, probatorii care au condus la concluzia că nu există nici o dovadă din care să rezulte că prin desfiinţarea postului s-a avut în vedere rentabilizarea societăţii, precum şi existenţa unor cauze reale şi serioase.

Nu s-a avut de asemenea în vedere împrejurarea că desfiinţarea postului s-a hotărât prin decizia nr.3/01.10.2008 de către consiliul de administraţie al societăţii, organ care nu poate lua o asemenea măsură în lipsa unei hotărâri a Adunării Generale a Acţionarilor.

Tribunalul nu a verificat conţinutul fişei postului, astfel ar fi constatat că „verificarea documentaţiilor conductelor” era numai o parte a sarcinilor de serviciu şi că avea o întreagă serie de lucrări care nu au fost analizate şi care nu conduceau la desfiinţarea postului.

Nu a fost analizat faptul că pârâta intimată a depus la dosarul cauzei „două fişe de post” din ianuarie 2009 şi nu din perioada anterioară desfiinţării postului, astfel s-ar fi constatat că nu s-a făcut nici o selecţie dintre cele 4 posturi existente în cadrul serviciului şi care executau aceleaşi sarcini de serviciu.

Instanţa a interpretat contrar prevederilor legale adresa nr. 10289/10.07.2008 emisă de I.T.M. C, din care rezultă fără tăgadă că au fost angajate încă 10 persoane după plecarea reclamantei, astfel încât, concedierea apare nelegală din perspectiva disp. art.72 Codul muncii şi art.77 din Contractul colectiv de muncă.

A învederat totodată că externalizarea serviciului s-a făcut pentru un alt obiect de activitate decât sarcinile de serviciu deţinute de reclamanta recurentă, astfel că pârâta nu a dovedit justificarea economică a desfiinţării postului.

A solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei şi ca o consecinţă, admiterea contestaţiei.

În drept, au fost invocate disp. art.304 pct.9 Cod pr.civilă şi art.3041 Cod pr.civilă.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, invocând în esenţă următoarele :

Instanţa de fond a soluţionat în mod temeinic şi legal cauza dedusă judecăţii încuviinţând spre administrare un probatoriu care se pretează naturii litigiului şi astfel a constatat în mod justificat, faptul că acţiunea ce a format contestaţia împotriva deciziei nr.32 din 13.02.2009 este una nefondată.

În soluţionarea contestaţiei instanţa a verificat atât condiţiile concedierii individuale, cât şi cerinţele de formă şi procedurale incidente unei concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului şi dacă există o bază probativă a măsurii din perspectiva dispoziţiilor aplicabile din Codul muncii.

La finalizarea actului de cercetare judecătorească s-a reţinut în mod evident că prin decizia nr.32/13.02.2009, conducerea SC S. Rafinare SA a dispus concedierea individuală a contestatoarei, urmare desfiinţării locului de muncă ocupat de aceasta şi nu din motive care să fi ţinut de persoana sa.

În motivarea hotărârii, se reţine ideea că măsura concedierii a fost luată pentru că, pe de o parte activitatea de verificări documentaţie a fost preluată de un prestator extern în urma externalizării acestei activităţi şi pe de altă parte, că activităţile de inspecţie, reabilitare şi mentenanţă au fost repoziţionate prin creşterea complexităţii pe posturi active în aria nucleară.

Nu pot primi eficienţă criticile contestatoarei, cum că nu ne aflăm în prezenţa unei măsuri reale, efective şi serioase, având în vedere că era ocupanta postului specific activităţilor de verificări documentaţii şi cum această activitate a fost preluată de antreprenorul general al societăţii, dispariţia obiectului muncii a implicat şi măsura desfiinţării postului.

Instanţa care a soluţionat cauza pe fond a observat că prin decizia nr.32 din 13.02.2009 conducerea societăţii intimate a dispus desfiinţarea unui loc de muncă care nu se mai justifica în raport cu nevoile tehnico-economice contemporane măsurii.

Nu pot fi primite ca având valoare juridică alegaţiile relative la lipsa de competenţă a Consiliului de administraţie în ceea ce priveşte modificarea organigramei pentru ca măsura concedierii efective a fost luată de managementul societăţii la ordinul de restructurare primit de la organul suprem de conducere al SC S. Rafinare SA, ordin materializat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr.3 din data de 01.10.2008.

T. activităţii derulate de contestatoare era axat exclusiv pe instalaţiile din petrochimie şi nu din rafinare, iar postul ocupat de aceasta se compunea dintr-o singură persoană şi nu din mai multe, aşa cum neadevărat se susţine, ceea ce nu a implicat necesitatea efectuării unei selecţii pe baza criteriilor prevăzute în contractele colective de muncă incidente.

Prin urmare, nu se putea reţine ca util în cauză afirmaţia că în cadrul aceluiaşi birou ar mai fi fost şi alte persoane în raport cu care să se aplice criteriile de selecţie pentru faptul că posturile celorlalte persoane sunt cu totul diferite atât între ele, cât şi în comparaţie cu cel care a fost ocupat de contestatoare.

Recursul este fondat.

Curtea analizând sentinţa atacată din perspectiva criticilor formulate prin motivele de recurs, îl va admite pentru următoarele considerente :

Prin decizia nr.32/13.02.2008 s-a luat măsura încetării contractului individual de muncă al reclamantei angajată a SC S. S. pe funcţia de inginer petrochimist în cadrul Serviciului Utilaje T., pe segmentul de activitate – verificări documentaţie.

Măsura concedierii, pentru motivele neimputabile salariatei este întemeiată pe disp. art.65 alin.1 din Codul muncii, dată fiind desfiinţarea locului de muncă ocupat de aceasta.

La adoptarea acestei decizii de concediere a fost avută în vedere Decizia nr.3/01.10.2008 a Consiliului de Administraţie a societăţii.

Cerinţa impusă de concediere întemeiată pe disp. art.65 Codul muncii, este aceea ca măsura desfiinţării locului de muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Prin urmare, pentru a se constata dacă desfiinţarea locului de muncă a avut loc în mod efectiv, trebuie cercetate statul de funcţii şi/sau organigrama unităţii. Desfiinţarea nu este efectivă dacă este urmată de reînfiinţarea în scurt timp a aceluiaşi loc de muncă.

Are o cauză reală, când prezintă un caracter obiectiv, adică este impusă de dificultăţi economice, transformări tehnologice, etc.

Este serioasă, când are la bază studii temeinice, vizând îmbunătăţirea activităţii şi nu disimulează realitatea.

Dacă în cauză cerinţa desfiinţării efective a locului de muncă a fost dovedită prin depunerea organigramelor (anterioară şi posterioară desfiinţării locului de muncă), nu acelaşi lucru se poate spune şi cu privire la caracterul real şi serios al măsurii.

Astfel argumentarea că atribuţiile postului au fost preluate de SC S. – nu subzistă, câtă vreme din analiza atribuţiilor fişei postului şi prevederilor contractului, se poate cu uşurinţă observa că nici nu poate fi vorba de o suprapunere de activităţi.

Astfel prin fişa postului, reclamanta recurentă nu are numai activităţi de „verificare documentaţii conducte”, cum în mod artificial s-a prezentat situaţia de către angajator, postul acesteia fiind mult mai complex, salariatul având de îndeplinit şi alte atribuţii precum :

Primeşte şi înregistrează documentaţia referitoare la conducte, în proiecte de modernizări sau reparaţii, în scopul asigurării trasabilităţii intervenţiilor la acestea;

- verifică cartea tehnică a conductei în conformitate cu prevederile proiectului şi a prescripţiilor tehnice J.;

- verifică respectarea condiţiilor cuprinse în documentaţia de proiectare, execuţie sau reparaţii;

- întocmeşte, atunci când este cazul, note de neconformitate/observaţii pe care le urmăreşte până la corectarea/completarea solicitată;

- arhivează documentaţia primită pentru fiecare instalaţie;

- reactualizează desenele izometrice pe baza documentaţiei primite;

- monitorizează/reactualizează Registrul de evidenţă a conductelor;

- întocmeşte lista conductelor înlocuite/reparate/verificate/aprobate;

G. datele tehnice, documentaţia, desenele izometrice privind traseele tehnologice, pentru realizarea examinărilor în condiţii de calitate.

- întocmeşte planul anual de inspecţii şi măsurători;

- întocmeşte cereri de examinare cu V. pe care le înaintează către S.;

- monitorizează şi analizează valorile măsurate, informând pe cei implicaţi în cazul conductelor care au valori apropiate de grosimea minimă admisibilă.

E. la implementarea proiectului T. U.-model 3D privind echipamentele sub presiune (conducte)m în scopul transpunerii datelor pe suport electronic.

- furnizează documentaţia tehnică necesară activităţii de modelare/actualizate model 3 D conducte.

G. documentaţia tehnică necesară în perioada reviziilor generale, a opririlor planificate/accidentale, a modernizărilor, în scopul funcţionării în siguranţă a echipamentelor sub presiune.

- întocmeşte planul anual de verificări şi încercări pentru verificarea tehnică periodică a conductelor aflate în exploatare;

- pregăteşte documentaţia tehnică necesară reviziilor/opririlor tehnologice;

- participă la elaborarea Planului de perspectiva pe cinci ani.

La o analiză comparativă a acestor atribuţii cu obiectul contractului nr.228/26.08.2005 S. 901/C/20.09.2005 (cu acte adiţionale) şi evidenţiat ca atare în „justificarea de reducere posturi din organigramă”, rezultă cu certitudine că nu există o suprapunere între cele două, drept urmare, evidenţiem pentru uşurinţa comparaţiei obiectul contractului de prestări servicii :

1.1.(1) E. se obligă să execute pentru beneficiar, pe riscul său şi în mod independent, în schimbul achitării de către beneficiar a preţului :

a. i. managementul şi executarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii (mentenanţa curentă) pentru :

- utilaje şi echipamente statice şi dinamice;

- instalaţii electrice, aparatură de măsură şi control ;

- construcţii civile, etc.;

ii. aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb;

iii. servicii de proiectare şi inginerie, acolo unde este cazul;

b. i. managementul şi executarea „la cheie” (proiectare, procurement, construcţii montaj şi probe) a lucrărilor şi proiectelor de revizie, periodice şi/sau generale;

ii. reabilitarea şi modernizarea tuturor instalaţiilor;

iii. realizarea tuturor investiţiilor noi ale beneficiarului.

(2) Conţinutul seturilor de servicii prevăzute mai sus au un caracter generic şi orientativ.

(3) Serviciile şi lucrările prevăzute la art.1.1.(1) litera b vor fi realizate de către E. în urma emiterii comenzii de către Beneficiar.

Un alt argument în sprijinul afirmării caracterului neserios al măsurii luate îl reprezintă şi împrejurarea că deşi acest contract a fost încheiat cu patru ani în urmă (anul 2005), măsura desfiinţării locului de muncă a fost luată în anul 2009.

Nu se arată în concret de către angajator, care este motivaţia în baza căreia, fără să se fi modificat obiectul contractului de prestări servicii a apărut dintr-o dată necesitatea desfiinţării locului de muncă ocupat de recurentă, astfel că eficienţa preluării sarcinilor postului de către SC S. SA nu reiese din nici o documentaţie întocmită de pârâtă.

De asemenea, angajatorul nu a făcut dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 76 din C.C.M. care prevede că „la aplicarea efectivă a reducerilor de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, selectarea personalului căruia urmează să i se desfacă contractul de muncă se va face cu consultarea sindicatului, având în vedere o anumită ordine”.

Acordul Sindicatului nu absolvă angajatorul de îndeplinirea cerinţei imperative impusă de art.76 din C.C.M.

În virtutea acestei dispoziţii contractuale care reprezintă legea părţilor, angajatorul avea obligaţia de a face o analiză distinctă a situaţiei fiecărui salariat, ce ar fi putut fi selectat în vederea desfacerii contractului individual de muncă.

Dar, aceasta nu este singura încălcare a unei dispoziţii din contractul colectiv de muncă.

Angajatorul a încălcat şi norma imperativă cuprinsă în art.77 din CCM care obliga societatea ca în momentul când îşi va relua activitatea, într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de desfacere a contractului individual de muncă să cheme, pentru a fi angajaţi, pe salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul de muncă, care au pregătirea necesară pentru ocuparea posturilor vacante.

Angajarea altor persoane fiind posibilă numai după îndeplinirea prevederilor de la alin.(1).

Dovada neîndeplinirii acestei obligaţii se află în adresa ce emană de la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă (fila 70, 71 dosar tribunal), care atestă fără putinţă de tăgadă că la data de 01.03.2009 (la nici o lună de la concedierea recurentei) a făcut angajări pe un post de inginer petrochimist (specializare pe care o deţine reclamant conform diplomei de licenţă – fila 79 dosar tribunal) în persoana numitei T. J..

Angajatorul nu a făcut dovada că i-ar fi comunicat reclamantei existenţa acestui post pe care aceasta avea fără îndoială vocaţia să-l ocupe în virtutea calificării profesionale.

Din coroborarea tuturor probatoriilor mai sus arătate, Curtea observă că măsura desfiinţării locului de muncă, deşi a avut un caracter efectiv, nu a îndeplinit cerinţa realităţii şi seriozităţii măsurii luate.

Pe cale de consecinţă, în baza art.312 Cod pr.civilă, recursul va fi admis.

Drept urmare, va fi admisă contestaţia, anulată decizia de concediere, reintegrată reclamanta în funcţia anterioară şi obligată pârâta în baza disp.art.78 din Codul muncii la plata drepturilor salariale actualizate şi indexate şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta de la data de 14.02.2009 până la reintegrarea efectivă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul civil formulat de către recurenta reclamantă H. H. N., cu domiciliul în O., str. (...) (...)P 1, .B, .28, împotriva sentinţei civile nr. 948/29.09.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât SC S. S. SA, cu sediul în O., D.J. 3., km.23, jud. C.

Modifică în tot sentinţa recurată în sensul că :

Admite contestaţia.

Anulează decizia nr.32/13.02.2009 emisă de pârâtă.

Dispune reintegrarea reclamantei în funcţia ocupată anterior concedierii.

Obligă pârâta către reclamantă la plata drepturilor salariale actualizate şi indexate şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta de la data de 14.02.2009 până la reintegrarea efectivă în funcţie.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 ianuarie 2010.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Jud.fond : M.E.; M.N.

Red.dec.Jud.M.(...)/12.02.2010

Tehnored.gref.RD/4ex./15.02.2010

 

Toate spetele


Sus ↑