• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. DEC. NR. 663/CM din data 2009-11-03
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 663/CM

Şedinţa publică din data de 03 noiembrie 2009

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol, soluţionarea recursului civil formulat de recurenta reclamantă E. F., domiciliată în C, b-dul 1 (...) 2. nr. 3, (...) 170, . B, . 2, . 25, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 228/23.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă S.C. „D.” S.A. C, cu sediul în J. Port, E. 54, judeţul C, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru recurenta reclamantă, avocat E. H., în baza împuternicirii avocaţiale nr. 40932 din 21.07.2009, iar pentru intimata pârâtă, se prezintă avocat E. B., în baza împuternicirii avocaţiale nr. (...)/5.10.2009.

Procedura este legal îndeplinită, cu respectarea dispoziţiilor art. 87 şi următoarele Cod procedură civilă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că recursul este declarat în termen şi motivat, după care:

Fiind întrebaţi, pe rând, apărătorul recurentei reclamante şi apărătorul intimatei pârâte precizează că nu mai au alte cereri, probe de formulat în cauză.

Instanţa, având în vedere că părţile au declarat că nu mai au alte cereri, probe de formulat în cauză, în temeiul disp.art. 150 C.pr.civ. declară încheiate dezbaterile şi acordă cuvântul asupra recursului.

Apărătorul recurentei reclamante E. F., având cuvântul solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi motivat, apreciind că instanţa de fond a pronunţat o soluţie netemeinică şi nelegală atunci când a soluţionat capătul de cerere vizând anularea deciziei de concediere, întrucât în mod greşit a reţinut că intimata a respectat procedura prevăzută atât de art.69 din Codul muncii dar şi prevederile cuprinse în art. 81 alin.1 litera b) din Contractul colectiv de Muncă S. transporturi, încheiat pentru anii 2008 – 2010, apreciind în mod greşit că sindicatul trebuia doar informat în legătură cu măsura reorganizării.

Precizează apărătorul recurentei reclamante că sindicatul a comunicat şi propuneri pentru a se reduce numărul persoanelor vizate prin această restructurare şi metode de reducere a cheltuielilor, însă răspunsul dat de Administraţie la aceste propuneri a fost răuvoitor şi nemotivat, încălcându-se prevederile art. 71 Codul muncii ce obliga angajatorul la a motiva răspunsul dat propunerii formulate de sindicat.

Aprecierea instanţei că au fost respectate dispoziţiile art. 65 alin.2 Codul muncii, o consideră în totală contradictorie cu cerinţele impuse de acest articol care stabileşte că desfiinţarea postului pentru a fi legală, trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Mai arată apărătorul recurentei reclamante că în mod greşit instanţa a apreciat că denunţarea contractului colectiv de muncă s-a produs în termen, căci cele 30 de zile pentru denunţare trebuie calculate prin raportare la data prevăzută în contract, respectiv 31.08.2008, ca fiind data până la care contractul este valabil şi nu data de 27.09.2007, aceasta fiind data înregistrării.

Referitor la capătul de cerere ce vizează plata dispatch-ului pe perioada mai 2005 – iunie 2008 solicită să se observe că instanţa nu a tranşat clar şi fără echivoc această solicitare. Singura repartizare a dispatch-ului a vizat semestrul I 2005 iar începând cu anul 2006 nu s-a mai vrut să se cuprindă o clauză.

Apărătorul recurentei solicită să se aibă în vedere şi practica recentă a tribunalului şi să fie admisă acţiunea, să fie obligată intimata să plătească sumele cu titlu de dispatch şi a cheltuielilor de judecată.

Apărătorul intimatei, având cuvântul precizează că sindicatul a fost informat, aşa cum rezultă din procesul verbal din data de 31.03.2008 încheiat între intimată şi sindicat.

Precizează apărătorul intimatei că la data de 03.03.2008 intimata a iniţiat consultările cu sindicatul în sensul art. 69 din Codul muncii prin notificarea înregistrată cu nr.2358/03.03.2008. În aceeaşi zi notificarea a fost înregistrată şi la ITM – C şi la AJOFM C.

Reclamanta în mod greşit reţine că noile termene propuse să curgă de la data addendum-ului având în vedere că în cuprinsul acestuia este clar menţionat că acestea curg de la data notificării.

Apărătorul intimatei precizează că cererile reclamantei referitoare la obligarea intimatei la plata drepturilor băneşti sunt nefondate, deoarece contractul colectiv de muncă pe care reclamantul îşi întemeiază aceste drepturi şi-a încetat efectele începând cu data de 27.09.2007, anterior momentului în care drepturile solicitate de reclamantă ar fi putut lua naştere dacă respectivul contract ar mai fi fost în vigoare.

Pentru motivele arătate şi detaliate pe larg în întâmpinarea depusă la dosar, apărătorul intimatei solicită respingerea recursului, ca nefondat.

 

 

C U R T E A

 

Cu privire la recursul de faţă, Curtea reţine următoarele:

I. Reclamanta E. F. a chemat in judecată S.C.D. S.A.C pentru ca in baza unei hotărâri judecătoreşti să se dispună:

- anularea deciziei nr.350/06.05.2008, prin care a fost desfăcut contractul individual de muncă şi ca urmare a acestui fapt, reintegrarea în funcţia avută anterior, cu plata drepturilor pentru perioada ulterioară desfacerii contractului şi până la reintegrarea în funcţie, reactualizate şi majorate cu rata inflaţiei;

- plata, în cazul respingerii primului capăt de cerere, în conformitate cu prevederile art. 132 din contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul S.C. D. S.A., înregistrat la D.M.S.S.F. C sub numărul 19510/27.09.2006, a 10 salarii medii /societate, ca diferenţă plată salarii compensatorii neacordate;

- plata sumelor reprezentând prima de Paşte si C, de ziua lucrătorului portuar şi a primei de vacanţă;

- plata sumei reprezentând dispatch pe ultimii 3 ani;

- plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat următoarele:

Decizia de concediere a fost emisă ca urmare a procedurii de concediere colectivă ce s-a desfăşurat la SC D. SA, in perioada 03.03.2008-06.06.2008, insă această procedură de concediere este lovită de nulitate absolută, întrucât s-a desfăşurat cu încălcarea prevederilor legale incidente şi fără o analiza corectă şi temeinică a situaţiei.

Au fost încălcate prevederile art. 69 Codul muncii coroborat cu art. 79 CCM, care impuneau obligaţia unei proceduri prealabile de consultare cu partenerii sociali, întrucât notificarea prin care s-a anunţat începerea procedurii concedierii colective a fost înaintată organizaţiei sindicale în data de 03.03.2008 cu toate ca, decizia de concediere a unui număr de angajaţi si de desfiinţare a unor posturi a fost luată la data de 26.02.2008, intr-o şedinţă a Consiliului de Administraţie la care preşedintele sindicatului nu a fost invitat.

Au fost ignorate de asemenea prevederile art. 79 lit. b din contractul colectiv de muncă la nivel naţional si cele ale art. 81 alin.1 lit. b din contractul colectiv de muncă la nivel de ramura transporturi, prevederi care stabilesc obligaţia Consiliului de Administraţie de a analiza toate obiecţiile si propunerile înaintate de sindicat. S-a mai susţinut că măsura desfiinţării locului de muncă nu este efectivă si nu are la bază o cauză reală şi serioasă, potrivit art.65 alin.2 Codul muncii, neputându-se vorbi de un declin financiar al societăţii pârâte câtă vreme de la venirea noii conduceri-aprilie 2007, au fost angajate mai multe persoane care au dublat personalul existent şi care au avut nevoie să fie instruite de angajaţii existenţi.

Cu privire la legalitatea măsurii concedierii, s-a susţinut că cele doua categorii de factori avute in vedere-factori economici şi factori specifici departamentului în care lucra nu au fost corect apreciate de societatea angajatoare. Cauzele reale care au dus la majorarea deficitului economic au fost managementul defectuos al noii conduceri, cheltuielile ridicate efectuate pentru salariile disproporţionat de mari ale noilor angajaţi,pierderea unor clienţi vechi ai societăţii care au migrat către alţi operatori.

În aceste condiţii, reintegrarea în funcţie reprezintă o repunere deplină a angajatului în situaţia anterioară desfacerii contractului individual de muncă, şi este o consecinţa fireasca a anularii unei decizii de concediere ilegala.

In ce priveşte obligarea paratei la respectarea prevederilor art.72 din Contractul Colectiv de Munca la nivel de S. Transporturi, in sensul constituirii comisiei pentru negocierea contractelor individuale de muncă şi pentru angajaţii existenţi in societate la data venirii noii conduceri, s-a arătat că in august 2007 au început negocierile pentru încheierea noului contract colectiv de muncă la nivel de unitate, negocieri întrerupte ca urmare a declanşării grevei generale. Aceste negocieri au fost reluate numai pentru salariaţii grevişti care au renunţat la grevă, restul personalului rămânând cu contractele individuale de muncă nenegociate.

Reclamanta a mai solicitat obligarea pârâtei la plata primei de celeritate (dispatch money) pentru ultimii trei ani arătând că această obligaţie este stabilită prin CCM la nivel de unitate încheiat pentru anii 2006-2007 si prelungit in 2008 la art.7 pct.3, cat si prin CCM la nivel de ramură.

Totodată, in CCM la nivel de unitate s-a prevăzut şi dreptul salariaţilor de a primi prima de vacanţă, prima de Paşte şi de C, precum şi ziua lucrătorului portuar, sume ce nu au fost acordate de societatea parata.

În cazul respingerii primului capăt de cerere, reclamanta a solicitat o plata compensatorie reprezentând contravaloarea a 6 salarii tarifare brute, conform art. 132 din contractul colectiv de munca încheiat la nivelul SC D. SA.

Prin întâmpinarea depusă, pârâta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată cu obligarea părţii adverse la plata cheltuielilor de judecată.

Prin note de şedinţă depuse la dosar reclamanta a invocat excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a directorului general al societăţii pârâte,susţinând că din toate actele depuse la dosar rezultă că acesta a avut calitatea de administrator.

Prin încheierea interlocutorie din 08.10.2008 instanţa a respins excepţia invocată de pârâtă, constatând că directorul general se legitimează în calitate de reprezentant al societăţii prin decizia Consiliului de Administraţie din data de 21.05.2008.

Prin sentinţa civilă nr.228/23.02.2009, T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a admis în parte acţiunea reclamantei, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma datorată ca primă de dispatch corespunzătoare perioadei 01.01.2007-31.06.2007 şi a respins celelalte pretenţii al reclamantei, ca nefondate.

Pentru a dispune astfel, prima instanţa a reţinut, următoarele:

Reclamanta E. F. a ocupat funcţia de inginer în cadrul Departamentului import – export al societăţii pârâte, în urma încheierii contractului individual de muncă ce a fost desfăcut prin decizia nr.350/06.05.2008 contestată în prezenta cauză.

Decizia de concediere contestată a fost motivată în drept pe art. 65 şi 66 din Codul muncii iar în fapt s-au reţinut aspecte legate de necesitatea reorganizării societăţii care justifică scăderea gradului de ocupare a forţei de munca angajate.

-Cu privire la încălcarea disp. art. 69 C N. şi art. 79 lit a-c din Contract colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010,reclamanta a precizat că angajatorul nu a iniţiat nici un fel de consultări cu sindicatul. Şi din acest punct de vedere decizia este nulă.

Instanţa a înlăturat această apărare deoarece legea impune angajatorului, conform art. 69 alin. 1 Codul muncii, doar obligaţia de a iniţia consultări cu sindicatul sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor cu privire la: metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi, precum şi la posibilităţile de atenuare a consecinţelor concedierii.

Nici o dispoziţie legală nu impune şi nici nu sancţionează cu nulitatea absolută situaţia invocată de către reclamantă anume, stabilirea de către angajator în forul de conducere şi fără invitarea reprezentanţilor salariaţilor, a măsurilor de concediere colectivă.

Ceea ce reglementează disp. art. 69 Codul muncii este obligaţia informării sindicatului asupra intenţiei de realizare a unor concedieri colective, de a se iniţia în acest sens consultări între partenerii sociali, cu prezentarea tuturor informaţiilor necesare identificării soluţiilor iar aceasta obligaţie legală vine în concordanţă cu cele statuate prin art. 70 şi art. 711 Codul muncii, referitoare la emiterea notificărilor scrise, care au fost îndeplinite în cauză.

Societatea pârâtă a comunicat Sindicatului Lucrătorilor E. D., I.T.M. şi A.J.O.F.M. C o notificare fondată pe disp. art. 69 alin. 2 Codul muncii la data de 03.03.2008, reprezentatul sindicatului primind sub semnătură acest înscris.

Între data primirii acestei notificări şi cea emisă în condiţiile art. 711 Codul muncii ( înregistrată la instituţii şi primită de sindicat la 04.04.2008 ) sunt mai mult de 30 de zile calendaristice, norma de trimitere nefăcând distincţie sub aspectul modalităţii de calcul (zile calendaristice sau zile lucrătoare).

- Cu privire la încălcarea disp. art. 71 Codul muncii s-a retinut ca aceste dispozitii prevad: ,, Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora ,,.

Propunerile T. D. au fost înaintate şi înregistrate sub nr. 3301/21.03.2008; prin decizia Consiliului de Administraţie al SC D. SA din data de 26.03.2008 aceste propuneri au primit în urma analizării o soluţionare defavorabilă, comunicată prin adresa nr. 3487/26.03.2008, sindicatului cu prezentarea punctuală a considerentelor patronatului.

Această apărare fondată pe disp. Art. 71 C N. s-a respins ca nefondată.

-Cu privire la ignorarea disp. art. 79 lit. b din Contract colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 şi art. 81 alin 1 lit b din CCM la nivel S. Transporturi instanţa a apreciat ca această obligaţie a fost respectată de către patronat.

-Cu privire la aplicabilitatea art. 65 alin.2 din Codul muncii vizând cauzele desfiinţării locului de muncă, instanţa a reţinut că unitatea a anunţat închiderea unor capacităţi de producţie din industria chimică din România, în condiţiile în care peste 60% din activitatea societăţii se desfăşoară în domeniul operării produselor chimice în Portul C. Un alt element care se susţine că a influenţat negativ activitatea societăţii este pierderea unor clienţi tradiţionali care au apelat la serviciile societăţilor concurente având în vedere că în perioada luna noiembrie 2007 nu s-a operat nici o navă iar în luna decembrie 2007 societatea a operat mărfuri la nivelul de 12% din volumul corespunzător lunii decembrie 2006. Din procesul verbal al Adunării generale a acţionarilor societăţii din 14.04.2008 rezultă aprobarea situaţiei financiare anuale pentru anul 2007 care evidenţiază o pierdere de 5.615.926 lei.

Din aceste date, de altfel necontestate de partea adversă şi necombătute prin vreo probă de către aceasta, rezultă cu evidenţă că societatea se afla într-o situaţie economică dificilă şi ca urmare era necesar să ia măsuri de eficientizare a activităţii.

Desigur, participarea la grevă nu poate fi sancţionată de angajator cu desfacerea contractului individual de muncă aşa cum reiese în special din prevederile art. 252 din Codul muncii dar şi din alte prevederi legale ce garantează dreptul la grevă. Totuşi, o grevă pe termen îndelungat poate avea consecinţe economice grave pentru angajator, care nu pot fi ignorate, şi care pot conduce la o situaţie economică şi financiară a acestuia de natură să determine încetarea sau limitarea activităţii.

Faţă de reducerea activităţii societăţii pârâte se impunea în mod evident reducerea şi a personalului administrativ dar şi a personalului care participa la activitatea de exploatare a infrastructurii şi mijloacelor tehnice existente. Pe de altă parte, este justificată decizia de creştere a gradului de tehnologizare a activităţii, în vederea scăderii costurilor pentru prestarea serviciilor şi astfel creşterea competitivităţii societăţii în scopul redresării financiare.

Împrejurarea că situaţia economică şi financiară precară a fost generată sau nu de managementul defectuos al actualei conduceri a societăţii, astfel cum se invocă prin acţiune nu poate fi analizată din perspectiva legalităţii şi oportunităţii concedierii colective deoarece aceste aspecte ţin de controlul exercitat în considerarea atribuţiilor legale de către sindicat, care nu are doar rolul de a negocia şi semna contractul colectiv de muncă, dar şi pe cel de a asigura protecţia socială a salariaţilor şi de a-şi informa membrii asupra măsurilor preconizate de angajator.

S-a constatat astfel, că desfiinţarea locurilor de muncă în procedura reorganizării activităţii a avut o cauză reală şi serioasă.

Totodată, desfiinţarea locului de munca ocupat de reclamantă a fost una efectivă, aspect care rezulta din examinarea organigramei pârâtei depusă la dosar potrivit cu care, întreg departamentul juridic a fost desfiinţat iar societatea pârâtă a apelat la serviciile unor cabinete de avocatură pentru soluţionarea problemelor de drept ce presupuneau specializarea intr-un anumit domeniu.

Pentru aceste considerentele s-a reţinut că decizia de concediere nr.350/06.05.2008 este legală şi temeinică.

In raport cu prevederile art. 78 din Codul muncii au fost respinse ca nefondate şi cererile privind reintegrarea în funcţia ocupată anterior concedierii şi cererea de acordare a drepturilor salariale de care nu a beneficiat reclamanta , după momentul desfacerii contractului de muncă şi până la reintegrarea în funcţie solicitată, reactualizate si majorate cu rata inflaţiei.,

-Cât priveşte neîndeplinirea de către pârâtă a obligaţiei de a respecta art. 72 din D. Transport, în sensul constituirii comisiei pentru negocierea contractelor individuale de muncă şi pentru angajaţii existenţi în societate la momentul venirii noii conduceri , instanţa a constatat că prin formularea acestui capăt de cerere reclamanta pune in discuţie, împrejurări anterioare datei reorganizării.

Faptul că la data modificării structurii acţionariatului noua conducere nu a înţeles să respecte obligaţia menţionată ar fi putut eventual să determine sindicatul sa demareze aceste proceduri, necesare negocierii contractelor.

Pentru aceste considerentele instanţa de fond a apreciat ca procedura concedierii colective nu a fost iniţiată şi derulată contrar legii, astfel că măsura desfacerii contractului individual de muncă al reclamantei a fost legală şi temeinică.

- Capetele de cerere care vizau obligarea societăţii la plata primei de C pe anul 2007 şi a celei de Paşti pe anul 2008, întemeiate pe prevederile art. 96 din CCM la nivel de unitate, au fost respinse avandu-se în vedere că pentru anul 2007, societăţii pârâte i-a fost aplicabil Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pentru anii 2006-2007, înregistrat la M i n i s t e r u l M u n c i i, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr. 357/22.02.2006 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 6 din 14.04.2006.

De asemenea, pentru anul 2008, societăţii pârâte i-a fost aplicabil Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pentru anii 2008-2010, înregistrat la M i n i s t e r u l M u n c i i, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr. 722/24.01.2008 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 3 din 11.02.2008.

Reclamanta a susţinut că CCM la nivel de unitate a fost înregistrat conform art. 25 din Legea nr. 130/1996 la data de 27.09.2006, dar părţile au semnat actul la 31.07.2006 şi au convenit ca perioada de valabilitate a acestuia să fie până la 31.08.2007; prin urmare, în virtutea art. 7 alin. 3 din contract, intenţia de denunţare a contractului făcută de reprezentanţii patronatului cu mai puţin de 30 de zile calculate până la 31.08.2007, lipseşte de eficienţă acest demers, iar contractul colectiv este prorogat prin voinţa părţilor pentru încă un an.

Pârâta a susţinut ca acest contract colectiv de muncă produce efecte, conform aceluiaşi text de lege, de la data înregistrării lui, iar potrivit art. 242 Codul muncii, acesta se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni; prin urmare, stabilirea valabilităţii contractului până la 31.08.2007 şi implicit calculul celor 30 de zile de denunţare unilaterală prin raportare la data menţionată nu sunt întemeiate. Contractul nu poate fi considerat a fi în vigoare câtă vreme sindicatul a declanşat conflictul de interese şi greva generală.

În analiza acestor puncte de vedere instanţa a considerat ca legal şi temeinic cel dezvoltat de societatea pârâtă, deoarece:

Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii pârâte pe anul 2006 – 2007 şi înregistrat la E. C sub nr.19510/27.09.2006 prevede în art.7 alin. 1 că acesta este valabil pana la data de 31.08.2007.

În acelaşi timp prin alin. 3 se dispune ca: daca nici una din părţi nu denunţa contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pana la încheierea unui nou contract, dar nu cu mai mult de 12 luni, respectiv un an calendaristic.”

Din această prevedere rezultă intenţia părţilor ca valabilitatea contractului colectiv de muncă să se întindă doar până la data de 31.08.2008 şi ca o excepţie, în cazul în care nu se încep negocierile sau nu se denunţă unilateral cu 30 de zile înainte, valabilitatea acestui contract să fie prelungită.

Pârâta a invitat Sindicatul Lucrătorilor E. D. prin adresa nr.4403/03.08.2007 în data de 27 august 2007 ora 11, la sediul societăţii pentru deschiderea negocierii în vederea încheierii unui nou contract colectiv de muncă la nivelul unităţii, menţionând că în situaţia în care sindicatul nu îşi manifestă intenţia de a participa la negocieri, prezenta adresă reprezintă manifestarea de voinţă a patronatului în sensul denunţării contractului colectiv de muncă.

Dacă intenţia reală a angajatorului a fost aceea de a denunţa contractul înainte de ajungerea la termen, cu consecinţa încetării tuturor efectelor produse de acesta , invitaţia la negocierea contractului încheiat pe anul 2006 – 2007 nu ar mai avea nici o relevanţă, întrucât, potrivit dispoziţiilor legale ce reglementează contractele colective de muncă, între momentul încetării contractului prin denunţare şi momentul perfectării unui nou contract la nivel de unitate, salariaţii vor beneficia de drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel superior.

Ulterior datei de 03.08.2007 sindicatul şi patronatul s-au aflat în procedura de negociere, în urma căreia părţile nu au ajuns la un consens cu privire la revendicările formulate de sindicat,astfel ca instanţa a apreciat ca a operat o încetare a CCM prin ajungerea la termen, motivat de faptul că negocierile s-au purtat după data limită de valabilitate prevăzută în contract.

Prin urmare s-au respins susţinerile reclamantei referitoare la faptul că nedenunţarea CCM- ului de către patronat cu 30 de zile înainte de ajungerea la termen, ar avea drept consecinţă prelungirea acestuia pentru un interval de timp de încă 12 luni câtă vreme a intervenit un conflict de interese, ceea ce face ca presupusa prelungire să fie practic nelegală, ca urmare a interdicţiei prevăzută de legiuitor în acest sens.

Constatând că valabilitatea acestui contract a încetat ca urmare a ajungerii la termenul stabilit de comun acord de către patronat şi sindicat, instanţa a respins ca nefondata cererea privind obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti întemeiate pe contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anul 2006-2007.

De asemenea, instanţa a reţinut că drepturile băneşti solicitate nu se cuvin nici în temeiul contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi, întrucât:

În justificarea pretenţiilor sale, reclamanta a invocat prevederile art. 43 al.2 lit. a din contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi fără a indica despre ce contract este vorba sub aspectul perioadei de aplicabilitate.

Pentru anul 2007, societăţii pârâte i-a fost aplicabil Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pentru anii 2006-2007, înregistrat la M i n i s t e r u l M u n c i i, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr. 357/22.02.2006 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 6 din 14.04.2006.

Articolul 43 (2) din acest contract colectiv de muncă prevede următoarele: „În situaţia în care patronul nu va asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariul de bază minim brut al fiecărui salariat pentru toată perioada de timp cât activitatea de bază a acestuia a fost întreruptă”.

Este adevărat că în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pentru anii 2008-2010, înregistrat la M i n i s t e r u l M u n c i i, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr. 722/24.01.2008 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 3 din 11.02.2008, la Art. 43(2) lit. a), se stabileşte că un alt venit este, între altele şi „al 13-lea salariu”, insa acest drept este stabilit pentru anii 2008, 2009 şi 2010. Pentru anul 2008 acest drept urmează a se plăti în anul 2009.

Pentru anul 2007 drepturile salariaţilor au fost stabilite în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pentru anii 2006-2007 unde nu se specifică astfel de drepturi şi nu s-a invocat, nici probat, că asemenea drepturi ar fi fost stabilite în alte modalităţi.

Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pentru anii 2008-2010 nu poate să prevadă retroactiv drepturi salariale.

Ca urmare,s-a constatat ca nici aceste susţineri nu sunt fondate.

-În ce priveşte obligarea paratei la plata primei de vacanţă şi a primei pentru ziua lucrătorului portuar , s-a constatat ca din statele de plată depuse la dosar de către pârâtă rezultă că aceste sume de bani au fost încasate de reclamantă, astfel că şi aceasta cerere s-a respins ca nefondată.

-În ceea ce priveşte acordare primei de celeritate (despatch money) pentru perioada ultimilor trei ani s-a constatat ca prin sentinţa civilă nr. 518/25.04.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a pârâta a fost obligată la cererea unui număr mare de salariaţi, reprezentaţi de Sindicatul Lucrătorilor E. D., să achite salariaţilor premii corespunzătoare primei de despatch achitate pe perioada 01.01.2007 – iunie 2007, conform art. 42 al.1 lit.d din contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi modificat.

În cauza de faţă, reclamanta, nu face parte din categoria reclamanţilor care au solicitat şi obţinut achitarea primei conform sentinţei civile nr. 518/25.04.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a.

Deşi pârâta a susţinut că reclamanta nu ar fi avut posibilitatea în mod obiectiv şi faţă de atribuţiile sale de serviciu să contribuie direct la încasarea acestei prime şi nu ar avea dreptul să primească o parte din aceasta, nu a făcut dovada acestor susţineri.

Pe de alta parte,potrivit statelor de plată depuse la dosar, pentru anul 2005 reclamanta care a fost incadrată pe acelaşi post, a beneficiat de o prima cu acest titlu, ceea ce infirmă susţinerile pârâtei referitoare la îndreptăţirea reclamantei de a beneficia de prima de celeritate.

Totodată, pentru aceleaşi considerente, pretenţiile reclamantei aferente primului semestru al anului 2005 s-au respins ca neîntemeiate dar s-au admis pretenţiile cu acelaşi titlu aferente semestrului I al anului 2007.

-Capătul de cerere subsidiar, referitor la plata a 10 salarii medii pe societate a fost respins ca neîntemeiat, pentru considerentele referitoare la valabilitatea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs recurenta reclamanta care a criticat-o in raport de dispozitiile art. 304 pct.9 cod procedură civilă.

-În ce priveşte cererea având ca obiect nulitatea deciziei de concediere, recurenta apreciază că instanţa de fond nu a avut în vedere argumentele prezentate şi nu a ţinut cont de faptul că această decizie este rezultatul încălcării mai multor dispoziţii legale.

Au fost încălcate dispoziţiile art. 69 si 711 din Codul muncii deoarece măsura concedierii colective a fost luată în data de 26.02.2008 în timp ce prima notificare cu privire la intenţia de concediere colectivă s-a transmis sindicatului la data de 03.03.2008, după ce decizia de concediere colectiva în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii, fusese luată.

Prin urmare, motivul de nulitate prev. de art. 76 CM este întemeiat corect pe nerespectarea art. 711 şi anume adoptarea deciziei de concediere colectivă fără consultarea prealabila a sindicatului.

S-au încălcat şi disp. art. 79 din CCM la nivel naţional care dispune ca angajatorul are obligaţia de a iniţia consultări cu sindicatul „in timp util” dacă are intenţia să efectueze concedieri colective, iar in speţă, parata nu şi-a respectat obligaţia din moment ce nu a respectat termenul de 30 de zile înainte de notificarea prev. de art. 711.

Astfel, notificarea nr. 2357/03.03.2008 a intenţiei de concediere s-a primit de către sindicat la data de 10.03.2008 iar angajatorul a anunţat hotărârea sa de aplicare a măsurii concedierii colective la data de 04.04.2008, anterior împlinirii termenului de 30 de zile stabilit imperativ de art. 79, care se împlinea la 11.03.2008.

De asemenea instanţa de fond nu a avut în vedere că deciziile de concediere au fost emise anterior termenului de 60 de zile stabilit prin notificarea intenţiei de concediere colectiva.

Este greşita motivarea instanţei si cu privire la aplicabilitatea disp. art. 81 din CCM/ramura transporturi, aceste dispoziţii fiind de fapt o punere in aplicare a principiului consacrat de art. 8 alin. 2 din legea nr. 130/1996.cu trimitere la art. 79 din CCM naţional.

Prin urmare, daca s-ar fi raportat la data la care a fost comunicata notificarea iniţială, instanţa ar fi observat ca pana la notificarea impusa de art. 711 nu au trecut decât 30 de zile si nicidecum 45 de zile cum impune art. 81 din CCM/ramura transporturi.

In raport de toate probele administrate, recurenta apreciază că este dovedita nelegalitatea măsurii de concediere şi că instanţa de fond in mod greşit a respins cererea prin care solicita sa se constate nulitatea deciziei.

-Cererea subsidiara, viza plata unor drepturi aşa cum erau prevăzute in CCM la nivel de unitate, care era valabil si după data de 31.08.2007 din moment ce, in concordanta cu prevederile art. 7 alin. 3, „nici una dintre părţi nu a denunţat contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat…”

În conformitate cu acest contract, unitatea era obligata sa plătească prima de C/2007 şi de Paste /2008, precum şi salariile compensatorii calculate conform art. 132 din CCM la nivel de unitate.

Recurenta apreciază astfel, că hotărârea instanţei de fond este nelegala şi sub acest aspect si solicita admiterea cererii cu consecinţa obligării societăţii pârâte la plata drepturilor solicitate.

Cu privire la prima de dispatch, deşi instanţa a admis acest capăt de cerere, nu a prevăzut in dispozitiv cuantumul sumei, atribuind acest rol Comisiei Paritare şi nu a vizat întreaga perioada de 3 ani, pronunţându-se doar pentru perioada 01.01.2007-31.06.2007.

Pentru toate aceste considerente, recurenta solicită admiterea recursului si modificarea in parte a sentinţei atacate, în sensul admiterii in tot a cererii sale.

Intimata şi-a exprimat poziţia procesuală prin întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Intimata apreciază că in mod corect prima instanţă a stabilit că s-au parcurs toate procedurile prevăzute de lege şi in termenele prevăzute de lege, astfel că, decizia prin care s-a desfăcut contractul de muncă al reclamantei nu este lovita de nulitate.

Pretenţiile care au făcut obiectul cererii subsidiare, au fost întemeiate pe un CCM la nivel de unitate care nu era valabil decât pentru perioada pentru care s-a încheiat, respectiv 27.09.2006-27.09.2007, astfel că prevederile din contract nu pot fi aplicate retroactiv şi nici după data de 27.09.2007 deoarece prin adresa nr. 4403/03.08.2007 societatea a denunţat acest contract.

Cât priveşte cuantificarea şi plata dispatch-ului încasat pentru operaţiunile efectuate de societate în ultimii 3 ani, intimata considera ca si aceasta pretenţie este nefondata deoarece trebuie dedusa din suma primita, toate cheltuielile societăţii precum si amortizarea investiţiilor angrenate in aceste operaţiuni aducătoare de dispatch.

Analizând sentinţa recurată in raport de criticile formulate si de materialul probator administrat, Curtea constată că recursul este nefondat.

-Recurenta reclamantă, consideră că decizia prin care s-a dispus desfacerea contractului său de muncă este lovita de nulitate deoarece nu s-au respectat termenele prevăzute de lege in cazul concedierii colective si nici criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi la concediere .

Potrivit art. 76 c o d u l m u n c i i, poate fi sancţionată cu nulitatea absoluta “concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevăzuta de lege”, prin urmare, in mod corect instanţa de fond s-a raportat la dispoziţiile cuprinse in lege, respectiv art.68-72 din c o d u l m u n c i i si nicidecum la alte dispoziţii, cum sunt cele cuprinse in CCM deoarece un astfel de contract reprezintă “legea părţilor”, rezultatul negocierilor care, trebuie să respecte legea, dar nu reprezintă legea însăşi, cea la care instanţa se raportează in analiza unor excepţii privind nulitatea absoluta.

Art.69 din Codul muncii stabileşte ca “În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:

a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;
b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.”

Art. 71 alin 1si 2 din Codul muncii prevede:

Sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării.”
Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

Verificând termenele impuse de legiuitor, instanţa constată:

Prin notificarea înregistrată sub nr. 2358/03.03.2008, parata a iniţiat consultări cu sindicatul şi în aceeaşi dată a fost înregistrată si la ITM si AJOFM.conform art. 70 din lege, iar sindicatul a primit sub semnătură acest înscris.

Prin aceasta notificare se aducea la cunoştinţă sindicatului motivele care determinau concedierea colectivă, numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere, criteriile avute in vedere potrivit legii si CCM pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, perioada de in care vor avea loc concedierile colective(intre 45-55 zile de la primirea notificării), compensaţiile calculate conform CCM/S., ce vor fi acordate salariaţilor concediaţi precum si termenul de 10 zile calculat de la data notificării, pentru formularea de propuneri de către sindicat, in vederea limitării numărului salariaţilor concediaţi.

Ulterior, prin B. la aceasta notificare, se modifica unele date din notificarea iniţiala, astfel că, se stabileşte un termen mai mare pentru începerea concedierilor, respectiv de minim 60 zile si maxim 70 de zile iar termenul înlăuntrul căruia sindicatul putea face propuneri se măreşte pana la data de 24.03.2008.

Prin urmare, acest termen a fost respectat si nu pot fi acceptate susţinerile reclamantului in sensul că nu s-a ţinut seama de termen urmare a prelungirii sale prin B. nr.2580/07.03.2008 deoarece art. 69 Codul muncii se refera la timpul util pentru a se ajunge la o înţelegere, astfel ca el trebuie raportat la momentul la care angajatorul şi-a manifestat intenţia de concediere.

Decizia de desfacere a contractului de muncă a fost emisa la data de 06.05.2008, astfel ca unitatea a respectat si termenul de 60 de zile astfel cum acesta a fost stabilit prin B. la notificarea nr. 2358/03.03.2008, neputând curge un nou termen de 60 de zile de la data primirii acestui addendum ci de la data primei notificări, deoarece acela este momentul la care sindicatul a luat cunoştinţă de intenţia angajatorului de a proceda la concedieri colective.

Potrivit art.711 Codul muncii, “In situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul t e r i t o r i a l d e muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.”

În urma consultărilor dintre patronat şi sindicat nu s-au găsit soluţii pentru a evita sau limita numărul concedierilor astfel că, s-a luat măsura concedierilor colective iar despre aceasta măsură a fost înştiinţată atât AJOFM cât si ITM prin notificarea din data de 04.04.2008, respectându-se şi de această dată, termenul de 30 de zile prevăzut de textul legal arătat mai sus.

Concluzionând asupra criticilor recurentei referitoare la nerespectarea termenelor legale privind măsura concedierii colective, Curtea consideră că acestea sunt nefondate deoarece aşa cum s-a arătat, au fost respectate termenele prevăzute de art.69-71 c o d u l m u n c i i.

-Recurenta mai critică soluţia instanţei de fond şi din perspectiva nerespectării dispoziţiilor din Contractul colectiv de muncă la nivel de societate, referitoare la plata compensaţiilor în caz de concediere colectivă, prima de C/2007 si Paste/2008.

In conformitate cu dispoziţiile art. 23 si art. 25 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 CCM işi produce efectele de la data înregistrării si pe o perioada de minim 12 luni.

În speţă CCM/unitate s-a înregistrat la 27.09.2006 ceeace înseamnă că efectele lui au durat pana la 27.09.2008, având in vedere că înainte de expirarea termenului de valabilitate al acestuia, respectiv prin adresa nr. 4403/03.08.2007, comunicată sindicatului in aceiaşi dată, SC D. SA a denunţat unilateral acest contract, conform art.7 din CCM/unitate.

Aşadar, fiind aplicabile dispoziţiile Contractului colectiv de muncă la nivel superior respectiv CCM/ramura transporturi, reclamantei nu i se cuveneau la data concedierii decât drepturile stipulate in acest contract si nicidecum din CCM/unitate care nu mai erau in vigoare .

-Capătul de cerere referitor la plata salariilor compensatorii solicitate de reclamanta se întemeiază pe dispoziţiile CCM la nivel de unitate, în condiţiile în care, în anul 2008 nu mai era valabil acest contract astfel ca cererea este lipsita de temei legal.

-În ce priveşte prima de dispatch, instanţa de fond a stabilit că reclamanta este îndreptăţită la plata unei părţi din acesta prima de celeritate plecând de la considerentul ca şi în 2005 societatea parata a achitat astfel de drepturi.

Considerentele sentinţei se bazează pe o situaţie de fapt care nu are legătură cu textul ce reglementează acest drept, insă în propria cale de atac a reclamantei, nu i se poate crea acesteia o situaţie mai grea, aşa cum prevede şi art. 296 raportat la art.316 cod procedură civilă .

În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 1 lit. „d” din contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 2837/27.12.2006: „în domeniul transportului naval primele plătite de către armatori (dispatch money), indiferent de pavilionul navei, pentru operarea navelor în porturi într-un termen mai scurt decât cel prevăzut de normele portuare, se încasează de către unităţile de operare portuare care au efectuat operaţiunile de încărcare–descărcare a navei respective.

Prima de operare cu celeritate (dispatch money) va fi folosită pentru acordarea de premii salariaţilor care au contribuit direct la încasarea acesteia.

(2) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la fondurile de stimulare sau de premiere, precum şi perioada la care se acordă cota parte cuvenită salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi, după caz, instituţie”.

Din prevederile contractului colectiv de muncă invocate mai sus, rezultă în mod clar că prima de operare cu celeritate va fi folosită pentru acordarea de premii salariaţilor care au contribuit la încasarea lor.

Contribuţia directă a salariaţilor la realizarea dispatch-ului poate fi reţinută atunci când acestea participă la diminuarea timpului de operare faţă de cel contractual, în funcţie de atribuţiile pe care le au în procesul tehnologic utilizat pentru operaţiunile de încărcare–descărcare.

Ori nu se poate reţine contribuţia directă a reclamantei la reducerea timpului de operare deoarece aceasta nu avea niciun fel de contribuţie la procesul tehnologic.

Împrejurarea că acesta a primit, prima de operare în anul 2005 nu conferea dreptul de a beneficia perpetuu de astfel de prime , deoarece aşa cum am specificat anterior, repartizarea unor astfel de sume se făceau diferenţiat şi constituiau un stimulent pentru cei care au participat efectiv la operarea navelor în porturi într-un termen mai scurt.

Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 312 cod procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta reclamanta, menţinând ca legala si temeinica sentinţa recurată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul civil formulat de recurenta reclamantă E. F., domiciliată în C, b-dul 1 (...) 2. nr. 3, (...) 170, . B, . 2, . 25, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 228/23.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă S.C. „D.” S.A. C, cu sediul în J. Port, E. 54, judeţul C.

Casează în parte sentinţa recurată cu privire la prima de dispatch.

Menţine restul dispoziţiilor.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.11.2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jud.fond: A.D.; C.H.

Tehnored. Jud. M.E./13.11.2009

2 ex./18.11.2009

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Data: 18.11.2009

 

C Ă T R E,

 

T R I B U N A L U L C O N S T A N Ţ A

 

 

 

Vă înaintăm dosarul nr(...) al Curţii de A p e l C o n s t a n ţ a, privind recursului civil formulat de recurenta reclamantă E. F., împotriva sentinţei civile nr. 228/23.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă S.C. „D.” S.A. C, întrucât prin decizia civilă nr. 663/CM/3.11.2009 Curtea a admis recursul civil formulat de recurenta reclamantă şi a casat în parte sentinţa recurată cu privire la prima de dispatch, fiind menţinute restul dispoziţiilor.

Prezentul dosar conţine_______file şi are ataşat dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a ce conţine 448 file.

 

 

Preşedinte,

(...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Toate spetele


Sus ↑