• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 917/R din data 2008-05-27
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE,

PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 917/R

 

Şedinţa publică din 27 mai 2008

Completul compus din:

U. E. - Preşedinte

H. H. - Judecător

T. E. - Judecător

 

Grefier - M. L.

 

Pe rol pronunţarea asupra recursului declarat de pârâta S.C.Terapia SA, cu sediul în C N,(...), jud.C, împotriva sentinţei civile nr.1994 din 27 decembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

În lipsa părţilor, acestea nefiind citate.

N. dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea din 20 mai 2008 – încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie – pronunţarea fiind amânată pentru astăzi, 27 mai 2008.

C U R T E A,

 

Prin sentinţa civilă nr. 1994 din 27 decembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...), s-a admis acţiunea reclamantei N. M. împotriva pârâtei S.C. Terapia SA C-N, s-a anulat decizia de concediere emisă de pârâtă, s-au repus părţile în situaţia anterioară emiterii acestei decizii, iar pârâta a fost obligată la plata despăgubirilor reprezentând drepturile salariale neachitate şi cheltuieli de judecată.

La pronunţarea acestei sentinţe, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 65, 76, 78 din Codul muncii, stabilind că societatea pârâtă nu a dovedit existenţa unor dificultăţi economice pentru a schimba structura organizatorică, a efectuat angajări concomitent sau ulterior emiterii deciziei de concediere, nu a dovedit existenţa unor cauze reale şi serioase care puteau justifica emiterea deciziei.

În raport de cele reţinute instanţa a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară, plata despăgubirilor către reclamantă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta, invocând motivele prevăzute de art. 304 pct. 7,8,9 Cod procedură civilă, solicitând admiterea căii de atac, casarea sentinţei criticate.

În motivare, recurenta a arătat că este greşit punctul de vedere reţinut de prima instanţă în considerentele sentinţei, punct de vedere conform căruia pârâta nu a dovedit existenţa unor dificultăţi economice care puteau justifica emiterea deciziei de concediere. Consideră că din organigrama depusă în copie la dosar rezultă existenţa reorganizării societăţii şi această reorganizare a condus la desfiinţarea postului reclamantei.

Apreciază că fluctuaţia personalului în cadrul societăţii nu are legătură cu prezenta speţă, că fiecare angajat are libertatea de a solicita încetarea raporturilor de muncă fără a afecta bunul mers al societăţii, iar instanţa a greşit apreciind că aceste concedieri au legătură cu decizia emisă pe seama reclamantei-intimate.

Deşi s-a solicitat de către recurentă, casarea sentinţei, nu s-a indicat niciunul din motivele de casare prevăzute de lege (motivele invocate, art. 304 pct. 7,8,9 Cod procedură civilă fiind de modificare).

Analizând sentinţa criticată, prin prisma motivelor de recurs arătate şi din oficiu în conformitate cu dispoziţiile art. 304/1, art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa reţine următoarele:

S.C. Terapia SA, a emis decizia de concediere nr. 21959 din 9 august 2007, prin care a dispus încetarea activităţii reclamantei, începând cu data de 13 august 2007, motivat de faptul că activitatea acesteia nu se mai justifică din punct de vedere economic şi organizatoric.

La data de 14 august 2007, societatea, prin reprezentanţii legali, a emis o nouă decizie (nr. 22185) pe seama aceleaşi persoane, dispunând concedierea acesteia, începând cu prima zi după trecerea perioadei de preaviz, menţinând motivele înscrise în decizia anterioară şi arătând că nu poate oferi persoanei concediate un loc de muncă compatibil cu pregătirea profesională a acesteia.

N. M., a contestat legalitatea deciziei de concediere susţinând că cele înscrise în cuprinsul deciziei, nu corespund realităţii, că angajatorul a uzat de diferite tertipuri pentru a o determina să demisioneze, că afirmativa reorganizare a societăţii nu a avut loc, că există posibilitatea ca angajatorul să-i ofere un alt loc de muncă, că ulterior emiterii deciziei contestate s-au efectuat angajări în societate. A solicitat anularea deciziei, repunerea părţilor în situaţia anterioară, plata drepturilor salariale neachitate, în sumă actualizată cu rata inflaţiei şi dobânzi legale.

La dosarul cauzei s-au depus în copie organigrama societăţii, carnetul de muncă al reclamantei, situaţia angajărilor şi concedierilor efectuate de societate, acte de constatare întocmite cu ocazia verificării activităţii reclamantei, actul constitutiv al societăţii pârâte, alte acte considerate utile soluţionării cauzei.

După analizarea actelor şi susţinerilor părţilor efectuate prin contestaţie şi întâmpinare, instanţa a pronunţat sentinţa civilă nr. 1994/2007, analizată în prezentul recurs.

Recursul pârâtei este nefondat şi va fi respins, în consecinţă sentinţa criticată va fi menţinută integral pentru următoarele considerente:

Recurenta a invocat la emiterea deciziei de concediere, prevederile art. 65 din Codul muncii, susţinând că organigrama a fost modificată, postul deţinut de intimată nu se justifică a fi menţinut în continuare iar după desfiinţarea postului, angajatorul nu are posibilitatea de a oferi un alt post, corespunzător.

Din cuprinsul actelor depuse la dosar de către pârâta recurentă, nu rezultă existenţa unor dificultăţi economice care puteau justifica reorganizarea societăţii. Nu s-a dovedit nici împrejurarea că în raport de pregătirea profesională a reclamantei, pârâta s-a aflat în imposibilitatea de a oferi acesteia un post corespunzător. Mai mult, s-au dovedit întemeiate susţinerile reclamantei-intimate, conform căreia societatea a publicat anunţuri de mică publicitate pentru organizarea concursului de ocupare a unui post identic cu cel deţinut iniţial de reclamantă, post care nu a fost oferit acesteia anterior concedierii.

Întemeiat a reţinut prim a instanţă în considerentele sentinţei recurate, faptul că afirmativa desfiinţare a locului de muncă al reclamantei nu este efectivă, nu are o cauză reală şi serioasă, cum prevede expres art. 65 din Codul muncii.

Întrucât concedierea reclamantei prin decizia indicată s-a efectuat cu nerespectarea condiţiilor legale, întemeiat s-a procedat la anularea deciziei şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, cu obligarea pârâtei la plata despăgubirilor reprezentând drepturile salariale neîncasate de reclamantă în sumă actualizată la data efectuării plăţii.

Prin recursul formulat pârâta a invocat motivele prevăzute de art. 304 alin. 1 pct. 7,8 şi 9 Cod procedură civilă, fără a detalia, fără să arate în concret care sunt motivele contradictorii ori străine de natura pricinii, cuprinse în hotărârea pronunţată, din ce rezultă greşita interpretare a actului juridic dedus judecăţii ori aplicarea greşită a legii la pronunţarea sentinţei.

Din starea de fapt rezumată anterior, reţinută şi în considerentele sentinţei recurate, stare de fapt care rezultă din actele şi lucrările dosarului, rezultă că instanţa a apreciat corespunzător probele administrate, a interpretat riguros prevederile legale aplicabile, a pronunţat o hotărâre legală. Cum nu sunt incidente motivele de recurs indicate şi nici motive de casare de ordine publică, recursul pârâtei se apreciază a fi nefondat şi va fi respins ca atare.

Respingând recursul, în conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va dispune şi asupra cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în această fază procesuală, reprezentând onorariu de avocat, conform dovezilor depuse.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta S.C.Terapia SA, cu sediul în C N,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.1994 din 27 decembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

Obligă recurenta la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată în favoarea intimatei N. M..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 mai 2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

U. E. H. H.

 

 

T. E.

 

 

 

GREFIER,

pentru M. L., fiind în

concediu de odihnă, semnează

Prim grefier,

E. V.

 

 

 

Red. T.E.

Tehnored. BI/2ex

Jud.fond:C.N.;V.E.

-30.06.2008-

 

Toate spetele


Sus ↑