• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1100/2009 din data 2009-10-29
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 1100/2009

Şedinţa publică din 29 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) D. - judecător

N. T. - grefier

Pe rol se află pronunţarea recursului declarat de contestatorul M. B. împotriva sentinţei civile nr.1574/LM/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar nr(...).

N. dezbaterilor şi concluziile părţi prezente au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din 22 octombrie 2009, care face parte integrantă din prezenta decizie.

CURTEA DE APEL

Asupra recursului de faţă;

 

Prin contestaţia înregistrată la T r i b u n a l u l H u n e d o a r a sub nr(...) şi precizată (fila 36) contestatorul M. B. a solicitat a se constata în principal nulitatea absolută a deciziei nr.122/26.05.2008, emisă de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcţia Silvică D, susţinând că a fost emisă fără respectarea prevederilor legale în materie de concediere colectivă conform art.76 din Legea nr.53/2003. S-a mai solicitat a se dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de concediere şi obligarea intimatei la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu toate celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, conform contractului individual de muncă şi funcţiei deţinute.

In subsidiar, contestatorul a solicitat anularea deciziei atacate ca netemeinică şi nelegală, anularea concedierii, repunerea în situaţia anterioară şi obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat conform contractului individual de muncă şi funcţiei deţinute, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii, s-a susţinut că decizia prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă din postul de inginer şef district la Ocolul Silvic B de C, ca urmare a reducerii postului a fost emisă fără respectarea procedurii de concediere prev.de art.69 şi urm.din Legea nr.53/2003, fără întocmirea vreunui plan de măsuri sociale, fără consultarea sindicatului, angajatorul emiţând a menţiona posturile vacante de inginer care se regăsesc în statele de funcţii ale Ocolului Silvic B şi B de C.

Petentul a arătat că desfiinţarea postului de inginer şef district nu au o cauză reală şi serioasă, deoarece suprafaţa de teren forestier administrat pentru care Ocolul Silvic B de C prestează servicii silvice a rămas aceeaşi iar noii proprietari ai pădurilor retrocedate au încheiat contracte de prestări servicii silvice tot cu acest ocol.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru, conform disp.art.285 din Codul muncii.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei susţinând că petentul a fost concediat în baza art.65 Codul muncii ca urmare a modificării structurii organizatorice şi funcţionale a Direcţiei Silvice D. Desfiinţarea locului de muncă al petentului a fost efectivă, având o cauză serioasă şi reală, respectiv reorganizarea aprobată prin Hotărârea nr.3/31.0.32008 a Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA. Prin această hotărâre s-a aprobat organizarea Direcţiei Silvice D valabilă începând cu data de 1.06.2008 precum şi nota Direcţiei Economice nr.2102/21.03.2008 privind posibilitatea de acordare a compensaţiilor la care au dreptul salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul unităţilor regiei ca urmare a reorganizării în condiţiile diminuării suprafeţei fondului forestier.

Intimata a N. precizat că intenţia de concediere colectivă a fost notificată Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă B, Federaţiei Sindicatelor T. şi Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Muncă al Mun.B. A fost comunicat şi numărul de salariaţi ce urmau să fie disponibilizaţi, atât total pe regie cât şi pe fiecare direcţie silvică din cadrul Direcţiei Silvice D. S-a propus un număr de 61 salariaţi din care 39 U. şi 22 muncitori.

In probaţiune intimata a depus Hotărârea nr.3/31.03.2008 a Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, Nota Direcţiei Economice a Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA nr.212/21.03.2008, adresele nr.11198 şi 5102/22.04.2008, extras din Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2007 – 2008, lisat posturilor vacante la Nivelul Direcţiei Silvice D, Ordinul nr.11277/10.04.2008 şi nr.7930/5.11.2007 ale Regie Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Prin sentinţa civilă nr.1574/LM/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar (...), s-a respins contestaţia formulată şi precizată de contestatorul M. B. împotriva Deciziei nr.122/26.05.2008, emisă de conducerea pârâtei Direcţia Silvică D, Sucursală în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă ca dovedită măsura desfiinţării reale şi efective a locului de muncă al contestatorului în condiţiile diminuării fondului forestier prin aplicarea Legii nr.247/2005 şi probată adresa nr.11198/1.04.2008 a R.N.P. Romsilva.

Drept urmare, în speţă s-a apreciat ca nefiind incidente dispoziţiile art.76 Codul muncii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul M. B., solicitând admiterea acestuia modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii contestaţiei.

Cu cheltuieli de judecată.

În expunerea de motive arată că decizia contestată a fost emisă fără respectarea procedurii concedierii colective prevăzute de art.69 şi urm. Codul muncii şi art.74 alin.1 lit.d, respectiv fără întocmirea unui plan de măsuri sociale etc, şi fără a cuprinde în decizie lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate, precum şi termenul în care salariatul urma să opteze pentru ocuparea unui loc de muncă vacant.

Învederează apoi că desfiinţarea postului său nu are o bază reală şi serioasă, întrucât suprafaţa de teren forestier administrat de Ocolul Silvic B de C a rămas aceiaşi, întrucât noii proprietari ai pădurilor retrocedate au încheiat contracte de prestări servicii silvice cu aceeaşi unitate.

Recursul nu este motivat în drept.

Prin întâmpinare, intimata S. Romsilva prin Direcţia Silvică H-D a solicitat respingerea recursului.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma aspectelor critice invocate, cât şi din oficiu potrivit art.304/1 Cod procedură civilă, Curtea apreciază recursul de faţă ca nefondat urmând a-l respinge în temeiul art.312 Cod procedură civilă, pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse:

Prin decizia nr.122/26.05.2008 emisă de S. Romsilva – Direcţia Silvică D, începând cu 1.06.2008 recurentului s-a decis a-i înceta C.I.M, ca urmare a reducerii postului.

Motivaţia reducerii postului o constituie desfiinţarea locului de muncă ca urmare a reorganizării direcţiei silvice, ca efect al aplicării prevederilor Legii nr.247/2005, precum şi al diminuării resurselor de masă lemnoasă, iar temeiul de drept al măsurii îl reprezintă dispoziţiile art.65 Codul muncii.

Potrivit acestui text legal:

„(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea D. determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.”

Având în vedere faptul că din adresa S.- Romsilva nr.11277/10.04.2008 reiese că la unitatea pârâta s-a redus un număr de 522 posturi, în speţă, ne aflăm în situaţia unei concedieri colective, care, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond, cel puţin în privinţa reclamantului a avut o cauză reală şi serioasă, fiind efectivă şi realizată cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Măsura dispusă a avut la bază Hotărârea nr.3/31.03.2008 a S. Romsilva – Consiliul de Administraţie prin care s-a aprobat nota nr.2102/21.03.2008 a Direcţiei Economice cu privire la posibilităţile de acordare a compensaţiilor la care au dreptul salariaţii disponibilităţii prin concedieri colective ca urmare a reorganizării în condiţiile diminuării fondului forestier, cât şi adresa nr.111/1.04.2008 care atestă suprafeţe de fondul forestier predate şi numărul de salariaţi ce urmează a fi concediaţi.

Mai mult decât atât, pe numele recurentului a fost emisă adresa nr.5102/22.04.2008 prin care este înştiinţat despre desfiinţarea postului potrivit Hotărârii 3/2008, că beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de Legea nr.174/2006, că i se acordă termenul de preaviz potrivit art.73 Codul muncii nr.71 CCM şi că poate comunica opţiunea sa pentru unul din posturile vacante menţionate în lista anexată.

Faptul că în această listă nu sunt menţionate posturi vacante de ingineri nu înseamnă că acestea existau şi nu au fost anunţate câtă vreme organigrama unităţii a fost cea aprobată de S. Romsilva în forma existentă la dosar şi care a avut în vedere eficientizarea activităţii direcţiei astfel că, pentru situaţia reclamantului, atribuţiile sale au fost preluate de şeful districtului B, district care a fuzionat cu cel din B de C la care până la 1.06.2008 a lucrat contestatorul, formându-se Ocolul Silvic B de C.

Faţă de toate aceste aspecte, se apreciază că în speţă a avut loc de concediere efectivă, reală şi serioasă.

Celelalte aspecte invocate de recurent privitoare la faptul că suprafaţa de teren forestier administrată de Ocolul Silvic B de C a rămas aceeaşi şi pentru faptul că noii proprietari ai pădurilor retrocedate au încheiat contracte de prestări servicii silvice cu Ocolul B de C nu au fost, pe de o parte, dovedite,iar pe de altă parte trebuie precizat că şi dacă ar fi reală afirmaţia este necesar a se preciza că ea provine din două foste entităţi ale intimatei, care prin fuziune au putut ajunge la aceeaşi suprafaţă de fond forestier pentru administrarea căreia era nevoie doar de un singur inginer în calitate de şef district şi nu de doi.

Ca urmare a celor anterior menţionate, hotărârea atacată se priveşte a fi legală şi temeinică, la adăpost de criticile formulate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de contestatorul M. B. împotriva sentinţei civile nr.1574/LM/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar (...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 29.10.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) D.

 

Grefier,

N. T.

 

 

Red. NV.

Tehnored. SM. 2ex..

Jud.fond: F. L. U. I.

Toate spetele


Sus ↑