• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 4028 din data 2009-06-17
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II A CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4028

 

Şedinţa publică din data de 17 Iunie 2009

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursurilor declarate de pârâtele Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, Direcţia Silvică S şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, împotriva sentinţei civile nr.136/10.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant T. N..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru recurenta pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, consilier juridic E. T., pentru pârâtele Direcţia Silvică S şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, consilier juridic Ş. O., prezent fiind şi intimatul reclamant, personal şi asistat de avocat N. G..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursurile sunt declarate şi motivate în termenul legal, după care, consilier juridic Ş. O. depune la dosar copie contract individual de muncă, iar avocat N. G., copie carnet de muncă.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, acordă cuvântul părţilor.

Consilier juridic E. T. pentru recurenta pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, solicită admiterea recursului formulat şi modificarea sentinţei instanţei de fond, în sensul respingerii acţiunii.

Consilier juridic Ş. O. pentru recurentele pârâte Direcţia Silvică S şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, invederează că beneficiază de protecţie socială conform Legii nr.174/2006, persoanele care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă încheiate până la 1 ianuarie 2005. Intimatul reclamant încheind contractul individual de muncă la 15.06.2005,nu poate beneficia de dispoziţiile acestei legi,fiind motivul pentru care solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei T r i b u n a l u l u i O l t, în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiată.

Avocat N. G. pentru intimatul reclamant, arătă că disponibilizarea a fost colectivă şi reclamantul trebuie să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea nr.174/2006, solicitând a nu se ţine seama de motivul invocat de consilier juridic Ş. O., care nu a fost formulat în scris. Solicită respingerea ambelor recursuri şi menţinerea sentinţei instanţei de fond, ca fiind temeinică şi legală, fără cheltuieli de judecată.

 

CURTEA

Asupra recursurilor de faţă.

Prin sentinţa nr. 136/10.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...) s-a admis acţiunea formulată de reclamantul T. N. şi au fost obligate pârâtele Direcţia Silvică S, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – S. şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O să acorde reclamantului măsurile de protecţie prevăzute de Legea nr. 174/2006.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut .

Ca urmare a aplicării „Metodologiei privind gradarea unităţilor şi subunităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi condiţiilor minime pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor structuri ale acestora” s-a emis Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA nr. 10 din 30.08.2007, prin care s-au aprobat structurile organizatorice şi funcţionale ale unităţilor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi s-a hotărât disponibilizarea prin concediere colectivă a unui număr de 880 de salariaţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA începând cu luna noiembrie 2007.

În judeţul O, această măsură a afectat 25 de salariaţi ai Direcţiei Silvice S printre care şi reclamanta care îndeplinea funcţia de îngrijitor la Ocolul Silvic C.

Prin Legea nr. 174 din 16.05.2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA prin concediere colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari s-a stabilit că salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de această lege, în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, măsuri de protecţie socială care urmau a fi acordate până la 31 martie 2007.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1376 din 12.1.12007, termenul prevăzut la art. 1 alin.1 din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA prin concedieri colective, s-a modificat şi devine 31 decembrie 2008.

Articolul 2 din Legea nr. 174/2006 prevedea, pentru persoanele disponibilizate din cadrul societăţilor pârâte, prin concedieri colective, o serie de drepturi care însă nu i-au fost acordate reclamantei.

Potrivit alin. 1 lit. b. al art. 2 din Legea nr. 174/2006, persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA beneficiază de „indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare”. Chiar prin adresa Direcţiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA înregistrată la Direcţia Silvică O sub nr. 8081 din 19.11.2007 se precizează faptul că cei 880 de salariaţi ce vor fi disponibilizaţi vor beneficia de plăţile compensatorii prevăzute de Legea 174/2006, în completarea drepturilor acordate de unitate conform contractului colectiv de muncă în vigoare, însă până în momentul formulării cererii de către reclamantă nu s-au făcut dovezi că aceste măsuri de protecţie socială i-au fost acordate.

Apărarea pârâtei Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, că reclamantei nu îi sunt aplicabile prevederile Legii 174/2006, deoarece în cadrul pârâtei Direcţia Silvică O au fost disponibilizaţi doar 25 de salariaţi ,neavând loc o concediere colectivă nu poate fi reţinută având în vedere că prin actul normativ se prevede o concediere colectivă la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva ,respectiv a unui număr de 7.048 salariaţi.

Conform Ordinului N. NR 960/2007, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva are în structura sa 43 de unităţi din care: 42 unităţi fără personalitate juridică ,respectiv 41 direcţii silvice şi Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Animalelor de E. Târgu M. Astfel se apreciază că disponibilizarea nu trebuie analizată la nivelul Direcţiei Silvice O ci la nivelul Regiei.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâtele Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, Direcţia Silvică S şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.

Pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O critică sentinţa în sensul că, deşi s-a depus în copie adresa prin care Direcţia Silvică S recunoaşte că nu are certitudine dacă persoanele disponibilizate fac obiectul Legii 174/2006, instanţa reţine desfacerea contractului de muncă ca pe o disponibilizare colectivă, fără să vadă faptul că disponibilizarea a vut loc în afara cadrului legal, la data disponibilizării neexistând un plan de restructurare legal aprobat.

Încetarea relaţiilor de muncă a avut loc ilegal şi instanţa trebuia să constate acest lucru şi să dispună reintegrarea, deoarece societatea la care a fost angajată reclamanta nu a aşteptat programul de restructurare, ci a desfăcut contractele de muncă înaintea aprobării programului de restructurare la nivel naţional.

Instanţa invocă OUG 116/2006 fără să ţină seama că această ordonanţă nu este incidentă în cauză.

Direcţia Silvică S şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva critică sentinţa învederând, că soluţia instanţei de fond nu este temeinică, deoarece măsurile de protecţie sociale prevăzute de Legea 174/2006 se referă la concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari, cu condiţia să existe un program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, ori la data disponibilizării nu exista un asemenea program, iar disponibilizarea nu este determinată de restituirea pădurilor către foştii proprietari.

Invocă de asemenea, lipsa calităţii procesuale pasive, deoarece sumele necesare pentru măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea 174/2006 se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Au fost anexate la dosar înscrisuri, respectiv D. al intimatului şi copia căţii de muncă.

Curtea constată a fi fondate recursurile, având în vedere următoarele considerente :

Este nefondată susţinerea recurentelor referitoare la împrejurarea că în speţă nu ar fi vorba de o concediere colectivă ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari pentru a fi aplicabile măsurile de protecţie prev.de L.174/2006,întrucât prin lege s-a stabilit numărul persoanelor ce urmează a fi disponibilizate-7084,pe baza programului de restructurare aprobat de autoritatea competentă ,disponibilizările ulterioare fiind efectul direct al reorganizării S.,determinată de retocedarea terenurilor forestiere.

Este fondată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de recurenta R.N.P.Romsilva,întrucât potrivit art.3 din L 174/2006 sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute de art.2 alin.1 şi 4 se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj,şi nu al angajatorului.

Este fondată şi critica acestuia referitoare la neândeplinirea de către recurent a condiţilor prevăzute de L 174/2006 pentru a beneficia de drepturile solicitate prin acţiune.

Recurenta a învederat înstanţei că reclamantul nu avea contract de muncă întocmit până la 1.01.2005 şi chiar dacă aceast punct de vedere nu a fost formulat în scris ,el nu reprezintă un motiv de recurs nou ,ci un argument în susţinerea criticii referitoare la faptul că acesta nu poate beneficia de măsurile de protecţie prevăzute de lege.

Astfel potrivit dispoz. art.6 din Legea 174/2006 pot beneficia de prevederile acestei legi numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 ian.2005.

Ca urmare, una din condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi beneficiarul drepturilor prevăzute de această lege este aceea, de a fi încadrat în muncă până la această dată.

În condiţiile în care, reclamantul a avut contract individual de muncă întocmit ulterior acestei date, respectiv la 20.06.2005 este evident că el nu este persoană îndreptăţită pentru a putea solicita acordarea acestor drepturi, legea precizând expres care sunt salariaţii care beneficiază de ele.

Sunt argumentele pentru care Curtea, constatând că reclamantul nu îndeplineşte prima condiţie necesară prevăzută de lege care ar justifica calitatea sa de beneficiar al acestor măsuri de protecţie,apreciază ,că prima instanţă a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor legale menţionate mai sus ,caz de modificare prev.de art.304 pct.9 c.pr.civilă şi pe cale de consecinţă în temeiul disp.art.312 c.pr.civilă,va admite ambele recursuri şi va modifica sentinţa în sensul respingerii acţiunii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursurile declarate de pârâtele Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, Direcţia Silvică S şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, împotriva sentinţei civile nr.136/10.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant T. N..

Modifică sentinţa şi pe fond, respinge acţiunea.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 17.06.2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.Jud.M.P.

Tehn.I.C./Ex.2/20.07.2009

J.F./I. E. şi

I. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑