• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere - Revizuire. Recurs

Hotararea nr. 1081/R/2009 din data 2009-04-28
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1081/R/2009

Şedinţa publică din 28 aprilie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTORI : (...) (...)

(...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

S-a luat în examinare cererea de revizuire formulată de revizuienta COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI C împotriva deciziei civile nr. 246/R din 10 februarie 2009 a Curţii de A p e l C l u j, pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe intimatul L. U., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reprezentanta intimatului L. U., avocat M. B. şi reprezentanta revizuientei Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri C, lipsă fiind intimatul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că revizuienta Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri C a depus la registrul de valori recipisa de consemnare a cauţiunii nr. (...)/1 din data de 15.04.2009, în cuantum de 1.000 lei, precum şi chitanţa nr. (...)/1 care atestă achitarea acesteia, pentru cererea de suspendare a Deciziei civile nr. 246/R din 10 februarie 2009 a Curţii de A p e l C l u j, pronunţată în dosarul nr(...), sens în care s-a depus la dosar copiile acestora.

Curtea se va pronunţa cu privire la cererea de suspendare a executării deciziei atacate prin decizie.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul asupra cererii de revizuire.

Reprezentanta revizuientei Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri C solicită admiterea cererii de revizuire aşa cum a fost formulată, schimbarea în totul a deciziei atacate în sensul pronunţării unei hotărârii legale şi temeinice de respingere a contestaţiei formulate de intimatul L. U., întrucât consideră că instanţa de judecată nu are prerogativa de a coordona activitatea angajatorului, respectiv de a dispune înfiinţarea sau desfiinţarea de posturi, ci doar prerogativa de control asupra deciziilor dispuse de către angajator. De asemenea, consideră că Curtea de A p e l C l u j a dispus reintegrarea intimatului pe funcţia avută anterior, respectiv s-a pronunţat pe ceva ce nu s-a cerut, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentanta intimatului L. U. solicită respingerea cererii de revizuire ca neîntemeiată, arătând că instanţa de recurs a dispus reintegrarea intimatului pe funcţia deţinută anterior, întrucât instanţa a constatat că, concedierea intimatului s-a făcut în mod nelegal, astfel că instanţa de recurs a dat curs dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii, articol care consacră un drept fundamental, respectiv principiul retroactivităţii. De asemenea, arată că raportat la prevederile art. 289 din Codul muncii hotărârile judecătoreşti în materia litigiilor de muncă sunt executorii de drept, astfel că revizuienta trebuie să se supună acestei hotărârii, modalitatea în care revizuienta va duce la îndeplinire modul de executare a acestei hotărârii este la latitudinea acesteia. Totodată, arată că a solicitat prin contestaţie reintegrarea intimatului pe postul de şef serviciu achiziţii, întrucât la acel moment a considerat că pe baza probatoriului administrat în cauză că nu ar fi avut loc o reorganizare a societăţii, întrucât nu a avut loc o desfiinţare a serviciului licitaţii ci o schimbare a denumirii în serviciu achiziţii. Pentru aceste considerente prima instanţă a anulat decizia de concediere şi a dispus reintegrarea intimatului pe postul deţinut anterior. Solicită obligarea la plata cheltuielilor de judecată conform chitanţei depusă la dosar.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Prin cererea de revizuire înregistrată la data de 10 martie 2009 şi formulată de revizuienta COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI C împotriva deciziei civile nr. 246/R din 10 februarie 2009 a Curţii de A p e l C l u j, pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe intimatul L. U., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

În motivare revizuienta arată că, dispozitivul deciziei civile nr.246/10.02.2009 cuprinde dispoziţii potrivnice care nu pot fi aduse la îndeplinire, motiv de revizuire prevăzut de art.322 pct.1 din C.pr.civ. Astfel, instanţa de judecată a dispus reintegrarea reclamantului pe funcţia deţinută anterior de către acesta. Funcţia deţinută de reclamantul-intimat anterior emiterii Deciziei de Concediere 28432/11.12.2007 este aceea de şef serviciu licitaţii. Aşa cum reiese din înscrisurile depuse la dosar – organigrama DRDP C, funcţia de şef serviciu licitaţii a fost desfiinţată.

În această situaţie angajatorul este pus în imposibilitatea de a pune în aplicare dispoziţiile deciziei civile pronunţate, deoarece postul nu mai există, fiind desfiinţat.

Revizuienta consideră că instanţa de judecată nu are prerogativa de a coordona activitatea angajatorului, respectiv de a dispune înfiinţarea sau desfiinţarea de posturi, ci doar prerogativa de control asupra deciziilor dispuse de către angajator.

Totodată, prin dispoziţia instanţei de reintegrare pe postul deţinut anterior – şef serviciu licitaţii, instanţa s-a pronunţat ultra petita, asupra unui capăt de cerere care nu s-a solicitat. Prin acţiunea sa reclamantul a solicitat reintegrarea în postul şi funcţia de şef serviciu în cadrul Serviciului B., nu pe postul deţinut anterior.

Referitor la suspendarea executării deciziei civile nr.246/10.02.2009, solicită aceasta având în vedere importanţa activităţii de achiziţii din cadrul C.N.A.D.N.R – S.A. – DRDP C. În cazul în care angajatorul va fi nevoit să pună în aplicare dispoziţiile potrivnice şi contradictorii ale deciziei atacate, acest fapt ar periclita activitatea de achiziţii publice şi activitatea DRDP C, deoarece funcţia de şef serviciu licitaţii nu se mai regăseşte în structura organizatorică. În această situaţie angajatorul ar fi obligat să reintegreze şi să remunereze o funcţie care nu are obiect de activitate.

Intimatul prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă şi respingerea cererii de suspendare ca nefondată.

Examinând cererea de revizuire prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 246/R/10.02.2009 s-a admis recursul declarat de reclamantul L. U. împotriva sentinţei civile nr. 2166 din 17 noiembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosarul nr(...), pe care o modifică în sensul că admite acţiunea reclamantului şi dispune anularea deciziei de concediere nr. 28432 din 11.12.2007 emisă de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE SA B - Direcţia Regională Drumuri şi Poduri C. S-a dispune reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior, s-a obligat pârâta să plătească reclamantului diferenţele salariale aferente începând cu data punerii în executare a deciziei de concediere şi până la data reîncadrării efective. S-a obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 3500 lei cheltuieli de judecată în fond şi recurs.

Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 Cod procedură civilă se poate invoca în situaţia în care dispozitivul hotărârii conţine dispoziţii contrare, care nu se pot aduce la îndeplinire.

În dispozitivul deciziei împotriva căreia s-a formulat cererea de revizuire există o singură dispoziţie referitoare la reintegrarea intimatului pe postul deţinut anterior, astfel încât în mod evident nu sunt dispoziţii contrare care nu se pot executa, primul motiv de revizuire invocat fiind neîntemeiat.

Referitor la susţinerea că instanţa de recurs s-a pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut (motiv de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă ) se reţine că prin decizia a cărui revizuire se solicită, s-a a stabilit că revizuenta a procedat la concedierea nelegală a intimatului L. U. întrucât nu a respectat dispoziţiile art. 65 alin. (2) din Codul muncii, respectiv desfiinţarea locului de muncă al acestuia nu a fost efectivă şi nu a avut o cauză reală şi serioasă.

În condiţiile în care concedierea intimatului a fost dispusă în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii, iar conform art. 78 alin. (2) din Codul muncii la solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, a constata într-o cerere de revizuire că postul ocupat de intimat nu există ar însemna nerespectarea dispoziţiei legale imperative menţionate anterior.

De asemenea, întrucât cauza concedierii intimatei a fost desfiinţarea postului său, acest aspect a fost avut în vedere de către instanţa de recurs, care nu a făcut decât să aplice dispoziţiile art. 78 alin. (2) din Codul muncii referitoare la reintegrare, dispoziţii care nu disting în funcţie de motivul concedierii.

Drept urmare, se constată că prin dispoziţia de a-l reintegra pe intimat pe funcţia deţinută anterior, instanţa de recurs a dat eficienţă principiului retroactivităţii efectelor anulării deciziei de concediere, astfel încât nici al doilea motiv de revizuire nu este întemeiat.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 326 Cod procedură civilă se va respinge ca nefondată cererea de revizuire declarată de intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI C împotriva deciziei civile nr.246 din 10.02.2009 a Curţii de A p e l C l u j pronunţată în dosar nr(...).

Întrucât suspendarea executării Deciziei civile nr.246/10.02.2009 urma să producă efecte până la soluţionarea cererii de revizuire, iar plata cauţiunii a fost dovedită la termenul la care s-a rămas în pronunţare asupra cererii de revizuire, având în vedere că se va respinge ca nefondată cererea de revizuire, în temeiul art. 325 Cod procedură civilă se va respinge cererea de suspendare ca rămasă fără obiect.

În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură civilă se va obliga revizuienta, ca parte aflată în culpă procesuală să plătească intimatului suma de 1500 lei cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloarea onorariului de avocat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge cererea de suspendare ca rămasă fără obiect.

Respinge ca nefondată cererea de revizuire declarată de intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI C împotriva deciziei civile nr.246 din 10.02.2009 a Curţii de A p e l C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Obligă revizuienta să plătească intimatului L. U. suma de 1500 lei, cheltuieli de judecată în revizuire.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 28 aprilie 2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECATORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) PT. (...) (...)

în concediu medical

semnează prim-grefier

 

 

Red.L.D./Dact.S.M

2 ex./20.05.2009

Toate spetele


Sus ↑