• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 20/R din data 2008-01-09
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L O R A D E A

-Secţia civilă mixtă-

 

DECIZIA CIVILĂ nr. 20/R/2008

Şedinţa publică din 9 ianuarie 2008

Preşedinte : (...) (...) – judecător

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

Pe rol este pentru azi soluţionarea recursului civil introdus de intimata SC E. SRL B. – comuna E. sat B. nr. 74 Judeţul S M în contradictoriu cu intimatul contestator E. S. E. domiciliat S M B.dul (...) nr. 44 Judeţul S M împotriva sentinţei civile nr.839/D din 17 septembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e în dosar nr(...), având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.-

S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanţei că recursul este scutit de plata taxei de timbru, precum şi faptul că intimatul a depus la dosar întâmpinare, părţile solicitând judecarea cauzei în lipsă, după care:

 

Curtea de Apel

deliberând:

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 839/D din 17 septembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e în dosar nr(...) s-a admis astfel cum a fost precizată, contestaţia promovată de contestatorul E. S. E., domiciliat în S M,(...), împotriva intimatei SC E. SRL, cu sediul social în B., nr.74, com.E., jud.S M, şi, în consecinţă:

S-a constatat nulitatea absolută a Deciziei nr.1/6.04.2007 emisă de intimată prin care s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încheiat cu contestatorul.

A fost obligată intimata să plătească contestatorului drepturile salariale începând cu luna aprilie 2007 şi până la pronunţarea sentinţei.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că, drept împrejurări factuale relevante desfacerea contractului individual de muncă al contestatorului prin Decizia nr.1/06.04.2007 emisă de unitatea intimată, precum şi luarea acestei măsuri disciplinare fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Situaţiei de fapt descrise îi sunt aplicabile următoarele norme de drept:

Art.61 lit.a Codul muncii: Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului „…în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară. „

Art.62 alin.1 ind.1 Codul muncii: „În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art.61 lit.a , angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea disp.art.263-268.”

Art.63 alin.1 Codul muncii: „Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod.”

Art.267 alin.1 Codul muncii: „Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art.264 alin.1 lit.a (avertismentul scris), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile”.

Art.267 alin.2 Codul muncii: „În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii”.

Prima instanţă cu privire la decizia de concediere nr.1/2007 emisă de către intimată, a apreciat că aceasta este nelegală, întrucât unitatea intimată a dispus concedierea disciplinară a părţii contestatoare fără ca, în prealabil, să fi efectuat o cercetare disciplinară.

În mod evident, faţă de normele de drept incidente, decizia atacată în instanţă este lovită de nulitate absolută cu toate consecinţele juridice care decurg din invalidarea actului enunţat.

În consecinţă, prima cerere formulată de către partea contestatoare s-a dovedit a fi întemeiată şi urmează a fi admisă.

Relativ la cererea subsecventă adresată instanţei de către aceeaşi parte contestatoare, tribunalul a analizat-o din perspectiva disp.art.269 Codul muncii şi a găsit-o, de asemenea, întemeiată, întrucât angajatorul, prin fapta sa ilicită şi culpabilă, i-a produs contestatorului un prejudiciu egal cu salariul pe care l-ar fi încasat în perioada cuprinsă între momentul desfacerii contractului individual de muncă şi momentul pronunţării hotărârii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata SC „ E. „ SRL S M solicitând instanţei admiterea recursului şi modificarea sentinţei în sensul respingerii contestaţiei.

În motivare arată că sentinţa este nelegală întrucât instanţa de fond nu a analizat toate probele de la dosar.

Astfel, arată în esenţă că decizia de desfacere a contractului de muncă a contestatorului F. B. este legală pentru faptul că acesta nu s-a prezentat la serviciu timp de 5 zile pe motiv că îşi caută alt loc de muncă, acest fapt fiind corelat şi cu împrejurarea că în data de 5 aprilie 2007 contestatorul şi soţia acestuia au sustras de la sediul societăţii mai multe obiecte, încercând să ducă şi calul ce se afla în grija societăţii proprietatea altei persoane juridice, iar cercetarea disciplinară nu s-a realizat în urma altercaţiei intervenită între contestator şi administratorii societăţii recurente, instanţa de fond neanalizând aceste probe.

În drept invocă dis part. 304 pct. 9 cod pr. civilă.

Intimatul prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs cât şi din oficiu instanţa reţine următoarele:

Criticile aduse sentinţei sunt neîntemeiate, soluţia pronunţată de prima instanţă de admitere a contestaţiei şi de anulare a dispoziţiei de concediere a contestatorului fiind legală, bazată pe aprecierea justă a stării de fapt şi de drept raportat la toate probele administrate.

Dispoziţia nr. 1 din 6 aprilie 2007 emisă de SC „ E.” SRL prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al contestatorului F. B. pentru absenţe nemotivate este întemeiată pe dispoziţiile art. 61 lit. a şi 267, 268 din c o d u l m u n c i i, concedierea fiind dispusă aşadar pentru motive care ţin de persoana salariatului.

Art. 63 din c o d u l m u n c i i, stabileşte că, concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile. art. 267 alin. 1 statuând că sub sancţiunea nulităţii absolute nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin 1 lit a (avertisment), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea cercetării disciplinare, prin convocare scrisă cu precizarea obiectului, datei şi orei încheierii.

Scopul îndeplinirii cercetării prealabile anterior aplicării oricărei sancţiuni disciplinare este asigurarea dreptului la apărare al angajatului.

Cum dispoziţia de concediere a contestatorului a fost emisă în lipsa cercetării prealabile fiind aplicabilă sancţiunea prevăzută de textele de lege mai sus menţionate, corect a fost admisă contestaţia, anulată dispoziţia de concediere nelegală şi obligată pârâta la plata drepturilor salariale cuvenite până la pronunţarea sentinţei astfel cum au fost solicitate, nefiind cerută reintegrarea pe post, corect fiind aplicate disp. art. 76, 77 şi 78 din Legea 53/2003 c o d u l m u n c i i.

Ori în condiţiile în care contestaţia a fost admisă pe excepţia de nulitate absolută raportat la dispoziţiile art. 61, 63 şi 267 din c o d u l m u n c i i, aspectele de fond referitoare la abaterile disciplinare invocate în apărare atât în primă instanţă cât şi în recurs sunt nerelevante.

Faţă de cele ce preced, instanţa va respinge ca nefondat recursul, în temeiul art. 312 alin. 1 cod pr. civilă menţinând în totalitate sentinţa recurată.

Se constată că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul civil declarat de intimata SC „E.” SRL B. – comuna E. sat B. nr. 74 Judeţul S M în contradictoriu cu intimatul contestator E. S. E. domiciliat S M B.dul (...) nr. 44 Judeţul S M împotriva sentinţei civile nr.839/D din 17 septembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e pe care o menţine în întregime.

Fără cheltuieli de judecată în recurs.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 9 ianuarie 2008.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.dec.GM

25.01.2008.

Jud fond E. T.-L. Z.

Dact IM/2 ex./25.01.2008.

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑