• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1023/2009 din data 2009-10-19
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1023/2009

 

Şedinţa publică de la 19 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : (...) (...) – preşedinte Curtea de Apel

(...) (...) – preşedinte secţie

(...) (...) – judecător

(...) (...) – grefier

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de intimata S.C. ENEL DISTRIBUŢIE E. S.A. T împotriva sentinţei civile nr.398/LM/5.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar civil nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care se constată că ambele părţi au solicitat soluţionarea cauzei în lipsă ,

Instanţa, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de soluţionare şi o lasă în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

Asupra recursului civil de faţă;

 

În deliberare se constată că prin contestaţia înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i H u n e d o a r a – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, sub nr(...), contestatorul D. B. – E. a chemat în judecată pe intimata S.C. „ENEL DISTRIBUŢIE E.” S.A. T solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa:

  • să se dispună anularea deciziei de concediere nr.385/13.06.2008 emisă de intimată şi reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior luării acestei măsuri;

- să fie obligată intimata la plata drepturilor salariale de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi fost concediat;

- să fie obligată intimata la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei sale a susţinut că măsura disciplinară dispusă împotriva sa este una nelegală deoarece demontarea şi montarea contorului electric la abonatul S.C. E. U. S.R.L. P a avut loc la aceeaşi dată şi nu după un anumit timp, aşa cum greşit s-a reţinut în sarcina sa.

A mai susţinut că deşi a arătat în nota explicativă dată conducerii unităţii, cu ocazia cercetării sale disciplinare prealabile, aspectele mai sus prezentate, angajatorul nu a ţinut cont de aceste apărări, nu le-a verificat şi a procedat la concedierea sa în mod abuziv.

Prin întâmpinarea sa, intimata a solicitat respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei de concediere a contestatorului, susţinând că măsura disciplinară a fost aplicată cu respectarea condiţiilor de formă şi de fond prevăzute de art.264şi urm. Codul muncii.

Legat de temeinicia sancţiunii, a arătat că aceasta a fost justificată raportat la gravitatea abaterii săvârşite de contestator şi la împrejurarea că acesta a ama fost anterior sancţionat disciplinar pentru încălcarea atribuţiilor sale de serviciu.

Prin sentinţa civilă nr.398/LM/5.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosar nr(...), s-a admis contestaţia formulată de contestatorul D. B. E. în contradictoriu cu intimata S.C. „ENEL DISTRIBUŢIE E.” S.A. T şi pe cale de consecinţă:

- s-a anulat decizia de concediere nr.385/13.06.2008 emisă de intimată şi s-a dispus reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior luării acestei măsuri;

- intimata a fost obligată să plătească contestatorului despăgubiri echivalente cu salariile indexate, majorate şi reactualizate precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data concedierii şi până la reintegrarea sa efectivă pe post;

- intimata a fost obligată să plătească contestatorului suma de 1500 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî în acest mod, prima instanţă a reţinut, după examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, că în ce priveşte cerinţele impuse de art.267 Codul muncii, referitoare la procedura cercetării disciplinare prealabile, intimata a respectat toate aceste norme legale cu caracter imperativ, astfel că sub acest aspect nu se impune anularea deciziei de concediere.

Pe fond, s-a reţinut , raportat la actele şi lucrările dosarului, că măsura concedierii este nefondată deoarece pe de-o parte, intimata nu a produs probe în instanţă care să demonstreze vinovăţia contestatorului, invocând doar procesul verbal de cercetare disciplinară din 9.06.2008, iar pe de altă parte, că raportul de audit, pe care şi-a întemeiat intimata acuzaţiile, nu a fost comunicat contestatorului, aspect recunoscut de către angajator.

S-a mai reţinut că faţă de abaterea disciplinară reţinută în sarcina contestatorului, măsura dispusă prin decizia atacată este mult prea severă, şi că se impune desfiinţarea ei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termenul de 10 zile prevăzut de art.80 din Legea nr.168/1999, intimata S.C. „ENEL DISTRIBUŢIE E.” S.A. T, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi solicitând modificarea ei, în sensul r4espingerii contestaţiei şi al menţinerii deciziei de concediere.

În dezvoltarea motivelor sale de recurs, intimata a susţinut, sub un prim aspect, că a respectat prevederile art.287 Codul muncii, în sensul că a administrat, la dosarul cauzei, probe care să demonstreze vinovăţia contestatorului.

În al doilea rând a arătat că abaterea disciplinară săvârşită de contestator şi care a stat la baza concedierii acestuia a reprezenta-o demontarea contorului la abonatul S.C. „E. U.” S.R.L. P,, fără montarea în aceeaşi zi a unui nou aparat de măsurat şi nu pentru neefectuarea citirilor de regularizare cum greşit s-a reţinut la fond.

O altă critică adusă soluţiei pronunţate a vizat reţinerea sentinţei potrivit căreia activitatea de citire defectuoasă a contoarelor nu ar fi produs pagube materiale deoarece ulterior, ar fi fost făcute citiri de regularizări, deoarece citirea contoarelor la abonaţi reprezintă o obligaţie de serviciu a contestatorului .

Prin urmare, recurenta a arătat că măsura dispusă împotriva contestatorului este legală şi temeinică şi că nu se impunea anularea deciziei de concediere.

La termenul de judecată din 7-.09.2009 , contestatorul a depus o cerere prin care a solicitat a se lua act de renunţarea s ala judecata contestaţiei formulate împotriva intimatei S.C. „ENEL DISTRIBUŢIE E.” S.A. T, deoarece au soluţionat litigiul pe cale amiabilă (f.8-9).

Potrivit art.246 alin.1 Cod proc.civ., renunţarea la judecată poate avea loc în tot cursul judecăţii, în faţa primei instanţe sau a instanţei de apel ori a celei de recurs,fie verbal, fie prin cerere scrisă.

Având în vedere aspectele de fapt şi de drept de mai sus, în temeiul art.312 alin.2 Cod proc.civ., Curtea va admite ca fondat recursul declarat de intimata S.C. „ENEL DISTRIBUŢIE E.” S.A. T şi în conformitate cu art.246 Cod proc.civ., coroborat cu art.316 şi art.298 Cod proc.civ., va dispune modificarea sentinţei atacate, în sensul că ia act de renunţarea contestatorului D. B. E. la judecata contestaţiei formulate în contradictoriu cu intimata S.C. „ENEL DISTRIBUŢIE E.” S.A. T.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite, ca fondat, recursul declarat de intimata S.C. ENEL DISTRIBUŢIE E. S.A. T împotriva sentinţei civile nr.398/LM/5.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar civil nr(...).

Modifică sentinţa atacată, în sensul că ia act de renunţarea la judecarea contestaţiei formulată de contestatorul D. B. E. în contradictoriu cu intimata S.C. ENEL DISTRIBUŢIE E. S.A. T.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 19.10.2009.

Preşedinte,

B. E.

Judecător,

N. T.

Judecător,

B. E.

 

Grefier,

F. U.

 

 

Red. S.M.

Tehnored. S.M./E.T.

4 ex./10.11.2009

Jud. fond. I.U./L.F.

Toate spetele


Sus ↑