• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 4643R din data 2009-06-22
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

(Număr în format vechi 1750/2009)

 

DECIZIA CIVILĂ NR.4643 R

Şedinţa publică de la 22 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE– (...) (...) (...)

JUDECATOR – (...) (...) A

JUDECĂTOR – (...) (...) J.

GREFIER – J. S. N.

 

 

Pe rol judecarea recursului formulat de recurenta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, împotriva sentinţei civile nr.7024/14.11.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata D. N., având ca obiect – contestaţie decizie de concediere.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 15.06.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 22.06.2009, hotărând următoarele:

 

 

C U R T E A

 

 

Deliberând asupra recursului, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.7024/14.11.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), a fost admisă, în parte, contestaţia formulată de D. N. în contradictoriu cu intimata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), a fost anulat Ordinul nr.315/14.04.2008 emis de intimată, a fost dispusă reintegrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior concedierii şi a fost obligată intimata la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariata de la concediere până la reintegrarea efectivă.

Prin aceeaşi sentinţă, a fost obligată intimata la plata daunelor morale către contestatoare în sumă de 50.000 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin Ordinul nr. 315/14.04.2008 emis de intimată s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei angajată în funcţia de expert la Direcţia H. a Creantelor Bancare si Comerciale , în cadrul procedurii concedierii colective. Analizand legalitatea formala a ordinului contestat, retine prima instanta ca a fost emisa cu incalcarea prevederilor art. 74 lit b si c Codul muncii. Astfel, decizia de concediere trebuie sa cuprinsa durata preavizului, dispozitie care trebuie inteleasa nu in sensul precizarii numarului de zile de preaviz, ci a intervalului in care se incadreaza acest preaviz. In speta, angajatorul nu numai ca nu a indicat durata, dar a dispus acordarea lui concomitent, iar nu anterior emiterii deciziei, asa cum era firesc. E. presupune instiintarea prealabila a celeilalte parti despre incetarea raporturilor de munca avan drept scop evitarea consecintelor negative pe care denuntarea unilaterala a contractului invididual de munca le-ar avea pentru salariat Asadar, preavizarea trebuie sa aiba loc inainte de emiterea deciziei de concediere si nu odata cu acest moment . O alta mentiune omisa este cea privind criteriile de stabilire a ordinii de prioritate. Decizia de concediere, fiind un act individual si nu unul colectiv, trebuie sa indice in concret criteriul avut in vedere si care a dus la concedierea salariatului. Dispozitiile art. 74 lit c Codul muncii trebuie interpretate in sensul ca decizia trebuie sa precizeze de ce acel salariat a fost inclus in lista de concediere si nu a putut fi mentinut in fiinta contractul sau de munca. Mai arata tribunalul ca criteriile general obligatorii privind stabilirea ordinii de prioritate sunt prevazute in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Dar in lipsa criteriului concret al concedierii reclamantei instanta nu poate verifica daca angajatorul a respectat dispozitiile art. 81 din acest contract . Lipsa criteriului concret le-a indreptatit pe reclamanta si pe intimata sa creada ca acest motiv a fost cumulul calitatii de salariat cu jumatate de norma cu cea de beneficiar al pensiei de invaliditate de gradul III. A considerat tribunalul ca situatia reclamantei nu se incadreaza in ipoteza prevederilor art. 81 alin 1 lit a din contractul colectiv de munca unic la nivel national deoarece aceste dispozitii se refera la cumulul mai multor functii sau la cumulul pensiei cu salariul .In acest din urma caz, pensia avuta in vedere este cea pentru limita de varsta sau anticipata partiala , iar nu cea de invaliditate. O alta interpretare ar fi contrara normelor de protectie a persoanelor invalide prev. de legea nr. 448/2006 . Concluzioneaza instanta ca incalcarea prevederilor art. 74 lit b si c Codul muncii atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Mai retine instanta ca modificarea structurii angajatorului nu a fost dispusa de organul competent . HG nr. 68/ 2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din HG 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea AVAS, ce a stat la baza concedierii colective , a prevazut diminuarea numărului de posturi de la 610 la 510 . Concedierea trebuia realizata cf. dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil. In speta, angajatorul nu a facut vreo dovada in sensul ca a existat un act decizional al Consiliului de Supraveghere şi Indrumare care sa aprobe modificarea structurii organizatorice a AVAS si efectuarea concedierii colective. Apreciaza tribunalul ca reclamanta a suferit un prejudiciu moral prin desfacerea contractului individual de munca in mod abuziv, dat fiind faptul ca din cauza bolii aceasta are capacitate redusa de munca si pentru reclamanta sansa de a se angaja este minima , iar repercusiunile pe plan psihic sunt dublate prin comparatie cu alta persoana in deplinatatea capacitatii de munca .

Împotriva acest hotărâri a declarat recurs pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, solicitand modificarea sentintei recurate in sensul respingerii contestatiei.

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art.304 pct. 9 şi art.3041 C.pr.civ., recurenta a arătat că desfiinţarea postului intimatei reclamante este efectivă, are o cauză reală şi serioasă, având in vedere ca prin Hotărârea Guvernului nr. 68/2008 numărul maxim de posturi în structura organizatorică AVAS a fost diminuat de la 610 la 510 posturi, exclusiv Preşedintele şi vicepreşedinţii, ceea ce a impus modificarea de către Consiliul de Supraveghere si Indrumare (D.) a structurii organizatorice a AVAS .

Arata recurenta ca intimata a beneficiat de 31 de zile lucratoare , platite, prelungit cu 138 de zile, fiind suspendat de mai multe ori, motivat de incapacitatea temporara de munca a salariatei. In ce priveste durata preavizului, precizeaza recurenta ca decizia respecta prevederile art. 74 lit b Codul muncii, care au in vedere numarul de zile socotit de la instiintarea facuta celeilalte parti pana la expirarea acestuia. Niciun text de lege nu stabileste ca preavizul si decizia de concediere trebuie sa fie doua inscrisuri separate , nulitatea intervenind numai in cazul neacordarii preavizului. Intimata nu invoca niciunul din motivele de nelegalitate precizate de prima instanta, nu a pretins ca nu au beneficiat de preaviz sau ca raporturile de munca au incetat de la data comunicarii ordinului.

Mai arata recurenta ca nu a avut in vedere la emiterea deciziei de concediere cumulul calitatii de salariat cu jumatate de norma cu cea de beneficiar la pensiei de invaliditate de gradul III . Cf. art. 74 lit c Codul muncii, decizia trebuie sa cuprinda criteriile de stabilire a ordinii de prioritati , iar nu criteriul aplicabil fiecarui salariat cocnediat. Criteriile au fost mentionate in deciziei, cf. art. 81 din contractul colectiv de munca unic la nivel national si art. 71 Codul muncii, fiind adaugat inca un criteriu si anume cererea salariatului. Precizeaza recurenta ca niciun text de lege nu prevede ca vor fi desfiintate numai posturile ocupate de salariatii prev. de art. 81 din contractul colectiv de munca unic la nivel national, asa cum retine prima instanta, angajatorul fiind obligat sa desfaca in ultimul rand contractele de munca ale persoanelor protejate de lege. La emiterea deciziei, intimata nu se incadra in categoriile protejate de art. 81 mentionat sau in situatiile prev. de art. 60 alin 1 Codul muncii.

Cu privire la emiterea unei decizii de reorganizare de catre D. , arata recurenta ca este o institutie publica, iar numarul de posturi se aproba prin hotarare de Guvern, ceea ce s-a si intamplat, prin intrarea in vigoare a HG nr. 68/2008. Concedierea s-a realizat in conf. cu prevederile legale si cu contractul colectiv de munca unic la nivel national. Ulterior efectuarii concedierii, noua structura organizatorica a fost aprobata de D. .

Mentioneaza recurenta ca au fost acordare nelegal daunele morale de vreme ce intimata nu a probat existenţa unui prejudiciu moral, prejudiciu ce constituie condiţie esenţială a răspunderii civile (patrimoniale).

Analizând întregul material probator administrat în cauză, in raport de criticile formulate si de temeiurile de drept invocate de către recurentă, cât şi din oficiu, conform art.3041 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:

Prin Ordinul nr. 315/14.04.2008 emis de intimată s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei angajată în funcţia de expert la Direcţia H. a Creantelor Bancare si Comerciale , în temeiul art. 65 alin.1 CM, cu acordarea unui preaviz de 31 de zile lucrătoare. Aceasta masura este motivata de adoptarea Hotararii Guvernului nr. 68/ 2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din HG 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea AVAS, ce a avut ca rezultat concedierea colectivă şi diminuarea numărului de posturi de la 610 la 510, precum şi modificarea structurii organizatorice şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al AVAS prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere şi îndrumare nr.6/12.05.2008.

Curtea constata ca prima instanta a facut o corecta aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea ordinii de prioritati. Astfel, desi in cadrul ordinului contestat se precizeaza ce criterii au fost avute in vedere, aceasta este o formulare generica, insa nu face vreo mentiune cat priveste aplicarea acestor criterii la cazul concret, al contestatoarei.

D. ca scopul legii nu a fost de a figura in decizia de concediere numai o simpla mentiune , fara ca aceasta sa fie efectiva, in sensul ca salariatul concediat sa se incadreze in mod real in aceste criterii. In caz contrar, nu s-ar justifica textul de lege, in conditiile in care astfel de criterii sunt prevazute in mod general in contractul colectiv unic la nivel national . Altfel, instanta nu ar putea verifica daca aceste criterii au fost si respectate.

In speta, constatam ca in privinta contestatoarei nu se poate retine existenta vreunuia dintre criteriile enumerate de intimata , nefiind facuta vreo dovada ca acesta cumuleaza mai multe functii sau pensia cu salariul, ori ca a solicitat aplicarea masurii concedierii.

Mai retinem ca prin HG nr. 68/2008 nu se stabileste decat numarul de posturi din structura organizatorica a intimatei, fara a face vreo referire la motivele care impun aceste reduceri si fara a impune realizarea concedierii colective . Dimpotriva, prevederile din regulamentul de organizare si functionare al intimatei au fost modificate astfel „concedierile colective determinate de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a AVAS se realizează conform dispoziţiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil.".

Or, la nivelul intimatei nu s-a adoptat vreo hotarare care sa dispuna efectuarea concedierii colective si care sa fundamenteze necesitatea acestora , notificarea privind procedura de consultare cu reprezentantii salariatilor nefiind suficienta, deoarece are un caracter prealabil . Insa , cf. 711 Codul muncii, dupa realizarea acestor consultari prmergatoare, angajatorul trebuia sa realizeze alte notificari daca decide aplicarea masurii de concediere colectiva. Or, o astfel de decizie nu exista. Simpla referire la HG nr. 68/2008 nu este determinanta in conditiile in care aceasta , asa cum am precizat anterior, nu contine nicio justificare a masurii concedierii sau o obligatie de a efectua astfel de concedieri, iar cf. regulamentului de reoganizare si functionare a AVAS Consiliul de Supraveghere si Indrumare are competenta de a aproba structura organizatorica .

Noua structura organizatorica a fost aprobata abia prin hotararea D. din data de 12.05.2008 , fiind valabila incepand cu data de 2.06.2008, cu toate ca pe organigramele si statele de functii depuse de itnimata la dosar apare data de 6.03.2008 ca fiind cea la care a fost aprobata noua structura. Asa cum se observa din Hotararea D. in data de 6.03.2008 depusa de intimata la dosarul cauzei, pe ordinea de zi s-a aflat numai reintegrarea unui salariat in baza unei hotarari judecatoresti .

In toate notificarile efectuate , intimata invoca numai necesitatea reducerii numarului de posturi, dar nu exista o hotarare a organelor de conducere ale intimatei in privinta justificarii acesteia, o analiza a activitatii institutiei care sa motiveze oportunitatea desfiintarii anumitor locuri de munca din cadrul diferitelor servicii si directii ale AVAS . Reducerea numarului de posturi nu se poate face in orice conditii , ci numai cu respectarea dispozitiilor legale, ceea ce prevede si HG nr. 68/2008, iar in acest scop intimata are si alte posibilitati nu doar aplicarea unei concedieri colective in masura in care nu sunt indeplinite conditiile necesare .

Nu reprezinta motiv de nulitate nementionarea duratei preavizului in sensul pe care instanta l-a retinut, atat timp cat salariata a beneficiat in mod real si efectiv de intreaga durata a preavizului. Finalitatea legii, si anume protejarea salariatului prin acordarea unui interval in care acesta sa aiba posibilitatea de a gasi un loc de munca, este realizata.

In legatura cu daunele morale, Curtea retine ca prima instanta a facut o aplicare gresita a legii, deoarece nu a realizat o analiza a conditiilor raspunderii civile care justifica acordarea acestor despagubiri pentru prejudiciul moral. Astfel, cel interesat trebuie sa dovedeasca un prejudiciu cert. Or, intimata nu a facut decat simple afirmatii, neinsotite de vreo proba. Faptul ca judecatorul are o mai mare de apreciere a intinderii cuantumului despagubirilor acordate nu echivaleaza cu o prezumare a prejudiciului . Curtea retine ca prin anularea ordinului de concediere si restabilirea legalitatii s-a acordat partii o satisfactie suficienta si rezonabila .Prin urmare, avand in vedere dispoz. art. 304 pct 9 Cpc si art. 312 cpc, se va modifica sentinta recurata sub acest aspect, inlaturand obligarea angajatorului la plata daunelor morale.

Pentru aceste considerente, Curtea va admite recursul, va modifica, în parte, sentinţa atacată, în sensul că va înlătura obligarea pârâtei la plata de daune morale.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

In baza art. 274 Cpc, va obliga recurenta la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre intimata, reprezentand onorariu de avocat, diminuat cf. art. 276 Cpc si art. 274 alin 3 Cpc. Sub acest aspect, Curtea retine ca recursul a fost admis, dar modificarea sentintei recurate a operat numai in parte, parte din motivele de recurs fiind nefondate , astfel incat recurenta are o culpa procesuala. Totodata, Curtea apreciaza ca valoarea onorariului de avocat este disproportionata in raport de munca prestata de aparatorul intimatei in aceasta faza procesuala , cand au fost reinterate sustinerile formulate prin cererea de chemare in judecata, nefiind necesara o pregatire deosebita.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat recurenta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului împotriva sentinţei civile nr.7024/14.11.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata D. N..

Modifică, în parte, sentinţa atacată, în sensul că înlătura obligarea pârâtei Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale catre contestatoare.

Menţine celelalte dispoziţiilor sentinţei recurate.

Obliga recurenta la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre intimata.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.06.2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. H. T. H. E. A

F. J. D.

 

 

GREFIER

J. S. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.2 ex./15.07.2009

Jud. F..

Jud. fond: Dalina P.; B. E. U.

 

 

Toate spetele


Sus ↑