• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. DEC.NR.349/CM din data 2009-06-02
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

PRECUM ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 349/CM

Şedinţa publică din data de 9 iunie 2009

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

Preşedinte - (...) (...)

Judecători - (...) (...)

- (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

 

S-a luat în examinare recursul civil formulat de pârâtul CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL E. T, cu sediul în T,(...), judeţul T, împotriva sentinţei civile nr. 2774 din 19 decembrie 2008 pronunţate de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant D. B., domiciliat în T,(...), (...) . A, . 7, judeţul T, având ca obiect conflict de muncă – contestaţie decizie concediere.

Dezbaterile asupra recursurilor au avut loc în şedinţa publică din data de 2 iunie 2009 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Curtea, pentru a-i da posibilitatea apărătorului recurentului pârât să formuleze concluzii scrise, în temeiul dispoziţiilor art. 156 alin. 2 Cod procedură civilă, a amânat pronunţarea asupra cauzei la datele de 4 iunie 2009 şi 9 iunie 2009.

 

C U R T E A

 

 

Curtea, cu privire la recursul civil de faţă;

Pârâtul Clubul Sportiv Municipal E. T a declarat recurs la data de 16 februarie 2009 împotriva sentinţei civile nr. 2774 din 19 decembrie 2008 pronunţate de T r i b u n a l u l T u l c e a, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În fapt;

Prin cererea adresată T r i b u n a l u l u i T u l c e a şi înregistrată sub nr(...), reclamantul D. B. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 1394 din 9 iulie 2008, emisă de Clubul Sportiv Municipal „E.” T, solicitând anularea acesteia, reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii şi obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate prin aplicarea ratei de inflaţie, pentru toată perioada cuprinsă între data concedierii şi data reintegrării efective pe post.

 

 

În motivare, reclamantul a arătat că decizia nr. 1394 din 9 iulie 2008 încalcă dispoziţiile art. 74, alin. 1, lit. a şi d din Codul muncii, în sensul că nu cuprinde elemente obligatorii cum sunt motivele concrete care determină concedierea, reorganizarea activităţii şi dificultăţile economice şi tehnice fiind doar nişte motive generice vagi.

A mai precizat contestatorul că decizia a fost dată cu încălcarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal E. T, aprobat prin Ordinul nr. 528 din 17 octombrie 2001 emis de Ministrul T şi Sportului. S-a menţionat că, potrivit art. 16 alin. 3 din Regulament, „Directorul Clubului Sportiv Municipal E. T este ordonator terţiar de credite” şi nu poate, în niciun caz, să modifice statul de funcţii al clubului.

S-a mai arătat că, statul de funcţii, potrivit art. 10 din R.O.F.: „se aprobă anual, de către Ministerul T şi Sportului”, iar art. 9 din acelaşi Regulament dispune: „Structura organizatorică a Clubului Sportiv Municipal E. T este prevăzută în Anexa 2 ce face parte integrantă din prezentul regulamen”t.

În consecinţă, s-a arătat că, orice modificare a structurii organizatorice a clubului reprezintă, totodată, o modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal „E.” aprobat prin ordin de ministru şi necesită emiterea unui alt ordin emis de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, organism care, în urma modificărilor survenite în structura guvernamentală, a preluat atribuţiile Ministerului T şi Sportului.

Prin sentinţa civilă nr. 2774 din 19 decembrie 2008 T r i b u n a l u l T u l c e a a admis contestaţia formulată.

A anulat decizia nr. 1394 din 9 iulie 2008 emisă de Clubul Sportiv Municipal „E.” T, ca netemeinică şi nelegală.

A dispus reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii.

A obligat intimata la plata către contestator a nunei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul în perioada cuprinsă între data concedierii şi data reintegrării efective pe post.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

Prin emiterea deciziei nr.1394/9.07.2008, intimat l-a concediat pe contestator potrivit art. 65 din Codul muncii, începând cu data de 1 august 2008, din funcţia de magaziner I.

La emiterea acestei decizii, intimata a avut în vedere procesul-verbal nr. 1309 din data de 25 iunie 2008 al Adunării generale a salariaţilor, privind desfiinţarea locurilor de muncă datorită dificultăţilor economice şi tehnice, precum şi reorganizarea activităţii.

 

 

 

 

Pentru a analiza condiţiile legale privind concedierea, în temeiul art. 65 din Codul muncii, în ceea ce îl priveşte pe contestator, intimata trebuie să dovedească că, în speţă, a avut loc în mod efectiv o reorganizare şi o restrângere reală şi serioasă, impusă de nevoile economice şi tehnice ale acesteia.

Desfiinţarea postului este efectivă atunci când aceasta nu se mai regăseşte în organigrama acesteia ori statul de funcţii.

S-a constatat, însă, că unitatea intimată nu a depus la dosarul cauzei statul de funcţii modificat la data concedierii contestatorului şi aprobat de către Agenţia Naţională pentru Sport, motiv pentru care reducerea de post invocată, în baza art. 65 din Codul muncii, nu a putut fi reţinută ca fiind reală şi efectivă.

Or, în cazul concedierii pentru motivele care nu ţin de persoana salariatului, aşa cum se prevede la art. 65, din Codul muncii, reţinut de intimată la concedierea contestatorului, este necesar ca desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă, aceste elemente fiind necesar să coexiste la momentul aplicării măsurii concedierii.

Chiar dacă în apărare intimata a susţinut şi a şi dovedit prin diverse înscrisuri că măsura concedierii contestatorului s-ar fi datorat unor dificultăţi economice şi tehnice, în derularea activităţii Clubului Sportiv E. T, şi deşi aceasta a invocat faptul că aceste motive ar fi determinat concedierea contestatorului, nu a fost în măsură să probeze şi că reducerea postului său, dispus prin decizia contestată a avut loc în mod efectiv, aceasta nedepunând o organigramă din care să rezulte acest aspect (în condiţiile în care conform art. 287 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revenind angajatorului).

S-a apreciat că desfiinţarea locului de muncă al contestatorului ar fi putut avea o cauză reală (datorată dificultăţilor economice cu care s-a confruntat intimata), însă nu s-a făcut dovada că desfiinţarea locului de muncă a fost efectivă, nefiind îndeplinite astfel cele trei condiţii prevăzute la art. 65 alin. 2 din Codul muncii, care trebuie să coexiste, aşa cum s-a mai arătat, pentru a se dispune concedierea conform art. 65 din Codul muncii.

Critica sentinţei prin motivele de recurs a vizat, în esenţă, următoarele:

Activitatea hotelului „Casa Albastră” este adiacentă (anexă) activităţii de sport de performanţă, iar toate cheltuielile de personal şi întreaga activitate sunt suportate din veniturile proprii, pe care le aduce acest hotel, neputând fi suportate de la bugetul de stat şi, întrucât activitatea hotelieră a încetat, personalul a fost disponibilizat şi trecut în şomaj.

A susţinut, totodată, că intimatul reclamant nu putea fi redistribuit pe alt post datorită specificului activităţii sportive care nu poate asimila funcţiile de alimentaţie publică. G. hotelului se desfăşoară în condiţii nelegale deoarece nu are autorizaţie de funcţionare, certificat de alimentaţie publică şi certificat de clasificare de turism.

În ceea ce priveşte dovada dificultăţilor economice, din situaţia financiar-contabilă depusă la dosarul cauzei şi prezentată Adunării generale a salariaţilor din data de 25 iunie 2008 rezultă că pe primele 5 luni ale anului 2008,

 

 

 

din 112.100 lei planificat s-a realizat doar 64.313,85 lei, nemaiputând plăti nici salariile şi nici activitatea ce se desfăşoară.

A susţinut că în conformitate cu adresa nr. (...) din 14 iulie 2008 a fost luată de către Administraţia Finanţelor Publice T măsura disponibilizării contului Clubului sportiv şi că prin adresa nr. 714 din 5 aprilie 2008 Agenţia Naţională pentru Sport i-a făcut cunoscut că potrivit art. 4 din Hotărârea nr. 1328/2001, este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare, iar hotelului „Casa Albastră” i s-a retras „certificatul de clasificare” începând cu data de 8 martie 2008.

În acelaşi timp, prin Nota de constatare nr. 13 din 22 noiembrie 2007 a Primăriei T i se face cunoscut că i s-a retras autorizaţia de funcţionare pentru hotelul „Casa Albastră”.

A învederat că măsura economico-financiară prin care s-a hotărât încetarea activităţii hotelului „Casa Albastră” şi trecerea celor 9 persoane încadrate, în şomaj, a fost confirmată şi de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Rezultă, astfel, că au fost respectate dispoziţiile art. 65 din Codul muncii, concedierea fiind efectivă, având un caracter obiectiv, impusă de dificultăţile economice şi transformările tehnologice, precisă şi serioasă.

Recursul nu este fondat.

Curtea, analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate, va respinge recursul pentru următoarele considerente de fapt şi de drept:

Toate criticile formulate trebuie circumscrise temeiului de desfacere a contractului de muncă, aspect pe care instanţa de fond l-a dezlegat în mod judicios.

Astfel, decizia de concediere s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 65 din Codul muncii.

Articolul 65 Codul muncii dispune: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă, să aibă o cauză reală şi serioasă.

Desfiinţarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acesteia ori în statul de funcţii.

Prin urmare, pentru a se constata dacă desfiinţarea a avut loc în mod efectiv, trebuie să fie cercetate statul de funcţii şi organigrama unităţii.

Efectivitatea desfiinţării locului de muncă poate fi realizată numai prin suprimarea postului din organigrama unităţii.

Verificarea realităţii desfiinţării locului de muncă se face în mod practic, prin analizarea organigramei sau a statului de funcţiuni înainte şi după reorganizare.

În acest sens, în faţa instanţei de recurs au fost suplimentate probatoriile prin depunerea de către recurent a unor înscrisuri noi, înscrisuri care, însă, nu au reuşit să modifice situaţia de fapt reţinută de T r i b u n a l u l T u l c e a.

 

 

B. aici în vedere anexa nr. 38 din 22 aprilie 2008, Statul de Funcţii valabil pe anul 2008 în care, la poziţia 33, figurează postul ocupat de intimat, fără să fi fost desfiinţat, precum şi statul de funcţii începând cu data de 1 august 2008, ca urmare a restrângerii activităţii de la punctul de lucru Hotel Sportiv „Casa Albastră” (filele 21, 22) în care nu mai apare postul ocupat de intimat.

Acest ultim înscris este lipsit de consecinţe juridice în privinţa valabilităţii măsurii de reorganizare şi pentru clarificarea acestei afirmaţii câteva precizări se impun.

Din coroborarea dispoziţiilor art. 10 şi 12 alin. 3 din H.G.R. nr. 759/2003, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, rezultă că recurentul a luat măsura reorganizării fără a ţine seama că „structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor subordonate Agenţiei, se aprobă prin Ordin al Preşedintelui acesteia”.

Întrucât Statul de funţii depus de către recurent nu a fost aprobat prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, este lipsit de consecinţe juridice sub aspectul desfiinţării postului ocupat de intimat.

De asemenea, recurentul a încălcat şi dispoziţiile art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al clubului Sportiv Municipal E. T în conformitate cu care „Statul de funcţii al Clubului sportiv Municipal E. T se aprobă anual de către Ministerul T şi Sportului”.

În lipsa aprobărilor de mai sus, Statul de funcţii prezentat de recurent nu poate produce consecinţe juridice sub aspectul caracterului efectiv al desfiinţării postului, condiţie cerută de art. 65 din Codul muncii, temei juridic ce a stat la baza concedierii intimatului.

Toate celelalte critici referitoare la situaţia economico-financiară precară a recurentului sunt susţinute de înscrisuri, însă, ele nu pot atrage reformarea soluţiei câtă vreme nu poate fi acoperită măsura nelegală a concedierii determinată de încălcarea unor norme juridice imperative, norme pe care le-am analizat în cuprinsul considerentelor.

Pe cale de consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă, va fi respins recursul, menţinându-se ca legală şi temeinică sentinţa pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca nefondat, recursul civil formulat de pârâtul CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL E. T, cu sediul în T,(...), judeţul T, împotriva sentinţei civile nr. 2774 din 19 decembrie 2008 pronunţate de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant D. B., domiciliat în T,(...), (...) . A, . 7, judeţul T.

 

 

 

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 9 iunie 2009.

 

 

Preşedinte, Judecători,

 

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

Grefier,

 

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jud. fond – Şt. S., L.D. E.

Red. dec. jud. M. (...)/22.06.2009

U. gref. N. (...)

2 ex./24.06.2009

Toate spetele


Sus ↑