• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1199/R-CM din data 2009-06-26
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1199/R-CM

Şedinţa publică din 26 Iunie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător : (...) (...), preşedinte secţie

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul civil declarat de contestatorul O. E., domiciliat în P, str.(...), bloc 5., scara A, .2, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.81/CM din 16 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă, în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns recurentul-contestator O. E., personal şi asistat avocat N. D., în baza împuternicirii avocaţiale nr.68/2009, emisă de B a r o u l A r g e ş – cabinet individual şi avocat A E. pentru intimata-(...) E. SA B, în baza împuternicirii avocaţiale nr.45/2009,emisă de B a r o u l A r g e ş – cabinet individul, lipsind intimatul Grupul E. E. T..

Procedura, legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Apărătorii părţilor, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au cereri prealabile de formulat în cauză.

Curtea, constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Avocat N. D., având cuvântul pentru recurentul-contestator O. E., susţine oral recursul întemeiat pe disp.art.304 pct.8 şi 9 şi art.3041 Cod procedură civilă, solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei tribunalului, iar pe fond admiterea contestaţiei şi anularea deciziei de concediere nr.41 din 14 februarie 2008, ca fiind nulă de drept, fără cheltuieli de judecată. Arată că decizia de concediere a contestatorului este emisă de o unitate fără personalitate juridică. De asemenea, arată că nu s-a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă, de către o persoană îndreptăţită să facă acest lucru, potrivit art.57 din Contractul colectiv de muncă.

Avocat A E. pentru intimata (...) E. SA B, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei tribunalului, ca fiind legală şi temeinică, pentru motivele expuse pe larg în întâmpinare şi susţinute oral în şedinţa publică, cu cheltuieli de judecată.

Susţine că decizia contestată a fost întocmită de o persoană juridică împuternicită de către angajator să facă acest lucru, iar această decizia a fost luată în urma unei cercetări prealabile, care a constatat că a fost vorba de o sustragere de combustibil, încărcat în bidoane de către contestator, cu o instalaţie artizanală care a pus în pericol unitatea.

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă, deliberând, constată următoarele.

Prin cererea înregistrată sub nr. 818/109/26.02.2008, contestatorul O. E. în contradictoriu cu intimaţii (...) E. SA şi Grupul de E. E. T. a formulat contestaţie împotriva deciziei de concediere nr. 41/14.02.2008.

În motivarea cererii, contestatorul arată că decizia de concediere nr. 41/14.02.2008 este nulă de drept, netemeinică şi nelegală, constând în faptul că, nu au fost respectate dispoziţiile art.267 din C.muncii, respectiv nu a fost convocat în scris la cercetarea disciplinară. De asemenea, nu au fost respectate dispoziţiile din contractul colectiv de muncă , neexistând viza sindicatului şi nici viza de legalitate a Oficiului Juridic , obligatorie în astfel de cazuri . Mai arată contestatorul că nu se face vinovat de abaterile ce au fost reţinute în sarcina sa.

La data de 25.06.2008, contestatorul a formulat o cerere completatoare prin care a solicitat ca în cazul în care i se va reţine vinovăţia să fie înlocuită măsura concedierii cu o altă sancţiune disciplinară.

La data de 28.05.2008 intimata (...) E. SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii .

T r i b u n a l u l A r g e ş, prin sentinţa civilă nr. 81/CM din 16 ianuarie 2009 a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin decizia nr.41/14.02.2008 contestatorul a fost sancţionat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă începând cu data de 14.02.2008.

S-a reţinut, în decizie că la data de 15.01.2008, în jurul orei de 5,00, lucrătorii din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi ordine, angajaţi să asigure paza instalaţiilor societăţii intimate au surprins pe contestator, împreună cu operatorul E. E. în interiorul Parcului nr.7 E., în timp ce sustrăgeau produs petrolier din instalaţia parcului, folosind o instalaţie artizanală. Cei doi aveau asupra lor 8 bidoane din plastic a câte 20 litri fiecare, din care 5 erau pline cu produs petrolier având capacitatea de 35 litri şi respectiv 25 litri. În urma măsurării s-a reţinut că a fost sustrasă o cantitate totală de 120 litri produs petrolier. Sustragerea a fost anunţată la I.P.J.A, precum şi ofiţerului de securitate E. P., conducerii Sector 6 E. şi conducerii grupului de E. E. – T., în cauză începând efectuarea cercetărilor penale de către organele abilitate..

S-a mai menţionat în decizie că din notele explicative date de E. E. şi O. E. reiese că aceştia recunosc umplerea bidoanelor cu produs petrolier, însă se consideră nevinovaţi, motivat de faptul că au colectat produsul petrolier pentru curăţarea sculelor şi instalaţiilor din incinta parcului.

De asemenea, apărările formulate de aceştia în timpul cercetării disciplinare sunt înlăturate, întrucât în conformitate cu normele de prevenire a incendiilor şi de protecţie a muncii este interzisă folosirea produselor petroliere pentru curăţarea sculelor şi instalaţiilor, susnumiţii fiind instruiţi în acest sens..

În ceea ce priveşte susţinerea contestatorului, că nu a fost îndeplinită procedura cercetării disciplinare, instanţa a reţinut că numitul contestator s-a prezentat în faţa comisiei de disciplină, unde a dat declaraţie în care şi-a susţinut punctul său de vedere cu privire la evenimentele petrecute.

Şi în interogatoriul administrat, a arătat că în cadrul cercetării disciplinare i s-a dat posibilitatea să îşi susţină toate apărările.

În aceste condiţii, procedura de cercetare disciplinară nu l-a vătămat în niciun fel pe contestator, iar în cauză sunt respectate dispoz. art.267 alin.1 din Codul muncii.

S-a apreciat a fi neîntemeiată şi critica adusă deciziei contestate referitoare la dispoz.art.57 din Codul muncii – acordul sindicatului, întrucât în cauză, măsura concedierii nu a fost dispusă la iniţiativa angajatorului, din motive neimputabile salariatului, ci ca o sancţiune disciplinară, în conformitate cu dispoz.art.263-2 68 din Codul muncii şi art. 201 şi 202 din C.C.M, iar pentru luarea acestei măsuri nu este prevăzută condiţia ca decizia de concediere să poarte viza sindicatului.

Decizia de concediere, ca sancţiune disciplinară trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.268 din Codul muncii, iar sancţiunea nulităţii absolute este prevăzută în mod expres pentru lipsa menţiunilor de la alin.2.

În C.C.M., la art.201 şi art.202, nu au fost stabilite alte condiţii suplimentare pentru valabilitatea deciziei de concediere şi nici ca o asemenea decizie să poarte viza oficiului juridic, decizia de concediere se emite de conducătorul unităţii pe baza referatului întocmit de comisia de disciplină.

În ceea ce priveşte temeinicia deciziei de sancţionare, instanţa de fond a reţinut că fapta săvârşită de contestator, de sustragere produs petrolier constituie o abatere disciplinară gravă, acesta a fost cercetat şi penal, iar prin Ordonanţa nr.328/P/2008 a Parchetului de pe lângă J u d e c ă t o r i a P i t e ş t i s-a stabilit că se face vinovat de fapta pentru care a fost urmărit penal, aplicându-se însă o sancţiune cu caracter administrativ, astfel că sancţiunea aplicată a fost corect stabilită în raport cu gravitatea abaterii disciplinare; neimpunându-se o altă măsură disciplinară mai puţin severă.

Pentru aceste considerente s-a dispus respingerea contestaţiei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal contestatorul O. E., care o critică pentru nelegalitate, invocând prevederile art.304 pct.8,9 şi 3041 Cod pr.civilă.

Dezvoltând recursul, contestatorul arată că instanţa nu a respectat prevederile art.267 Codul muncii prin aceea că în mod greşit a apreciat efectuată cercetarea prealabilă, întrucât nu a fost convocat în scris de o persoană împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, convocare în care trebuia trecut obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

De asemenea, trebuia să i se aducă la cunoştinţă că are posibilitatea să facă probe în cadrul cercetărilor şi să fie asistat de un reprezentant al sindicatului.

Nu au fost respectate nici prevederile art.57 din Contractul colectiv de muncă, potrivit cu care desfacerea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, indiferent de situaţie se face cu acordul sindicatului,a cord care nu a existat în cauză.

Tribunalul face aprecieri greşite şi sub aspectul temeiniciei deciziei.

Nu a furat produs petrolier, ci a luat cantitatea de 120 litri pentru curăţirea şi degresarea sculelor, întrucât se anunţase un control pentru data de 15.01.2008.

Avându-se în vedere împrejurările în care a fost săvârşită pretinsa faptă, putea fi schimbată sancţiunea într-o altă sancţiune prevăzută de art.264 Codul muncii.

Se solicită admiterea recursului, iar pe fond admiterea contestaţiei.

Recursul este nefondat.

Astfel, instanţa de fond a făcut o corectă aplicare şi interpretare a dispoz.art.267 Codul muncii.

Potrivit art.267 alin.1 din Codul muncii „sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art.264 alin. (1) lit.a), nu poate fi dispusă mai întâi de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile”.

În speţă, această cercetare disciplinară prealabilă a fost realizată, chiar dacă contestatorul nu a fost convocat în scris în acest sens, prin aceea că a fost prezent în faţa comisiei de disciplină, şi-a susţinut punctul său de vedere cu privire la cele reţinute în sarcina sa şi astfel i s-a dat posibilitatea să-şi formuleze toate apărările, conform art.267 alin.4 Codul muncii .

De altfel, cu prilejul interogatoriului luat recurentului constatator la cererea intimatei, acesta a precizat că, cu ocazia cercetării disciplinare a dat toate explicaţiile pe care le-a considerat necesare şi că nu au fost alte justificări pe care să nu le fi prezentat acestei comisii (f.63 dosar fond).

Prin urmare, aşa cum bine a reţinut şi tribunalul, această procedură de cercetare disciplinară nu l-a vătămat în niciun fel pe constatator, din contră acesta şi-a susţinut toate apărările.

În practica judiciară s-a statuat că numai lipsa cercetării prealabile atrage sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de concediere, ci nu şi eventualele neajunsuri legate de modalitatea de îndeplinire a acestei proceduri.

Din moment ce contestatorul a fost prezent în comisia de disciplină, nu se mai impunea convocarea sa în scris în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, sub sancţiunea nulităţii absolute fiind prevăzută de lege numai nerespectarea dispoziţiilor art.267 alin.1 din Codul muncii, nu şi nerespectarea dispoziţiilor art. 267 alin.2 din acelaşi cod.

Cât priveşte acordul sindicatului la desfacerea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, lipsa acestui aviz nu conduce la nulitatea absolută a deciziei de sancţionare, iar în altă ordine de idei, măsura concedierii contestatorului nu a fost dispusă la iniţiativa angajatorului, din motive neimputabile salariatului, ci ca o sancţiune disciplinară, situaţie în care decizia de concediere nu trebuie să poarte avizul sindicatului.

Sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de concediere intervine numai atunci când nu sunt respectate prevederile art.268 alin.2 din Codul muncii, printre acestea nefiind specificată şi lipsa avizului sindicatului.

Hotărârea recurată este legală şi din punct de vedere al aprecierii instanţei cu privire la temeinicia deciziei de sancţionare.

Fapta comisă de către contestator, care a sustras 120 litri de produs petrolier, aşa cum s-a reţinut de altfel şi cu ocazia efectuării cercetărilor penale, fiind sancţionat prin ordonanţa nr.328/P/2008 emisă de Parchetul de pe lângă J u d e c ă t o r i a P i t e ş t i, constituie o abatere gravă, de natură să justifice desfacerea contractului individual de muncă.

Cele pretinse de către recurent, în sensul că nu a intenţionat să sustragă produs petrolier, ci să-l folosească la curăţirea sculelor din dotare nu poate fi reţinută, întrucât în cadrul cercetărilor penale efectuate a recunoscut săvârşirea faptei, mai mult decât atât, aşa după cum a precizat la acelaşi interogatoriu, era interzisă curăţarea sculelor cu produse petroliere conform cu reglementările interne, cu normele de prevenire a incendiilor şi de protecţie a muncii.

Referitor la susţinerea recurentului, în şedinţa publică din data de 26 iunie 2009, în sensul că decizia de concediere a fost emisă de către o unitate fără personalitate juridică, se constată că decizia contestată a fost emisă de E. SA – E. exploatare şi producţie România - zona de producţie nr.5 – Grup de zăcăminte E. – T., unitate care are personalitate juridică.

La sfârşitul deciziei a fost chiar aplicată ştampila „E.” SA, ştampilă care se regăseşte în toate actele depuse la dosar de către intimată. Şi recurentul, în cuprinsul recursului arată că decizia nr.41/2008 a fost emisă de (...) E. SA.

Pentru cele ce preced, în baza art.291 Codul muncii şi art.312 alin.1 Cod pr.civilă se va respinge recursul ca nefondat.

Conform art.274 Cod pr.civilă, va fi obligat recurentul să plătească intimatei (...) E. SA B suma de 2000 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul O. E., domiciliat în P, str.(...), bloc 5., scara A, .2, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.81/CM din 16 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă, în dosarul nr(...).

Obligă pe recurent să plătească intimatei (...) E. SA B suma de 2000 lei cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26 iunie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

 

F.A. D.R. J.D.

 

 

Grefier,

Red.F.A.

TC/2 ex.

6.07.2009

Toate spetele


Sus ↑