• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 9805 din data 2008-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 9805

Şedinţa publică de la 12 O. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...)a (...) B.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata (...) D. S. SRL FOSTA (...) R H. E. SRL, de împotriva sentinţei nr.4439 din 09 iulie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. în contradictoriu cu contestatorul U. D. D., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns intimatul contestator U. D. D., lipsind recurenta intimată (...) D. S. SRL FOSTA (...) R H. E. SRL.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează, tardivitatea recursului declarat de intimata (...) D. S. SRL FOSTA (...) R H. E. SRL, precum şi cererea prin care aceasta solicită judecata cauzei în lipsa potrivit dispoziţiilor art. 242 Cod procedură civilă, după care;

Instanţa, acorda cuvântul asupra excepţiei de tardivitate a recursului declarat de intimata (...) D. S. SRL FOSTA (...) R H. E. SRL.

Intimatul contestator U. D. D., solicită respingerea recursului ca tardiv declarat.

     

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă :

Prin sentinţa civilă nr.4439 din 09 iulie 2008, pronunţată în dosar nr(...), T r i b u n a l u l G o r j a admis în parte contestaţia formulată de petentul U. D. D. împotriva deciziei de concediere nr.154 din 15 aprilie 2008 emisă de intimata (...) D. S. SRL T.

A admis excepţia nulităţii absolute a deciziei nr.154 din 15.04.2008, invocată de petent.

În baza art.267 şi 268 C.N., a constat nulă absolut decizia nr.154/15 aprilie 2008 emisă de intimată.

A dispus reintegrarea petentului pe postul deţinut anterior.

A obligat intimata la plata către petent a unei despăgubiri egale cu salariile indexate majorate şi reactualizate şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat petentul, începând cu data concedierii, 07.03.2008, până la reintegrare.

A respins capătul de cerere privind cheltuielile de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art.267 Codul muncii intimata nu putea dispune concedierea petentului înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, sub sancţiunea nulităţii absolute, iar potrivit art.287 C o d u l M u n c i i ,, sarcina probei devine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare,, .

Din întâmpinarea formulată de intimată rezultă că s-a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă fără a se preciza data când aceasta a avut loc şi fără a se depune documente doveditoare în acest sens.

Nici din conţinutul deciziei de concediere nu rezultă efectuarea cercetării disciplinare prealabile, decizia fiind nulă absolut şi în raport de prevederile art.268 alin.2 lit a,b, c Codul muncii întrucât nu a fost descrisă fapta ce constituie abatere disciplinară, nu au fost precizate prevederile din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul individual de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat şi nici motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art.267 alin3 , nu a fost efectuată cercetarea.

Decizia este nulă şi în raport de prevederile art.268 alin.1 Codul muncii întrucât măsura concedierii a fost dispusă peste termenul de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă de către angajator, despre săvârşirea abaterii disciplinare, întrucât referatul nr.1884 a fost înregistrat în 14.02.2008 iar decizia este emisă în 15 aprilie 2008.

În consecinţă, se va admite în parte contestaţia, se va constata nulă absolut decizia de concediere, se va dispune reintegrarea petentului pe postul deţinut anterior, cu obligarea intimatei la plata drepturilor salariale conform art78 Codul muncii şi se va respi8nge cererea privind cheltuielile de judecată ca nedovedite.

Intimata (...) D. S. SRL T a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, pe care o consideră netemeinică şi nelegală, solicitând modificarea acesteia şi pe fond respingerea contestaţiei.

Critică sentinţa în temeiul art.304 pct.7-9 c.pr.civ., întrucât instanţa de fond nu a ţinut seama că decizia de concediere contestată a fost emisă cu respectarea prevederilor legale, respectiv fiind concediat pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, după ce în prealabil s-a efectuat cercetarea disciplinară şi s-a acordat preaviz.

Analizând sentinţa recurată, în raport de actele şi lucrările dosarului, din oficiu, Curtea apreciază că recursul este tardiv introdus şi va fi respins în consecinţă, cercetarea motivelor de recurs devenind de prisos datorită acestei excepţii, aşa cum dispune art.137 c.pr.civ.

Astfel, recurenta a primit sentinţa instanţei de fond la data de 16.07.2008, aşa cum rezultă din dovada de comunicare (dosar fond) şi a depus recursul la 29.07.2008, aşa cum rezultă din plicul cu care s-a înaintat, conform ştampilei poştale, deci peste termenul de 10 zile prevăzut de art.80 din Legea nr.168/1999.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca tardiv recursul declarat de intimata (...) D. S. SRL FOSTA (...) R H. E. SRL, de împotriva sentinţei nr.4439 din 09 iulie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. în contradictoriu cu contestatorul U. D. D., având ca obiect drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12 O. 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...)a (...) B.

 

   

09.12.2008

Red.jud.C.(...)

Tehn.MC/2 ex.

Toate spetele


Sus ↑