• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Conflict de munca. Recurs

Hotararea nr. 1987 din data 2009-12-04
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1987

 

Şedinţa publică din data de 4 decembrie 2009

 

PREŞEDINTE : (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) S.

GREFIER : E. N.

 

 

S-a luat în examinarea judecarea recursului declarat de intimata Societatea D. „Munca” împotriva sentinţei civile nr. 1201/16.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...), în contradictoriu cu contestatoarea M. N., având ca obiect conflict de muncă.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă contestatoarea personal şi asistată de avocat H. M. şi avocat F. I. pentru intimata-recurentă.

Procedura de citare este îndeplinită legal.

Recursul este scutit de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin registratura instanţei, la data de 2 decembrie 2009, intimata a depus statele de funcţii ale societăţii atât pe perioada anterioară concedierii, cât şi ulterioară.

Reprezentantul reclamantei-intimate depune la dosar note de şedinţă şi chitanţa nr. 0159 şi factura nr. 0235/7.09.2009 în cuantum de 800 lei, reprezentând onorariu avocat.

Reprezentantul contestatoarei depune la dosar concluzii scrise.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbaterea în fond a recursului.

Reprezentantul intimatei solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi motivat în scris, modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul respingerii contestaţiei pentru motivele expuse în cererea de recurs.

Reprezentantul contestatoarei solicită respingerea recursului ca nefondat, conform motivelor expuse detaliat în întâmpinarea depusă la dosar, cu cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului, constată:

Prin sentinţa civilă nr. 1201/16.04.2009, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l T i m i ş a admis contestaţia formulată de contestatoarea M. N. în contradictoriu cu intimata Societatea Cooperativă „Munca” L şi a dispus anularea deciziei de concediere nr. 12/25.07.2008 şi obligarea pârâtei la reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior încetării raporturilor de muncă.

A obligat intimata la plata în favoarea contestatoarei a despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de muncă şi până la reintegrarea efectivă pe postul deţinut anterior.

A obligat intimata să-i plătească şi cheltuielile de judecată în cuantum de 750 lei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin decizia nr. 12/25.07.2008, emisă de intimata Societatea Cooperativă „Munca” L, s-a dispus încetarea raporturilor juridice născute între părţi în baza contractului individual de muncă, prin concedierea reclamantei M. N. potrivit dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii, angajatorul invocând reorganizarea activităţii (comasare de secţii, reduceri de posturi, etc.), cu respectarea hotărârii din data de 4.06.2008 a membrilor Consiliului de Administraţie, prin care s-a hotărât reducerea de posturi la contabilitate.

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, cauza concedierii salariatului trebuie sa o constituie desfiinţarea locului de muncă determinată de dificultăţile economice prin care trece angajatorul, de transformările tehnologice sau de reorganizarea activităţii acestuia, desfiinţare ce trebuie să fie efectivă, reală şi serioasă.

Din analiza deciziei de concediere, tribunalul a constatat că nu rezultă caracterul efectiv, real şi serios al concedierii.

Tribunalul a apreciat ca întemeiate şi criticile ce ţin de nesocotirea de către angajator a prevederilor art. 74 alin. 1 din Codul muncii, vizând obligativitatea motivării în fapt a deciziei de concediere.

Intimata, prin întâmpinarea formulată, susţine ca şi cauza obiectivă a desfiinţării postului contestatoarei situaţia financiară a firmei, precum şi existenţa unui contract având ca obiect prestarea de servicii financiar-contabile şi care acoperă atribuţiile existente în fişa postului contestatoarei.

Motivul reorganizării nu poate fi existenţa contractului de prestări servicii financiar-contabile din 28.07.2008 încheiat cu SC „(...) CONSULT-EXPERT” SRL, acesta fiind încheiat ulterior emiterii deciziei contestate. De asemenea, în ceea ce priveşte situaţia financiară a intimatei, din înscrisurile depuse la dosar nu rezultă că aceasta ar fi încheiat exerciţiul financiar în pierdere, iar vânzarea unor active ale intimatei nu este de natră a conduce la concluzia că există dificultăţi economice care au determinat desfiinţarea postului contestatoarei.

Împotriva sentinţei civile nr. 1201/16.04.2009 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş a declarat recurs în termenul legal intimata Societatea Cooperativă „Munca” L.

În motivarea recursului, a arătat că decizia de concediere a fost motivată în fapt suficient de clar, iar măsura a fost luată din motive economice dovedite, societatea înregistrând pierderi încă din anul 2006, fapt ce a dus la comasări de secţii, desfiinţare de posturi, etc.

A mai arătat că prin motivarea sentinţei instanţa de fond adaugă la lege atunci când vorbeşte de realizarea unor studii temeinice vizând îmbunătăţirea activităţii, ori Codul muncii nu prevede obligativitatea unor studii prealabile concedierii ce nu ţin de persoana salariatului.

A mai arătat că desfiinţarea compartimentului de contabilitate s-a realizat prin pensionarea anticipată a 3 salariaţi şi concedierea altor 2, printre care şi contestatoarea, iar serviciile de contabilitate au fost externalizate, această activitate fiind îndeplinită de societatea (...) D.-Expert SRL, în baza unui contract de prestări servicii.

În drept a invocat art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, art. 65 şi 74 din Codul muncii.

Contestatoarea M. N. a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că nu a avut loc o reducere a activităţii intimatei prin desfiinţarea de posturi şi nici nu s-au înregistrat pierderi.

Mai mult, există un şef serviciu contabilitate, serviciul fiind însă inexistent, întrucât s-a încheiat un contract de prestări servicii (contabilitate) cu o societate specializată, cheltuielile depăşind cuantumul a două salarii, având în vedere că au fost concediate două contabile.

Probatoriul a fost completat cu înscrisuri noi în recurs.

Examinând hotărârea atacată în raport cu motivele invocate, precum şi din oficiu conform art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă, faţă de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că recursul intimatei este întemeiat, urmând a fi admis pentru considerentele care vor fi prezentate în continuare.

Prin decizia nr. 12/25.07.2008, intimata a dispus încetarea contractului de muncă al contestatoarei prin concediere în baza art. 65 din Codul muncii. În art. 2 al deciziei s-au precizat motivele concedierii, respectiv necesităţile economice ale cooperativei, care au determinat o reorganizare a activităţii prin comasare de secţii şi reduceri de posturi, inclusiv de la compartimentul contabilitate, unde fusese angajată contestatoarea. S-a indicat în motivarea deciziei şi hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii din 4.06.2008, prin care s-a hotărât reducerea de posturi.

Faţă de cele prezentate anterior, nu se poate reţine, aşa cum eronat a reţinut prima instanţă, că decizia de concediere nu a fost motivată în fapt, motivarea reprezentând unul din elementele obligatorii ale unei asemenea decizii.

Prin urmare, art. 74 alin. 1 lit. a din Codul muncii a fost respectat.

De asemenea, reducerea celor 2 posturi de la contabilitate, unul fiind cel deţinut de contestatoare, a fost efectivă, aşa cum rezultă din hotărârea Consiliului de Administraţie şi din statele de funcţii anterioare şi ulterioare concedierii, depuse la dosar.

Prin urmare, desfiinţarea postului a fost una efectivă şi reală, postul ocupat de contestatoare fiind suprimat din statele de funcţii şi nemaifiind reînfiinţat ulterior.

Faptul că s-a încheiat un contract de prestări servicii cu o firmă de contabilitate nu prezintă relevanţă, atâta vreme cât costurile sunt mai mici decât cele pentru salarizarea a două persoane.

Intimata a făcut dovada din faţa primei instanţe că a avut dificultăţi economice încă din 2007, care au determinat o reorganizare a secţiilor, prin comasare şi o reducere de posturi.

Prin urmare, la emiterea deciziei de concediere au fost respectate şi dispoziţiile art. 65 din Codul muncii.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, raportat la art. 65 şi 74 alin. 1 lit. a din Codul muncii, şi a art. 312 alin. 3 Cod procedură civilă, Curtea va admite recursul declarat de intimata Societatea D. „Munca” împotriva sentinţei civile nr. 1201/16.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...), în contradictoriu cu contestatoarea M. N..

În consecinţă, va modifica în totalitate hotărârea atacată, în sensul că va respinge contestaţia formulată de contestatoarea M. N. împotriva deciziei nr. 12/25.07.2008, emisă de intimata Societatea D. „Munca”.

Întrucât intimata nu a făcut dovada cheltuielilor de judecată efectuate în cauză, în baza art. 1169 Cod civil Curtea va respinge ca nedovedită cererea intimatei pentru cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de intimata Societatea D. „Munca” împotriva sentinţei civile nr. 1201/16.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...), în contradictoriu cu contestatoarea M. N..

Modifică în totalitate hotărârea atacată, în sensul că respinge contestaţia formulată de contestatoarea M. N. împotriva deciziei nr. 12/25.07.2008, emisă de intimata Societatea D. „Munca”.

Respinge cererea intimatei pentru cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 4 decembrie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

N. B. E. G. E. S. S.

în concediu, pentru care

semnează

VICEPREŞEDINTE

(...)-(...) (...)

 

 

 

Grefier,

E. N.

 

 

 

 

 

 

Red. R. S./11.12 2009

Tehnored.: V.M/ 2 ex./14.12. 2009

Prim inst.: Ş. F. E. şi M. E.

Toate spetele


Sus ↑