• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere - Revizuire. Recurs

Hotararea nr. 578 din data 2008-07-23
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

DECIZIE Nr. 578

Şedinţa publică de la 23 Iulie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) - JUDECĂTOR

- (...) (...) - JUDECĂTOR

- (...) (...) - JUDECĂTOR

GREFIER - D. E.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Astăzi la ordine s-a luat în examinare cererea de revizuire promovată de revizuientul I. P. împotriva deciziei civile nr. 270 din 21 martie 2007, pronunţată de Curtea de A P E L B A C Ă U în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns revizuientul I. P. asistat de avocat T. H. J.; lipsă fiind intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă P N.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a expus referatul asupra cauzei de către grefier, după care:

Nemaifiind alte cererii şi excepţii de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Avocat T. H. J. pentru revizuient, pune concluzii pentru admiterea cererii de revizuire aşa cum a fost formulată şi depusă în scris la dosar, casarea deciziei de recurs, admiterea contestaţiei şi anularea deciziei de concediere a revizuientului. Arată că înscrisul nou în sensul art.322 pct.5 C.pr.civilă îl constituie adresa nr.274/13.03.2007 emisă de Colegiul medicilor N la cererea intimatului, care avea cunoştinţă de această adresă şi cu rea-credinţă nu a fost depusă la dosar şi în mod vădit , cu intenţie, a ascuns instanţei de recurs acest act pentru a-l îndepărta pe revizuient în mod nelegal din funcţia de medic deţinută la Spitalul Jud.de Urgenţă N. Conform dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii în unităţile sanitare în care se înregistrează deficit de personal, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege. Decizia 45/29.03.2007 aprobă prelungirea activităţii medicilor, decizie care nu i-a fost comunicată şi revizuientului. Reiterează oral motivele cererii de revizuire şi arată că nu solicită cheltuieli de judecată.

C U R T E A

- deliberând –

Asupra revizuirii civile de faţă constată următoarele :

Prin decizia civilă nr. 270 din 21 martie 2007 a Curţii de A P E L B A C Ă U pronunţată în dosarul nr. 552/32q/2007 , s-a respins ca nefondat recursul civil promovat de recurentul-contestator I. P. , împotriva sentinţei civile nr. 949/C din 14 nov. 2006 a T r i b u n a l u l u i N e a m ţ în dosarul nr. 2417/C/2006 şi s-a admis recursul civil promovat de recurentul-pârât Spitalul Judeţean de Urgenţă P N , împotriva aceleaşi sentinţe , fiind modificată în parte şi pe fond fiind respinsă contestaţia şi cu privire la anularea dispoziţiei 483/ 7 septembrie 2006 şi menţinute dispoziţiile cu privire la respingerea cererii de reintegrare în funcţia de medic şef şi acordarea daunelor morale şi a cererii de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această decizie , instanţa de recurs a reţinut că , prin cererea introductivă contestatorul a chemat în judecată intimata , contestând dispoziţia de desfacere a contractului de muncă nr. 483/7 septembrie 2006 , emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă N , solicitând anularea dispoziţiei şi reintegrarea în funcţia de medic şef de secţie obstetrică , cu plata drepturilor băneşti de care a fost lipsit după data de 7 sept. 2006 şi până la reintegrarea efectivă şi obligarea intimatei la plata de daune morale în sumă de 15.000 lei şi a cheltuielilor de judecată.

Instanţa de fond , prin sentinţa civilă nr. 949/14.ian.2006 , a admis în parte contestaţia şi a anulat dispoziţia contestată, dispunând reintegrarea contestatorului în funcţia de medic primar obstetrică-ginecologie , deţinută anterior concedierii şi obligarea intimatei la plata drepturilor salariale cuvenite contestatorului de la data concedierii şi până la reintegrarea în funcţie.

De asemenea , s-a respins cererea contestatorului de reintegrare în funcţia de medic şef de secţie şi cea de acordare a daunelor morale şi a cheltuielilor de judecată.

Prima instanţă a reţinut că la data de 7 sept. 2006 contestatorul a fost concediat în temeiul art. 61 lit. e din Codul muncii raportat la art. 385 al.1 din Legea nr. 95/2006.

În conformitate cu dispoziţiile art. 385 al.4 din legea menţionată , care prevăd că , în cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical , medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege , criteriile de menţinere în activitate urmând a fi stabilite prin norme aprobate de hotărâre a Guvernului , instanţa de fond a apreciat că măsura concedierii contestatorului a fost luată cu încălcarea dispoziţiilor legale aplicabile în materie , cu atât mai mult cu cât , acestuia i s-a aprobat , la 27 oct. 2005 , de Consiliul de Administraţie , prin hotărâre , prelungirea activităţii pentru anul 2005 – 2006.

S-a considerat , în raport de cele reţinute , că se impune anularea deciziei de concediere , reintegrarea contestatorului în funcţia de medic primar cu obligarea intimatei la plata drepturilor salariale ale contestatorului , indexate şi reactualizate , de la data concedierii până la data reintegrării efective.

Referitor la cererea contestatorului de a fi reîncadrat în funcţia de medic şef de secţie , s-a apreciat , în raport de dispoziţiile art. 78 al.2 din Codul muncii , că nu este fondată întrucât contestatorul , la data concedierii îndeplinea funcţia de medic primar în cadrul secţiei de obstetrică-ginecologie şi nu de medic şef al secţiei , cererea sa de anulare a măsurii eliberării din funcţia de conducere fiind respinsă prin decizia civilă nr. 702 din 1 iunie 2006 a Curţii de A P E L B A C Ă U în dosarul nr. 1575/2006.

Referitor la cererea contestatorului de acordare a daunelor morale , s-a apreciat că este nefondată , întrucât acesta nu a făcut dovada prejudiciului moral suferit din culpa unităţii intimate.

Împotriva acestei sentinţe menţionate , au declarat recurs ambele părţi , instanţa de recurs pronunţând decizia civilă nr. 270/21.03.2007 indicată iniţial.

Instanţa de recurs , admiţând recursul intimatei , a schimbat în parte sentinţa recurată , în sensul că a respins contestaţia şi cu privire la anularea deciziei de concediere , apreciind că , în raport de dispoziţiile art. 61 lit. e din Codul muncii , în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile legale pentru pensionare , iar salariatul nu a solicitat pensionarea , angajatorul este în drept să-l concedieze.

S-a reţinut , în raport de prevederile art. 385 al.3 din Legea nr. 95/2006 că, medicii care au depăşit limita de vârstă prevăzută la al.1 ( în cazul contestatorului limita de vârstă fiind depăşită cu peste 4 ani ) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private , iar contestatorul nu a făcut dovada că s-ar afla în una din situaţiile prevăzute de art. 385 al.2 din legea menţionată , pentru a putea profesa în unităţile sanitare publice până la vârsta de 70 de ani.

Instanţa de recurs a apreciat că recurentul-contestator se află în situaţia prevăzută de art. 385 al.5 din Legea nr. 95/2006 , menţinerea în activitate a contestatorului făcându-se în baza beneficiului acordat de Decretul - Lege 118/1990 , deci în baza art. 385 al.5 iar nu din alte motive , precum lipsa de personal , situaţie în care s-a considerat decizia de concediere ca fiind legală.

S-a considerat că , întrucât contestatorul a formulat o cerere în baza art. 385 al.5 – de menţinere în activitate , nu putea invoca alt temei de drept , respectiv art. 385 al.4 din Legea nr. 95/2006 , la concediere , instanţa nefiind cea care s-ar putea substitui în atribuţii unităţii , cu privire la angajarea şi menţinerea personalului.

Împotriva deciziei civile pronunţată în recurs a formulat cerere de revizuire contestatorul I. P. , susţinând că , după pronunţarea deciziei a cărei revizuire se solicită , a descoperit faptul că intimatul Spitalul N a cerut Colegiului Medicilor N să facă demersuri pentru aprobarea continuării activităţii unor medici care îndeplineau condiţiile de pensionare pentru limita de vârstă , printre care şi el , iar Colegiul Medicilor N trimite Colegiului Medicilor B adresa nr. 274 din 13 martie 2007 , urmare căreia se emite decizia nr. 45 din 29 martie 2007 , prin care se aprobă acordarea avizului anual pentru prelungirea activităţii medicilor pensionabili.

Consideră revizuientul că , adresa nr. 274 din 13 martie 2007 emisă de Colegiul Medicilor N , constituie un înscris nou în sensul art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă şi că , dacă acest act era depus la dosar de intimată şi cunoscut de instanţa de recurs mai înainte de pronunţarea deciziei , contestaţia formulată de el ar fi fost admisibilă iar soluţia ar fi fost de anulare a dispoziţiei de concediere nr. 483/7 sept. 2006.

Susţine revizuientul că , intimata , cu rea credinţă , nu a depus la dosar această adresă şi că nu i-a fost adusă la cunoştinţă decizia nr. 45/2007 a Colegiului Medicilor B, fiind nevoit să facă demersuri să intre în posesia deciziei , iar la data de 12 iunie 2007 a formulat cerere ( cu nr. 589 ) la Colegiul Medicilor N , pentru a obţine adresa nr. 274/13 martie 2007 , însă nu i s-a răspuns până în prezent.

Solicită revizuientul încuviinţarea cererii de revizuire , schimbarea deciziei civile nr. 270/2007 în sensul admiterii contestaţiei sale şi anularea dispoziţiei de concediere 483/2006 emisă de intimată , precum şi reintegrarea pe postul deţinut anterior , cu plata drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii şi până la reintegrarea efectivă.

Examinând cauza sub aspectul motivului de revizuire invocat , respectiv descoperirea de înscrisuri doveditoare după darea hotărârii , Curtea de Apel reţine următoarele :

Conform art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă – temei de drept invocat de revizuient în cererea formulată , revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare , precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul se poate cere ( ….) dacă , după darea hotărârii , s-au descoperit înscrisuri doveditoare , reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor (….).

Revizuientul a invocat un înscris descoperit după darea hotărârii , adresa nr. 274 din 13 martie 2007 , emisă de Colegiul Medicilor N.

Cererea de revizuire este o cale de atac extraordinară ce se exercită numai în anumite cazuri restrictiv determinate de lege.

Astfel , pentru a fi admisibilă cererea de revizuire pe temeiul de drept şi situaţia invocată de revizuient , înscrisul doveditor nou , descoperit după darea hotărârii , trebuie să nu fi putut fi înfăţişat în procesul în care s-a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere , fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică , fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii , neinteresând dacă reţinerea înscrisului de către partea adversă a fost intenţionată sau voluntară.

În cauză , înscrisul invocat de revizuient ca fiind act descoperit după darea hotărârii este o adresă emisă de Colegiul Medicilor N din 13 martie 2007 , adresă ce putea fi procurată de revizuient , prin solicitarea acesteia de la intimată , aşa cum de altfel a făcut revizuientul la data de 12 iunie 2007 şi cum chiar el menţionează în cererea de revizuire. Situaţie în care putea fi prezentată în instanţă anterior pronunţării deciziei a cărei revizuire se solicită şi ce a fost pronunţată la data de 21 martie 2007 .

Se va aprecia că , întrucât actul invocat de revizuient a fost emis de Colegiul Medicilor N , revizuientul nu s-a aflat în imposibilitatea de a-l prezenta la judecarea cauzei , putând solicita eliberarea acestuia pentru a-l prezenta în instanţă.

De asemenea , revizuientul nu a dovedit că înscrisul a fost „reţinut” de partea potrivnică cu rea credinţă , în sensul că , deşi l-ar fi solicitat în cursul procesului , intimata ar fi refuzat să-l comunice.

În cauză , revizuientul nu a dovedit nici faptul că nu a prezentat înscrisul dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa.

Simplul fapt că partea a descoperit anumite înscrisuri probatorii , nu este de natură să justifice admiterea cererii de revizuire , dacă nu se face dovada unei împrejurări de forţă majoră , care să-l fi împiedicat să le procure în timpul procesului.

De aceea se va aprecia că în cauză nu este îndeplinită condiţia prevăzută de lege , înscrisul invocat de revizuient putând fi procurat şi depus la dosar prin diligenţa părţii interesate , respectiv a revizuientului.

În considerarea celor menţionate anterior , Curtea de Apel , în baza art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă va respinge cererea de revizuire ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E CI D E

Respinge cererea de revizuire formulată de revizuientul I. P. împotriva deciziei civile nr. 270/21.03.2007 pronunţată de Curtea de A P E L B A C Ă U în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ P N , ca nefondată. Cu opinia separată a E. judecător D. M. în sensul admiterii cererii de revizuire.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi 23 iulie 2008 .

PREŞEDINTE , JUDECĂTORI, GREFIER,

Pt.D. E. CO M. D.

PREŞEDINTE INSTANTĂ, Pt.E. E. plecată CO D. E.

PREŞEDINTE INSTANTA,

Red.sent.G.E./I.I.E.

Red.rec.A.M.E.

Red.revizuire D.E.

Tehnored.C.E. /2 ex.

24.07./24.07.

 

CU OPINIA SEPARATĂ

A E. JUDECĂTOR (...) (...)

 

Prin cererea înregistrată cu nr(...) pe rolul Curţii de A P E L B A C Ă U, revizuientul I. P. a solicitat revizuirea deciziei civile nr.270/21.03.2007, pronunţată de această instanţă în dosarul nr(...), solicitând:

- încuviinţarea cererii de revizuire;

- schimbarea în tot a deciziei civile anterior menţionate, în sensul respingerii recursului intimatului Spitalul Judeţean de Urgenţă P N, admiterea contestaţiei formulate împotriva dispoziţiei de concediere nr.483/07.09.2006 emisă de intimat, reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii, obligarea intimatului la plata drepturilor salariale cuvenite începând cu data concedierii până la reintegrarea efectivă, precum şi a cheltuielilor de judecată.

În drept cererea de revizuire a fost întemeiată pe dispoziţiile art.322 pct.5 Cod pr.civilă, înscrisul nou invocat de revizuient reprezentând adresa nr.274/13.03.2007 a Colegiului Medicilor N emisă urmare a solicitării intimatului Spitalul de Urgenţă N şi înaintată Colegiului Medicilor B.

A invocat revizuientul faptul că, după pronunţarea deciziei nr.270/21.03.2007 a Curţii de A P E L B A C Ă U, decizie atacată în speţă, a aflat că intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă P N, anterior acestei hotărâri, a solicitat Colegiului Medicilor B, cu adresa nr.274/13.03.2007 ( f.23 dosar revizuire) avizul pentru prelungirea activităţii după împlinirea vârstei de pensionare pentru un număr de 17 medici, printre care şi revizuientul.

A mai invocat, totodată, revizuientul faptul că, urmare acestei adrese, Colegiul Medicilor B, în temeiul art.385, 436 din Lg.nr.95/2006, a emis decizia nr.45/29.03.2007 prin care se aprobă acordarea avizului anual pentru prelungirea activităţii medicilor pensionabili, nominalizaţi în adresă, între aceştia regăsindu-se şi dânsul( poziţia 12).

În contextul anterior arătat, apreciază revizuientul că adresa nr.274/13.03.2007 constituie un înscris nou, în sensul art.322 pct.5, întrucât, dacă acest act ar fi fost depus la dosar de către partea adversă şi ar fi fost cunoscut de instanţa de recurs, soluţia pronunţată ar fi fost aceea de menţinere a sentinţei prin care contestaţia a fost admisă ,şi nu aceea de modificare a acesteia şi respingerii contestaţiei.

A mai precizat revizuientul faptul că decizia nr.45/29.03.2007 a Colegiului Medicilor B, nu i-a fost adusă la cunoştinţă, astfel cum s-a procedat în cazul celorlalţi medici cărora li s-a acordat avizul respectiv, prin luare de semnătură, iar înscrisul invocat ca act nou, a fost obţinut urmare a nenumăratelor demersuri adresate Colegiului Medicilor B.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, efectuată prin prisma motivelor şi înscrisul invocat, apreciez că, în cauză, se impunea admiterea cererii de revizuire pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.322 pct.5 Cod procedură civilă Teza a-I-a, revizuirea unei hotărâri rămase definitive la instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când se evocă fondul se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Exercitarea revizuirii pentru acest motiv implică îndeplinirea unor condiţii cumulative, respectiv:

- evocarea fondului cauzei prin hotărârea pronunţată în recurs;

- descoperirea unor înscrisuri noi după pronunţarea hotărârii atacate pe calea revizuirii, înscrisuri existente la data judecăţii, dar care nu au putut fi prezentate de parte datorită împrejurărilor la care se referă expres art.322 pct.5 Cod pr.civilă;

- imposibilitatea prezentării înscrisului în instanţa care a pronunţat hotărârea atacată, fie datorită faptului că acesta a fost deţinut de partea potrivnică, fie datorită unei împrejurări mai presus de voinţa părţii;

- înscrisul invocat ca temei al revizuirii să fie prezentat de partea care exercită această cale de atac, care să-şi facă dovada imposibilităţii lui în faţa instanţei a hotărârii care se atacă;

- înscrisul descoperit şi invocat ca temei al revizuirii să aibe un caracter determinant în soluţionarea pricinii, respectiv să fie de a conduce la o altă soluţie decât cea pronunţată.

În speţă, apreciez că toate cerinţele cerute a fi îndeplinite cumulativ de textul art.322 pct.5 Cod pr.civilă sunt îndeplinite.

Astfel, prin decizia nr.270/21.03.2007, pronunţată în dosarul nr(...) al Curţii de A P E L B A C Ă U, instanţa de recurs, a evocat fondul cauzei, în contextul în care, a admis recursul intimatului Spitalul Judeţean de Urgenţă N, a modificat în parte sentinţa recurată, în sensul că a respins contestaţia formulată de revizuient împotriva deciziei nr.483/07.09.2006 de concediere a sa, contestaţie admisă iniţial de prima instanţă.

Adresa nr.274/13.03.2007 emisă de Colegiul Medicilor N la solicitarea intimatului Spitalul Judeţean de Urgenţă P N, invocată ca temei al revizuirii reprezintă un înscris nou în sensul textului art.322 pct.5 Cod pr.civilă.

Astfel, prin această adresă emisă de Colegiul Medicilor N la cererea intimatului Spitalul Judeţean de Urgenţă P N, cerere în contradicţie evidentă cu dispoziţiile şi argumentaţia deciziei de concediere a revizuientului, solicită Colegiului Medicilor B avizul pentru prelungirea activităţii după vârsta de pensionare pentru un număr de 17 medici, printre aceştia fiind nominalizat şi revizuientul

Înscrisul invocat ca temei al revizuirii nu a fost analizat de instanţele care au soluţionat litigiul, implicit, de instanţa de recurs care, prin decizia pronunţată, aşa cum s-a arătat anterior, a evocat fondul cauzei.

Se reţine astfel, că, înscrisul a fost emis la data de 13.03.2007, anterior pronunţării hotărârii instanţei de recurs din data de 21.03.2007; în acest context cerinţa textului art.322 pct.5 cu privire la existenţa înscrisului la data judecăţii este îndeplinită ( în acest sens şi decizia nr.1367/1992 a C.C.J, decizia nr. 1889/1979 a fostului Tribunal Suprem).

A admite ipoteza că acest înscris nou ar fi trebuit să existe la data pronunţării hotărârii primei instanţe, ar însemna, pe de o parte, a opera o distincţie pe care textul normativ în discuţie nu o instituie, iar pe de altă parte, a lipsi de eficienţă juridică dispoziţiile art.305 Cod procedură civilă , conform cărora, în instanţa de recurs nu se pot produce probe noi, cu excepţia înscrisurilor.

Totodată, admiterea ca înscris nou existent la data soluţionării pe fond a cauzei de către instanţa de recurs se circumscrie dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă potrivit cărora, recursul declarat împotriva unei hotărâri, care , potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel ( situaţia speţei de faţă) nu este limitat la motivele de casare prevăzute de art.304 Cod pr.civilă, instanţa putând să examineze cauza sub toate aspectele.

De altfel, însăşi jurisprudenţa a acceptat ideea ca un înscris să fie considerat ca act nou în sensul art.322pct.5 Cod pr.civilă, dacă acesta poartă o dată ulterioară pronunţării hotărârii a cărei revizuire se solicită, sub condiţia ca el să se refere la situaţii atestate de alte înscrisuri preexistente( în speţă, adresa nr.2621/02.02.2007 emisă de intimat şi rezoluţia conducerii – f.12 dosar recurs) în acest sens fiind şi decizia civilă nr.470/15.03.1990 a Curţii de Casaţie şi Justiţie.

În ce priveşte condiţia imposibilităţii prezentării înscrisului în instanţa care a pronunţat hotărârea atacată, fie datorită faptului că acesta a fost deţinut de partea potrivnică, fie datorită unei împrejurări mai presus de voinţa părţilor se apreciază că, în cauză, şi această condiţie a fost îndeplinită întrucât:

- adresa nr.274/13.03.2007, invocată ca înscris nou, a fost cunoscută de intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă N, fiind eliberată la solicitarea sa;

- corespondenţa administrativă a unei instituţii şi între instituţii are un circuit închis, nefiind destinată publicităţii;

- în împrejurările situaţiei conflictuale dintre părţi, generate de concedierea pentru împlinirea vârstei de pensionare şi conduita procesuală a intimatului care, pe parcursul ciclului procesual, s-a opus constant acţiunii formulate, revizuientul s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a prezuma, faptul că, prin adresa invocată ca înscris nou, s-a cerut avizul pentru prelungirea şi a activităţii sale alături de alţi 16 medici aflaţi într-o situaţie similară şi care au fost menţinuţi în activitate; în acest context, nu se poate reţine vreo culpă în sarcina revizuientului de a nu se fi adresat instituţiei pentru eliberarea unei copii a adresei invocate ca înscris nou.

Totodată, este de reţinut, în raport de argumentarea anterioară, faptul că, revizuientului nu i-a fost comunicată de către intimat nici măcar decizia nr.45/29.03.2007 a Colegiului Medicilor B, privind avizul favorabil pentru prelungirea activităţii după vârsta de pensionare, decizie emisă în baza adresei nr.274/13.03.2007, astfel cum s-a procedat în cazul celorlalţi medici vizaţi, cărora comunicarea s-a făcut pe bază de tabel, prin luare de semnătură.

De altfel, revizuientul a intrat în posesia atât a deciziei, cât şi a adresei nr.274/13.03.2007, urmare a nenumăratelor demersuri efectuate la Colegiul Medicilor N, demersuri determinate tocmai de modalitatea de comunicare a deciziei nr.45/29.03.2007 a Colegiului Medicilor B.

Referitor la condiţia caracterului determinant al înscrisului nou invocat şi forţa sa probantă, se apreciază că şi această condiţie impusă de textul normativ analizat, este realizată deoarece înscrisul prin care s-a cerut de către intimat acordarea avizului pentru menţinerea în activitate după împlinirea vârstei de pensionare şi pentru revizuient, vine în totală contradicţie cu decizia de concediere atacată, argumentaţia acesteia şi susţinerile intimatului pe tot parcursul derulării procesului.

Mai mult, caracterul determinant al înscrisului nou invocat, este cu atât mai evident cu cât, în baza acestuia a fost emisă decizia nr.45/21.03.2007 a Colegiului Medicilor B prin care se acordă revizuientului şi altor medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă P N, avizul pentru continuarea activităţii.

Având în vedere cele anterior analizate, apreciez că în cauză, înscrisul prezentat de revizuient îndeplineşte condiţiile textului art.322 pct.5 Cod procedură civilă.

Pe cale de consecinţă, în speţă, în baza acestuia, se impunea pronunţarea unei încheieri de admitere în principiu a cererii de revizuire şi rejudecarea recursului; admiterea administrării ca probă, a deciziei nr.45/21.03.2007 a Colegiului Medicilor B, emisă tocmai în baza înscrisului nou invocat de revizuient, coroborat eventual cu alte înscrisuri, suspuse dezbaterilor contradictorii a părţilor, o astfel de soluţie fiind în concordanţă cu doctrina şi jurisprudenţa în materia cererilor de revizuire întemeiate pe dispoziţiile art.322 pct.4 şi pct.5 Cod procedură civilă.

JUDECĂTOR,

M. D.

 

 

red.op.sep.LC/ 30.07

tehnored.BC/ 2 ex/ 30.07

Toate spetele


Sus ↑