• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie act. Recurs

Hotararea nr. 7274 din data 2009-12-10
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 7274

Şedinţa publică de la 10 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...)-Preşedinte Secţie

-(...) (...)-Vicepreşedinte Instanţă

-(...) (...)-E.- Judecător

Grefier E. N.

 

XXX

Pe rol judecarea recursului declarat de recurenta pârâtă PRIMĂRIA T. - INSTITUŢIA PRIMARULUI, împotriva sentinţei civile nr. 703/16.04.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât E. H.- PRIMAR şi intimata reclamantă E. T. E., având ca obiect contestaţie act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează depunerea întâmpinării din partea intimatei.

Instanţa din oficiu invocă excepţia nulităţii recursului.

Constatând cauza în stare de soluţionare a trecut la deliberări.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă

Prin sentinţa nr. 703/16.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, a admis contestaţia formulată de reclamanta E. T. E., împotriva pârâţilor E. H.- PRIMAR şi INSTITUŢIA PRIMARULUI T..

A constatat nule dispoziţia nr. 2/05.01.2008 şi dispoziţia nr. 24/27.01.2009.

A dispus reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior desfacerii contractului de muncă.

A obligat pârâta la plata drepturilor salariale începând cu data de 05.01.2009 şi până la reintegrarea efectivă.

 

 

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamanta a fost angajată, potrivit contractului individual de muncă nr. 15/09.09.2007 încheiat cu Primăria T. ca lucrător social la Centrul Social de zi.

Prin dispoziţia nr. 2/05.01.2008 s-a desfăcut contractul de muncă al reclamantei începând cu data de 05.01.2009, dispoziţie emisă la data de 05.01.2008, prevăzându-se acordarea unui preaviz de 15 zile.

Pârâta, prin dispoziţia contestată a avut în vedere hotărârea nr. 49/30.12.2008 a Consiliului Local privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii prin care se restructurează unele posturi.

Pârâta, a sesizat eroarea materială din cuprinsul acestei decizii, cu privire la data emiterii deciziei, a încetării contractului de muncă şi a preavizului a emis o nouă decizie sub nr. 24/27.01.2009, prin care contractul de muncă încetează în temeiul art. 65(1) Codul muncii după expirarea preavizului de 15 zile acordat cu data de 28.01.2009.

Potrivit art.65(1) Codul muncii concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului a reprezentat încetarea contractului individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii.

Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Pentru a respecta principiul bunei credinţe în exercitarea relaţiilor de muncă, instituite de art.8 Codul muncii în cazul concedierii prevăzute de art. 65 Codul muncii angajatorul trebuie să îndeplinească obligaţia prevăzută de art. 64, alin.1 Codul muncii, respectiv de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante din unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau capacitatea sa de muncă.

De asemenea potrivit art. 64,alin.2 Codul muncii în situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante are obligaţia de a solicita sprijinul Agenţiei Teritoriale de Ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului.

Acesta din urmă a avut posibilitatea de a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.

După parcurgerea acestei etape angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

În cazul de faţă, în decizia emisă de pârâtă nu sunt cuprinse aceste cerinţe, care de altfel nici nu au fost îndeplinite de pârâtă, cum de altfel nu sunt îndeplinite nici cerinţele art.62, alin.2 Codul muncii potrivit cărora decizia se emite în scris şi sub sancţiunea nulităţii absolute trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi atacată şi instanţa judecătorească la care se contestă.

Aceste dispoziţii se aplică atât în cazul concedierii care ţin de persoana salariatului cât şi în cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana acestuia.

Analizând recursul formulat in cauza de către Primăria T., instanţa urmează sa constate nulitatea acestuia pentru următoarele motive:

Potrivit art. 80 din L.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond.

Potrivit art. 303 din C.Pr.Civ, recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs.

Termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte.

Potrivit art. 306, recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal. Comunicarea sentinţei către recurenta s-a efectuat la data de 08.05.2009. Recursul a fost formulat fără motive la data de 15.05.2009, motivele fiind înaintate instanţei la data de 01.10.2009, deci cu încălcarea termenului legal.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E:

 

Constată nul recursul declarat de recurenta pârâtă PRIMĂRIA T. - INSTITUŢIA PRIMARULUI, împotriva sentinţei civile nr. 703/16.04.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât E. H.- PRIMAR şi intimata reclamantă E. T. E., având ca obiect contestaţie act.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 E. 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)-E.

 

Grefier,

E. N.

 

 

Red. M.P.P.

16.12.2009/2ex.

L.T. / C.E.

Toate spetele


Sus ↑