• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 867 din data 2010-02-05
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 867

 

Şedinţa publică de la 05 februarie 2010

Completul constituit din:

Preşedinte: (...) (...)-(...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) N.

Grefier: B. H.

 

 

Pe rol, pronunţarea în recursul declarat de reclamanţii E. O., H. U., T. B., B. N. şi E. N. împotriva sentinţei civile nr. 2393/12.06.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. SA, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită.

N. dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la 22.01.2010, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea în cauză, iniţial la 29.01.2010, ulterior la 05.02.2010, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

CURTEA:

 

 

Asupra recursului civil de faţă:

Prin sentinţa nr. 2393 din 12 iunie 2009, T r i b u n a l u l D o l j, a respins acţiunea reclamanţilor E. O., H. U., T. B., B. N. şi E. N., în contradictoriu cu pârâta SC E. SA.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanţii E. O., H. U., T. B., B. N., E. N. au fost salariaţii societăţii pârâte până la data concedierii (anul 2008), având o vechime în petrol de peste 15 ani , astfel cum rezultă din carnetele de muncă ataşate la dosarul cauzei , motivul pentru care acestora le-a încetat contractul individual de muncă fiind cel prevăzut de art.65, 66 din C muncii.

Potrivit disp.art.161 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anul 2008 „La pensionare-indiferent de cauza pensionării-salariatul este premiat pentru întreaga activitate cu o sumă reprezentând două salarii avute la data pensionării.

Dacă salariatul are peste 15 ani vechime în petrol suma acordată va fi de patru salarii avute la data pensionării”.

Din interpretarea acestor dispoziţii contractuale reiese faptul că părţile contractante au avut în vedere situaţia premisă în care salariatul este pensionat ( pentru limită de vârstă, incapacitate de muncă, etc.), iar încetarea contractului individual de muncă se produce ca urmare a pensionării.

Reclamanţii nu se află într-o atare situaţie, fiind concediaţi conform art.65 şi 66 din C muncii pentru motive ce nu le pot fi imputabile. Faptul că ulterior concedierii au solicitat înscrierea la pensie întrucât îndeplineau condiţiile legale de pensionare şi au fost pensionaţi , aşa cum rezultă din deciziile de pensie depuse la dosar , nu îi îndreptăţeşte să solicite premiul prevăzut de art.161 din contractul individual de muncă , nefiind îndeplinite cerinţele textului în persoana acestora.

Invocarea de către reclamanţi a disp.art.52 din contractul colectiv de muncă valabil pe anul 2008 este nerelevantă, deoarece textul este inaplicabil speţei dedusă judecăţii, nefiind întrunite în persoana reclamanţilor condiţiile cuprinse în alin 1 al acestui articol.

Tribunalul a respins acţiunea, ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanţii E. O., H. U., T. B., B. N. şi E. N..

În motivarea recursului, se arată că instanţa de fond nu a ţinut cont de dispoziţiile art. 52 alin. 1 şi 2 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, iar recurenţii care erau protejaţi de dispoziţiile acestui articol, trebuia să beneficieze, pe lângă indemnizaţia de concediere şi de prevederile art. 161 alin. 1 şi 2 din contractul colectiv de muncă.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea apreciază recursul ca fiind nefondat şi urmează să îl respingă, pentru următoarele considerente:

Din actele dosarului a rezultat că reclamanţilor le-a încetat contractul individual de muncă la în anul 2008 în temeiul art.65 şi 66 din Codul muncii,conform menţiunilor din carnetele de muncă al reclamatului .

Chiar dacă art.161 din contractul colectiv de muncă pentru perioada menţionată prevede „La pensionare-indiferent de cauza pensionării-salariatul este premiat pentru întreaga activitate cu o sumă reprezentând două salarii, avute la data pensionării.

Dacă salariatul are peste 15 ani vechime în petrol suma acordată va fi de patru salarii avute la data pensionării”, în cauză nu aplică aceste dispoziţii.

Potrivit art. 52 din contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii valabil la data concedierii reclamanţilor e pot desface , din iniţiativa angajatorului, contractele individuale de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului (alin. 1), celor care au mai puţin de 3 ani până la pensionarea anticipată, iar în cazul în care salariatul protejat conform alin. 1 îşi dă acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă, acesta beneficiază şi de prevederile art. 161 alin. 1 şi 2 şi art. 166 alin. 1 lit. d.

Din redactarea textului art. 52, rezultă că partenerii sociali au înţeles să negocieze posibilitatea acordării cumulate a unei sume egale cu indemnizaţia de concediere şi a premiului prevăzut la art. 161 numai pentru o anumită categorie de persoane, aceea a salariaţilor protejaţi de dispoziţiile art. 52 alin. 1 şi care îşi dau acordul pentru concediere.

Textul nart. 52 este clar, salariaţii protejaţi nu vor fi concediaţi. Dacă totuşi se realizează, în condiţiile art. 52 alin. 2 din contractul colectiv de muncă un consens şi contractul individual de muncă încetează prin acordul părţilor, salariatul protejat are dreptul să primească de la angajator o sumă egală cu indemnizaţia de concediere care i-ar fi fost acordată în cazul concedierii şi premiul cuvenit la pensionare.

Or, în speţă, reclamanţii au fost concediaţi în baza art. 65 din Codul muncii, iar la data pensionării nu mai aveau calitatea de salariaţi.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea apreciază recursul ca fiind nefondat şi , în temeiul art. 312 din C o d u l d e procedură civilă, urmează să îl respingă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Respinge recursul declarat de reclamanţii E. O., H. U., T. B., B. N. şi E. N. împotriva sentinţei civile nr. 2393/12.06.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC E. SA, având ca obiect drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05 februarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)-(...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) N.

 

Grefier,

B. H.

 

red.jud.M.P.P.

2 ex. C.O./09.02.2010.

Jud. fond. G.T..

R.G..

Toate spetele


Sus ↑