• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 7606 din data 2008-08-28
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 7606

Şedinţa publică de la 28 August 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) E.

Grefier K. E.

 

x.x.x

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de intimata SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ C, împotriva sentinţei civile nr. 136 din 25 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr (...), în contradictoriu cu intimata contestatoare E. S., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata contestatoare E. S., reprezentată prin avocat D. E., lipsă recurenta intimată SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ C.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, instanţa apreciind cauza în stare de soluţionare a acordat cuvântul părţii prezente, asupra recursului civil de faţă.

      Avocat D. E. pentru intimata contestatoare E. S., a solicitat respingerea recursului, menţinerea hotărârii recurate ca temeinică şi legală cu cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă:

La data de 02 07 2007, contestatoarea E. S. a formulat contestaţie împotriva decizii de concediere nr 1011/25 06 2007, emisă de intimatul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă C solicitând admiterea contestaţii, anularea decizii de concediere contestate şi obligarea intimatei la plata drepturilor salariale de care a fost lipsită.

In motivarea contestaţiei a arătat că a fost salariată în funcţia de economist la Serviciul Aprovizionare în cadrul intimatei, iar la data de 25 06 2007,a fost concediată disciplinar reţinându-se în sarcina sa ca abatere disciplinară faptul că greşeşte în permanenţă comenzile pe care le întocmeşte.

A mai arătat că , faţă de dispoziţiile art 268 alin 2 din Codul muncii , decizia de concediere este nulă , sancţiunea fiind aplicată cu depăşirea termenului de 6 luni , comenzile despre care se afirmă că l-ar fi greşit fiind întocmite în iulie 2006.

Mai mult, arată că intimatul nu a fot prejudiciat în nici un fel de comenzile respective, care ulterior au fost anulate.

In scop probator a solicitat proba cu acte.

In drept, şi-a întemeiat contestaţia pe dispoziţiile art 268 şi art 284 din Codul muncii.

A depus in xerocopie decizia nr 1011 din 25 06 2007.

La data de 13 09 2007 intimatul a depus întimpinare şi un set de acte solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

In susţinerea întimpinării a arătat că decizia de concediere a fost emisă cu respectarea condiţiilor prev de art 268 din Codul muncii , contestatoarea întocmind un număr de 3 comenzi către furnizorii cu care Spitalul nu avea încheiat contract.

Prin sentinţa nr.136 din 25 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...) s-a admis excepţia prescripţiei dreptului intimatei de a mai aplica sancţiunea invocată de contestatoare şi în consecinţă admite contestaţia formulată de contestator E. S. cu domiciliul în C,Strada (...) 2. nr 12, (...) 3 9, judeţul D şi pe intimat SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ C cu sediul în C,(...) , judeţul D.

S-a constatat prescris dreptul intimatei de a mai aplica sancţiunea disciplinară contestatoarei şi în consecinţă anulează decizia nr. 1011 din 25.06.2007, emisă de intimată.

S-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei şi a fost obligată intimata către contestatoare la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea de la data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă.

Pentru a se pronunţa astfel s-au reţinut următoarele:

Potrivit art 268 alin 1 din Codul muncii angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă…, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Termenul de 6 luni prevăzut de lege pentru aplicarea sancţiunii este unul de prescripţie şi curge de la data săvârşirii abaterii disciplinare, curgerea acestui termen are drept consecinţă prescrierea dreptului angajatorului de a-l sancţiona disciplinar pe salariatul vinovat..

In speţă, contestatoarea a fost sancţionată disciplinar la data de 25 06 2007, în baza notei de constatare nr 14403 din 09 05 2007 pentru încheierea greşită a unui contract la data de 09 06 2006.

Pentru aceste considerente , instanţa a admis excepţia prescripţiei dreptului intimatei de a aplica sancţiunea, conform art 268 alin 1 din Codul muncii, şi în consecinţă a admis contestaţia, a anulat decizia de concediere nr 1011/25 06 2007 şi , potrivit art 78 din Codul muncii , a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară şi a fost obligată intimata la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate , majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea de la data concedierii şi până la reintegrarea efectivă.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs intimatul apreciind hotărârea instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală în condiţiile în care s-a făcut dovada emiterii deciziei de sancţionare în termenul prevăzut de lege, faţă de data luării la cunoştinţă de către conducerea intimatului a faptelor imputate contestatorului.

Analizând motivele de recurs formulate cât şi hotărârea instanţei de fond se constată că recursul este nefondat astfel încât potrivit art.312 Cod pr.civilă urmează a-l respinge.

Stabilirea stării de fapt realizată de către prima instanţă este în acord cu probatoriile administrate, precum şi dispoziţiile legale incidente, aplicabile în speţa de faţă.

Astfel, contestatorul este sancţionat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă pentru săvârşirea abaterilor disciplinare la data de 9.06.2006, abateri pretinse a fi cunoscute de către conducerea intimatului abia la 29.05.2007, prin nota de constatare întocmită de Biroul de Audit.

Ori, este fără îndoială că data limită prev. de artr.268 alin.1 din Codul muncii privind aplicarea sancţiunii disciplinare este termenul de 6 luni, termen ce începe să curgă de la momentul săvârşirii abaterii disciplinare, în cauză 9.06.2006, termenul de 6 luni având natura juridică a unui termen de prescripţie extinctivă.

Nu are relevanţă faţă de termenul de prescripţie prevăzut de lege data la care angajatorul ia act de săvârşirea abaterii disciplinare, atâta timp cât legea condiţionează momentul îndeplinirii termenului de momentul săvârşirii abaterii disciplinare şi nu de poziţia subiectivă, a cunoaşte sau a nu cunoaşte abaterea disciplinară, a angajatorului.

De aceea constatând că hotărârea instanţei de fond este temeinică şi legală aceasta urmează a fi menţinută în totalitate şi se va face aplicarea dispoziţiilor art.274 Cod pr.civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge recursul declarat de intimatul SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ C, împotriva sentinţei civile nr. 136 din 25 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata contestatoare E. S..

Obligă recurentul la plata sumei de 1010 lei cheltuieli de judecată către intimată.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 August 2008

 

  

Preşedinte,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

K. E.

 

   

Red.T.(...)

Tehn.M.D.2 ex

J.f.D.T.

D.T.

23.09.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑