• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 352 din data 2010-01-21
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 352

Şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x

 

Pe rol, judecarea recursului formulat de intimata S. J. T. T., REPREZENTANT LEGAL PENTRU SC E. D. SA, împotriva sentinţei nr.1837/11.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul E. E..La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns recurenta pârâtă S. J. T. T. REPREZENTANT LEGAL PENTRU SC E. D. SA, prin consilier juridic E. N., lipsind intimatul contestator E. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul a fost declarat şi motivat în termen legal.

Nemaifiind cereri de formulat, se acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra recursului de faţă.

Consilier E. N. pentru recurenta pârâtă S. J. T. T. reprezentant legal pentru SC E. D. SA, pune concluzii de admitere a recursului, modificarea sentinţei, în sensul respingerii acţiunii.

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 1837/11.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j s-a admis contestaţia formulată de contestator E. E. împotriva pârâtei SC E. D. SA (FOSTĂ E. SA) .

S-a anulat decizia nr.2553/2008.

S-a dispus reîncadrarea contestatorului pe postul avut anterior concedierii şi obligă intimata la plata unei despăgubiri conform art.78 al.l CM, începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă a contestatorului .

A obligat intimata la 200 lei cheltuieli de judecată către contestator.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a avut în vedere că prin decizia nr. 2553/2008 s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatorului E. E. potrivit art. 65 CM, desfiinţarea postului deţinut.

Aşa cum a rezultat din decizia comunicată contestatorului, depusă în original la fila 60, încetarea raporturilor de muncă a vizat desfiinţarea postului de mecanic auto. Însă aşa cum rezultă din carnetul de muncă al contestatorului, dar şi din anexa nr. 1, fila 33, acesta ocupa postul de şofer automacaragiu şi nicidecum de mecanic auto.

Totodată, se presupune că duplicatul deciziei comunicate contestatorului ar trebui să fie o copie fidelă a celei existente la intimată, dar aşa cum rezultă din decizia prezentată de intimată, duplicatul aflat în posesia acestora prezintă un cu totul alt conţinut la art. 2., respectiv desfiinţarea postului de şofer automacaragiu.

Potrivit art. 75 CM, decizia de concediere a produs efecte de la data comunicării şi cum în exemplarul comunicat contestatorului, cel care îşi produce efecte, s-a prevăzut că motivul concedierii îl reprezenta desfiinţarea unui post pe care acesta nu îl deţinea (mecanic auto), instanţa a anulat decizia nr. 2553/2008.

Potrivit art. 78 CM, instanţa va dispune şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul reîncadrării contestatorului pe postul deţinut anterior şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul de la data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta S. J. T. T. reprezentant legal pentru SC E. D. SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

In motivarea recursului s-a arătat că reclamantul a fost concediat la 19.12.2008 datorită unor restructurări de activitate şi implicit de personal, pe fondul situaţiei financiare dificile traversată de societate, la aceeaşi dată fiind desfiinţate alte 28de posturi din aceeaşi divizie la care activa reclamantul.

Instanţa de fond a avut în vedere , la anularea deciziei nr. 2553/2008 ,faptul că s-a desfiinţat postul de mecanic auto, pe care însă reclamantul nu l-a ocupat niciodată, acesta ocupând postul de şofer automacaragiu.

Această menţiune de pe decizia de concediere reprezintă o eroare materială, întrucât pe exemplarul rămas în posesia societăţii şi în carnetul de muncă este menţionat în mod corect locul de muncă al reclamantului.

Recurenta a mai precizat că împotriva sa a fost declanşată procedura insolvenţei, iar la concedierea individuală suferită de contestator , acesta a beneficiat de prevederile art. 54 din CCM la nivel de unitate, fiindu-i acordate drepturile băneşti în raport de vechimea în muncă.

In drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 299, 302, 3021 şi 303 cod procedură civilă.

Recursul este fondat şi va fi admis pentru următoarele considerente:

La admiterea contestaţiei, instanţa de fond a avut în vedere că pe decizia de concediere nr. 2553 din 19.12.2008, se menţionează desfiinţarea postului de mecanic auto al contestatorului, post pe care acesta nu l-a ocupat niciodată, fiind încadrat ca şofer automacaragiu.

S-a apreciat astfel, că unitatea nu a făcut dovada desfiinţării postului deţinut de contestator, acela de şofer automacaragiu, ci a unui post de mecanic auto, pe care acesta nu l-a ocupat.

Analizând decizia nr. 2553/19.12.2008 (al doilea exemplar, reprezentând acte pentru instanţă şi existent la filele 29-31 din dosarul instanţei de fond) se constată că intimata a avut în vedere desfiinţarea postului de şofer automacaragiu ocupat de către contestatorul E. E..

Ocuparea de către contestator a postului de şofer automacaragiu rezultă din analiza carnetului de muncă al contestatorului. Intimata a înaintat actele solicitate de către instanţă, reprezentând înscrisurile care au stat la baza emiterii deciziei de concediere, printre acestea figurând decizia nr. 2382 din 11.11.2008 privind reorganizarea şi restrângerea activităţii Direcţiei transporturi şi M. (filele 70.71 dosar fond) şi anexa nr. 1 la această decizie, iar la rubrica 22 a acestei anexe figurează chiar contestatorul, încadrat pe postul de şofer automacaragiu.

In această situaţie, este evident că menţiunea din cuprinsul deciziei comunicate contestatorului, privind postul de mecanic auto ocupat de acesta reprezintă o eroare materială a intimatei, postul ocupat în realitate de contestator şi care a fost avut în vedere la emiterea deciziei de concediere, fiind acela de şofer automacaragiu.

Instanţa de fond nu a intrat în cercetarea fondului cauzei, reţinând numai neconcordanţa dintre postul ocupat efectiv de contestator şi cel care a fost menţionat în decizia de concediere, situaţie în care sunt incidente dispoziţiile art. 312 alin. 3 şi 5 cod procedură civilă, care impun casarea cu trimitere a unei hotărâri în cazul în care instanţa a cărei hotărâre este recurată a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului.

Având în vedere aceste considerente, în baza art. 312 alin. 1 raportat la art. 312 alin. 3 şi 5 cod procedură civilă, va fi admis recursul, va fi casată sentinţa şi va fi trimisă cauza spre rejudecare la instanţa de fond, în vederea soluţionării în fond a cauzei. In rejudecare, instanţa de fond va avea în vedere şi motivele de recurs privind declanşarea procedurii insolvenţiei împotriva intimatei şi incidenţa dispoziţiilor art. 36 din legea nr. 85/2006, în raport de solicitările contestatorului, precum şi plata de către intimată a drepturilor băneşti acordate cu ocazia concedierii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DI S P U N E

 

Admite recursul formulat de pârâta S. J. T. T. REPREZENTANT LEGAL PENTRU SC E. D. SA, împotriva sentinţei nr.1837/11.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul E. E..

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2010.

 

Preşedinte,

(...) S.

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud. E. S.

Tehnored. 3 ex./J.V./ 19.02. 2010

Red.jud.f.- N. A. D. /F. E.

Toate spetele


Sus ↑