• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1710 din data 2008-09-12
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

DOSAR NR(...)

 

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

DECIZIA NR.1710

Şedinţa publică din data de 12 septembrie 2008

Preşedinte – (...) (...)

Judecători – (...) (...) (...)

- (...) (...) (...)

Grefier - E. E.

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de intimatul T. T.B.C N., cu sediul în comuna N., judeţul D, prin reprezentanţii săi legali, împotriva sentinţei civile nr. 820 din data de 14 mai 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimatul-contestator D. B. D., domiciliat în comuna N., sat D., nr.34, judeţul D.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul-contestator D. B. D., reprezentat de avocat T. T., din B a r o u l D â m b o v i ţ a, lipsind recurentul-intimat T. T.B.C. N..

Procedura legal îndeplinit.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se învederează instanţei că recursul este motivat, a fost declarat în termen legal şi că recurentul-intimat T. T.B.C. N., prin avocat şi mediator E. G., din B a r o u l D â m b o v i ţ a, a depus la dosar o cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsă.

Avocat T. T. având cuvântul pentru intimatul-contestator arată că nu mai are cereri de formulat în cauză şi solicită acordarea cuvântului asupra recursului.

Curtea ia act că nu mai sunt cereri de formulat, faţă de împrejurarea că recurentul-intimat a solicitat judecarea cauzei în lipsă, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Avocat T. T. având cuvântul pentru intimatul-contestator solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei pronunţată de instanţa de fond ca fiind temeinică şi legală, cu cheltuieli de judecată conform chitanţei nr. (...) din 29 iulie 2008 depusă la dosarul cauzei.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 3034/120/23.04.2008 pe rolul T r i b u n a l u l u i D â m b o v i ţ a, reclamantul D. B. D. a chemat în judecată pe intimatul T. TBC N., solicitând să se constate nulitatea încetării contractului individual de muncă, reintegrarea în postul deţinut anterior cu plata drepturilor salariale, de care a fost lipsit pe perioada concedierii şi până la integrarea efectivă cu plata de daune morale.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că în timp ce se afla în concediul de odihnă, intimata, cu adresa 2543 /2007 i-a comunicat încetarea contractului de muncă după o perioadă de preaviz de 20 de zile motivat de faptul că structura organizatorică a unităţii s-a modificat, încălcându-se astfel prevederile art. 73-75 din Codul muncii şi fără să comunice vreo decizie de concediere .

Deşi legal citat cu menţiunea de a depune întâmpinare intimatul nu a depus întâmpinare şi nici un act.

Prin sentinţa civilă nr.820 din 14 mai 2008 pronuinţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatorul D. B. D., în contradictoriu cu intimatul T. T.B.C. N., s-a anulat adresa nr. 2543/25.07.2007, emisă de intimată, s-a dispus reintegrarea contestatorului în postul deţinut anterior, a fost obligat intimatul la plata către acesta a drepturilor băneşti conform art 78 din Codul muncii, fiind respins capătul de cerere privind acordarea daunele morale .

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin adresa 2543 din 25.07.2007 i s-a adus la cunoştinţă contestatorului, ca urmare a modificării structurii organizatorice a unităţii conform ordinului 1825/ 2007 îi încetează contractul de muncă şi conform art. 73 (1) din Codul muncii are dreptul la o perioadă de preaviz de 20 de zile lucrătoare, adresă ce i-a fost comunicată contestatorului, fără alte precizări.

S-a mai reţinut de către tribunal că, potrivit art 74 din Codul muncii decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea şi durata preavizului, iar conform art. 75 decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului, ori, în speţă nu a fost comunicată nicio decizie de concediere, iar adresa 2543/25.07.2007 nu poate substitui o decizie de concediere, astfel că desfacerea contractului de muncă al contestatorului nu are nici un temei legal, iar conform art.78 din Codul muncii, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod nelegal instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul iar la solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

Astfel, tribunalul a anulat adresa nr.2543 din 25.07.2007 şi a dispus reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior cu plata drepturilor băneşti conform art 78 din Codul muncii.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind daunele morale, acesta a fost respins întrucât contestatorul nu a cuantificat suma şi nici nu a motivat în ce constau aceste daune morale .

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimatul T. TBC M, criticând-o pentru nelegallitate şi netemeinicie.

A arătat recurentul că sub un prim aspect contestaţia formulată este tardivă întrucât contestatorului i-a fost comunicată decizia de concediere nr. 72/14.08.2007 la data de 21.09.2007, iar contestaţia a fost înregistrată la data de 23.04.2008.

A mai învederat recurentul că anularea adresei nr. 2543 din 25 iulie 2007 de către instanţă nu poate avea drept consecinţă reintegrarea salariatului şi plata drepturilor salariale întrucât încetarea raporturilor de muncă a avut loc prin decizia nr. 72/14.08.2007 şi nu prin adresa respectivă care a avut rol doar de a comunica salariatului că beneficiază de preaviz de 20 de zile. Mai mult decât atât, arată recurentul, desfiinţarea postului a fost reală.

Pentru aceste considerente, s-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei şi pe fond respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Curtea, examinând sentinţa recurată, prin prisma criticilor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi în raport de dispoziţiile legale care au incidenţă în soluţionarea cauzei şi a dispoziţiilor art. 3041 Cod pr.civilă, constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Prin adresa nr. 25431/25.07.2007 intimatului-contestator i-a fost adus la cunoştinţă faptul că îi încetează contractul de muncă şi că are dreptul la o perioadă de preaviz de 20 de zile lucrătoare. Astfel, în condiţiile în care din actele dosarului nu rezultă faptul că i-a fost comunicată o decizie de încetare a raporturilor de muncă aşa cum susţine recurenta, în mod corect prima instanţă a constatat nerespectarea disp.art. 74, 75 din Codul muncii privind procedura concedierii, sens în care a aplicat prevederile art. 78 din acelaşi cod, privind reintegrarea salariatului pe postul deţinut anterior şi plata de despăgubiri.

Faptul că recurenta a depus în recurs xerocopia unei decizii cu nr. 72 din data de 14.08.2007, deci ulterior comunicăriii încetării contractului individual de muncă la care sunt anexate două înscrisuri înaintate prin fax, înscrisuri ilizibile şi pe care recurenta îşi întemeiază motivele de recurs, nu fac dovada faptului că în cauză a fost respectată procedura prevăzută de lege în cazul concedierii şi că intimatului i-a fost comunicată decizia de desfacere a contractului de muncă.

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază că sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică, sens în care, conform disp.art. 312 Cod pr.civilă va respinge recursul ca nefondat.

Văzând şi disp.art. 274 Cod pr.civilă.

 

Pentru aceste motive

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat, recursul declarat de intimatul T. T.B.C N., cu sediul în comuna N., judeţul D, prin reprezentanţii săi legali, împotriva sentinţei civile nr. 820 din data de 14 mai 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimatul-contestator D. B. D., domiciliat în comuna N., sat D., nr.34, judeţul D.

Obligă recurenta T. T.B.C N. la 800 lei cheltuieli de judecată către intimatul-contestator D. B. D..

 

 

 

 

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12 septembrie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

B. E. D.-N. N. J.-D. Ţ.

 

 

 

GREFIER,

E. E.

 

 

Operator de date cu caracter personal

Nr. Notificare 3120

Tehnored. J./SŞ

2 ex./8.10.2008

d.f(...) T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a

j.f.D. E.

M. E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑