• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie suspendare contract de munca. Recurs

Hotararea nr. dec.nr.367/CM din data 2009-06-17
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.367/CM

Şedinţa publică din 17 Iunie 2009

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil declarat de recurentul pârât CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL E., cu sediul în T,(...), judeţul T, împotriva sentinţei civile nr.2773/19.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă D. B., domiciliată în T,(...), .12, .C, .1, .8, judeţul C, având ca obiect contestaţie decizie desfacere contract de muncă.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa de judecată din data de 9.06.2009 şi au fost consemnate în încheierea din acea dată, când instanţa pentru a da posibilitate intimatei reclamante să depună la dosar concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 11.06.2009, 15.06.2009 şi 17.06.2009, când a dat următoarea soluţie :

 

C U R T E A :

 

Curtea, cu privire la recursul civil de faţă;

Clubul Sportiv „E.” T, a declarat recurs la 2 martie 2009 împotriva sentinţei civile nr.2773/19.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În fapt :

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr(...), D. B. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.1399 din 9.07.2008 emisă de Clubul Sportiv Municipal „E.” T, solicitând: anularea deciziei, reintegrarea pe postul deţinut anterior concedierii şi plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate prin aplicarea ratei inflaţiei pentru toată perioada cuprinsă între data concedierii şi cea a reintegrării pe post.

În motivare, contestatoarea a arătat că, decizia nr.1399 din data de 09.07.2008 încalcă dispoziţiile art.74, alin.(1) lit.a şi d din Codul muncii în sensul că nu cuprinde elemente obligatorii cum sunt motivele concrete care determină concedierea şi lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în interiorul căruia avea dreptul să îşi exprime opţiunea pentru ocuparea unuia dintre acestea.

Decizia nr.1399 din data de 09.07.2008 a fost dată cu încălcarea prevederilor Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal „E.” T aprobat prin Ordinul 528/17.10.2001 emis de Ministrul T şi Sportului. Conform art.16 alin (3) din Regulament „Directorul Clubului Sportiv Municipal „E.” T este ordonator terţiar de credite” şi nu poate, în nici un caz să modifice statul de funcţii al clubului. S-a precizat că statul de funcţii, potrivit art.10 din R.O.F. „se aprobă anual, de către Ministerul T şi Sportului”, iar art.9 din acelaşi Regulament dispune: „Structura organizatorică a Clubului Sportiv Municipal „E.” T este prevăzută în Anexa 2 ce face parte integrantă din prezentul regulament”.

În drept, şi-a întemeiat prezenta cerere pe dispoziţiile art.76, 77, 78 şi art.283, alin.(1), lit.a din Codul muncii, iar în dovedire a depus la dosarul cauzei: Decizia nr.1399 din data de 09.07.2008 emisă de conducerea Clubului Sportiv Municipal „E.” T; Ordinul 528/17.10.2001 emis de Ministrul T şi Sportului; extrase din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal „E.” T; Ordinul 176/26.04.2007 şi Ordinul 99/11.03.2008.

În dovedire, contestatoarea a mai depus la dosarul cauzei în copie: adresa nr.1675/7.10.2008; hotărârea nr.759/2003; raportul înregistrat sub nr.38/2008 şi concluzii scrise.

În apărare, intimata a depus la dosarul cauzei în copie: adresa nr.550/2008; procesul-verbal nr.07649/2007; nota de constatare nr.43/2007, adresa nr.114/2008, adresa nr.219/2008; cererea înregistrată sub nr.1264/2008; situaţia veniturilor şi cheltuielilor la hotel Casa Albastră pentru lunile ianuarie – mai 2008; tabel cu personalul D. „E.” convocat la Adunarea Generală din data de 25.06.2008; proces verbal nr.1309/2008, adresa nr.1502/2008; pagina 3 din regulament; practică judiciară; fişa postului salariatului E. T.; contractul individual de muncă al contestatoarei;adresa nr.1912/2008; adresa nr.42/2008, raportul înregistrat sub nr.38/2008 şi concluzii scrise.

Prin sentinţa civilă nr.2773 din 19.12.2008, T r i b u n a l u l T u l c e a, a admis contestaţia formulată de contestatoarea D. B., în contradictoriu cu intimatul CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL”E.” T şi a anulat decizia nr.1399 din 9.07.2008 emisă de Clubul Sportiv Municipal „E.” T, ca netemeinică şi nelegală, dispunând reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior concedierii.

A fost obligată intimata la plata către contestatoare a unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea în perioada cuprinsă între data concedierii şi data reintegrării efective pe post.

Pentru a pronunţată această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :

Prin emiterea deciziei nr.1399/9.07.2008, intimata a concediat-o pe contestatoare potrivit art.65 din Codul muncii, începând cu data de 1.08.2008 din funcţia de bufetier.

La emiterea acestei decizii, intimata a avut în vedere procesul-verbal nr.1309 din data de 25.06.2008 al Adunării generale a salariaţilor, privind desfiinţarea locurilor de muncă datorită dificultăţilor economice şi tehnice, precum şi reorganizarea activităţii.

Potrivit art.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal „E.” T, înregistrat la M.T.S. sub nr.911/15.10.2001, „Clubul Sportiv Municipal „E.” T îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament”, iar potrivit art.10 din acelaşi regulament „Statul de funcţii al Clubului Sportiv Municipal „E.” T se aprobă anual de către Ministerul T şi Sportului”.

Art.12 pct.3 din HG nr.759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport „structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Agenţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia.

În anexa nr.2 a HG nr.759/2003, pct.A II. figurează Clubul Sportiv Municipal „E.” T, ca unitate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Pentru a se justifica măsura concedierii trebuie să se dovedească că efectiv a avut loc o reorganizare şi o restrângere reală impusă de nevoile societăţii.

Desfiinţarea postului este efectivă atunci când nu se mai găseşte în organigrama acesteia ori statul de funcţii.

Unitatea intimată nu a depus la dosarul cauzei organigrama modificată sau statul de funcţii modificat la data concedierii şi aprobat de către Agenţia Naţională pentru Sport, motiv pentru care reducerea de post invocată este apreciată ca nefiind reală.

Mai mult de atât, intimata nu a dovedit că a fost efectivă reducerea de personal aşa după cum se cere în cazul restructurării activităţii.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a anula decizia nr.1399 din 9.07.2008 emisă de Clubul Sportiv Municipal „E.” T. ca netemeinică şi nelegală.

Având în vedere că decizia nr.1399/9.07.2008 este netemeinică şi nelegală, văzând şi disp.art.78 al.1 şi 2 din Codul muncii, instanţa urmează a dispune reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior concedierii şi totodată, instanţa va obliga intimata la plata către contestatoare a unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea în perioada cuprinsă între data concedierii şi data reintegrării efective pe post.

Critica sentinţei prin motivele de recurs a vizat, în esenţă, următoarele:

Activitatea hotelului „Casa Albastră” este adiacentă (anexă) activităţii de sport de performanţă, iar toate cheltuielile de personal şi întreaga activitate sunt suportate din veniturile proprii, pe care le aduce acest hotel, neputând fi suportate de la bugetul de stat şi, întrucât activitatea hotelieră a încetat, personalul a fost disponibilizat şi trecut în şomaj.

A susţinut, totodată, că intimatul reclamant nu putea fi redistribuit pe alt post datorită specificului activităţii sportive care nu poate asimila funcţiile de alimentaţie publică. G. hotelului se desfăşoară în condiţii nelegale deoarece nu are autorizaţie de funcţionare, certificat de alimentaţie publică şi certificat de clasificare de turism.

În ceea ce priveşte dovada dificultăţilor economice, din situaţia financiar-contabilă depusă la dosarul cauzei şi prezentată Adunării generale a salariaţilor din data de 25 iunie 2008 rezultă că pe primele 5 luni ale anului 2008, din 112.100 lei planificat s-a realizat doar 64.313,85 lei, nemaiputând plăti nici salariile şi nici activitatea ce se desfăşoară.

A susţinut că în conformitate cu adresa nr. (...) din 14 iulie 2008 a fost luată de către Administraţia Finanţelor Publice T măsura disponibilizării contului Clubului sportiv şi că prin adresa nr. 714 din 5 aprilie 2008 Agenţia Naţională pentru Sport i-a făcut cunoscut că potrivit art. 4 din Hotărârea nr. 1328/2001, este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare, iar hotelului „Casa Albastră” i s-a retras „certificatul de clasificare” începând cu data de 8 martie 2008.

În acelaşi timp, prin Nota de constatare nr. 13 din 22 noiembrie 2007 a Primăriei T i se face cunoscut că i s-a retras autorizaţia de funcţionare pentru hotelul „Casa Albastră”.

A învederat că măsura economico-financiară prin care s-a hotărât încetarea activităţii hotelului „Casa Albastră” şi trecerea celor 9 persoane încadrate, în şomaj, a fost confirmată şi de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Rezultă, astfel, că au fost respectate dispoziţiile art. 65 din Codul muncii, concedierea fiind efectivă, având un caracter obiectiv, impusă de dificultăţile economice şi transformările tehnologice, precisă şi serioasă.

Recursul nu este fondat.

Curtea, analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate, va respinge recursul pentru următoarele considerente de fapt şi de drept:

Toate criticile formulate trebuie circumscrise temeiului de desfacere a contractului de muncă, aspect pe care instanţa de fond l-a dezlegat în mod judicios.

Astfel, decizia de concediere s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 65 din Codul muncii.

Articolul 65 Codul muncii dispune: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă, să aibă o cauză reală şi serioasă.

Desfiinţarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acesteia ori în statul de funcţii.

Prin urmare, pentru a se constata dacă desfiinţarea a avut loc în mod efectiv, trebuie să fie cercetate statul de funcţii şi organigrama unităţii.

Efectivitatea desfiinţării locului de muncă poate fi realizată numai prin suprimarea postului din organigrama unităţii.

Verificarea realităţii desfiinţării locului de muncă se face în mod practic, prin analizarea organigramei sau a statului de funcţiuni înainte şi după reorganizare.

În acest sens, în faţa instanţei de recurs au fost suplimentate probatoriile prin depunerea de către recurent a unor înscrisuri noi, înscrisuri care, însă, nu au reuşit să modifice situaţia de fapt reţinută de T r i b u n a l u l T u l c e a.

B. aici în vedere anexa nr. 38 din 22 aprilie 2008, Statul de Funcţii valabil pe anul 2008 în care, la poziţia 33, figurează postul ocupat de intimat, fără să fi fost desfiinţat, precum şi statul de funcţii începând cu data de 1 august 2008, ca urmare a restrângerii activităţii de la punctul de lucru Hotel Sportiv „Casa Albastră” (filele 21, 22) în care nu mai apare postul ocupat de intimat.

Acest ultim înscris este lipsit de consecinţe juridice în privinţa valabilităţii măsurii de reorganizare şi pentru clarificarea acestei afirmaţii câteva precizări se impun.

Din coroborarea dispoziţiilor art. 10 şi 12 alin. 3 din H.G.R. nr. 759/2003, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, rezultă că recurentul a luat măsura reorganizării fără a ţine seama că „structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor subordonate Agenţiei, se aprobă prin Ordin al Preşedintelui acesteia”.

Întrucât Statul de funţii depus de către recurent nu a fost aprobat prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, este lipsit de consecinţe juridice sub aspectul desfiinţării postului ocupat de intimat.

De asemenea, recurentul a încălcat şi dispoziţiile art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al clubului Sportiv Municipal E. T în conformitate cu care „Statul de funcţii al Clubului sportiv Municipal E. T se aprobă anual de către Ministerul T şi Sportului”.

În lipsa aprobărilor de mai sus, Statul de funcţii prezentat de recurent nu poate produce consecinţe juridice sub aspectul caracterului efectiv al desfiinţării postului, condiţie cerută de art. 65 din Codul muncii, temei juridic ce a stat la baza concedierii intimatului.

Toate celelalte critici referitoare la situaţia economico-financiară precară a recurentului sunt susţinute de înscrisuri, însă, ele nu pot atrage reformarea soluţiei câtă vreme nu poate fi acoperită măsura nelegală a concedierii determinată de încălcarea unor norme juridice imperative, norme pe care le-am analizat în cuprinsul considerentelor.

Pe cale de consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă, va fi respins recursul, menţinându-se ca legală şi temeinică sentinţa pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul civil declarat de recurentul pârât CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL E., cu sediul în T,(...), judeţul T, împotriva sentinţei civile nr.2773/19.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă D. B., domiciliată în T,(...), .12, .C, .1, .8, judeţul C.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 iunie 2009.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

Pt.jud.R.(...) aflat în C.O.

Semnează conf.art.261 al.1 CPC

Preşedinte instanţă,

O. T.

 

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

Jud.fond: Şt.S.; L.D.E.

Red.dec.Jud.M.(...)/03.07.2009

Tehnored.gred.RD/2ex/13.07.2009

Toate spetele


Sus ↑