• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 406 din data 2008-03-11
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia conflicte de muncă

şi asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR.406

Şedinţa publică din 11 martie 2008

 

PREŞEDINTE : Dr. (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

 

GREFIER : (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de reclamanta-recurentă T. N. împotriva sentinţei civile nr.1864/20.09.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta intimată (...) ’’E.’’ SRL, T, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat E. B., pentru reclamanta recurentă T. N. şi avocat I. N., pentru pârâta intimată.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că la dosar s-a depus întâmpinare prin registratură, la data de 08.02.2008, de către pârâta-intimată.

Instanţa, din oficiu, pune în discuţie obiectul pendinte, respectiv dacă reclamanta a contestat în faţa instanţei de fond atât adresa notificată de preaviz, cât şi decizia de concediere, respectiv dacă a fost soluţionată cauza fără cercetarea fondului ei.

Reprezentantul reclamantei recurente arată că a contestat atât decizia de concediere după ce a luat la cunoştinţă de aceasta, în cursul procesului, nefiindu-i comunicată reclamantei recurente, ci depusă la dosarul instanţei de fond şi apreciind că nu a fost soluţionat fondul cauzei, cere casarea hotarârii recurate, cu trimitere pentru rejudecare în fond.

Reprezentantul pârâtei intimate solicită respingerea recursului ca nefundat, pre-cum şi menţinerea hotărârii primei instanţe ca fiind legală şi temeinică, conform motivelor arătate în întâmpinarea depusă la dosar.

CU R T E A,

În deliberare constată că prin sentinţa civilă nr. 1864 din 20.09.2007 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş, s-a hotărât:

„Respinge excepţia nulităţii absolute a înscrisului – adresa – nr. 55/14.06.2007 emis de intimata (...) E. SRL, cu sediul în T,(...) care are valoare de înştiinţare către contestatoare şi pe cale de consecinţă respinge contestaţia formulată de contestatoarea T. N., domiciliată în T,(...), . 1, . 3 împotriva acesteia.

Ia act de renunţarea contestatoarei la judecarea petitului 4 din contestaţie vizând orele suplimentare.

Obligă contestatoarea la plata către intimată a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată-onorariu avocaţial.

Definitivă şi executorie de drept.”

Obiectul acţiunii reclamantei sub toate aspectele sale nu a fost soluţionat, aşa cum reiese din dispozitivului sentinţei mai sus reprodus în citat. Aceasta pentru că fondul cauzei cuprinde şi contestarea de către reclamantă a deciziei de concediere nr. 7 din 06.07.2007 emisă de pârâtă (fila 4 şi fila 30 dosar instanţă de fond) şi nu numai adresa pârâtei nr. 55 din 14.06.2007 (fila 9 a aceluiaşi dosar).

Or, instanţa de fond, deşi se referă şi la decizia de concediere în considerentele sentinţei, soluţionează cauza numai cu privire la adresa pârâtei, pe care aceeaşi reclamantă o contestă, deci fără a cerceta întregul fond al cauzei, lăsând loc motivului de casare cu trimitere pentru rejudecare reglementat în art. 312 (5) teza I-a din C o d u l d e procedură civilă.

Urmează aşadar să se admită recursul şi să fie casată sentinţa, cu trimiterea cauzei pentru rejudecarea fondului.

Instanţa de rejudecare va ţine seama de considerentele deciziei instanţei de recurs, conform dispoziţiilor art. 315 din C o d u l d e procedură civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul reclamantei T. N., împotriva sentinţei civile nr.1864 din 20.09.2007 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş, dată în dosar nr(...), casează această sentinţă şi trimite cauza pentru rejudecarea fondului aceluiaşi tribunal.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 martie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Dr. (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

GREFIER, (...) (...)

 

 

 

Red. M.E./14.03.2008

Tehnored. E.M.2 ex./27.03.2008

Prima instanţă: R.E. şi I.J.

Toate spetele


Sus ↑