• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 5349R din data 2009-10-06
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

  • R O M A N I A -

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

 

DOSAR NR(...)

Format vechi nr.4261/2009

 

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia Civilă Nr.5349/R

Şedinţa publică din data de 06 octombrie 2009

Curtea compusă din:

PRESEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...) (...)

JUDECĂTOR (...) H.

GREFIER D. N.

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulate de către recurenta-pârâtă SC „N. România” SRL, împotriva sentinţei civile nr.713 din 28.01.2009, pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.20427/3/LM/2008, în contradictoriu cu intimata-reclamantă T. H. S. - având ca obiect „contestaţie decizie concediere”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns: intimata-reclamantă T. H. S. prin apărător d-nul avocat E. J., cu împuternicire avocaţială de reprezentare juridică ataşată la fila 16 dosar recurs, emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.(...) din 01.11.2007, lipsind recurenta-pârâtă SC „N. România” SRL.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează Curţii faptul că la dosar s-a depus prin serviciul „registratură” al secţiei la data de 01.10.2009 de către intimata-reclamantă T. H. S. întâmpinare la motivele de recurs formulate în cauză de către recurenta-pârâtă SC „N. România” SRL, în dublu exemplar.

De asemenea, se mai arată că la dosar, s-a depus prin serviciul „registratură” al secţiei la data de 06.10.2009 de către d-nul avocat Ş. D., reprezentant convenţional al recurentei-pârâte SC „N. România” SRL o cerere, prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru imposibilitate de prezentare, în vederea asigurării unei apărări calificate a părţii pe care o reprezintă, motivat de faptul că la această dată reprezintă interesele unei părţi pe rolul J u d e c ă t o r i e i O l t e n i ţ a în cauza ce formează obiectul dosarului nr(...). În dovedirea cererii, s-a ataşat copie a citaţiei emise precum şi copia contractului de asistenţă juridică încheiat în cauza sus menţionată.

Curtea, din oficiu, pune în discuţia părţii intimate prezente o chestiune prealabilă, respectiv excepţia tardivităţii declarării recursului şi acordă cuvântul pe acest aspect.

Intimata-reclamantă T. H. S. prin avocat, având cuvântul, solicită admiterea excepţiei invocate din oficiu.

Curtea reţine cauza în pronunţare asupra excepţiei tardivităţii declarării recursului.

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.713/28.01.2009 T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis contestaţia formulată de reclamanta T. H.-S., în contradictoriu cu pârâta SC „N. România” SRL, s-a anulat decizia nr.2/16.01.2008 emisă de intimată şi a dispus obligarea intimatei la plata către contestatoare a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariata de la data concedierii-16.01.2008 şi până la data pronunţării hotărârii-28.01.2009.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Decizia de concediere contestată este lovită de nulitate absolută, nefiind îndeplinite disp. art.74 lit.a Codul muncii, care statuează obligaţia angajatorului de a motiva măsura concedierii.

T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i a constatat că decizia de concediere nu cuprinde nici un fel de motive, iar potrivit dispoziţiilor art.77 Codul muncii, angajatorul nu se poate prevala în faţa instanţei de alte motive de fapt şi de drept decât cele precizate în decizia de concediere. Pentru aceste considerente, instanţa de fond a înlăturat apărările făcute de intimată prin întâmpinare, referitoare la motivele de ordin economic invocate pentru a-şi justifica desfiinţarea postului ocupat de contestatoare. S-a mai reţinut că decizia de concediere contestată nu cuprinde nici durata preavizului, care atrage de asemenea sancţiunea nulităţii absolute, potrivit dispoziţiilor art.74 lit.b Codul muncii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata, criticând hotărârea atacată pe motive de nelegalitate şi netemeinicie, potrivit dispoziţiilor art.3041 Cod procedură civilă .

În esenţă recurenta a arătat că prin sentinţa tribunalului s-a acordat mai mult decât s-a cerut, în sensul că, deşi contestatoarea nu a solicitat şi plata de despăgubiri, instanţa de fond, admiţând contestaţia şi anulând decizia de concediere, a dispus şi obligarea intimatei la plata salariilor indexate, majorate şi reactualizate şi a celorlalte drepturi salariale de care ar fi beneficiat salariata de la data concedierii şi până la data pronunţării hotărârii.

Recurenta a mai criticat hotărârea atacată şi sub aspectul aplicării greşite a legii, în sensul că disp. art.74 din Codul muncii prevăd obligativitatea motivării deciziei de concediere şi a precizarii duratei preavizului, dar acest lucru nu poate echivala cu sancţiunarea acestor omisiuni cu nulitatea absolută. Potrivit prevederilor art.76, sancţiunea nulităţii vizează întreaga procedura care se finalizeaza cu emiterea deciziei de concediere şi nu forma scrisă a deciziei propriu-zise. În completarea argumentaţiei, recurenta a mai învederat faptul că menţiunea în cuprinsul deciziei de sancţionare a dispozitiile art.65 Codul muncii suplineşte cerinţele motivării în fapt şi în drept a măsurii de concediere, iar dovada respectării perioadei de preaviz rezultă din emiterea adresei din data de 13.12.2007, prin care s-a acordat termenul.

În drept, recurenta a invocat dispoziţiile art.299, 304 pct.6,9, art.3041 Cod procedură civilă .

La termenul de judecată din data de 6.10.2009, Curtea din oficiu a pus în discuţia părţilor o chestiune prealabila cercetării fondului căii de atac declarate, şi anume excepţia tardivităţii recursului.

Faţă de prevederile art.316 Cod procedură civilă , coroborat cu art.288 Cod procedură civilă , cu referire la art.137 Cod procedură civilă, Curtea se va pronunţa cu prioritate asupra acestui incident procedural, urmând ca analiza pe fond a recursului să se realizeze doar dacă nu apare ca fiind inutila faţă de modul de soluţionare a excepţiei invocate.

Aşa cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare a hotărârii atacate, data la care recurentei-intimate i s-a comunicat sentinţa este 20.05.2009, iar data depunerii cererii de declarare a recursului, prin scrisoare recomandată la Oficiul poştal (în condiţiile art.104 Cod procedură civilă ) este 15.04.2009. Având în vedere că, potrivit prevederilor art.80 alin.1 din Legea nr.168/1999, termenul de declarare a recursului este de 10 zile şi curge de la comunicarea hotărârii atacate, Curtea constată că termenul a fost depăşit, calea de atac fiind depusă la oficiul poştal după expirarea acestuia.

Termenul de recurs este un termen procedural, legal, imperativ şi absolut, astfel că neintroducerea căii de atac în interiorul termenului atrage sancţiunea decăderii părţii din dreptul de a mai exercita calea de atac, urmând a fi respinsă ca tardivă.

Pentru toate aceste considerente, Curtea de A p e l B u c u r e ş t i- Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale , văzând şi dispoziţiile art.103 Cod procedură civilă şi ale art.312 Cod procedură civilă , va admite excepţia tardivităţii şi va respinge ca atare recursul formulat de recurenta-intimată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

 

Respinge recursul ca tardiv formulat de recurenta-pârâtă N. ROMANIA SRL împotriva sentinţei civile nr.713/28.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-reclamantă T. H. S. .

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 6 octombrie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) H. (...)

 

GREFIER

N. D.

 

 

 

 

 

 

 

Red.: I.S.

Dact.: Z.G.

2 ex./14.10.2009

Jud.fond: D.P.

A.V.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑