• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 405/R/2008 din data 2008-02-14
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

 

DECIZIA CIVILA NR. 405/R/2008

Şedinţa publică din data de 14 februarie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...)-(...) (...)

JUDECĂTORI: (...) (...)

(...) S.

GREFIER : S. N.

S-a luat spre examinare recursul declarat de pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECŢIA SILVICĂ Z împotriva sentinţei civile nr. 2198 din 05.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosarul nr(...), privind şi pe reclamanta N. E., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă reprezentanta reclamantei intimate - avocat E. E. şi reprezentanta pârâtei recurente –avocat N. N., lipsă fiind reclamanta intimată.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat reclamantei intimate şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi de timbrul judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că prin serviciul de registratură al instanţei s-a depus la dosar la data 04 februarie 2008 întâmpinare de către reclamanta intimată N. E. din care un exemplar se comunică cu reprezentanta pârâtei recurente.

Reprezentanta reclamantei intimate depune la dosar în copie decizia nr. 501/30.06.2005, sentinţa civila nr. 295/2006 pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosarul nr(...), decizia civilă 2602/R/2006 pronunţată în dosarul nr(...) de Curtea de A p e l C l u j, decizia nr.56/15.02.2007 decizia nr.257 din 28.11.2005, sentinţa civilă nr. 294/2006 pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosar nr(...), decizia civila nr.820/R/2007 pronunţată de Curtea de A p e l C l u j în dosarul nr(...), decizia nr. 32 din 14.03.2006, sentinţa civila nr. 2198/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosarul nr(...) şi întâmpinarea formulată în dosar 175/2006 cu termen de judecată la data de 23.01.2006 formulată de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva –Direcţia Silvică Z. Arată că nu mai are alte cereri în probaţiune şi solicită acordarea cuvântului asupra recursului.

Reprezentanta pârâtei recurente de asemenea arată că nu mai are de formulat alte cereri.

Nefiind cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, instanţa declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fondul recursului.

Reprezentanta pârâtei recurente solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi motivat în scris, modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii contestaţiei formulată de reclamanta intimată împotriva deciziei de concediere nr.32 din 14.03.2006 emisă de Directorul Direcţiei Silvice Z şi menţinerea deciziei nr.32/14.03.2006 ca temeinică şi legală susţinând pe larg motivele arătate în scris prin memoriul de recurs depus la dosar.

Reprezentanta reclamantei intimate solicită respingerea recursului formulat de pârâta recurentă şi menţinerea în întregime a sentinţei civile nr. 2198 din 05 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j în dosarul nr(...) care este legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată în sumă de 695 lei. Susţine oral întâmpinarea formulată.

Curtea, reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Reţine că prin sentinţa civilă nr. 2198 din 5 noiembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j, s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea N. E. în contradictoriu cu intimata REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA – DIRECŢIA SILVICĂ Z dispunându-se anularea deciziei de concediere nr. 32/14.03.2006.

S-a respins ca nefondată cererea privind obligarea intimatei la daune morale.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamanta a fost angajată în cadrul pârâtei în funcţia de director economic.

Prin decizia nr. 501 din 30 iunie 2005, conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, a decis ca începând cu data încetării incapacităţii temporare de muncă contestatoarea N. E. se schimbă din funcţia de director economic al Direcţiei Silvice Z şi începând cu această dată va ocupa un post în cadrul Direcţiei Silvice Z conform structurii organizatorice, în funcţie de pregătirea economică a contestatoarei.

Prin decizia nr. 257 din 28 noiembrie 2005 a directorului Direcţiei Silvice Z s-a dispus ca începând cu data de 28 noiembrie 2005 contestatoarea va ocupa funcţia de contabil şef la Ocolul Silvic Şimleul S, stabilindu-i-se şi salariul conform prevederilor Contractului colectiv de muncă.

În sfârşit, prin Decizia nr. 32/14.03.2007, a cărei anulare face obiectul litigiului de faţă, s-a stabilit că începând cu data de 14.03.2006 contestatoarea este concediată ". ..pentru faptul că a absentat nemotivat de la serviciu din data de 21.02.2006 şi până în prezent, conform prevederilor art.6l lit."a" şi art.264 alin. 1 lit. f din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, şi ale art. 15 alin. 3 din Regulamentul intern al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vigoare".

Primele două decizii privind pe contestatoare, cu nr. 501/2005 şi 257/2005 au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti intrate în puterea lucrului judecat, se referă la sentinţa civilă nr. 295/2006 a T r i b u n a l u l u i S ă l a j şi la decizia civilă nr. 820/R/2007 a Curţii de A p e l C l u j.

Cum decizia emisă de Direcţia Silvică Z, prin care contestatoarea a fost numită în funcţia de contabil şef la Ocolul Silvic Şimleul S a fost anulată, decizia nr. 32/14.03.2006 - prin care contestatoarea a fost concediată din funcţia de contabil şef la Ocolul Silvic Şimleul S - a devenit caducă, nemaiputând produce efecte juridice.

Aceasta deoarece efectul concret al amintitelor hotărâri judecătoreşti irevocabile este acela al repunerii contestatoarei în situaţia anterioară, respectiv al reîncadrării sale în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei 501/2005, respectiv cea de director economic în cadrul unităţii intimate, sens în care T r i b u n a l u l S ă l a j s-a pronunţat explicit prin încheierea civilă nr. 698/29 mai 2006.

Concluzionând, tribunalul a constatat că decizia nr. 32/2006 este nelegală.

Din perspectiva faptului că deciziile din care decurge măsura concedierii au fost ele însele anulate, absenţa contestatoarei de la locul de muncă nu poate atrage încetarea unor raporturi de muncă, care în drept există, astfel că tribunalul a admis în parte contestaţia şi a dispus anularea deciziei de concediere.

Cererea privind obligarea intimatei la daune morale a fost respinsă ca nefondată, în lipsa unor probe care să ateste prejudiciul moral încercat de contestatoare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA –Direcţia Silvică Z, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii contestaţiei formulate de reclamanta.

În motivele de recurs arată că obiectul dosarului îl formează contestaţie împotriva unei decizii de concediere - decizia nr. 32/14.03.2006, astfel că instanţa trebuia să analizeze temeinicia şi legalitatea acestei decizii, având în vedere următoarele aspecte: existenţa unui raport de muncă între contestatoare şi Direcţia Silvică Z; existenţa unei fapte culpabile a angajatului, de o anumită gravitate, care conform normelor legale şi a celor de organizare internă a instituţiei sunt incriminate şi sancţionate; îndeplinirea actelor premergătoare emiterii deciziei, prevăzute în mod imperativ de lege; îndeplinirea condiţiilor de valabilitate a deciziei de sancţionare

În loc de o analiză a acestora, instanţa de fond a reţinut că decizia de concediere a devenit caducă. Caducitatea are ca efect ineficacitatea unui act juridic ca urmare a survenirii unui eveniment ulterior încheierii lui.

În această cauză nu poate fi vorba de caducitate pentru următoarele motive:

Prin sentinţa civilă nr. 698/2006 s-a dispus reîncadrarea intimatei în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei nr. 501/2005, cea de director economic. Instanţa de fond nu a analizat existenţa unui raport de muncă, valabil încheiat între intimată şi angajator. La data săvârşirii abaterii disciplinare, singurul moment care ne interesează cu privire la existenţa şi natura raporturilor de muncă dintre contestatoare şi Direcţia Silvică Z, exista un raport de muncă. Existau astfel drepturi şi obligaţii ale părţilor specifice acestui raport de muncă. Exista obligaţia contestatoarei de a fi prezentă la serviciu.

Sub nici o formă anularea unei decizii de schimbare din funcţie, decizie emisă anterior săvârşirii abaterii disciplinare nu este de natură a influenţa temeinicia unei decizii de sancţionare a unei fapte culpabile săvârşite cu intenţie. Afirmaţia instanţei de fond că decizia ar fi caducă datorită apariţiei ulterioare a unei sentinţe pronunţată tot de către această instanţă cu privire la o altă decizie (decizia nr.501/2005 de schimbare din funcţie) este una care sfidează logica juridică.

Din studiul considerentelor sentinţei recurate nu se poate deduce motivele pentru care decizia de concediere este netemeinică şi nelegală, ce texte de lege au fost încălcate, care dispoziţii legale nu au fost respectate.

Arată că decizia de concediere a fost emisă cu respectarea condiţiilor prevăzute de c o d u l m u n c i i şi a procedurii prealabile reglementate de acelaşi act normativ.

Prin decizia nr. 501 din data de 30 iunie 2005 conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a decis ca începând cu data încetării incapacităţii temporare de muncă, d-na N. E. se schimbă din funcţia de director al Direcţiei Silvice Z, iar prin Decizia nr. 257 din 28.11.2005 s-a dispus ca începând cu data de 28.11.2005 va ocupa funcţia de contabil şef la Ocolul Silvic Şimleul S.

Ulterior emiterii deciziei nr. 257/28.11.2005, după efectuarea zilelor de concediu de odihnă şi a unui nr. de 29 zile de concediu medical, reclamanta începând cu data de 21 februarie 2006 nu s-a mai prezentat la serviciu, înregistrând un număr de 16 absenţe nemotivate. Cu privire la absenţele nemotivate, c o d u l m u n c i i nu mai prevede posibilitatea suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului.

Prin adresa nr.417 din 07.03.2006 (semnată de primire în data de 08.03.2006), reclamanta a fost invitată la sediul O.S. Şimleul S în data de 13.03.2006 orele 9,00 în vederea clarificării situaţiei celor 11 zile de absenţe nemotivate, însă aceasta nu s-a prezentat, astfel că în temeiul art. 6l lit. a şi art. 264 alin.1 lit. f din c o d u l m u n c i i, art. 59 lit. a şi art.106 lit. f din CCM al S. Romsilva pe 2005-2006 şi art.15 alin.3 din Regulamentul intern în vigoare, conducerea Direcţiei Silvice Z a emis Decizia nr.32 din 14.03.2006 prin care începând cu data de 14.03.2006 reclamanta a fost concediată pentru faptul că a absentat nemotivat de la serviciu din data de 21.02.2006 până la data emiterii deciziei (16 absenţe nemotivate).

Arată că susţinerea contestatoarei că cercetarea disciplinară trebuia efectuată de o persoană din cadrul D.S. Z este nefondată şi irelevantă, atâta timp cât locul muncii era la O.S. Şimleul, iar convocarea a fost făcută de şeful ocolului silvic.

Instanţa de fond a anulat decizia de concediere ca nelegală, fără să indice nicăieri în considerentele sentinţei ce prevederi legale au fost încălcate, se limitează doar la a preciza că decizia a devenit caducă, ca urmare a anulării unor decizii care nu au legătură cu prezenta cauză, care nu justifică absenţa nemotivată a intimatei de la serviciu.

Reclamanta N. E., prin întâmpinarea de la fila 9-10, solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei recurate ca temeinică şi legală.

Examinând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea de Apel urmează să respingă recursul pentru următoarele considerente:

În motivele de recurs se arată că instanţa trebuia să analizeze temeinicia şi legalitatea acestei decizii nr. 32/14.03.2006, având în vedere următoarele existenţa unei fapte culpabile a angajatului.

Curtea reţine că tocmai această faptă culpabilă lipseşte deoarece reclamanta nu trebuia să se prezinte la locul de muncă indicat de către pârâtă.

Prin decizia nr. 501 din 30 iunie 2005 reclamanta a fost schimbată din funcţia de director economic urmând a ocupa un post cu aceaşi dată în cadrul Direcţiei Silvice Z iar prin decizia nr. 257 din 28 noiembrie 2005 s-a dispus ca începând cu data de 28 noiembrie 2005 contestatoarea să ocupe funcţia de contabil şef la Ocolul Silvic Şimleul S.

Aceste două decizii au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti intrate în puterea lucrului judecat, prin urmare se consideră că nu pot produce efecte iar un principiu al nulităţii actelor este repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Dacă părţile trebuie repuse în situaţia anterioară atunci locul de muncă al reclamantei este acela unde ocupă funcţia de director economic al Direcţiei Silvice Z şi la acesta trebuie să se prezinte iar nu la Ocolul Silvic Şimleul S pentru postul de contabil şef pentru care nu există un temei legal cât timp decizia prin care a fost numită în acest post a fost anulată.

Toate aceste aspecte sunt de domeniul evidenţei iar pârâta doar cu rea credinţă nu înţelege să pună în executare cele două hotărâri judecătoreşti anterior indicate care lămuresc pe deplin raporturile juridice dintre părţi.

Susţine recurenta că în loc de o analiză a celor indicate de ea, instanţa de fond a reţinut că decizia de concediere a devenit caducă. Caducitatea are ca efect ineficacitatea unui act juridic ca urmare a survenirii unui eveniment ulterior încheierii lui.

Susţine că în această cauză nu poate fi vorba de caducitate deoarece la data săvârşirii abaterii disciplinare, singurul moment care ne interesează cu privire la existenţa şi natura raporturilor de muncă dintre contestatoare şi Direcţia Silvică Z, exista un raport de muncă.

Această susţinere este reală dar fără relevanţă din punct de vedere al prezentului litigiu prin chiar natura efectelor caducităţii.

Chiar recurenta reaminteşte că, caducitatea are ca efect ineficacitatea unui act juridic ca urmare a survenirii unui eveniment ulterior încheierii lui.

Prin urmare cu toate că la data săvârşirii abaterii disciplinare, exista un raport de muncă ulterior a intervenit o hotărâre judecătorească ce a desfiinţat decizia prin care se stabilea obligaţia reclamantei de a se prezenta la acel loc de muncă, lipsind de efecte acea decizie şi pentru trecut şi pentru viitor, ca şi cum nu ar fi existat. Dacă nu mai poate produce efecte atunci pârâta nu o mai poate invoca.

Susţine recurenta că nu se pot deduce motivele pentru care decizia de concediere este netemeinică şi nelegală, ce texte de lege au fost încălcate, care dispoziţii legale nu au fost respectate.

Curtea reţine că sentinţa atacată conţine motivele pentru care decizia de concediere este nulă, aceste motive fiind legal reţinute.

În temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm., art. 3041 Cod procedură civilă, curtea urmează să respingă ca nefondat recursul, nefiind incidente nici unul din motivele de casare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ Z împotriva sentinţei civile nr. 2198 din 5.11.2007a T r i b u n a l u l u i S ă l a j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Obligă pe numitul recurent să plătească intimatei N. E. suma de 695 lei, cheltuieli de judecată în recurs.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 14 februarie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...)-(...) (...) (...) (...) (...) S. S. N.

 

 

 

S. de I.D.C., dactilografiat de Sz.M.

În 2 ex., la data de 29.02.2008

Judecător fond – E. P., D. I.N.– T r i b u n a l u l S ă l a j

Toate spetele


Sus ↑