• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Calcul drepturi salariale. Recurs

Hotararea nr. 386/R-CM din data 2009-03-02
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
Numar dosar

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA NR. 386/R-CM

Şedinţa publică din 02 Martie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte : (...) (...)- preşedinte secţie

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...) E.

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de reclamanţii P. J., T. N., P. D. B., E. H., cu domiciliul ales la Cabinet Avocat U. M., în Piteşti,(...), (...) .30, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1324/CM din 24 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimată fiind SC S. B. SA, cu sediul în Piteşti,(...), judeţul A.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns avocat M. U., fără delegaţie, pentru recurenţii- reclamanţi P. J., T. N., P. D., E. H. şi avocat D. D. în baza împuternicirii avocaţiale F.N./2009, emisă de Cabinetul Individual de Avocatură P, pentru intimata-pârâtă S.C.S. B. S.A. Piteşti.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat D. D., pentru intimata-pârâtă a depus la dosar concluzii scrise şi xerocopii de pe deciziile civile nr. 679/R-CM şi nr.695/R-CM, pronunţate de Curtea de A P E L P I T E Ş T I pe care înţelege să le folosească ca practică judiciară.

Reprezentanţii părţilor, având cuvântul pe rând, precizează că nu au de formulat cereri prealabile şi excepţii de invocat în cauză.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra lui.

Avocat M. U., pentru recurenţii-reclamanţi P. J., T. N., P. D., E. H., susţine oral recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicitând admiterea lui şi modificarea hotărârii criticate în sensul admiterii acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

Avocat D. D., având cuvântul pentru intimata-pârâtă S.C.S. B. S.A. Piteşti, solicită respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii pronunţate de T r i b u n a l u l A r g e ş, pentru motivele expuse în concluziile scrise depuse la dosar.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e ş la data de 26.05.2008, reclamanţii P. J., T. N., P. D. B., E. H. au chemat în judecată SC S. B. SA, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să fie obligată pârâta la plata diferenţelor de drepturi salariale acordate cu titlul de indemnizaţie de concediere potrivit art.46 din contractul colectiv de muncă, actualizată în raport de indicele de inflaţie.

În motivarea acţiunii s-a arătat că la încetarea raporturilor de muncă prin concediere, reclamanţii aveau dreptul la plata unei indemnizaţii în funcţie de vechimea în muncă, pe care pârâta în mod nejustificat a refuzat să o execute.

Prin sentinţa civilă nr.1324 din 24.11.2008 a fost respinsă acţiunea reclamanţilor ca nefondată pentru argumentul că la încetarea raporturilor de muncă aceştia aveau dreptul la plata unei indemnizaţii de concediere prevăzută de art.46 alin.1 din Contractul colectiv de muncă ce nu putea fi cumulată cu indemnizaţia prevăzută în planul social privind etapa de restructurare pentru octombrie 2007 – iulie 2008, încheiat la data de 22.08.2007.

Împotriva sentinţei au formulat recurs reclamanţii pentru motivul prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă în dezvoltarea căruia s-a arătat că instanţa de fond a interpretat greşit dispoziţiile art.46 din Contractul colectiv de muncă, atunci când a apreciat că recurenţilor nu li se cuvine dreptul de a primi cele patru salarii compensatorii prevăzute de normele acestui articol.

Analizând recursul în limita motivului invocat se apreciază ca nefondat, pentru argumentele ce urmează:

Reclamanţii au invocat în favoarea lor dispoziţiile cuprinse în art.46 din Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, potrivit cărora la încetarea raporturilor de muncă prin concediere au dreptul la plata unei indemnizaţii în funcţie de vechimea în muncă.

Ca urmare a reducerii de personal a fost încheiat un plan social care prevedea plata unor indemnizaţii în vederea atenuării efectelor restructurării pentru fiecare salariat, voinţa părţilor acestui plan fiind aceea de a modifica în favoarea salariaţilor indemnizaţiile de concediere stabilite prin art.46 alin.1 din Contractul colectiv de muncă.

Potrivit dispoziţiilor al social nu s-a reglementat posibilitatea cumulării indemnizaţiei de concediere prevăzută în art.46 din Contractul colectiv de muncă cu indemnizaţia prevăzută în planul social, voinţa părţilor fiind în sensul plăţii doar acesteia de pe urmă considerată a fi cea mai favorabilă pentru reclamanţi.

La pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a ţinut cont de voinţa comună a părţilor exprimată prin dispoziţiile art.5 alin.2 din Planul social, încheiat la 15.10.2007, în raport de care nu a mai aplicat în favoarea intimaţilor dispoziţiile art.46 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă, motiv pentru care se va păstra hotărârea şi se va respinge recursul în baza art.312 Cod procedură civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanţii P. J., T. N., P. D. B., E. H., cu domiciliul ales la Cabinet Avocat U. M., în Piteşti,(...), (...) .30, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1324/CM din 24 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimată fiind SC S. B. SA, cu sediul în Piteşti,(...), judeţul A.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02 martie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I, Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

Şt. B. I.R. G.N.

 

Grefier,

 

Red.I.R.

S./2 ex/18.03.2009

Jud.fond: I. E.; N. D.;

Toate spetele


Sus ↑