• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Anulare act. Recurs

Hotararea nr. 300 din data 2010-02-16
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

SECŢIA CIVILĂ MIXTĂ

DOSAR NR(...)

COMPLETUL – I/R

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 300/2010 - R

Şedinţa publică din 16 februarie 2010

Preşedinte – R (...) – judecător

- (...) (...) – judecător

- (...) (...) – judecător

- (...) (...) – grefier

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului civil declarat de pârâta PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C, reprezentată prin primar L. F., cu sediul în Carei,(...), judeţul S M, în contradictoriu cu intimata reclamantă N. B. cu domiciliul procedural ales în S M,(...)/1, judeţul S M, împotriva sentinţei civile nr. 924 din 11 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e în dosar nr(...), având ca obiect: litigiu de muncă – anularea deciziei de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, se prezintă reprezentantul recurentei pârâte PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C, avocat D. E., în baza împuternicirii avocaţiale din 16.02.2010 emisă de B a r o u l B i h o r – Cabinet individual, şi intimata reclamantă N. B. – personal şi reprezentată de avocat D. J., în baza împuternicirii avocaţiale din 10.02.2010 emisă de B a r o u l S a t u M a r e – Cabinet individual.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei că recursul este scutit de plata taxei de timbru şi timbru judiciar, intimata a depus la dosar întâmpinare, după care:

Reprezentantul recurentei pârâte depune, în probaţiune, copia următoarelor înscrisuri: Ordinul Prefectului Judeţului S M nr. 96 din 14 iulie 2003, expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei Consiliului Local Carei, raportul de specialitate nr. 928 din 22 ianuarie 2008 a Primăriei Municipiului Carei, actul sanitar - veterinar de stingerea epizootiei nr. 183 din 30 septembrie 2003 emis de Direcţia Sanitară-Veterinară S M - Circumscripţia Carei, adresa emisă de Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor S M. Arată că din aceste acte rezultă condiţiile care au dus la desfiinţarea postului de taxator în piaţa de animale. D. un set din înscrisurile depuse cu reprezentanta intimatei reclamante.

Nefiind alte probe ori cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul recurentei pârâte solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii contestaţiei şi menţinerii dispoziţiei de concediere, cu cheltuieli de judecată. În susţinerea recursului arată că hotărârea primei instanţe este nelegală şi netemeinică, pronunţată cu interpretarea greşită a probelor de la dosar şi încălcarea dispoziţiilor art. 65 alin. 2 din Codul muncii. Astfel, deşi s-a dovedit existenţa unor cauze care au condus la desfiinţarea locului de muncă deţinut de reclamantă, urmare a restrângerii activităţii din piaţă, acestea au fost interpretate greşit, piaţa de animale s-a închis în baza Ordinului Prefectului şi măsurilor dispuse de Direcţia Sanitar – Veterinară, iniţial taxatorii au fost transferaţi la piaţa agro-alimentară, însă activitatea fiind redusă şi concomitent şi fondurile salariale, în mod temeinic recurenta a procedat la concedierea personalului, desfiinţarea unor posturi fiind efectivă şi prevăzută în organigramă.

Reprezentanta intimatei reclamante solicită respingerea recursului, cu cheltuieli de judecată. Arată că recurenta nu aduce critici hotărârii atacată în prezenta cauză, care de altfel sunt nefondate cât timp inexistenţa unor cauze efective şi serioase pentru desfiinţarea postului intimatei şi lipsa dovezii desfiinţării efective a postului acesteia au intrat în autoritatea de lucru judecat prin sentinţa civilă nr. 548/2009 a T r i b u n a l u l u i S a t u M a r e, aceste aspecte neputând fi aduse în discuţie ori analizate de instanţă. Mai arată că potrivit înscrisului anexat întâmpinării reclamanta a fost reîncadrată, ceea ce conduce la concluzia că postul există, nu a fost desfiinţat, concedierea fiind nelegală.

În replică, reprezentantul recurentei pârâte arată că reclamanta a fost reintegrată deoarece hotărârea tribunalului este definitivă şi executorie, şi aceasta nu înseamnă că postul respectiv există.

 

CURTEA DE APEL

d e l i b e r â n d ,

 

Constată că, prin sentinţa civilă nr. 924 din 11 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e în dosar nr(...), s-a admis acţiunea exercitată de reclamanta N. B. în contradictoriu cu Primăria Municipiului Carei, reprezentată prin Primar L. F.; s-a anulat Dispoziţia de concediere nr. 759/2009 emisă de pârâtă, care a fost obligată să restabilească situaţia anterioară emiterii dispoziţiei anulate, inclusiv să plătească reclamantei drepturile salariale de care ar fi beneficiat de la desfacerea contractului de muncă până la reîncadrare; pârâta a fost obligată şi la plata în favoarea reclamantei, a sumei de 1.000 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin Dispoziţia de concediere nr. 759/22.07.2009, Primăria Municipiului Carei a dispus concedierea reclamantei în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii şi a H.C.L. Carei nr. 8/2009.

Reclamanta fusese anterior concediată prin Dispoziţia nr. 304/2009, dispoziţie anulată prin sentinţa civilă nr. 548/D/2009, astfel încât pârâta avea obligaţia reintegrării în muncă a reclamantei, obligaţie pe care a executat-o, de vreme ce a fost nevoie de emiterea unei noi dispoziţii de concediere, ulterioară perioadei până la pronunţarea sentinţei.

Cu toate acestea, cea de-a doua dispoziţie apare ca lovită de nulitate din cauza nerespectării aceloraşi cerinţe ca şi dispoziţia anterioară.

Astfel, deşi s-a acordat un termen de preaviz, nu s-a făcut dovada existenţei unor cauze efective şi serioase care să fi condus la desfiinţarea postului reclamantei, prin Hotărârea nr. 8/2009 a Consiliului Local Carei nedispunându-se asupra necesităţii reorganizării şi nefiind prezentate şi discutate cauzele obiective ce ar impune restrângerea activităţii. Aceste aspecte au fost stabilite cu putere de lucru judecat prin hotărârea anterioară.

În consecinţă, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 2 din Codul muncii, pe temeiul art. 78 din Codul muncii, prima instanţă a admis acţiunea ca fondată, a anulat dispoziţia de concediere nr. 759/2009 şi a dispus restabilirea situaţiei anterioare emiterii acesteia, iar în temeiul art. 274 Cod procedură civilă a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 1.000 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat, dovada acestuia fiind făcută prin chitanţele de la filele 42, 43 de la dosar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Primăria Municipiului Carei, solicitând admiterea recursului şi modificarea sentinţei în sensul respingerii contestaţiei formulate ca neîntemeiată.

În motivarea recursului este criticată sentinţa ca fiind nelegală şi netemeinică, dată prin aprecierea greşită a probelor administrate şi aplicarea eronată a dispoziţiilor legale.

Astfel, recurenta arată în esenţă că în mod greşit a reţinut instanţa de fond că nu s-a făcut dovada existenţei unor cauze obiective pentru desfiinţarea postului reclamantei intimate şi că prin Hotărârea Consiliului Local Carei nu s-a dispus asupra necesităţii reorganizării serviciului administraţiei de pieţe Carei, ignorându-se raportul de specialitate al compartimentului administraţiei din cadrul Primăriei Municipiului Carei, precum şi anexele Hotărârii Consiliului Local Carei nr. 8/2009. Consideră că a fost ignorată şi atitudinea contestatoarei, care nu a semnat nota internă de repartizare la alte munci în urma restrângerii activităţii, la fel ca şi ceilalţi salariaţi.

În drept sunt invocate prevederile art. 304 pct. 7, 8, 9 Cod procedură civilă şi art. 65 Codul muncii.

Prin întâmpinare, intimata N. B. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, soluţia primei instanţe fiind legală şi temeinică, criticile aduse de recurentă sunt neîntemeiate, întrucât nu s-a dovedit desfiinţarea efectivă a postului intimatei.

Examinând sentinţa recurată, văzând şi actele dosarului, prin prisma motivelor invocate de recurentă cât şi din oficiu, conform art. 304 indice 1 Cod procedură civilă, instanţa de recurs constată următoarele:

Criticile aduse sentinţei sunt întemeiate, soluţia pronunţată fiind nelegală, bazată pe aprecierea sumară a probelor administrate în cauză, din care rezultă că desfiinţarea postului intimatei este efectivă şi a fost determinată de cauze obiective.

În mod greşit a apreciat instanţa de fond că se impune anularea dispoziţiei de concediere nr. 759 din 22 iulie 2009 emisă de către recurenta intimată Primăria Municipiului Carei, privind concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, a contestatoarei N. B., având funcţia de muncitor piaţă, reţinând greşit că nu s-a făcut dovada desfiinţării efective a postului, în condiţiile în care această dispoziţie a avut la bază Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2009 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului, precum şi raportul de specialitate întocmit de Serviciul resurse umane, privind reorganizarea şi redimensionarea schemei posturilor (fila 38 la dosarul de fond), raport din care rezultă reducerea mai multor posturi din cadrul Primăriei Carei, inclusiv a unui număr de câte doi taxatori de la piaţa agroalimentară şi de la piaţa de animale, piaţă la care a fost angajată şi contestatoarea intimată.

Astfel, din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2009 (fila 35 dosar fond), rezultă că această hotărâre a avut la bază raportul de specialitate al Serviciului de resurse uman-administrative privind organigrama aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Carei, precum şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei şi referatele comisiilor de specialitate, această hotărâre nefiind atacată pentru nelegalitate.

Ori, din raportul de specialitate din 22 ianuarie 2008 rezultă restrângerea activităţii inclusiv în cadrul pieţei de animale, diminuarea veniturilor pieţei cu circa 50 %, aspect ce necesită redistribuirea şi reducerea personalului de deservire a cărui activitate nu se mai justifică, astfel: reducerea unui număr de doi taxatori de la piaţa de animale, trecerea paznicului în dubla postură de paznic şi taxator, reducerea unui post de la închirieri cântare, reducerea unui post de la laboratorul D.S.V.S.A. – controlul alimentelor de origine animală, reducerea a două posturi de taxatori de la piaţa agroalimentară, redistribuirea altor două persoane în alte sectoare de activitate.

Este adevărat că prin sentinţa nr. 548 din 15 iunie 2009 a T r i b u n a l u l u i S a t u M a r e, invocată cu autoritate de lucru judecat, s-a dispus anularea dispoziţiei de concediere nr. 304/2009 emisă de intimata recurentă, însă în acea sentinţă s-a reţinut neacordarea termenului de preaviz şi faptul că în Hotărârea Consiliului Local Carei nr. 8/2009 nu se decide asupra reorganizării.

Ori, în prezenta cauză au fost anexate toate actele care au stat la baza emiterii Hotărârii Consiliului Local Carei nr. 8/2009, respectiv raportul de specialitate din care, aşa cum s-a reţinut mai sus, rezultă reorganizarea ca urmare a dificultăţilor economice prin restrângerea activităţii intimatei şi reducerea de personal, şi respectiv organigrama cu situaţia de personal după restrângerea activităţii.

Prin urmare, faţă de aceste probe administrate în prezenta cauză, este nelegală soluţia de admitere a contestaţiei şi de anulare a dispoziţiei de concediere întemeiată pe prevederile art. 65 alin. 1 din Codul muncii, dispoziţii care prevăd posibilitatea concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, determinate de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării.

În atare situaţie, instanţa de recurs apreciază că se impune respingerea contestaţiei formulate de contestatoarea N. B. şi menţinerea deciziei de concediere nr. 759 din 22 iulie 2009 emisă în baza art. 65 alin. 1 din Codul muncii, ca fiind legală şi temeinică, desfiinţarea postului acesteia fiind reală şi efectivă, determinată de cauze obiective.

Faţă de cele ce preced instanţa, în baza art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă şi art. 65 alin. 1 din Codul muncii, va admite ca fondat recursul, va modifica în totalitate sentinţa în sensul că va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată, menţinând ca legală şi temeinică dispoziţia de concediere nr. 759 din 22 iulie 2009 emisă de Primăria Municipiului Carei.

Fiind în culpă procesuală, în baza art. 274 Cod procedură civilă intimata va fi obligată la 1.000 lei cheltuieli de judecată în favoarea recurentei, reprezentând onorariu de avocat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

În baza art. 312 alin. 1, combinat cu art. 296 şi 316 Cod procedură civilă,

ADMITE ca fondat recursul civil declarat de pârâta PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C, reprezentată prin primar L. F., cu sediul în Carei,(...), judeţul S M, în contradictoriu cu intimata reclamantă N. B. cu domiciliul procedural ales în S M,(...)/1, judeţul S M, împotriva sentinţei civile nr. 924 din 11 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, pe care o modifică în tot în sensul că:

Respinge contestaţia formulată de petenta N. B. împotriva Dispoziţiei nr. 759/2009 emisă de pârâta Primăria Municipiului Carei.

Obligă pe partea intimată la 1.000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, în favoarea părţii recurente.

I R E V O C A B I L Ă .

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 16 februarie 2010.

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, GREFIER,

R (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

red.H. M.

jud.fond.G. M.-T. G.

dact. C.A.

4 ex./12.03.2010

 

 

- 2 com./

 

- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C - Carei,(...), judeţul S M,

- N. B. - S M,(...)/1, judeţul S M.

Toate spetele


Sus ↑