• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 9459 din data 2008-10-30
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 9459

 

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 30 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*************

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 28 octombrie 2008, privind recursul declarat de contestator E. E., împotriva sentinţei civile nr. 562 din 25.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat SC E. SA- COMBINATUL E. C, având ca obiect drepturi băneşti

Procedura de citare este legal îndeplinită fără citarea părţilor.

Dezbaterile şi concluziile părţilor în cauza de faţă, au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 28 octombrie 2008, care face parte integrantă din prezenta decizie şi când pentru a da posibilitatea consilierului juridic E. E. al intimatului de a pune concluzii scrise, instanţa în conformitate cu prevederile art 146 şi art 260 c.pr.civ a amânat pronunţarea la data de 30 octombrie 2008.

În urma deliberării, s-a pronunţat următoarea soluţie:

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă :

Prin cererea înregistrată la instanţă la 18.10.2007 contestatorul K. E. a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr. 579/21.09.2007 emisa de SC E. SA COMBINATUL E. C , prin care i s-a încetat contractul de munca, solicitând anularea acesteia si repunerea sa in situaţia anterioara concedierii prin reintegrarea in funcţia de inginer chimist si acordarea despăgubirilor pana la reintegrarea efectiva, constând in salarii si alte drepturi indexate, majorate si reactualizate, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea contestaţiei s-a arătat ca K. E. a fost salariatul intimatei de la 01.04.2001 in funcţia de inginer chimist, având o vechime de peste 30 de ani in profesie, iar la data de 21.09.2007 I s-a comunicat Decizia nr. 579 prin care, in temeiul art 65 si 66 din Codul muncii s-a dispus concedierea din cauza desfiinţării postului de inginer chimist ca urmare a reorganizării intimatei in cadrul Programului de reorganizare a SC E. SA.

S-a mai arătat că, in contextual cerinţelor art 65 din Codul muncii, măsura dispusă nu are o cauza obiectiva, reala si serioasa întrucât in actul contestat se menţionează postul si nu locul de munca al contestatorului, nu sunt îndeplinite condiţiile care definesc motivele obiective, cauza reala si serioasa care au avut ca efect concedierea contestatorului.

Astfel, lipseşte caracterul obiectiv al desfiinţării postului, existenta postului de inginer chimist nu poate genera aceste dificultăţi, datorate exclusiv managementului defectuos iar reorganizarea unităţii, menţionată în decizie nu este reală în condiţiile in care exista raţiunea existentei acestui post conform pct. 120 din anexa 3/CCM/2007 rămasă nemodificată prin Actul adiţional.

Contestatorul a mai susţinut ca aceasta concediere nu este reala si ca deşi in baza art 8 din Codul muncii unitatea trebuia sa-i ofere un alt loc de munca corespunzător pregătirii sale, acest lucru nu s-a întâmplat, unitatea nerespectând nici ordinea obligatorie privind reducerea de personal.

La 08.11.2007 intimata a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei formulate.

S-a arătat in întâmpinare ca in fapt, in luna aprilie 2005, la nivelul E. a fost adoptat un Plan social-anexa a CCM, semnat de către reprezentanţii E. si ai G. cu valabilitatea de la data semnării şi până in anul 2010, prin care au agreat că pentru creşterea competitivităţii pe plan internaţional a companiei si susţinerea unei dezvoltări pe termen M. este necesara reorganizarea activităţii societăţii, proces care are ca si consecinţă reducerea numărului de posturi si încetarea unor contracte individuale de munca încheiate intre E. si salariaţi, si care cuprinde procedura generala aplicabila in cazurile respective.

In şedinţele Consiliului de Administraţie ale E. din data de 07.06.2005 si 09.08.2005 conducerea societăţii a decis ca se impune de urgenta reorganizarea activităţii, proces care s-a derulat in mai multe etape.

In luna iulie 2007 a fost aprobat proiectul de concediere colectiva de afectează Combinatul E. si ca urmare a aprobării acestui proiect s-a procedat la notificarea Federaţiei Sindicatelor Libere Independente din Industria petroliera, a Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Munca si a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Munca, trecându-se apoi la punerea efectiva in practica a prevederilor respective. La nivelul E., s-a trecut la consultarea cu reprezentanţii sindicatului , ulterior întocmindu-se tabele nominale cu persoanele afectate de măsura concedierii, in cadrul colectivului Proiectare fiind afectate un număr de trei persoane intre care se regăseşte si contestatorul.

Intimata a arătat ca in decizie s-a arătat clar ca se desfiinţează postul ocupat de salariat, respectiv acela de inginer chimist din cadrul compartimentului E..

A mai arătat ca este îndeplinită şi condiţia de legalitate a concedierii la care face referire contestatorul , desfiinţarea locului sau de munca fiind reala si serioasa, iar desfiinţarea fiind efectiva, in actuala structura organizatorica a E. nemairegăsindu-se postul respective.

Referitor la susţinerea contestatorului ca nu i-a fost oferit un alt loc de munca in cadrul societăţii, compatibil cu pregătirea sa, răspunsul se găseşte in chiar decizia contestata s-a arătat ca E. SA nu dispune de posturi vacante compatibile cu pregătirea salariatului si in consecinţă nu poate sa-i ofere acestuia un alt loc de munca in cadrul societatii.

La dosar s-au depus copii de pe următoarele acte: planul social, proiectul de concediere colectiva, notificarea făcuta către G., Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Munca si a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Munca, Decizia nr. 210/31.01.2007 cu organigrama la nivelul Combinatului E., table nominal cu persoanele concediate din cadrul colectivului proiectare, organigrama si statutul de personal anterior si după restructurare, decizia nr. 579/21.09.2007, certificate cu soluţia din dosarul nr(...), acte de studii ale contestatorului, CV, contract colectiv de munca, alte acte.

La 22.11.2007 contestatorul a depus o precizare a contestaţiei arătând că se afla in proces cu unitatea intimata conform certificatului de pus la dosar si ca in anul 2006 a obţinut calificativul foarte bine.

A mai arătat că referitor la art 4 din Decizie , nu s-a respectat ordinea de prioritate, acesta având o situaţie familiala grea iar referitor la competenta, acesta este singurul inginer cu doctorat, trei facultăţi, invenţii si recunoaştere internaţională.

La 06.12.2007, 17.01.2008 contestatorul a depus la dosar precizări la contestaţie menţinându-si aceleaşi motive invocate iniţial.

Prin sentinţa civilă nr.562 din 25.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j s-a respins contestaţia formulată de reclamant.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că această contestaţie nu este întemeiată pentru următoarele considerente:

Contestatorul a fost salariatul intimatei in funcţia de inginer chimist conform contractului individual de munca nr. 8306 din data de 01.04.2001 si pana la data de 21.09.2007 când s-a emis decizia nr. 579/21.09.2007 prin care i s-a desfăcut contractul individual de munca in temeiul art 65 si art 66 din Codul muncii.

Aşa cum rezulta din cuprinsul deciziei motivul concedierii îl reprezintă desfiinţarea postului ocupat de salariat, respectiv a postului de inginer chimist din cadrul compartimentului proiectări ca urmare a reorganizării activităţii Combinatului E. conform Programului de reorganizare al E. SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al E. SA din data de 07.06.2005 si din data de 09.08.2005.

In conformitate cu art 65 C muncii, aceasta concediere reprezintă încetarea contractului de munca, determinate de desfiinţarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii.

Deci, motivul concedierii nu este inerent persoanei salariatului, ci exterior acesteia si anume desfiinţarea locului de munca.

Textul de lege se refera la desfiinţarea locului de munca ocupat de salariat.

Deci nu se mai pune problema unei selecţii a salariaţilor după desfiinţarea postului, ci direct, desfiinţarea vizează posturile salariaţilor ce vor fi concediaţi.

Condiţia de legalitate impusa este ca desfiinţarea locului de munca sa fie efectiva si sa aibă o cauza reala si serioasa.

Desfiinţarea locului de munca este efectiva atunci când el este suprimat din structura angajatorului, are o cauza reala când prezintă un caracter obiectiv si este serioasa când are la baza studii temeinice vizând îmbunătăţirea activităţii si nu disimulează realitatea.

Din probatoriul dosarului instanţa retine ca intimate a făcut dovada ca desfiinţarea locului de munca al contestatorului îndeplineşte aceste condiţii.

Astfel, se retine ca , in luna aprilie 2005, la nivelul E. a fost adoptat un Plan social-anexa a CCM, semnat de către reprezentanţii E. si ai G. cu valabilitatea de la data semnării si pana in anul 2010, prin care au agreat ca pentru creşterea competitivităţii pe plan internaţional a companiei si susţinerea unei dezvoltări pe termen M. este necesara reorganizarea activităţii societăţii, proces care are ca si consecinţa reducerea numărului de posturi si încetarea unor contracte individuale de munca încheiate intre E. si salariaţi, si care cuprinde procedura generala aplicabila in cazurile respective.

In şedinţele Consiliului de Administraţie ale E. din data de 07.06.2005 si 09.08.2005 conducerea societăţii a decis ca se impune de urgenta reorganizarea activităţii, proces care s-a derulat in mai multe etape.

In luna iulie 2007 a fost aprobat proiectul de concediere colectiva de afectează Combinatul E. si ca urmare a aprobării acestui proiect s-a procedat la notificarea Federaţiei Sindicatelor Libere Independente din Industria petroliera, a Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Munca si a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, trecându-se apoi la punerea efectiva in practica a prevederilor respective. La nivelul E., s-a trecut la consultarea cu reprezentanţii sindicatului , ulterior întocmindu-se tabele nominale cu persoanele afectate de măsura concedierii, in cadrul colectivului Proiectare fiind afectate un numar de trei persoane intre care se regăseşte si contestatorul.

In cazul contestatorului, întrucât a existat un singur post de inginer chimist nu s-a pus problema unor criterii de prioritate, astfel ca nu poate fi reţinută afirmaţia acestuia in acest sens.

Desfiinţarea postului a fost efectiva, acel loc de munca nemaigăsindu-se in statele de funcţii, postul dispărând ca necesitate funcţională din structura organizatorica a societăţii.

Referitor la susţinerea contestatorului ca nu i-a fost oferit un alt loc de munca in cadrul societăţii, compatibil cu pregătirea sa, se retine ca la articolul 5 din decizia contestata s-a arătat ca E. SA nu dispune de posturi vacante compatibile cu pregătirea salariatului si in consecinţă nu poate sa-i ofere acestuia un alt loc de munca in cadrul societăţii.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen legal şi motivat contestatorul E. E., în baza art.299 – 316 c.pr.civ., arătând în esenţă că nu au fost respectate dispoz.art.76 din Lg.168/1999. Instanţa trebuia să procedeze la împăcarea părţilor până la prima zi de înfăţişare. În speţă, împăcarea s-ar fi realizat prin oferirea unui post fie la nivelul E. fie la E. P., la P. G. F., unde este nevoie în continuare de specialişti cu doctorat şi pregătire interdisciplinară.

Instanţa de fond nu a constatat şi nu a sancţionat cu nulitatea absolută decizia de concediere care nu respecta dispoziţiile art.74 alin.1 lit.d C.N. şi art.47 alin.1 lit.d din CCM, în sensul menţionării obligatorii a listei locurilor de muncă disponibile.

Instanţa de fond nu şi-a exercitat rolul activ, acceptând cu pasivitate comportamentul procesual al intimatei şi nu a dispus din oficiu administrarea de noi probe, chiar dacă intimata s-ar fi opus.

Nu a fost respectat principiul contradictorialităţii procesului, prin refuzul probatoriului solicitat de el.

S-a mai arătat de către recurent că a fost şef colectiv proiectare, iar postul i-a fost restructurat şi că fost singurul şef căruia nu i a-a mai dat altă funcţie.

Că în cursul lunii aprilie 2008, în mas media a apărut topul câştigurilor managerilor pe 2007, unde conduceau detaşat cei de la P..

Legal citată, intimata a depus întâmpinare la dosar, prin care a solicitat respingerea recursului ca netemeinic şi nelegal.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu, în conformitate cu dispoz.art.3041 c.pr.civ., Curtea a reţinut următoarele :

Cu privire la prima critică, şi anume că instanţa de fond trebuia să procedeze la împăcarea părţilor până la prima zi de înfăţişare prin oferirea unui post, Curtea reţine că instanţa a încercat împăcarea părţilor în tot cursul procesului, verificând statele de personal şi organigramele înainte şi după concediere.

Potrivit art.76 din Legea nr.168/1999, la prima zi de înfăţoşare, înainte de intrarea în dezbateri, instanţa are obligaţia de a încerca stingerea conflictului prin împăcarea părţilor.

Obligaţia instanţei de judecată este una de mijloace şi nu de rezultat, deoarece aceasta este abilitată să încerce împăcarea părţilor, ceea ce nu înseamnă şi realizarea împăcării. În ipoteza în care părţile nu reuşesc să se înţeleagă pe cale amiabilă, instanţa va continua judecarea procesului.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, respectiv menţionarea obligatorie a locurilor de muncă disponibile, se reţine că în decizia contestată nr.579/21.09.2007, emisă de intimată, s-a reţinut la art.5 că E. SA nu dispune de posturi vacante compatibile cu pregătirea salariatului şi în consecinţă nu poate să-i ofere acestuia un alt loc de muncă în cadrul societăţii.

Cu privire la rolul activ al instanţei, se reţine că instanţa de fond a avut în vedere dispoz.art.129 alin.5 c.pr.civ., care prevăd că judecătorii au îndatorirea să stăruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a kegii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc.

Astfel, prima instanţă a solicitat unităţii intimate toate datele, înscrisurile şi explicaţiile necesare şi posibile pentru soluţionarea corectă a cauzei.

Nici critica referitoare la faptul că nu a fost respectat principiul contradictorialităţii procesului şi lipsa unui proces echitabil nu este fondată, întrucât instanţa de fond a acordat dreptul la apărare al recurentului reclamant, prin acordarea unui termen în vederea angajării unui apărător, a pus în discuţia părţilor probele necesar a fi administrate pentru soluţionarea justă a cauzei.

Criticile invocate la pct.5 din recurs nu au nici o legătură cu acţiunea reclamantului, astfel că sunt considerate neîntemeiate.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept arătate mai sus, Curtea reţine că recursul nu este fondat, astfel că în baza art.312 c.pr.civ. îl va respinge.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de contestatorul E. E., împotriva sentinţei civile nr. 562 din 25.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata SC E. SA - COMBINATUL E. C, având ca obiect drepturi băneşti

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Octombrie 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

28.11.2008

Red.jud.D.(...)

Tehn.MC/2 ex.

j.f. M.H.

R.G.

Toate spetele


Sus ↑