• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Conflict de munca. Recurs

Hotararea nr. 2012 din data 2009-12-09
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 2012

Şedinţa publică din 9 decembrie 2009

Curtea constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTOR : DR.(...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de pârâta SOCIETATEA D. „MUNCA” L împotriva sentinţei civile nr.1225 din 23 aprilie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta intimată E. N., având conflict de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamanta-intimată E. N. personal şi asistată de avocat H. M., iar pentru pârâta recurentă Societatea D. „Munca” L, avocat I. F..

Procedura de citare legal îndeplinită.

Recursul declarat este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că recurenta a depus prin registratura instanţei un set de înscrisuri, respectiv sentinţa civilă nr.1020 din 16.10.2009 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş, prin care s-a respins acţiunea formulată de contestatoare împotriva Hotărârii Adunării generale a Membrilor D. din data de 18.04.2008, în urma căreia s-a externalizat serviciul de contabilitate, organigrama societăţii din ianuarie 2007, 1 ianuarie 2008 şi 1 septembrie 2008, statele de funcţiuni, contractul individual de muncă al contabilului şef şi extras de pe portalul instanţelor referitor la decizia Curţii de A P E L T I M I Ş O A R A pronunţată într-o cauză similară.

Câte un exemplar de pe înscrisurile depuse de recurentă se comunică reprezentantului intimatei, care susţine că are cunoştinţă de conţinutul acestora şi nu solicită termen pentru studierea lor.

Totodată, se constată că intimata a depus întâmpinare prin registratura instanţei, la data de 30 noiembrie 2009, în două exemplare, din care un exemplar se comunică reprezentantului recurentei şi care, de asemenea, nu solicită termen pentru studierea acesteia.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reprezentantul pârâtei-recurente solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi motivat în scris, modificarea în tot a hotărârii atacate în sensul respingerii acţiunii reclamantei, fără cheltuieli de judecată. A depus la dosar concluzii scrise care să fie avute în vedere la pronunţarea deciziei.

Reprezentantul reclamantei intimate solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate ca legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată. Arată că prima instanţă în mod corect a reţinut nelegalitatea deciziei de concediere care a fost făcută cu încălcarea prevederilor art.65 alin.1 Codul muncii, precum şi faptul că nu a avut loc o reducere a activităţii şi o desfiinţare a posturilor şi că societatea nu a înregistrat pierderi. Arată că din cele 5 posturi de la serviciul contabilitate, 3 persoane au fost pensionate, celelalte două persoane fiind concediate, însă în locul acestora a fost angajată o altă persoană pe post de şef serviciu contabilitate însă cu un salariu mult mai mare decât le-ar fi plătit pe cele două contabile, astfel că susţinerea că aceasta s-a făcut în scopul reducerii cheltuielilor, nu poate fi reţinută. Mai mult, la instanţa de fond au fost acordate 6 termene pentru a se depune bilanţul contabil, însă acesta nu a fost depus, iar din înscrisurile depuse rezultă clar rezultate deosebite şi câştigurile realizate, astfel, în mod corect s-a reţinut că nu este justificată concedierea, neavând la bază dificultăţi financiare. A depus la dosar note de şedinţă pentru a fi avute în vedere la pronunţarea deciziei.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată :

Prin sentinţa civilă nr. 1225/23.04.2009, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l T i m i ş a admis contestaţia formulată de contestatoarea E. N. în contradictoriu cu intimata Societatea Cooperativă „Munca” L şi a dispus anularea deciziei de concediere nr. 11/25.07.2008 şi obligarea pârâtei la reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior încetării raporturilor de muncă.

A obligat intimata la plata în favoarea contestatoarei a despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de muncă şi până la reintegrarea efectivă pe postul deţinut anterior concedierii.

A obligat intimata să-i plătească şi cheltuielile de judecată în cuantum de 750 lei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin decizia nr. 11/25.07.2008, emisă de intimata Societatea Cooperativă „Munca” L, s-a dispus concedierea reclamantei, invocându-se necesităţi economice care impun reorganizarea activităţii.

Instanţa de fond a apreciat că menţiunile din decizia de concediere nu reprezintă o motivare în concret, în sensul art. 74 alin. 1 lit. a din Codul muncii, deoarece nu se precizează în ce constau necesităţile economice, iar cu privire la reorganizarea activităţii se dau doar exemple, fără a se particulariza cu privire la situaţia reclamantei.

Pe de altă parte, prima instanţă a conchis că, în speţă, nu au fost respectate prevederile art. 65 alin. 2 din Codul muncii, întrucât desfiinţarea postului reclamantei nu a fost efectivă, întrucât angajatorul a încheiat un contract de prestări-servicii în domeniul contabilităţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor reclamantei. Onorariul societăţii prestatoare de servicii este de 2.500 lei lunar, în timp ce costurile cu postul reclamantei se ridicau la nivelul de 2.673 lei, astfel încât diferenţa de costuri este infimă faţă de necesităţile economice ale pârâtei, iar reducerea cheltuielilor societăţii se putea asigura prin concedierea unei singure persoane.

Pentru considerentele expuse anterior, cererea reclamantei a fost admisă în temeiul dispoziţiilor art. 76 şi art.78 coroborate cu cele ale art. 74 alin. 1 lit. a şi art. 65 alin. 1 din Codul muncii.

Împotriva sentinţei civile nr. 1225/23.04.2009 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş a declarat recurs în termenul legal intimata Societatea Cooperativă „Munca” L.

În motivarea recursului, a arătat că instanţa de fond a apreciat în mod greşit că, în speţă, concedierea nu are caracter efectiv, real şi serios şi că în cuprinsul deciziei de concediere nu se arată în ce constau necesităţile economice.

În realitate, decizia de concediere a fost motivată în fapt suficient de clar, iar măsura a fost luată din motive economice dovedite, societatea înregistrând pierderi încă din anul 2006, fapt ce a dus la comasări de secţii, desfiinţare de posturi, inclusiv desfiinţarea postului ocupat de către reclamantă.

Rolul agenţilor economici este de a realiza profit şi nu de a plăti salarii, astfel încât pentru efectuarea de concedieri în temeiul art. 65 din Codul muncii, potrivit opiniei unanime din doctrină, nu este necesar ca societatea să intre în incapacitate de plată sau insolvabilitate.

A mai arătat că desfiinţarea compartimentului de contabilitate s-a realizat prin pensionarea anticipată a 3 salariaţi şi concedierea altor 2, printre care şi contestatoarea, iar serviciile de contabilitate au fost externalizate, această activitate fiind îndeplinită de societatea (...) D.-Expert SRL, în baza unui contract de prestări servicii.

În mod eronat instanţa de fond asimilează încheierea contractului privind prestarea de servicii de contabilitate cu situaţia în care societatea angajează o altă persoană în locul salariatei concediate, deoarece între societatea pârâtă şi societatea de consultanţă există relaţii contractuale comerciale, iar nu raporturi de dreptul muncii.

Pârâta-recurentă susţine că serviciile prestate în prezent de către societatea de consultanţă erau prestate ulterior reorganizării de către 5 salariaţi, astfel încât costurile au fost reduse considerabil.

În drept a invocat art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, art. 65 şi 74 din Codul muncii.

Contestatoarea E. N. a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că nu a avut loc o reducere a activităţii intimatei prin desfiinţarea de posturi şi nici nu s-au înregistrat pierderi.

Mai mult, există un şef serviciu contabilitate, serviciul fiind însă inexistent, întrucât s-a încheiat un contract de prestări servicii (contabilitate) cu o societate specializată, cheltuielile depăşind cuantumul a două salarii, având în vedere că au fost concediate două contabile.

La dosar s-au depus de către recurentă următoarele înscrisuri noi în probaţiune: sentinţa civilă nr.1020 din 16.10.2009 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş, prin care s-a respins acţiunea formulată de contestatoare împotriva Hotărârii Adunării generale a Membrilor D., în urma căreia s-a externalizat serviciul de contabilitate, organigrama societăţii din ianuarie 2007, 1 ianuarie 2008 şi 1 septembrie 2008, statele de funcţiuni, contractul individual de muncă al contabilului şef şi extras de pe portalul instanţelor referitor la decizia Curţii de A P E L T I M I Ş O A R A pronunţată într-o cauză similară.

Examinând hotărârea atacată în raport cu motivele invocate, probele administrate în cauză şi dispoziţiile art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este întemeiat, urmând a fi admis pentru considerentele care vor fi prezentate în continuare.

Prin decizia nr. 11/25.07.2008, recurenta a dispus încetarea contractului de muncă al intimatei prin concediere, în baza art. 65 din Codul muncii. În art. 2 al deciziei s-au precizat motivele concedierii, respectiv necesităţile economice ale cooperativei care au determinat o reorganizare a activităţii prin comasare de secţii şi reduceri de posturi, inclusiv de la compartimentul contabilitate, unde fusese angajată contestatoarea. S-a indicat în motivarea deciziei şi hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii din 4.06.2008, prin care s-a hotărât reducerea de posturi.

Conform art. 65 alin. 1 din Codul muncii, „concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia”.

Faţă de cele prezentate anterior nu se poate reţine, aşa cum eronat a reţinut prima instanţă, că decizia de concediere nu a fost motivată în fapt, respectiv că nu indică motivul care a determinat concedierea, potrivit art. 74 alin. 1 lit. a din Codul muncii. Aceasta întrucât în decizie se menţionează reducerea posturilor de la compartimentul de contabilitate datorită necesităţilor economice care impun reorganizarea activităţii în cadrul cooperativei recurente.

Prin urmare, în speţă, prevederile art. 74 alin. 1 lit. a din Codul muncii au fost respectate.

De asemenea reducerea celor două posturi de la contabilitate, unul fiind cel deţinut de contestatoare, a fost efectivă, aşa cum rezultă din hotărârea Consiliului de Administraţie şi din statele de funcţii anterioare concedierii, depuse la dosar.

Astfel, desfiinţarea postului contestatoarei a fost efectivă şi reală, deoarece postul ocupat de ea a fost suprimat din statele de funcţii şi nu a fost reînfiinţat ulterior. Faptul că s-a încheiat un contract de prestări servicii cu o firmă de contabilitate nu echivalează cu angajarea unei alte persoane pe postul salariatei concediate, deoarece între angajator şi societatea de prestări-servicii se O. raporturi comerciale, iar nu raporturi de dreptul muncii.

Recurenta a făcut dovada, în faţa primei instanţe, că a avut dificultăţi economice încă din 2007, care au determinat o reorganizare a secţiilor, prin comasare şi reducere de posturi.

Prin încheierea contractului de prestări-servicii cu SC (...) Consult-Expert SRL L, recurenta a redus cheltuielile privind serviciul de contabilitate deoarece costurile sunt mai mici decât cele pentru salarizarea a două persoane, care asigurau contabilitatea societăţii recurente.

Prin urmare, la emiterea deciziei de concediere au fost respectate şi dispoziţiile art. 65 din Codul muncii.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, raportat la art. 65 şi 74 alin. 1 lit. a din Codul muncii şi a art. 312 alin. 3 Cod procedură civilă, Curtea va admite recursul declarat de către pârâta-recurentă şi va modifica în tot hotărârea recurată, în sensul că va respinge acţiunea civilă formulată de către reclamanta E. N. împotriva pârâtei Societatea D. „Munca” L ca nefondată.

Văzând că recurenta nu a solicitat cheltuieli de judecată, Curtea nu va acorda cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de către pârâta-recurentă SOCIETATEA D. „MUNCA” L împotriva sentinţei civile nr.1225 din 23 aprilie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta intimată E. N..

Modifică în tot hotărârea recurată, în sensul că respinge acţiunea civilă formulată de către reclamanta E. N. împotriva pârâtei Societatea D. „Munca” L.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 9 decembrie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) DR.(...) (...)

 

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

 

Red.C.E./14.12. 2009

Tehored.V.M./14.12.2009

Ex.2

Prima inst. – M. E. – Ş. F. E. - Trib. T

Toate spetele


Sus ↑