• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Conflict de munca. Recurs

Hotararea nr. 1120 din data 2009-06-25
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A COD OPERATOR 2928

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

DECIZIA CIVILĂ NR. 1120

Şedinţa publică din 25 iunie 2009

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta Regia Autonomă de Transport T împotriva sentinţei civile nr. 3824/04.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...) în contradictoriu cu reclamanta E. O. E..

Dezbaterile şi concluziile părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 23.06.2008, care face parte integrantă din prezenta decizie, pronunţarea în cauză fiind amânată pentru azi, 25.06.2008, când

 

CURTEA,

Deliberând asupra recursului, constată că prin sentinţa civilă nr. 3824/04.12.2008, T r i b u n a l u l T i m i ş a admis contestaţia formulată de reclamanta E. O. E. împotriva pârâtei Regia Autonomă de Transport T, a anulat decizia de concediere nr. 13225/02.10.2008, cu repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul reîncadrării reclamantei pe postul deţinut anterior şi plata în favoarea acesteia a drepturilor salariale indexate, majorate şi reactualizate.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta a fost angajată în funcţia de consilier juridic în cadrul Regiei Autonomă de Transport T iar prin decizia nr. 13225/02.10.2008 s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă după expirarea termenului de preaviz de 20 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 215/2001 s-a stabilit că, Consiliul Local al Municipiului T are atribuţii privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, regiilor autonome de interes local astfel că întreaga activitate şi funcţionalitate a pârâtei este coordonată prin prisma dispoziţiilor legale menţionate.

Reorganizarea pârâtei s-a făcut în baza unei hotărâri a Consiliului de Administraţie, fără a exista un mandat din partea Consiliului Local al Municipiului T, astfel că măsura luată este neleaglă ceea ce atrage şi nelegalitatea deciziei de concediere.

Împotriva hotărârii a declarat recurs pârâta solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeaită.

Hotărârea este criticată pe motive de nelegalitate arătându-se că noua organigramă a pârâtei a fost adoptată în condiţiile legii iar în baza prevederilor OG nr.79/2008, Directorul General are libertate de acţiune în luarea deciziilor pentru îndeplinirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă aprobate de Consiliul Local T.

Niciuna dintre organigramele anteriore nu au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului Local ci prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, acesta din urmă încredinţându-i Directorului General mandatul de a îndeplini criteriile şi obiectivele de performanţă aprobate de Consiliul Local T.

Prin întâmpinare intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că dispoziţiile legii nr. 15/1990 şi cele ale OG nr. 79/2008 nu pot fi avute în vedere întrucât se referă la alte situaţii decât cea dedusă judecăţii, care nu pot fi invocate în recurs, aplicabile fiind dispoziţiile art. 77 Codul muncii faţă de cuprinsul deciziei de concediere contestată.

Referitor la organigramele anterioare, afirmaţiile recurentei sunt irelevante întrucât atestă practica Consiliului Local T care nu aplică în raporturile dintre administraţia publică locală şi regiile locale legislaţia în vigoare respectiv Legea nr. 215/2001.

Invocându-se dispoziţiile art. 36 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 215/2001, intimata arată că organigramele, statele de funcţii şi reorganizări ale Regiei Autonome de Transport T, trebuiau supuse spre aprobare Consiliul Local al Municipiului T,un exemplu constituindu-l proiectul de hotărâre înaintat de Consiliul Local al Municipiul C pentru şedinţa ordinară din data de 30.04.2009.

Cu privire la mandatul încredinţat Directorului General al Regiei Autonome de Transport T, se arată că acesta nu putea fi exercitat în scopul îndeplinirii criteriilor şi obiectivelor de performanţă aprobate de Consiliul Local T, întrucât a început la data de 01.07.2008 iar pentru anul 2008 nu s-a aprobat nici un proiect, iar pentru anul 2009 nici nu a fost pus în discuţie.

Examinând recursul declarat prin prisma dispoziţiilor legale invocate şi ale art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:

Prin decizia nr. 13225/02.10.2008, s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantei în temeiul art. 65 – 67 Codul muncii, arătându-se că dificultăţile economico financiare pe care le înregistrează Regia Autonomă de Transport T, concretizate în pierderi şi datorii semnificative, care au avut ca rezultat neîndeplinirea indicatorilor din criteriile şi obiectivele de performanţă ale regiei conform hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 84/05.09.2008, determină luarea unei astfel de măsuri.

În conţinutul deciziei de concediere se face referire la hotărârii ale Consiliului Local precum şi hotărârii ale Consiliului de Administraţie din cadrul pârâtei, toate având ca obiectiv comun programul de restructurare şi reorganizare.

Din probele administrate în fond, analizate corect de prima instanţă precum şi din înscrisurile depuse în recurs nu rezultă că hotărârile emise de către Consiliul de Administraţie constituit în cadrul pârâtei care să vizeze reorganizarea au fost supuse spre aprobare în şedinţele Consiliului Local al Municipiului T astfel cum prevăd dispoziţiile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 raportat la dispoziţiile art. 36 din aceeaşi lege.

Mai mult, în speţă nu au fost dovedite criteriile care au stat la baza concedierii pentru motive care nu au ţinut de persoana salariatului, nefiind astfel îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 65 alin. 2 Codul muncii.

În consecinţă, susţinerile recurentei referitoare la legalitatea hotărârilor Consiliului de Administraţie sunt nefondate întrucât nu se referă la dispoziţii legale aplicabile în materie, respectiv Legea nr. 215/2001, în sensul celor arătate mai sus, iar prevederile OG nr. 79/2008 privind exercitarea contractului de mandat al Directorului General nu au relevanţă câtă vreme acest mandat a început la data de 01.07.2008 iar criteriile şi obiectivele de performanţă aferente anului 2008 nu au fost aprobate pentru asta la baza emiterii unei hotărâri de reorganizare.

Dispoziţiile art. 78 Codul muncii sunt aplicabile întrucât concedierea săvârşită de către pârâtă a fost nelegală aşa cum s-a arătat mai sus iar angajatorul urmează a fi obligat la plata despăgubirilor reprezentând salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum şi toate celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta de la data emiterii deciziei de concediere anulată.

În considerarea celor de mai sus potrivit art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, urmează a se respinge recursul declarat de pârâtă, iar cheltuielile de judecată nu se vor acorda întrucât nu s-a făcut dovada ocazionării acestora în recurs.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de pârâta Regia Autonomă de Transport T împotriva sentinţei civile nr. 3824/04.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 25.06.2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

 

Red. A.S../ 14.07.2009

Tehnored. D.I./2 ex/ 14.07.2009

Prima instanţă: T r i b u n a l u l T i m i ş

Jud.S. E., jud. S. D.

Toate spetele


Sus ↑