• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere - Contestatie in anulare. Recurs

Hotararea nr. 1465 din data 2009-11-17
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- Contestaţie decizie de concediere –

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia nr.1465

Şedinţa publică din 17 noiembrie 2009

Preşedinte (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) J.

Grefier H. E.

 

 

Pe rol se află judecarea contestaţiei în anulare formulată de contestatoarea Primăria Comunei D. – prin Primar E. E., împotriva sentinţei nr. 1031 din 03 septembrie 2009 pronunţată de sCurtea de A p e l S u c e a v a– secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – în dosarul nr(...).

La apelul nominal au răspuns I. M. în calitate de secretar pentru contestatoare şi intimatul E. J..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constatând contestaţia în anulare în stare de judecată a acordat cuvântul la dezbateri.

Reprezentanta contestatoarei a depus dovezile prin care contestatorul a fost invitat la sediul primăriei pentru a i se oferi un alt loc de muncă, pe care contestatorul le-a refuzat, solicitând admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, admiterea recursului modificarea în totalitate a sentinţei şi pe fond respingerea acţiunii reclamantului ca fiind nefondată.

Intimatul a cerut respingerea contestaţiei în anulare ca nefondată.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

 

 

C U R T E A ,

 

Asupra contestaţiei în anulare de faţă, constată:

Prin sentinţa civilă nr.378 din 18.03.2009 T r i b u n a l u l B o t o ş a n i a admis în parte contestaţia formulată de contestatorul E. J., a anulat dispoziţia nr. 139 din 31 decembrie 2008 şi a obligat intimata Primăria comunei D. să reintegreze contestatorul pe postul deţinut anterior precum şi să-i plătească o despăgubire egală cu salariile indexate şi majorate, reactualizate cât şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de muncă, respectiv 1.01.2009 până la data reintegrării efective pe post.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, decizia de concediere contestată nu cuprinde menţiunea prev. de art.74 alin.1 litb din Codul muncii vizând durata preavizului, astfel că este lovită de nulitate absolută.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs intimata Primăria Comunei E., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor a susţinut că, în fapt, contestatorul E. J. a solicitat expres încetarea activităţii sale începând cu data de 1.01.2009 fapt ce echivalează cu renunţarea sa la efectuarea unei informări scrise din partea angajatorului. Urmare a cererii de încetare a activităţii s-a emis dispoziţia nr. 139 din 31.12.2008 în baza căreia contestatorul a fost luat în evidenţă la AJOFM B pentru plata ajutorului de şomaj.

În consecinţă, nu este dată culpa angajatorului privind informarea scrisă a persoanei în legătura cu concedierea sa.

A mai susţinut că reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior nu este posibilă întrucât acesta nu mai există în cadrul primăriei, iar despăgubirile solicitate de contestator nu pot fi datorate cât timp acesta a cerut încetarea activităţii şi a beneficiat de plata indemnizaţiei de şomaj începând cu data de 31.12.2008.

Prin decizia nr.1031 din 3.09.2009 Curtea de A p e l S u c e a v a a respins ca nefondat recursul declarat de Primăria Comunei D..

Instanţa de recurs a reţinut că, prin dispoziţia nr. 139 din 31.12.2008, intimata a dispus încetarea activităţii contestatorului E. J. începând cu data de 1.01.2009, în temeiul disp. art. 65 alin.1 din Legea nr. 53/2003.

În dispoziţie se menţionează că încetarea activităţii contestatorului are loc ca urmare a reorganizării activităţii de pază, deci pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Conform disp. art. 73 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, persoanele concediate în temeiul art. 65 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare, iar potrivit art. 74 lit. b din aceeaşi lege, decizia de concediere se comunica în scris salariatului şi trebuie să conţină în mod obligatoriu durata preavizului.

Dispoziţiile art. 38 din Codul muncii prevăd că salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la acestea sau limitarea lor, fiind lovită de nulitate.

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzută de lege este lovită de nulitate astfel cum se arată în art. 76 din legea nr. 53/2003 ( Codul muncii).

Cum decizia contestată nu prevede durata preavizului, condiţie obligatorie potrivit textelor de lege enunţate, în mod întemeiat instanţa de fond a constatat nulitatea absolută a actului, susţinerile intimatei în acest sens fiind evident nefondate.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare Primăria comunei D., înregistrată la Curtea de A p e l S u c e a v a sub nr(...) la data de 27.10.2009, invocând prevederile art.318 Cod procedură civilă.

În motivarea contestaţiei în anulare a reiterat susţinerile de la judecata la fond cât şi din recurs, fără a arăta însă, în aplicarea textului legal invocat în susţinerea contestaţiei, care ar fi greşeala materială săvârşită de către instanţa de recurs respectiv motivul de recurs omis a fi cercetat.

Din actele şi lucrările dosarului, curtea constată că, instanţa de recurs a răspuns motivelor de recurs invocate de Primăria D. printr-un argument comun, arătând că, dată fiind existenţa unei cauze de nulitate absolută a deciziei de concediere analiza celorlalte susţineri ale intimatei recurente nu se mai impune.

Cum contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, admisibilă doar în cazurile şi condiţiile prevăzute expres de lege, în temeiul art. 318 şi următoarele Cod procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondată contestaţia în anulare formulată de Primăria comunei D..

Pentru aceste motive,

În numele Legii

 

 

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondată contestaţia în anulare formulată de Primăria Comunei D. – prin Primar E. E., împotriva sentinţei nr. 1031 din 03 septembrie 2009 pronunţată de Curtea de A p e l S u c e a v a – secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 17 noiembrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

-pentru jud.(...) L.aflată

în C.M.,semnează

- preşedintele instanţei -,

 

 

 

 

 

Red.M.M.D.

Jud.fond: N. A.

D. E.

Tehnored. G.V.

Ex.2/07.12.2009

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑