• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 832/M din data 2008-09-17
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILA Nr. 832/M

Şedinţa publică de la 17 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de contestatoarea U. N. împotriva sentinţei civile nr.442/M/29 februarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosarul nr.(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă, au avut loc în şedinţa publică din data de 10 T. 2008, când partea prezentă a pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei la data de 17 T. 2008.

C U R T E A,

 

Constată că prin sentinţa civilă nr.442/2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v au fost respinse excepţia tardivităţii contestaţiei, precum şi contestaţia formulată de contestatoarea U. N. împotriva deciziei nr.37/23.X.2007 emisă de intimata N. T. prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al contestatoarei în baza art.65 alin.1 Codul muncii.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Decizia contestată nr.37/23.10.2007 emisă de intimată, a fost contestată la data de 22.11.2007 deci în termenul de 30 de zile prevăzut de art.283, alin.1 lit. a din Codul muncii, astfel că excepţia tardivităţii formulării contestaţiei a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei instanţa a constatat următoarele:

Prin decizia contestată intimata a dispus ca începând cu data de 24.10.2007 se desface contractul individual de muncă al contestatoarei, încadrată în funcţia de inginer, în temeiul art.65,alin.1 din Codul muncii. Se menţionează că împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie la T r i b u n a l u l B r a ş o v.

Prin referatul nr.781/20.06.2007 întocmit de şeful de secţie, ca răspuns la solicitarea de a analiza activitatea întregii secţii de confecţii T. precum şi eficienţa acesteia, se propune reorganizarea secţiei în sensul reducerii postului cu atribuţiuni de import export şi redistribuirea atribuţiilor care mai rămân celorlalte persoane, având în vedere că după intrarea României în UE, operaţiunile, respectiv lucrările privind importul de materie primă şi exportul de produse finite s-au diminuat şi s-au simplificat foarte mult.

Examinând raportul nr.793/25.06.2007 întocmit de directorul economic al societăţii intimate, instanţa a constatat că, între altele, se menţionează că deşi pe parcursul acestui an s-au mai luat unele măsuri de restructurare a activităţii, totuşi situaţia financiară nu este corespunzătoare iar veniturile realizate din producţia de export pe primele 5 luni ale acestui an nu s-au realizat la nivelul programat ci doar în proporţie de 87%, aceasta atât datorită scăderii cursului valutar dar şi scăderii numărului de personal direct productiv şi a menţinerii personalului U. la acelaşi nivel.

Prin acelaşi raport se propune dispunerea în continuare de măsuri în vederea recuperării pierderilor înregistrate şi a eficientizării întregii activităţi.

Prin hotărârea din data de 28.06.2007 administratorul unic al N. T. B, s-a aprobat reorganizarea activităţii societăţii în sensul restructurării porturilor personalului care nu justifică activitate conform fişei postului şi conform noilor reglementări raportate de intrarea în Comunitatea Europeană şi s-a aprobat organigrama în urma reorganizării societăţii.

Din organigramele de la filele 108 şi 109 dosar rezultă următoarele:

La secţia T. înainte de reorganizare erau 29 de posturi iar după reorganizare au rămas 28 de posturi.

Din fişa postului export – import, rezultă că la punctul VIII, contestatoarea avea, între altele, următoarele atribuţiuni: întocmeşte actele necesare obţinerii aprobării pentru scutirea de la garantarea datoriei vamale; întocmeşte toate actele necesare în vederea derulării operaţiunilor de import materiale; întocmeşte declaraţia pentru valoare în vamă; întocmeşte actele necesare în vederea derulării operaţiunilor de export:factura externă, formular de reexport; întocmeşte actele necesare în vederea derulării operaţiunilor de tranzit.

Din adresa nr.3408/06.02.2008 a Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă B, rezultă că societatea intimată nu figurează în evidenţele acestei instituţii cu concedieri colective în ultimele 24 de luni.

Din acelaşi înscris mai rezultă că din data de 16.11.2007 până în data de 23.10.2008 contestatoarea este beneficiară de indemnizaţie de şomaj.

La interogatoriu contestatoarea recunoaşte că este salariata societăţii intimate din anul 2005 şi că atribuţiile sale erau incluse în fişa postului, arătând că alături de atribuţiile de export,a contribuit şi la eficientizarea producţiei dar nu a arătat în ce mod, din moment ce în fişa postului nu are atribuţii privind producţia. A mai arătat că în prezent este şomer şi a semnat nota de lichidare, chiar dacă nu era de acord, datorită problemelor de sănătate.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse instanţa a constatat că, în speţă, în cadrul societăţii intimate a avut loc o concediere individuală şi nu colectivă, cum susţine contestatoarea.

Desfiinţarea locului de muncă este efectivă, deoarece acesta a fost suprimat din structura angajatorului,aşa cum rezultă din organigrama de după restructurare.

Are o cauză reală fiindcă din probele analizate mai înainte rezultă că prezintă un caracter obiectiv, fiind impusă de dificultăţi economice, respectiv situaţia financiară nu este corespunzătoare iar veniturile realizate din producţia de export pe primele 5 luni ale anului 2007 nu s-au realizat la nivelul programat ci doar în proporţie de 87%. Susţinerile contestatoarei că intimata s-a apărat în alt proces, arătând că nu este în stare de insolvenţă deoarece îşi achită debitele din venituri încasare din activitatea de bază nu poate fi primită, dat fiind că încetarea raporturilor de muncă a avut la bază dificultăţile economice şi nu starea de insolvenţă a intimatei.

Este serioasă, aceasta atât datorită scăderii cursului valutar dar şi scăderii numărului de personal direct productiv şi a menţinerii personalului U. la acelaşi nivel, aşa cum s-a reţinut mai sus iar art.50 contractul de gestionare şi administrare, prevede că administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii deci şi măsuri de reducere a posturilor neeficiente.

Reorganizarea este dispusă de organul competent, respectiv de administratorul unic care atribuţii privind angajarea şi concedierea personalului,conform capitolului V, art.8, pct.11 din contractul de gestionare şi administrare mai sus amintit.

Împotriva hotărârii pronunţate de instanţa defond a formulat recurs contestatoarea U. N. iar prin motivele de recurs se arată că prima instanţă nu a cercetat raţiunile pentru care intimata a dispus concedierea contestatoarei. Din punctul de vedere al formei, decizia de concediere nu este motivată în fapt în sensul că nu se arată actul decizional prin care s-a luat hotărârea desfiinţării postului, respectiv hotărârea organelor de conducere ale societăţii abilitate de lege sau de actele constitutive să decidă şi să ia atât măsura reorganizării cât şi măsura desfiinţării unor posturi din organirama societăţii.

Prin întâmpinarea formulată de intimată se solicită respingerea recursului întrucât s-a făcut dovada desfiinţării efective a postului deţinut de contestatoare iar reorganizarea a fost dispusă de organul competent, respectiv de Administratorul Unic care are atribuţii privind angajarea şi concedierea personalului. În acest sens, intimata a depus la dosar hotărârea din 25.02.2007 a Administratorului Unic al N. T. B (fila 70 dosar recurs) prin care “se aprobă reorganizarea activităţii societăţii în sensul restructurării personalului care nu justifică activitate”.

 

 

Analizând această hotărâre care a stat la baza deciziei de concediere a contestatoarei curtea constată că este nelegală întrucât reorganizarea nu a fost dispusă de organul competent. Astfel, potrivit Actului Constitutiv al “N.” T. B doar adunarea generală are competenţa să aprobe orice măsură pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii societăţii (art.44 din Actul constitutiv), administratorul unic neavând astfel de competenţe. Potrivit art.74 din Actul constitutiv al societăţii, administratorul unic are doar competenţa de a propune adunării generale programe de dezvoltare şi să facă analiza permanentă a eficienţei economice.

Prin urmare, curtea reţine că este nelegală hotărârea din 26.06.2007 prin care s-a dispus reorganizarea societăţii doar de către administratorul unic al societăţii, iar nu de adunarea generală, astfel cum se stipulează în actul constitutiv al societăţii intimate, întrucât administratorul unic nu are plenitudine legală de competenţă în a stabili în mod unilateral o nouă organigramă a societăţii fără o reală şi prealabilă convocare a adunării generale a membrilor cooperatori care să stabilească în mod expres noua structură organizatorică a activităţii.

Faţă de aceste considerente, curtea apreciază că decizia de concediere a contestatoarei este nelegală întrucât reorganizarea societăţii intimate nu a fost una reală dispusă de organele competente, astfel încât, în baza art.312 Cod procedură civilă recursul contestatoarei va fi admis iar sentinţa atacată va fi modificată în sensul admiterii în parte a contestaţiei şi anulării deciziei de concediere.

Ca o consecinţă se va dispune reintegrarea contestatoarei şi obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale de care aceasta ar fi beneficiat în lipsa concedierii.

Referitor la petitul privind daunele morale, curtea reţine că plata drepturilor salariale de la data concedierii până la data reorganizării constituie o reparaţie suficientă şi echitabilă a prejudiciului suferit ca urmare a concedierii nelegale astfel încât acest capăt de cerere va fi respins.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E:

 

Admite recursul formulat de recurenta U. N. împotriva sentinţei civile nr.442/2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pe care o modifică în parte în sensul că:

Admite în parte contestaţia formulată de reclamanta U. N. în contradictoriu cu pârâta N. T. B şi în consecinţă:

Dispune anularea deciziei nr.37/23.X..2007 de desfacere a contractului de muncă emisă de intimată.

Dispune reintegrarea contestatoarei în funcţia avută anterior concedierii şi obligă pârâta să plătească reclamantei drepturile salariale pentru perioada cuprinsă între data concedierii şi data reintegrării efective, drepturi actualizate cu indicele de inflaţie până la data achitării.

Respinge petitul privind plata daunelor morale.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi 17 T. 2008.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red: CŞ/17.10.2008

Dact: MD/24.10.2008 - 3 ex.

Jud.fond: C.T.T./T.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din 27.10.2008

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

 

C ă t r e

 

 

 

TRIBUNALUL B R A Ş O V

- Secţia civilă -

Complet specializat în soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale

 

Vă înaintăm alăturat copia deciziei nr.832/M din 17.09.2008 pronunţată de Curtea de A P E L B R A Ş O V în dosarul ce poartă numărul de mai sus, prin care s-a admis recursul formulat împotriva sentinţei civile nr.442/M/29.02.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l B r a ş o v, pentru a fi avută în vedere la evidenţa practicii de casare.

 

 

Preşedinte Grefier

N. S. (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑