• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 382 din data 2009-02-24
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI

ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

 

D E C I Z I A nr. 382

Şedinţa  publică din data de 24 februarie 2009

Preşedinte - (...)-(...) (...)

Judecători – (...) (...)

  • (...)-D. (...)

Grefier - B. G.

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului declarat de contestatorul D. G, cu domiciliul în oraşul Slănic,(...), jud. P împotriva sentinţei civile nr. 2724 din 28 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata în contestaţie Societatea D. de Consum Slănic, cu sediul în Slănic,(...), jud. P.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 17 februarie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta când, pentru a da posibilitate apărătoarei recurentului-contestator să depună la dosar concluzii scrise, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 24 februarie 2009, pronunţând următoarea decizie.

 

C u r t e a

 

Deliberând asupra recursului formulat de contestatorul D. G împotriva sentinţei civile nr. 2724 din 28 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, constată următoarele:

Prin contestatia inregistrata sub nr.3574/105/13.06.2008 contestatorul D. G a chemat in judecata pe intimata Slanic Societate D. de Consum, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa se dispuna anularea Deciziei nr.5/15.05.2008 emisa de intimata, reintegrarea sa pe postul detinut anterior de mecanic de intretinere cu contract de munca pe perioada nedeterminata, obligarea intimatei la plata drepturilor salariale actualizate incepend cu 15.05.2008 si pana la reintegrarea efectiva, precum si a cheltuielilor de judecata.

In motivarea contestatiei contestatorul a aratat ca initial, prin Decizia nr.3/2007 i s-a desfacut contractul de munca ca urmare a desfiintarii postului in urma dificultatilor economico-financiare si restrangerii activitatii intimatei. Decizia a fost anulata si s-a dispus reintegrarea sa pe postul detinut anterior si obligarea intimatei la plata drepturilor salariale aferente prin sent.civ.nr.533/2007 a T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, ramasa irevocabila, in baza deciziei 1003/2007 a Curtii de A p e l P l o i e ş t i. Pentru acest motiv prin decizia nr.3/2008 s-a dispus reintegrarea sa pe postul detinut anterior, insa, prin Decizia nr.5/2008, intimata i-a desfacut contractul de munca invocand aceleasi imprejurari ca si in cazul Deciziei nr.3/2007, imprejurari inexistente in realitate.

La data de 28.07.2008, intimata a formulat o intampinare solicitand respingerea contestatiei in conditiile in care postul detinut de contestator s-a desfiintat in urma reorganizarii activitatii si dificultatilor economice datorate preluarii atributiilor acestuia de catre firme specializate si nu are un alt post corespunzator pregatirii contestatorului pentru a-l incadra pe acesta.

După administrarea probatoriilor, T r i b u n a l u l P r a h o v a prin sentinţa sus-menţionată a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin sent.civ.nr.533/02.04.2007 a T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, ramasa irevocabila in urma respingerii recursului, prin decizia nr.1003/24.10.2007 a Curtii de A p e l P l o i e ş t i, a fost admisa contestatia formulata de contestator impotriva intimatei, anulata Decizia nr.3/25.01.2007 si s-a dispus reintegrarea contestatorului in postul detinut anterior emiterii deciziei, obligarea intimatei la plata catre contestator a drepturilor salariale actualizate de la data desfacerii contractului de munca 25.01.2007 si pana la reintegrarea efectiva a acestuia, motivandu-se ca intimata nu a facut dovada efortului financiar in urma preluarii atributiilor contestatorului de o firma particulara specializata, impartirii acestor atributii salariatilor existenti, nu a existat o sedinta a Consiliului de Administratie pentru a fi concediat contestatorul, iar intimata nu i-a oferit acestuia un alt post, nementionandu-se in decizie nici calea de atac prevazuta de lege.

Ulterior, in baza Decizie nr.3/10.04.2008 emisa de intimata s-a dispus reincadrarea contestatorului incepand cu 10.04.2008 in functia de mecanic la Sectia J. - Reparatii frigidere, cu un salariu tarifar brut de incadrare de 500 lei lunar, tinandu-se seama de sentinta sus-mentionata, decizie comunicata contestatorului la 10.04.2008, ora 9,20.

Mai reţine prima instanţă faptul că potrivit Deciziilor nr.4/14.04.2008, nr.5/15.05.2008, adreselor nr.204/2008, nr,205/2008, nr.214/2008, intimata a inregistrat si inregistreaza si in prezent dificultati economico-financiare, avand ca efect desfiintarea postului ocupat de catre contestator de mecanic la Sectia J.-Reparatii frigidere, neexistand obiectul muncii, sectie care nici nu mai exista, motiv pentru care i s-a acordat preaviz contestatorului si s-a dispus incepand cu 15.05.2008 incetarea contractului de munca al acestuia ca urmare a desfiintarii sectiei sus-mentionate si a postului de mecanic ocupat de contestator, prin Hotararea Consiliului de Administratie al intimatei.

Disp.art.65 C.muncii stipuleaza ca poate interveni concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinata de desfiintarea locului de munca ca urmare a unor dificultati economico-financiare, a reorganizarii activitatii, desfiintare care trebuie sa fie efectiva, reala si serioasa.

A considerat tribunalul că atat timp cat postul si sectia la care a lucrat contestatorul nu mai exista, fiind desfiintate datorita dificultatilor economico-financiare ale intimatei si situatiei reale existente in domeniul prestarii serviciilor in cazul aparaturilor electrocasnice prin aparitia unor firme specializate, private si nu exista nicio dovada la dosar ca Decizia nr.3/2008 de reîncadrare a contestatorului a produs efecte juridice din punct de vedere practic, înseamnă că postul pe care l-a ocupat initial contestatorul, ca si sectia in care acesta a lucrat, au fost si sunt si in prezent desfiinţate, neexistand nicio dovada la dosar care sa ateste ca este posibila reincadrarea efectiva a contestatorului. Mai mult, nici contestatorul nu a facut dovada ca dupa emiterea Deciziei nr.3/2008 a prestat activitate efectiva in favoarea intimatei, potrivit pregatirii sale de mecanic intretinere, imprejurare care atesta in realitate inexistenta locului si a postului contestatorului.

Prin urmare, instanta avand in vedere aceste considerente si constatand ca au fost respectate disp.art.65 si urm.C.muncii, a respins contestatia ca neintemeiata.

Împotriva acestei sentinţe, contestatorul a declarat recurs criticând soluţia ca netemeinică şi nelegală în sensul că aceasta s-a întemeiat doar pe o serie de adrese emanând de la intimată, adrese din care nu reiese că desfiinţarea postului său a fost efectivă şi că s-a datorat unor dificultăţi financiare.

A mai învederat recurentul că intimata nu a făcut dovada faptului că desfiinţarea locului de muncă a fost reală şi efectivă şi s-a întemeiat pe o realitate concretă. De asemenea, intimata nu a făcut dovada faptului că măsura de concediere emană de la organul competent , neproducându-se dovezi în acest sens , dovezi din care să rezulte faptul că şedinţa AGA a fost statutară sau că această măsură a fost pusă în discuţie şi votată în acest for de conducere, cu atât mai mult cu cât, precizează recurentul, face parte din Consiliul de Administraţie. Intimata nu a făcut dovada dificultăţilor economice şi nici a restrângerii de activitate.

Recurentul consideră ca fiind abuzivă măsura întrucât aceasta a avut loc la scurt timp după ce a fost reîncadrat în baza unei hotărâri judecătoreşti care a considerat că măsura concedierii este nelegală.

Mai mult, motivarea instanţei, în sensul că nu a făcut dovada că după reintegrare a prestat activitate în folosul intimatei, este apreciată de către recurent ca necorespunzătoare.

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

Intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat în principal constatarea nulităţii recursului formulat pentru nemotivarea acestuia şi pentru faptul că acesta nu cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute de lege referitoare la datele de identificare a societăţii, iar în subsidiar a solicitat respingerea acestuia ca nefondat.

Intimata indică faptul că prin decizia nr. 4/14.04.2008 a Consiliului de Administraţie s-a decis, ţinând seama de toate considerentele de oportunitate economică, prezentate în preambulul deciziei, faptul că, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. 1 din Codul muncii, recurentul reclamant beneficiază de dreptul de preaviz începând de la data de 14.04.2008 – 10.05.2008. Dreptul de preaviz a fost acordata acestuia deoarece conducerea societăţii a hotărât restrângerea activităţii, urmând a se dispune concedierea sa în baza prevederilor art. 65 alin. 1 C.muncii. Această decizie, ca şi decizia nr. 3/2008 nu au fost contestate de către recurent.

Consideră intima că instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că postul şi secţia la care a lucrat contestatorul nu mai există, fiind desfiinţate datorită dificultăţilor economico-financiare ale intimatei şi situaţiei reale existente în domeniul prestării de servicii.

Consiliul de Administraţie al societăţii , având în vedere desfiinţarea secţiei şi a locului de muncă al recurentului, conform deciziei nr. 4/2008, neatacată, prin Decizia nr. 5/2008 a dispus desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, în temeiul art. 65 alin. 1 C.muncii, fiind indicat în cuprinsul acestei decizii faptul că salariatul a beneficiat de dreptul de preaviz, precum şi termenul legal de contestare a deciziei .

În drept au fost invocate prevederile art. 115 – 118 C.pr.civ., Legea nr. 168/1999, Legea nr. 76/2002, c o d u l m u n c i i, Legea nr. 1/2005.

În primul rând cu privire la nulitatea recursului formulat, nulitate invocată de către intimată, curtea constată că în speţă nu sunt întrunite condiţiile legale pentru a se constata intervenirea nulităţii deoarece recursul a fost depus în termenul defipt de lege, aşa cum acest lucru rezultă din coroborarea dovezii de comunicare cu viza depusă pe cererea de recurs, iar motivarea acestuia s-a realizat prin însăşi cererea de recurs, fiind respectate prevederile art. 303 alin. 1 C.pr.civ. Mai mult, neindicarea în cererea de recurs a elementelor de identificare a intimatei nu poate constitui un motiv de nulitate a recursului, în condiţiile în care prin cererea formulată se identifică dosarul şi hotărârea judecătorească împotriva căreia se exercită calea de atac.

Examinând soluţia prin prisma actelor şi lucrărilor de la dosar, a criticilor formulate de recurent, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză Curtea constată că este afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, aşa după cum se va arăta în continuare:

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. 1 C.muncii: „Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 78 alin. 1 C.mun. instanţa sesizată cu o contestaţie la decizia de concediere verifică atât legalitatea, cât şi temeinicia acesteia. Sub acest aspect, instanţa efectuează verificări nu numai cu privire la respectarea procedurii prevăzute de lege în cazul concedierii, conform prevederilor art. 76 C.mun., ci şi în privinţa realităţii motivelor de fapt şi drept care au justificat măsura concedierii, motive menţionate în decizia contestată.

Aplicând acest text legal la prezenta cauză , Curtea constată că desfiinţarea locului de muncă, condiţie de legalitate impusă de lege, impune ca aceasta să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Din probele dosarului rezultă faptul că desfiinţarea postului a fost efectivă, aceasta fiind dispusă prin decizia nr. 4/14.04.2008 a Consiliului de Administraţie a intimatei.

Pentru a analiza condiţiile legale privind concedierea, instanţei de judecată îi revine sarcina de a aprecia asupra caracterului real şi serios al motivelor invocate de angajator la concedierea salariatului, formându-şi convingerea pe baza probatoriilor administrate în cauză.

Pentru a se justifica măsura concedierii trebuie să se dovedească că efectiv a avut loc o reorganizare şi o restrângere reală impusă de nevoile societăţii.

Curtea consideră că măsura concedierii nu a fost justificată de o restrângere a activităţii intimatei impusă de nevoile societăţii. Acest lucru rezultă cu certitudine din faptul că la numai 4 zile după ce a fost pusă în aplicare hotărârea judecătorească prin care s-a dispus reintegrarea recurentului în funcţia avută anterior, prin decizia nr. 3/10.04.2008, intimata a constatat că se impune desfiinţare postului pe care fusese reintegrat acesta. În această perioadă redusă de timp este greu de conceput că intimata a reuşit, prin intermediul organelor sale, să constate că nu există obiectul muncii pentru postul de mecanic întreţinere – reparaţii frigidere, aceasta cu atât mai mult cu cât doar două zile din acest interval au fost zile lucrătoare.

Mai mult, chiar din cuprinsul hotărârii menţionate, rezultă faptul că, în concepţia organelor de conducere ale intimatei, reînfiinţarea postului ocupat de către recurent s-a realizat doar în vederea aplicării sentinţei nr. 533/2007 a T r i b u n a l u l u i P r a h o v a şi a Deciziei nr. 1003/2007 a Curţii de A p e l P l o i e ş t i, fiind vorba de o respectare formală a unor hotărâri judecătoreşti, măsura desfiinţării postului fiind una firească şi implicită.

În aceste condiţii Curtea consideră că desfiinţarea locului de muncă ocupat de către recurent nu a avut drept temei cauze reale şi serioase şi pe cale de consecinţă decizia de concediere atacată, nr. 5/2008 emisă de către intimată, în baza deciziei nr. 4/2008, nu poate fi considerată ca fiind conformă legii, aşa cum a considerat prima instanţă.

Aşa fiind, Curtea urmează ca, în temeiul art. 312 Cod pr.civilă, să admită recursul, să modifice în tot sentinţa şi pe fond să admită contestaţia formulată. În conformitate cu prevederile 78 alin. 1 şi 2 C.muncii, Curtea va dispune anularea deciziei de concediere nr.5/2008 şi reintegrarea în funcţie a recurentului, pârâta urmând să plătească reclamantului drepturile salariale, în sumă actualizată, începând de la data desfacerii contractului individual de muncă până la reintegrarea efectivă.

Va lua act instanţa că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de contestatorul D. G, cu domiciliul în oraşul Slănic,(...), jud. P împotriva sentinţei civile nr. 2724 din 28 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata în contestaţie Societatea D. de Consum Slănic, cu sediul în Slănic,(...), jud. P., şi în consecinţă:

Modifică în întregime soluţia şi pe fond admite contestaţia formulată.

Dispune anularea deciziei de concediere nr.5/2008 şi reintegrarea în funcţie a recurentului.

Obligă pârâta să plătească reclamantului drepturile salariale, în sumă actualizată, începând de la data desfacerii contractului individual de muncă până la reintegrarea efectivă.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 24 februarie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...)-(...) (...) (...) (...) - (...)-D. (...)

 

Grefier

B. G.

Red. E.

3 ex./24.03.2009

d.f(...) T r i b u n a l u l P r a h o v a

j.f. O. D.

N. D.

Operator de date cu caracter personal

Nr. Notificare 3120

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑